IPPP2/443-798/14-2/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Spółka przekształcona będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach lub zmniejszenia kwoty podatku naliczonego z tytułu faktur korygujących otrzymanych przez nią po dniu przekształcenia, a wystawionych przez kontrahentów przed dniem przekształcenia, odnoszących się do sprzedaży dokonanej przez nich przed dniem przekształcenia i wskazującej jako nabywcę towaru lub usługi przedsiębiorcę przekształcanego (przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany nie odliczy kwoty podatku naliczonego), bez obowiązku skorygowania notą korygującą danych przedsiębiorcy przekształcanego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT oraz wystawiania i otrzymywania faktur korygujących w związku z przekształceniem Wnioskodawcy jako przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT oraz wystawiania i otrzymywania faktur korygujących w związku z przekształceniem Wnioskodawcy jako przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1991 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wykonywaną we własnym imieniu pod nazwą M., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra Gospodarki (zarejestrowany jako czynny podatnik VAT), a podatek naliczony w fakturach VAT służy wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).

W związku z rozwojem, firma M. podjęła decyzję o przekształceniu wykonywanej we własnym imieniu działalności gospodarczej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art. 584(1) - 584(13) Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Zgodnie z art. 551 § 5 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2011 r. wprowadzonym ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Jednostka po przekształceniu planuje prowadzić działalność w takim samym zakresie jak obecnie i w przedmiotowej sprawie nastąpi „transfer” całości aktywów i pasywów przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki przekształconej. Spółka będzie więc kontynuatorem działalności gospodarczej wykonywanej przed dniem przekształcenia przez przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 584(1) § 1 przedsiębiorca przekształcony staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 584(2) § 1, § 2 i § 3).

Ww. sukcesja prawna wiąże się z tym, iż z momentem przekształcenia stroną umów o świadczenie usług i dostawę towarów, zawartych przez przedsiębiorcę staje się automatycznie spółka. Stąd też ww. sukcesja prawna powoduje, iż z mocy prawa odbiorcą towarów i usług dostarczonych przez kontrahentów po dniu przekształcenia, staje się automatycznie spółka.

W świetle powołanych powyżej przepisów spółkę należy uznać za następcę prawnego przekształcanego przedsiębiorcy. Powstała w wyniku przekształcenia spółka jest tym samym podmiotem gospodarczym, który działał przed dniem przekształcenia, zmienia się tylko forma prawna podmiotu.

Spółka przekształcona na bieżąco będzie realizowała zakupy towarów i usług oraz będzie realizować ich sprzedaż a więc przekształcenie odbędzie się na w pełni działającym organizmie gospodarczym.

Spółka przekształcona po dniu przekształcenia będzie otrzymywała faktury i faktury korygujące wystawione przez kontrahentów przed dniem przekształcenia i odnoszących się do sprzedaży dokonanej przez nich przed dniem przekształcenia i wskazującej jako nabywcę towaru lub usługi przedsiębiorcę przekształcanego.

Spółka przekształcona po dniu przekształcenia będzie otrzymywała potwierdzenia otrzymania przez kontrahentów faktur korygujących powodujących zmniejszenie podstawy opodatkowania, wystawionych przed dniem przekształcenia przez przedsiębiorcę przekształcanego.

Z tytułu zwróconych po przekształceniu przez kontrahentów posezonowych towarów lub zwróconych towarów przez spółkę przekształconą, spółka przekształcona będzie wystawiała faktury korygujące do sprzedaży i będzie otrzymywała faktury korygujące do zakupów, dokonanych przez przedsiębiorcę przekształcanego przed dniem przekształcenia. Faktury korygujące będą zmniejszały podstawę opodatkowania lub zmniejszały kwoty podatku naliczonego.

W związku z powyższym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą podatkowych konsekwencji związanychz przekształceniem działalności w spółkę kapitałową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy przekształcenie firmy M. w jednoosobową spółkę kapitałową będzie neutralne w zakresie podatku od towarów i usług, a w szczególności:

