0461-ITPB4.4511.880.2016.1.2.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przychód uzyskany z odp3atnego zbycia nieruchomooci podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych gdy nieruchomooa gruntowa zosta3a nabyta w 2010 r., w 2011 r. zosta3 wybudowany na niej dom, w 2012 r. dzia3ka zosta3a przekszta3cona z u?ytkowania wieczystego w prawo w3asnooci, a nastepnie w 2016 r. zosta3a sprzedana wraz z posadowionym na niej budynkiem, czyli po up3ywie 5 lat od nabycia nieruchomooci gruntowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 13 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu 13 paYdziernika 2016 r.), uzupe3nionym w dniu 18 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzeda?y nieruchomooci – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek wspólny, uzupe3niony w dniu 18 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzeda?y nieruchomooci.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

Aktem notarialnym Nr (...) z dnia 30 wrzeonia 2010 r. wraz ?on1 w ramach ustawowej wspólnoty maj1tkowej kupiliomy od Miasta (...) dzia3ke budowlan1 nr (...) oznaczon1 jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dzia3ka ta zosta3a kupiona w u?ytkowaniu wieczystym. W 2011 r. przedmiotowa dzia3ka zosta3a zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a nastepnie dnia 26 czerwca 2012 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr (...) kupiliomy ww. nieruchomooa na w3asnooa, zgodnie z któr1 nabyliomy prawo w3asnooci przedmiotowej nieruchomooci. Dnia 15 stycznia 2016 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr (...) sprzedaliomy nieruchomooa wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy przychód uzyskany z odp3atnego zbycia nieruchomooci podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych gdy nieruchomooa gruntowa zosta3a nabyta w 2010 r., w 2011 r. zosta3 wybudowany na niej dom, w 2012 r. dzia3ka zosta3a przekszta3cona z u?ytkowania wieczystego w prawo w3asnooci, a nastepnie w 2016 r. zosta3a sprzedana wraz z posadowionym na niej budynkiem, czyli po up3ywie 5 lat od nabycia nieruchomooci gruntowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonana czynnooa sprzeda?y jest wy31czona z katalogu Yróde3 przychodów wyliczonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu, gdy? mine3o 5 lat od nabycia przedmiotowej nieruchomooci.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe.

Zgodnie z treoci1 art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z póYn. zm.) Yród3em przychodów jest odp3atne zbycie, z zastrze?eniem ust. 2:

  1. nieruchomooci lub ich czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci,
  2. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u?ytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego u?ytkowania gruntów,

– je?eli odp3atne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej i zosta3o dokonane przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie.

Wobec powy?szego odp3atne zbycie nieruchomooci lub ich czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci i praw maj1tkowych stanowi Yród3o przychodu podlegaj1ce opodatkowaniu, je?eli zbycie to ma miejsce przed up3ywem 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odp3atnego zbycia nieruchomooci lub ich czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci i praw maj1tkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decyduj1ce znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e w 2011 r. zosta3a zabudowana budynkiem mieszkalnym dzia3ka bed1ca w u?ytkowaniu wieczystym, natomiast sprzeda? ca3ej nieruchomooci nast1pi3a w 2016 r., po dokonanym w 2012 r. przekszta3ceniu prawa u?ytkowania wieczystego we w3asnooa.

U?ytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, którego przedmiotem zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póYn. zm.), mo?e bya grunt stanowi1cy w3asnooa Skarbu Panstwa, jednostek samorz1du terytorialnego lub ich zwi1zków. Jest to prawo na rzeczy cudzej, jednak zakres i sposób okreolenia treoci tego prawa zbli?a je bardziej do prawa w3asnooci, ni? praw rzeczowych ograniczonych. Ponadto, na podstawie wyraYnych odes3an w art. 234 i art. 237 Kodeksu cywilnego do ww. prawa stosuje sie odpowiednio przepisy o w3asnooci. Z powy?szych wzgledów prawo u?ytkowania wieczystego nie zosta3o wymienione w art. 244 ww. ustawy woród innych praw rzeczowych ograniczonych, lecz zosta3o uregulowane odrebnie, jako Tytu3 II Ksiegi Drugiej Kodeksu cywilnego.

