Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w formie sprzedaży.

Fragment:

W związku z powyższym, sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego będzie w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości. Będzie stanowić jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, natomiast nie wpłynie na „ władztwo do rzeczy ”, które użytkownik już uzyskał. Czynność ta nie będzie mogła być traktowana jako ponowna dostawa tej samej nieruchomości, w związku z czym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji sprzedaż ta w ogóle nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W rezultacie za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do poglądu, że czynność ta nie stanowi dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe. Oznacza to, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

2017
15
sty

Istota:

Czy przychód uzyskany z odp3atnego zbycia nieruchomooci podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych gdy nieruchomooa gruntowa zosta3a nabyta w 2010 r., w 2011 r. zosta3 wybudowany na niej dom, w 2012 r. dzia3ka zosta3a przekszta3cona z u?ytkowania wieczystego w prawo w3asnooci, a nastepnie w 2016 r. zosta3a sprzedana wraz z posadowionym na niej budynkiem, czyli po up3ywie 5 lat od nabycia nieruchomooci gruntowej?

Fragment:

Z powy?szych wzgledów prawo u?ytkowania wieczystego nie zosta3o wymienione w art. 244 ww. ustawy woród innych praw rzeczowych ograniczonych, lecz zosta3o uregulowane odrebnie, jako Tytu3 II Ksiegi Drugiej Kodeksu cywilnego. Granice prawa u?ytkowania wieczystego s1 wyznaczane przez ustawy, zasady wspó3?ycia spo3ecznego oraz umowe o oddanie gruntu w u?ytkowanie wieczyste. Uprawnienie do wy31cznego korzystania z gruntu przez u?ytkownika wieczystego gruntu jest skuteczne wobec osób trzecich, a tak?e w3aociciela gruntu, chyba ?e umowa o której mowa wy?ej zawiera odrebne uregulowania dotycz1ce uprawnien w3aociciela. U?ytkowanie wieczyste jest prawem zbywalnym, podlega dziedziczeniu oraz egzekucji. Ponadto, nie mo?na bya jednoczeonie w3aocicielem i u?ytkownikiem wieczystym gruntu, poniewa? nabycie prawa w3asnooci przez u?ytkownika wieczystego gruntu prowadzi do wygaoniecia u?ytkowania wieczystego. Mo?liwe jest jednak przekszta3cenie prawa u?ytkowania wieczystego, przys3uguj1cego osobom fizycznym bed1cym dotychczasowymi u?ytkownikami wieczystymi, w prawo w3asnooci. Przekszta3cenie prawa wieczystego u?ytkowania w prawo w3asnooci jest tylko zmian1 formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomooci. Z treoci art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, ?e nieruchomoociami s1 czeoci powierzchni ziemskiej stanowi1ce odrebny przedmiot w3asnooci (grunty), jak równie? budynki trwale z gruntem zwi1zane lub czeoci takich budynków, je?eli na mocy przepisów szczególnych stanowi1 odrebny od gruntu przedmiot w3asnooci.

2015
11
cze

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie umowy sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego będąca w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego tej nieruchomości. Ww. czynność nie wpływa natomiast na „ władztwo rzeczy ”, które użytkownik wieczysty już uzyskał w momencie objęcia prawa wieczystego użytkowania i nie może być traktowane jako sprzedaż tego samego towaru. Według Wnioskodawcy zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych, będące przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności tej nieruchomości, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. czynność ustanowienia użytkowania wieczystego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług. Dopiero z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zmieniła się zarówno definicja towaru, jak i zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, w sytuacji, gdy prawo użytkowania wieczystego zostało zbyte, czynność sprzedaży nieruchomości gruntowej aktualnemu użytkownikowi wieczystemu przedmiotowego gruntu (bez względu na okres, w którym wszedł w posiadanie prawa użytkowania wieczystego), nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem pozostaje poza zakresem przedmiotowej ustawy.

2015
29
kwi

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego

Fragment:

Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, będąca w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, nie wpływa natomiast na „ władztwo rzeczy ”, które użytkownik wieczysty już uzyskał w momencie objęcia prawa wieczystego użytkowania i nie może być traktowana jako sprzedaż tego samego towaru. Dostawą towaru w rozumieniu przepisów ustawy było objęcie prawa użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości przez użytkownika wieczystego. Z tą bowiem chwilą użytkownik otrzymał już prawo do faktycznego dysponowania nieruchomością, jak gdyby był jej właścicielem. Należy podkreślić, że czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego wcześniej przedmiotem użytkowania wieczystego, dla którego prawo to ustanowiono do 30 kwietnia 2004 r. nie podlega opodatkowaniu jako ponowna dostawa towarów, ani żadna inna czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. W tej sytuacji mamy do czynienia z kontynuacją dokonanej już dostawy towarów i czynność ta zobowiązuje do jednorazowej (bądź w ratach) zapłaty pozostałej kwoty należnej. Uregulowanie przez dotychczasowego użytkownika wieczystego kwoty należnej ustalonej zgodnie z unormowaniami ustawy o gospodarce nieruchomościami i wynikającej z aktu notarialnego dokumentującego takie transakcje w sytuacji, gdy oddanie w wieczyste użytkowanie nastąpiło do 30 kwietnia 2004r. nie rodzi u Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