 1. Czy Spółka przekształcona będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach lub zmniejszenia kwoty podatku naliczonego z tytułu faktur korygujących otrzymanych przez nią po dniu przekształcenia, a wystawionych przez kontrahentów przed dniem przekształcenia, odnoszących się do sprzedaży dokonanej przez nich przed dniem przekształcenia i wskazującej jako nabywcę towaru lub usługi przedsiębiorcę przekształcanego (przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany nie odliczy kwoty podatku naliczonego); czy Spółka ma obowiązek skorygowania notą korygującą danych przedsiębiorcy przekształcanego, do tak otrzymanych faktur (faktur korygujących) otrzymanych przez spółkę po dniu przekształcenia...
 2. Czy w przypadku otrzymania przez spółkę przekształconą po dniu przekształcenia, potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania, wystawionej przed dniem przekształcenia przez przedsiębiorcę przekształcanego, to czy spółce przekształconej przysługiwać będzie prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 13...
 3. Czy spółka przekształcona będzie miała prawo do wystawiania faktur korygujących sprzedaż i otrzymywania faktur korygujących zakupy, dokonane przez przedsiębiorcę przekształcanego przed dniem przekształcenia, zmniejszające podstawę opodatkowania lub zmniejszające kwoty podatku naliczonego, gdy powód korekty zaistniał po dniu przekształcenia (zwrot towarów, udzielony upust, rabat). W jakim okresie faktury korygujące winny być ujęte w deklaracji VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) wprowadzającej zmiany do kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadzających zmiany do ordynacji podatkowej, do systemu prawnego wprowadzona została możliwość przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową z zachowaniem ciągłości prawnej i podatkowej.

Na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94. poz. 1037) przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239 poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85. poz. 459),(przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prawną działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształcona) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Zgodnie z art. 584(2) Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (§ 1) jakie przed dniem przekształcenia ciążyły na przedsiębiorcy przekształcanym.

Na podstawie art. 584(13) KSH, osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Z kolei, w myśl art. 112b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 553 § 3).

Natomiast sukcesja podatkowa wynika z wprowadzonych od 1 stycznia 2013 r. zmian w Ordynacji podatkowej. Zmiany te wprowadza ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342). Do art. 93a dodany został § 4. Zgodnie z nim jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Z mocy prawa spółka przekształcona stanie się właścicielem wszystkich składników przekształcanego przedsiębiorcy a przekształcenie powoduje jedynie zmianę formy prawnej istniejącego podatnika. Spółka przekształcona stanie się z mocy prawa właścicielem majątku związanego z przedsiębiorstwem przedsiębiorcy przekształcanego.

Uwzględniając powyższe w opinii Wnioskodawcy, przekształcenie w jednoosobową spółkę będzie neutralne w zakresie podatku od towarów i usług. Oznacza to, że:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 1 7 i 19 oraz art. 134.

Art. 86. ust. 10 mówi, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10b prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 11, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w powyższych terminach, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Uwzględniając powyższe, odliczyć można więc w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jedynie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi, istotny jest więc moment, w którym spółka przekształcona wejdzie w posiadanie faktury, uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartej.

W sytuacji gdy moment otrzymania faktury przypada na dzień lub po dniu przekształcenia, prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało spółce przekształconej, zarówno w przypadku, gdy faktura dokumentuje nabycie dokonane przez spółkę i jej dane umieszczone będą na fakturze, jak również gdy faktura potwierdza nabycie dokonane przez przedsiębiorcę przekształcanego przed dniem przekształcenia i zawiera jego dane - bez konieczności wystawienia noty korygującej, a także w sytuacji otrzymania faktury dokumentującej nabycie dokonane w dniu lub po dniu przekształcenia, lecz z danymi przedsiębiorcy przekształcanego umieszczonymi jako nabywcy, co powoduje konieczność wystawienia przez spółkę noty korygującej, w trybie art. 106k ustawy.

Jeżeli chodzi o otrzymane faktury korygujące, należy odnieść się do treści art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Ustawodawca w art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej nie zawarł, żadnych dodatkowych zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyżej cytowane przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, oznacza, że prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur korygujących otrzymanych przez spółkę po dniu przekształcenia a wystawionych przez kontrahentów przed dniem przekształcenia i odnoszących się do sprzedaży dokonanej przez nich przed dniem przekształcenia i wskazującej jako nabywcę towaru lub usługi, przedsiębiorcę przekształcanego lub spółkę przekształconą, podlega sukcesji na zasadach jakie przysługiwało osobie fizycznej przed przekształceniem. Faktury, bądź faktury korygujące dokumentujące nabycie dokonane w dniu lub po dniu przekształcenia lecz z danymi przedsiębiorcy przekształcanego, umieszczonymi jako nabywcy, powoduje konieczność wystawienia przez spółkę noty korygującej.

