IPPP2/4512-249/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
IPPP2/4512-249/15-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. przekształcanie
 3. sukcesja uniwersalna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiazku podatkowego z tytułu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu PIT.
 2. Wnioskodawca wykonuje we własnym imieniu pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 24.04.2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 672).
 3. Wnioskodawca jest w dniu złożenia niniejszego wniosku wyłącznym właścicielem/wieczystym użytkownikiem łącznie 9 nieruchomości gruntowych zabudowanych znajdujących się (i) na terenie miasta Warszawy oraz (ii) na terenie 5 innych miejscowości w Polsce oraz właścicielem budynków i budowli wybudowanych na nieruchomościach znajdujących się w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo, w dniu złożenia tego wniosku, Wnioskodawca jest również właścicielem dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (wszystkie powyższe nieruchomości będą w dalszej części wniosku zwane „Nieruchomościami”).
 4. Nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę w następujący sposób: w 1997 r. (dwie nieruchomości), w 2004 r. (jedna nieruchomość), w 2007 r. (jedna nieruchomość), w 2008 r. (jedna nieruchomość), w 2010 r. (jedna nieruchomość), w 2011 r. (jedna nieruchomość), w 2012 r. (cztery nieruchomości) oraz w 2013 r. (jedna nieruchomość). Jedna z Nieruchomości została nabyta w dwóch częściach: w 2004 r. (większa jej część) oraz w 2007 r. (mniejsza jej część).
 5. Nieruchomości były nabywane przez Wnioskodawcę częściowo ze środków własnych, częściowo z kredytów. Przy nabyciu każdej z Nieruchomości, Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT.
 6. Po nabyciu Nieruchomości i do dnia złożenia niniejszego wniosku, Wnioskodawca nie wprowadził żadnej z nich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 7. Przez okres od momentu nabycia, niektóre z Nieruchomości były lub są nadal wynajmowane przez Wnioskodawcę prywatnie (tj. poza prowadzoną działalnością gospodarczą), a jeżeli dana Nieruchomość jest wynajmowana, to Wnioskodawca opłaca od czynszu z wynajmu Nieruchomości zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 8,5%. Na pobierane kwoty czynszu najmu Wnioskodawca wystawia faktury VAT, a następnie odprowadza należny z tych faktur podatek VAT.
 8. Wnioskodawca zamierza wprowadzić Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 9. Po wprowadzeniu Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza przekształcić wykonywaną przez siebie i we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
 10. Na dzień przekształcenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nieruchomości będą stanowiły składnik przekształcanego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
 11. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie niższy niż wartość bilansowa przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, uwzględniająca wartość Nieruchomości jako składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, ale wyższy niż minimalnie wymagana wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 12. Nadwyżka wartości bilansowej przekształcanego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa wchodzącego w skład prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj. wartość bilansowa przedsiębiorstwa Wnioskodawcy ponad wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej wskutek przekształcenia, zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przekształcenie prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych nie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na podstawie Ustawy o VAT ze względu na to, że takie przekształcenie nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o VAT czynności wymienione w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały dokonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenia na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazuje, że stosownie do art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca będący osobą fizyczną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 24 kwietnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 672) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Zgodnie natomiast z art. 584(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W myśl art. 584(2) § 1 Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego. Stosownie do art. 584(2) § 2 Kodeksu spółek handlowych spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności, zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Natomiast § 3 art. 584(2) stanowi, że osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Wnioskodawca wskazuje także, że zgodnie z art. 93a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) (dalej: „Ordynacja podatkowa”), jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Zasadniczym skutkiem przekształcenia jest przejście na spółkę przekształconą wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego, w tym praw i obowiązków administracyjnych. W doktrynie prawa handlowego wskazuje się, że na podstawie art. 584(2) § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwo osoby fizycznej dokonującej przekształcenia staje się przedsiębiorstwem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tak np. w „Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcenie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633. Tom IV. Wyd. 3, Warszawa 2012”). Z powyższych względów należy także uznać, że przedmiotowe przekształcenie nie stanowi transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. czynności wskazanej w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Skoro zatem powstałej w wyniku przekształcenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z mocy prawa przysługują prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (na podstawie art. 584(2) § 1 Kodeksu spółek handlowych), w tym prawa własności składników majątkowych przekształcanego przedsiębiorstwa, oraz prawa podatkowe (na podstawie art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej), to należy stwierdzić, że w aktualnym stanie prawnym przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje się na zasadach swoistej sukcesji uniwersalnej spółki z ograniczoną odopowiedzialnością w prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorcy i nie stanowi dostawy towarów, ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, a tym samym nie będzie podlegało obowiązkowi podatkowemu na gruncie tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do ar. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu wskazać należy, że tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa został ogłoszony w Dz. U. z 2015 r., poz.613.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPPP1/4512-734/15-2/MPe | Interpretacja indywidualna

przekształcanie
ITPB1/415-1214/14/AK | Interpretacja indywidualna

sukcesja uniwersalna
IPPP2/443-1441/08-2/SAP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.