2015
31
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Fragment:

W związku z powyższym, planowana sprzedaż nieruchomości na rzecz obecnego użytkownika wieczystego będzie w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości. Będzie stanowiła jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, natomiast nie wpłynie na „ władztwo do rzeczy ”, które użytkownik już uzyskał. Czynność ta nie może być traktowana jako ponowna dostawa tej samej nieruchomości, w związku z czym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji sprzedaż ta w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto, z uwagi na wyłączenie tej czynności z zakresu opodatkowania VAT – analiza przedmiotu tej czynności jako terenów budowlanych, bądź innych niż tereny budowlane – stała się bezzasadna. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2014
4
cze

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu czynności sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Fragment:

W związku z powyższym, planowana sprzedaż nieruchomości na rzecz obecnego użytkownika wieczystego będzie w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości. Będzie stanowiła jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, natomiast nie wpłynie na „ władztwo do rzeczy ”, które użytkownik już uzyskał. Czynność ta nie może być traktowana jako ponowna dostawa tej samej nieruchomości, w związku z czym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2014
19
mar

Istota:

Opodatkowanie rat rocznych dotyczących przeniesienia prawa własności działek na rzecz użytkowników wieczystych

Fragment:

Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, będąca w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, nie wpływa natomiast na „ władztwo rzeczy ”, które użytkownik wieczysty już uzyskał w momencie objęcia prawa wieczystego użytkowania i nie może być traktowana jako sprzedaż tego samego towaru. Dostawą towaru w rozumieniu przepisów ustawy było objęcie prawa użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości przez użytkownika wieczystego. Z tą bowiem chwilą użytkownik otrzymał już prawo do faktycznego dysponowania nieruchomością, jak gdyby był jej właścicielem. Należy podkreślić, że czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego wcześniej przedmiotem użytkowania wieczystego, dla którego prawo to ustanowiono do 30 kwietnia 2004 r. nie podlega opodatkowaniu jako ponowna dostawa towarów, ani żadna inna czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. W tej sytuacji mamy do czynienia z kontynuacją dokonanej już dostawy towarów i czynność ta zobowiązuje do jednorazowej (bądź w ratach) zapłaty pozostałej kwoty należnej. Uregulowanie przez dotychczasowego użytkownika wieczystego kwoty należnej ustalonej zgodnie z unormowaniami ustawy o gospodarce nieruchomościami i wynikającej z aktu notarialnego dokumentującego takie transakcje w sytuacji gdy oddanie w wieczyste użytkowanie nastąpiło do 30 kwietnia 2004r. nie rodzi u Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

2012
15
wrz

Istota:

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości nie stanowi nabycia tej nieruchomości.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości nie stanowi nabycia tej nieruchomości. Tak więc wydatek na przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości nie jest wydatkiem na cel, o którym mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem Wnioskodawczyni nie przysługuje zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270).

2012
8
mar

Istota:

Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży nieruchomości oraz obowiązek skorygowania odliczonego podatku naliczonego.

Fragment:

Czy w związku z potencjalną sprzedażą nieruchomości ze stawką zwolnioną, wystąpi obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności... Zdaniem Wnioskodawcy, powinien wystawić fakturę VAT ze „ stawką zwolnioną ”, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Stwierdził Pan, że do faktury za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność, od której odliczył podatek naliczony powinien zrobić korektę deklaracji. Według art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług powinien „ oddać ” do urzędu skarbowego 6/10 kwoty, którą odliczył. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2011
1
paź

Istota:

Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłata z tego tytułu należna Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

I SA/Lu 134/07 ), przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości nie może być traktowane jako ponowna dostawa tego samego towaru między tymi samymi podmiotami, nie spełnia bowiem dyspozycji art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPP1/443-1316/09/EA z dnia 07.04.2010r. Uznał, że przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w drodze decyzji administracyjnej nie stanowi dostawy nieruchomości, gdyż jest to jedynie zmiana formy prawnej a nabycie prawa do nieruchomości przez podmiot nastąpiło z chwilą ustanowienia na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego. Tak samo uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej ITPP1/443-553/10/MN z dnia 07.09.2010r., Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPP1/443-152/09/AW z dnia 30.04.2009r. czy wreszcie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej IPPP1-443-730/09-2/IZ z dnia 05.10.2009r. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta oraz opłata należna Wnioskodawcy z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.