Granice prawa u?ytkowania wieczystego s1 wyznaczane przez ustawy, zasady wspó3?ycia spo3ecznego oraz umowe o oddanie gruntu w u?ytkowanie wieczyste. Uprawnienie do wy31cznego korzystania z gruntu przez u?ytkownika wieczystego gruntu jest skuteczne wobec osób trzecich, a tak?e w3aociciela gruntu, chyba ?e umowa o której mowa wy?ej zawiera odrebne uregulowania dotycz1ce uprawnien w3aociciela.

U?ytkowanie wieczyste jest prawem zbywalnym, podlega dziedziczeniu oraz egzekucji. Ponadto, nie mo?na bya jednoczeonie w3aocicielem i u?ytkownikiem wieczystym gruntu, poniewa? nabycie prawa w3asnooci przez u?ytkownika wieczystego gruntu prowadzi do wygaoniecia u?ytkowania wieczystego.

Mo?liwe jest jednak przekszta3cenie prawa u?ytkowania wieczystego, przys3uguj1cego osobom fizycznym bed1cym dotychczasowymi u?ytkownikami wieczystymi, w prawo w3asnooci. Przekszta3cenie prawa wieczystego u?ytkowania w prawo w3asnooci jest tylko zmian1 formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomooci.

Z treoci art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, ?e nieruchomoociami s1 czeoci powierzchni ziemskiej stanowi1ce odrebny przedmiot w3asnooci (grunty), jak równie? budynki trwale z gruntem zwi1zane lub czeoci takich budynków, je?eli na mocy przepisów szczególnych stanowi1 odrebny od gruntu przedmiot w3asnooci. W myol art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrze?eniem wyj1tków przewidzianych w ustawie, do czeoci sk3adowych gruntu nale?1 w szczególnooci budynki i inne urz1dzenia trwale z gruntem zwi1zane, jak równie? drzewa i inne rooliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Czeoa sk3adowa rzeczy nie mo?e bya odrebnym przedmiotem w3asnooci i innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 tego Kodeksu).

Maj1c na uwadze powy?sze przepisy Kodeksu cywilnego nale?y stwierdzia, ?e w przypadku wybudowania budynku na w3asnym gruncie, grunt ten wraz z budynkiem stanowi jedn1 rzecz (nieruchomooa). Budynek trwale zwi1zany z gruntem, jako czeoa sk3adowa gruntu nie mo?e bya przedmiotem odrebnej w3asnooci. Wyj1tek stanowi1 budynki wzniesione na gruncie bed1cym w wieczystym u?ytkowaniu.

Oznacza to, ?e w przypadku odp3atnego zbycia nieruchomooci stanowi1cej w3asnooa zbywcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym – w sytuacji kiedy podatnik naby3 prawo u?ytkowania wieczystego nieruchomooci, po czym rozpocz13 budowe i wybudowa3 na niej budynek, a nastepnie naby3 prawo w3asnooci nieruchomooci gruntowej – istotne znaczenie ma nabycie prawa wieczystego u?ytkowania nieruchomooci, niezale?nie od tego, kiedy na niej wzniesiono budynek mieszkalny.

Za date nabycia nieruchomooci gruntowej nie mo?na uznaa momentu przekszta3cenia prawa wieczystego u?ytkowania w prawo w3asnooci na podstawie aktu notarialnego jakim jest decyzja administracyjna. Jest to bowiem tylko zmiana formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomooci. Nabycie prawa do nieruchomooci nastepuje w chwili zawarcia umowy o ustanowieniu prawa wieczystego u?ytkowania.

Przenosz1c zatem opisane powy?ej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzia nale?y, ?e z dat1 nabycia przez Wnioskodawce prawa wieczystego u?ytkowania nieruchomooci, które nast1pi3o 30 wrzeonia 2010 r. nale?y wi1zaa skutki podatkowe wynikaj1ce ze sprzeda?y ca3ej nieruchomooci, tj. nieruchomooci gruntowej wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym. Zatem z uwagi na fakt, ?e sprzeda? przez Wnioskodawce nieruchomooci nast1pi3a w 2016 r., a wiec po up3ywie 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie przez Wnioskodawce prawa wieczystego u?ytkowania nieruchomooci, sprzeda? ta nie stanowi Yród3a przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w (...) po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Torun, ul. Ow. Jakuba 20.