IPPP2/443-870/10-4/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłata z tego tytułu należna Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 04.11.2010r. (data wpływu 10.11.2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 12.01.2011r. (data wpływu 14.01.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 05.01.2011r. Nr IPPP2/443-870/10-2/IG do uzupełnienia wniosku otrzymane przez Stronę w dniu 10.01.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonanego w drodze decyzji administracyjnej oraz opodatkowania opłaty należnej Wnioskodawcy z tego tytułu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.11.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonanego w drodze decyzji administracyjnej oraz opodatkowania opłaty należnej Wnioskodawcy z tego tytułu, uzupełniony pismem z dnia 12.01.2011r. (data wpływu 14.01.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 05.01.2011r. Nr IPPP2/443-870/10-2/IG do uzupełnienia wniosku otrzymane przez Stronę w dniu 10.01.2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, powołaną na mocy ustawy...

Wnioskodawca otrzymała decyzję Prezydenta Miasta z dnia 16 sierpnia 2010 r. dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki o nr 173/8, położonej w G. przy ul. H., zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w prawo własności. Działka stanowiła własność Skarbu Państwa - Wnioskodawcy.

Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpili wszyscy użytkownicy wieczyści ww. nieruchomości. W wydanej decyzji wskazano, że określona w niej opłata za przekształcenie płatna jest na konto Wnioskodawcy, natomiast 25% należnej opłaty Wnioskodawca powinna przekazać, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na konto Urzędu Miasta.

Przekształcenie nastąpiło na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1371 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. aktu, z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. W przypadku nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne, decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydaje - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy - starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. W myśl przepisu art. 4 ust. 14 powołanej ustawy do wpływów osiąganych z opłat z tytułu przekształcenia stosuje się odpowiednio przepis art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłata z tego tytułu należna Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zdaniem Wnioskodawcy , dla prawidłowego rozstrzygnięcia istotne jest ustalenie czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1.

Charakter użytkowania wieczystego na gruncie ustawy o VAT był przedmiotem uchwały NSA z dnia 8 stycznia 2007 r. o sygn. I FPS 1/06 podjętej w składzie siedmiu sędziów. W przywołanej tu uchwale sąd uznał, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel. Definicja dostawy towarów z art. 7 ust. 1 została oderwana od pojęcia przeniesienia własności w rozumieniu cywilistycznym. W doktrynie przyjmuje się, że dostawa towarów oznaczająca przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel musi być rozumiana szeroko a więc nie może ograniczać się jedynie do zdarzeń w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności. Tak więc w wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem na rzecz użytkownika wieczystego.

Odnosząc to do stanu faktycznego należy zauważyć, że dostawa towarów w stosunku do nieruchomości, o których mowa we wniosku, miała miejsce już w momencie ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz podmiotów wskazanych w art. 1 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 11.07.2007 r. (sygn. I SA/Lu 134/07), przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości nie może być traktowane jako ponowna dostawa tego samego towaru między tymi samymi podmiotami, nie spełnia bowiem dyspozycji art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPP1/443-1316/09/EA z dnia 07.04.2010r. Uznał, że przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w drodze decyzji administracyjnej nie stanowi dostawy nieruchomości, gdyż jest to jedynie zmiana formy prawnej a nabycie prawa do nieruchomości przez podmiot nastąpiło z chwilą ustanowienia na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego. Tak samo uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej ITPP1/443-553/10/MN z dnia 07.09.2010r., Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPP1/443-152/09/AW z dnia 30.04.2009r. czy wreszcie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej IPPP1-443-730/09-2/IZ z dnia 05.10.2009r.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta oraz opłata należna Wnioskodawcy z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.