Art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, mówi, iż obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy w którym potwierdzenie to uzyskano. Biorąc powyższą treść artykułu spółka przekształcona będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania zgodnie z jego brzmieniem.

Specyfika działalności przedsiębiorcy przekształcanego wiąże się z koniecznością przyjmowania i zwracania posezonowych towarów zarówno nabywanych jak i zbywanych. Wiąże się to z wystawianiem faktur korygujących (w przypadku sprzedaży) lub otrzymywaniem takich dokumentów (w przypadku nabycia).

W przypadku przekształcenia uprawnienia odebrania towaru i zwrot do dostawcy wykonywane będą przez sukcesora podatkowego - spółkę przekształconą. Rodzi to rozbieżność pomiędzy podmiotem dokonującym czynności korygowanej (przedsiębiorca przekształcany) czyli podmiotem dokonującym czynności będącej podstawą korekty oraz prowadzącym działalność, na ten moment (spółka przekształcona). Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot podatku VAT lub jego zapłata przysługuje spółce przekształconej jako sukcesorowi podatkowemu.

Przekształcenie przedsiębiorstwa oznacza, iż w sytuacji gdy po dniu przekształcenia wystąpi potrzeba wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania lub otrzyma taki dokument, to spółka przekształcona będzie miała prawo do wystawienia lub przyjęcia faktury korygującej oraz do rozliczenia z tego tytułu podatku VAT. W ocenie Wnioskodawcy, uprawnienie takie należy wywodzić z art. 106j ustawy. Na podstawie tego przepisu, w przypadku zwrotu towarów, podatnik wystawia fakturę korygującą. Biorąc pod uwagę sukcesję podatkową oraz kontynuację działania i rozliczeń prawnopodatkowych, spółka ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania lub musi ją podwyższyć, mimo, że spółka nie deklarowała podstawy opodatkowania podlegającej korekcie. Zwrot towarów będzie otrzymywać oraz dokonywać spółka, która w stosunku do korygowanej dostawy nie ma statusu sprzedawcy lub dostawcy Ten tryb rozliczenia natęży uznać za zgodny z systemowymi założeniami opodatkowania działalności podatkiem VAT. Konstrukcja podatku VAT zakłada, iż podatek uiszczony na poprzednich fazach obrotu podlega odliczeniu w następnych fazach przez nabywców towarów i usług.

Celem wystawienia faktur korygujących, jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości Zatem należy uznać, iż Spółka przekształcona ma prawo do wystawienia faktur korygujących dotyczących sprzedaży dokonanej przez przedsiębiorcę przed dniem przekształcenia oraz ma prawo do otrzymywania takich faktur korygujących wystawionych przez dostawców dotyczących dokonanych zakupów przez przedsiębiorcę przekształcanego.

Spółka przekształcona będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawionych faktur korygujących pod warunkiem posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13), a podwyższenia podstawy opodatkowania w okresie otrzymania faktury korygującej od dostawcy zgodnie z art. 86 ust. 19a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Dla rozstrzygnięcia zagadnień będących przedmiotem wniosku istotne jest ustalenie, czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu mamy do czynienia z następstwem podatkowym w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

Następstwo prawne, polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw i obowiązków poprzednio już istniejących.

W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa, jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Należy zauważyć, że od dnia 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 ze zm.), która zawiera m.in. rozszerzenie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) dalej: „KSH”, o przepisy dotyczące przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną).

Zgodnie z art. 551 § 5 ustawy KSH, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Stosownie do art. 5841 § 1 KSH, przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (art. 5842 § 1 KSH).

Zgodnie z art. 5842 § 2 KSH, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przepisu nie stosuje się do ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 5842 § 3 KSH).

Na gruncie prawa podatkowego, prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych, w tym także przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

I tak, zgodnie z art. 93a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Zatem w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową następuje sukcesja podatkowa praw przekształcanego przedsiębiorcy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy zauważyć, że przepis ten odnosi się jedynie do praw a nie do obowiązków.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca podjął decyzję o przekształceniu wykonywanej we własnym imieniu działalności gospodarczej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Ad 1

