Przekształcenie spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekształcenie spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe dla udziałowca (Spółki z o.o.) z tytułu przekształcenia Spółki 1 (spółki z o.o.) w Spółkę 2 (spółkę komandytową)

Fragment:

Czy przekształcenie Spółki 1 w Spółkę 2 (komandytową) będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki z o.o. przychodu podatkowego od innych kwot, niż wartość niepodzielonych zysków wypracowanych przez samą Spółkę? Zdaniem Zainteresowanych, przekształcenie Spółki 1 w Spółkę 2 (komandytową) nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki z o.o. przychodu podatkowego od innych kwot, niż wartość niepodzielnych zysków wypracowanych przez samą Spółkę 1. Przekształcenie Spółki 1 w Spółkę 2 (komandytową) będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki z o.o. wyłącznie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia Spółka 1 będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ u.p.d.o.p. ”), które zostaną wypracowane przez Spółkę 1 w okresie jej istnienia. Zasady przekształcania spółek prawa handlowego, w tym spółek kapitałowych w spółki nieposiadające osobowości prawnej (spółki osobowe) regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.

2018
15
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje konieczność opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych kalkulowanym od wartości kapitału zakładowego Spółki przekształconej w kwocie przewyższającej wartość wkładów w Spółce uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych i po odliczeniu kwot wskazanych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż opisane we wniosku przekształcenie spółki jawnej (osobowej) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę umowy spółki. Obowiązek podatkowy w niniejszym przypadku powstanie zatem stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (a nie jak wskazuje Wnioskodawca – art. 3 ust.1 pkt 2 ustawy) z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. zmiany umowy spółki. Zgodnie z powołanym wyżej art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w związku z umową spółki lub zmianą ciąży na spółce. W przedstawionym zdarzeniu w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek podatkowy będzie ciążyć na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce przekształconej) a nie jak wskazał Wnioskodawca – na spółce przekształcanej (spółce jawnej). W tej części zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. W dalszej części z kolei należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, w którym stwierdził, że jeżeli wartość kapitału zakładowego przewyższy wartość wkładów uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce jawnej to ta nadwyżka podlegać będzie opodatkowaniu.

2018
27
lut

Istota:

W zakresie braku konieczności rozpoznania przychodu w związku z przekształceniem SKA w Spółkę akcyjną w momencie objęcia akcji Spółki akcyjnej

Fragment:

Przekształcenie spółek powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na podmiot, który dalszą działalność ma kontynuować jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ PDOP ”) nie przewidują powstania przychodu wspólników w sytuacji przekształcenia spółki będącej podatnikiem PDOP w inną taką spółkę (przekształcenia spółki w rozumieniu art. 1 PDOP w inną taką spółkę). I tak - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 PDOP: przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Użycie w tym przepisie sformułowania „ otrzymane ” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

2017
24
maj

Istota:

Rozpoznanie przychodu w związku z przekształceniem Spółki 1 w Spółkę 2 (komandytową) od innych kwot, niż wartość niepodzielonych zysków wypracowanych tylko przez Spółkę 1.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przekształcenie Spółki 1 w Spółkę 2 (komandytową) będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego od innych kwot, niż wartość niepodzielonych zysków wypracowanych przez samą Spółkę l? Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki l w Spółkę 2 (komandytową) nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego od innych kwot, niż wartość niepodzielonych zysków wypracowanych przez samą Spółkę l. Przekształcenie Spółki l w Spółkę 2 będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia Spółka l będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), które zostaną wypracowane przez tą Spółkę (Spółkę l) w okresie jej istnienia. Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zasady przekształcania spółek prawa handlowego, w tym spółek kapitałowych w spółki nieposiadające osobowości prawnej (spółki osobowe) regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.

2017
24
maj

Istota:

Rozpoznanie przychodu w związku z przekształceniem Spółki 1 w Spółkę 2 (komandytową) od innych kwot, niż wartość niepodzielonych zysków wypracowanych tylko przez Spółkę 1.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przekształcenie Spółki 1 w Spółkę 2 (komandytową) będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego od innych kwot, niż wartość niepodzielonych zysków wypracowanych przez samą Spółkę l? Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki l w Spółkę 2 (komandytową) nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego od innych kwot, niż wartość niepodzielonych zysków wypracowanych przez samą Spółkę l. Przekształcenie Spółki l w Spółkę 2 będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia Spółka l będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), które zostaną wypracowane przez tą Spółkę (Spółkę l) w okresie jej istnienia. Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zasady przekształcania spółek prawa handlowego, w tym spółek kapitałowych w spółki nieposiadające osobowości prawnej (spółki osobowe) regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania przychodu (dochodu) z tytułu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową

Fragment:

(...) przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Komandytową II) oraz (ii) zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy Spółki z o.o. Należy dodać, że powyższa wykładnia zgodna jest z interpretacjami wydawanymi w analogicznych sprawach przez Ministra Finansów, na co jedynie tytułem przykładu można przywołać w tym zakresie interpretację indywidualną: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. (nr: 1061-IPTPB3.4511.79.2016.1.IS), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 26 marca 2015 r. (nr: IBPBII/2/415-1178/14/MW ), Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 października 2015 r. (nr: IPTPB3/4511-99/15-2/GG ). Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Komandytową II, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem PIT wartości innych niż (i) niepodzielone zyski wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej (w tym zysk roku obrotowego, w którym nastąp przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Komandytową II) oraz (ii) zyski przekazane na inne kapitał} niż kapitał zakładowy Spółki z o.o.

2016
6
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

Fragment:

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka innego typu. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 ww. ustawy). Zasady powyższej sukcesji uniwersalnej nie obejmują skutków podatkowych tzw. sukcesji podatkowej, gdyż kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm. ). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b), zgodnie z którym osobowa spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

2016
6
gru

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki holdingowej w spółkę osobową.

Fragment:

W dalszej kolejności ma nastąpić przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę jawną lub spółkę komandytową. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do skutków przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, tj. czy ww. przekształcenie będzie skutkowało powstaniem dochodu po stronie Wnioskodawcy. W oparciu o przedstawione zdarzenie należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia spółka kapitałowa będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy. W przeciwnym razie (tj. w sytuacji gdy spółka kapitałowa na moment przekształcenia nie będzie posiadać niepodzielnych zysków lub zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.) przekształcenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2015 r., sygn.

2016
30
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

Fragment:

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka innego typu. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 ww. ustawy). Zasady powyższej sukcesji uniwersalnej nie obejmują skutków podatkowych tzw. sukcesji podatkowej, gdyż kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm. ). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b), zgodnie z którym osobowa spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

2016
28
lis

Istota:

Czy przekształcenie Spółki 1 w Spółkę 2 (komandytową) będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego od innych kwot, niż wartość niepodzielonych zysków wypracowanych przez samą Spółkę 1?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekształcenie Spółki 1 w Spółkę 2 (komandytową) będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego od innych kwot, niż wartość niepodzielonych zysków wypracowanych przez samą Spółkę 1? Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki l w Spółkę 2 (komandytową) nie będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego od innych kwot, niż wartość niepodzielnych zysków wypracowanych przez samą Spółkę l. W szczególności przekształcenie to nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w postaci zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki l środków pochodzących z agio – tj. w tym przypadku z nadwyżki wartości bilansowej majątku przedsiębiorstwa osoby fizycznej przyjętej dla celów przekształcenia, nad wartością nominalną udziałów, które zostaną wydane osobie fizycznej w kapitale zakładowym Spółki l. Przekształcenie Spółki l w Spółkę 2 będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia Spółka 1 będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.