Przekształcenie gruntu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekształcenie gruntu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
1
kwi

Istota:

Czy w świetle ww. opisu Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT od sprzedaży działki?

Fragment:

(...) uznana za działalność handlową ze skutkiem w postaci uznania tej osoby za podatnika VAT. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni jest właścicielką dwóch działek rolnych o łącznej powierzchni 1,64 ha oraz 3 działek budowlanych o łącznej powierzchni 3.894 m 2 . Przedmiotowy grunt został zakupiony w roku 1972 od osoby fizycznej i stanowi wyłączną własność Zainteresowanej. W roku 1993 ze względu na zły stan zdrowia, Wnioskodawczyni złożyła do Urzędu Gminy wniosek o przekształcenie gruntu rolnego na działki budowlane. W roku 1995 uchwałą Rady Gminy o uchwaleniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego jedynie część gruntu została przekształcona na cele budowlane. Powierzchnia 1,64 ha pozostała jako grunt rolny. Ziemię tę Zainteresowana uprawiała wspólnie z mężem jako zajęcie dodatkowe po pracy zawodowej. Od roku 2008 stan zdrowia Wnioskodawczyni się pogorszył i została ona zmuszona do zrezygnowania z pracy na roli. Zainteresowana ziemię (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż działek powstałych po podziale będzi podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 28.03.2007 roku, Pani ..........zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. Pani ......... odziedziczyła wraz z rodzeństwem po zmarłym 16.04.2000 roku, bracie ..........., gospodarstwo role zabudowane, składające się z działek nr 47/1, 47/2, 47/5 o łącznej powierzchni 6,1436 ha położonej w Warszawie przy ul. ........ Gospodarstwo jest w trakcie podziału na działki budowlane. Pytanie Wnioskującego dotyczy: Czy sprzedaż powyższych działek powstałych po podziale będzie podlegała podatkowi VAT ?Zdaniem Wnioskującej sprzedając działki powstałe po podziale z majątku prywatnego, które nie są związane z działalnością gospodarczą, nie będą podlegały pod ustawę o podatku VAT. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie stwierdza co następuje: Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż przedmiotowych działek więcej niż jednemu nabywcy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług ?
Czy sprzedając przedmiotowe działki różnym nabywcom , ale jednym aktem notarialnym również należy odprowadzić podatek VAT?

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 20.06.2007r zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek gruntu w następującym stanie faktycznym : Jest Pani wraz z bratem właścicielką nieruchomości , którą otrzymała Pani w drodze darowizny w 1996 r od rodziców , jako działkę rolną . Z chwilą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Urząd Miasta i Gminy G , nieruchomość została przekształcona z gruntów rolnych na działki budowlane . Do sprzedaży przeznaczyła Pani 6 działek , które powstały w wyniku podziału zespolonych dwóch działek należących do dwóch właścicieli .W piśmie pyta Pani , czy sprzedaż przedmiotowych działek więcej niż jednemu nabywcy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług ? Oraz czy sprzedając przedmiotowe działki różnym nabywcom , ale jednym aktem notarialnym również należy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007 r. (data wpływu 21 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 27 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dostawa działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 05.10.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 06.11.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Podatnik w dniu 05.10.2006 r. złożył do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych. Ponieważ wniosek ten był niekompletny, Naczelnik tut. Urzędu w dniu 27.10.2006r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pismo w sprawie uzupełnienia wniosku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy sprzedaży nieruchomości - przekształconych gruntów rolnych.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.03.2006 r. (data wpływu) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 13.03.2006 r. Nr I.1/406/7/2006, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie organu pierwszej instancji, uznając stanowisko podatnika za prawidłowe. W dniu 11.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej, w trybie art. 14a § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Wątpliwości w interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstały na tle następującego stanu faktycznego. W 2003 r. dokonał Pan przekształcenia działki rolnej, nabytej w dniu 04.12.1996 r., na (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. dostawy gruntów

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez pełnomocnika Strony na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z dnia 28.07.2005 r. znak 1421/AV/443-2239/05/DK, w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 25.04.2005 r., uzupełnionym następnie pismami z dnia 22.06.2005 r., 22.07.2005 r. oraz 25.072005 r., pełnomocnik Strony zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Jak wynika z treści powyższych pism, Podatnik od 01.0. 1989 r. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy sprzedaż - po 1 maja 2004r. - działek rekreacyjno-budowlanych, wydzielonych z zakupionego w 1988r. gospodarstawa rolnego, stanowiących majątek własny jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 w/w ustawy przez towary należy rozumieć także grunty . Opodatkowane są grunty niezabudowane, sklasyfikowane jako działki (tereny) budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, gdyż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o ptu zwalnia się od podatku VAT dostawę terenów innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Należy zauważyć, że dostawa gruntów podlega opodatkowaniu, gdy dokonana jest przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, a grunt wchodzi w skład majątku firmy . Opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega natomiast dostawa działek budowlanych, jeśli stanowią one majątek osobisty podatnika lub osoby niebędącej (...)