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy spółka przekształcona będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach lub zmniejszenia kwoty podatku naliczonego z tytułu faktur korygujących otrzymanych przez nią po dniu przekształcenia, a wystawionych przez kontrahentów przed dniem przekształcenia, odnoszących się do sprzedaży dokonanej przez nich przed dniem przekształcenia i wskazującej jako nabywcę towaru lub usługi przedsiębiorcę przekształcanego (przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany nie odliczy kwoty podatku naliczonego) oraz czy spółka ma obowiązek skorygowania notą korygującą danych przedsiębiorcy przekształcanego, do tak otrzymanych faktur (faktur korygujących) otrzymanych przez Spółkę po dniu przekształcenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Stosownie natomiast do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Oznacza to, że z odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. za pierwszy okres rozliczeniowy w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Z wniosku wynika, że zakupione przez Wnioskodawcę, przed przekształceniem formy prawnej, towary i usługi służyły działalności opodatkowanej w postaci hurtowej sprzedaży towarów. Działalność ta będzie kontynuowana także po przekształceniu w spółkę kapitałową. Jak wskazano wcześniej, na podstawie art. art. 93a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, Spółka wstąpi w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych). Oznacza to, że Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach lub zmniejszenia kwoty podatku naliczonego z tytułu faktur korygujących otrzymanych przez nią po dniu przekształcenia, a wystawionych przez kontrahentów przed dniem przekształcenia Wnioskodawcy.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy związanych z obowiązkiem wystawiania not korygujących w związku ze zmianą danych Wnioskodawcy, należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług wymienia przypadki, kiedy po wystawieniu faktury zachodzą okoliczności skutkujące obowiązkiem wystawienia faktury korygującej lub też noty korygującej.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

W myśl ust. 3 tego artykułu, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

W przypadku natomiast otrzymania przez podatników faktur zawierających pomyłki, to zgodnie z art. 106k ust. 1 i 2 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 (tj. w zakresie miary i ilości (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkową netto); kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwoty należności ogółem) może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Stosownie zaś do ust. 3 ww. artykułu, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

W myśl ust. 4 ww. artykułu, przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.

W przedstawionych okolicznościach nie zaistniała żadna z przesłanek wymienionych w powyższych przepisach. Nie doszło do żadnej czynności związanej z dostawą towarów w postaci np. obniżenia ceny, udzielenia upustu, czy też zwrotu tego towaru. Nie można także mówić, że zaszła pomyłka w zakresie danych nabywcy towaru. W momencie faktycznej transakcji nabywcą towarów był przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia, że na moment otrzymania faktury lub też faktury korygującej przedsiębiorca przekształcił formę prawną na spółkę kapitałową.

W odpowiedzi więc na pytanie nr 1 wniosku, należy stwierdzić, że Spółka przekształcona będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach lub zmniejszenia kwoty podatku naliczonego z tytułu faktur korygujących otrzymanych przez nią po dniu przekształcenia, a wystawionych przez kontrahentów przed dniem przekształcenia, odnoszących się do sprzedaży dokonanej przez nich przed dniem przekształcenia i wskazującej jako nabywcę towaru lub usługi przedsiębiorcę przekształcanego (przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany nie odliczy kwoty podatku naliczonego), bez obowiązku skorygowania notą korygującą danych przedsiębiorcy przekształcanego.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ad 2

Z wniosku wynika, że mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy to Spółka (po dniu przekształcenia) będzie otrzymywała potwierdzenia otrzymania przez kontrahentów faktur korygujących powodujących zmniejszenie podstawy opodatkowania, wystawionych przed dniem przekształcenia przez przedsiębiorcę przekształcanego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa zmniejszenia przez Spółkę podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl ust. 10 ww. artykułu, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13).

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14).

Zgodnie zaś z ust. 15 ww. artykułu, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16).

Jak wskazano wcześniej sukcesja w przepisach Ordynacji podatkowej w odniesieniu do przekształcenia działalności osoby fizycznej w Spółkę kapitałową polega na przeniesieniu na podmiot przekształcony praw podmiotu przekształcanego. Tym samym więc do kategorii praw należy zakwalifikować uprawnienie podmiotu do skorygowania wykazanego uprzednio podatku należnego poprzez wystawienie faktury korygującej i dopełnienie warunków zawartych w przepisach art. 29a ustawy. Zatem w sytuacji gdy fakturę korygującą wystawi Wnioskodawca (osoba fizyczna) przed przekształceniem, a potwierdzenie otrzymania takiej faktury przez kontrahenta wpłynie do podmiotu przekształconego, wówczas ten podmiot przekształcony (spółka kapitałowa) będzie miał prawo na bieżąco obniżyć podatek należny z wystawionej uprzednio faktury korygującej, z uwzględnieniem art. 29a ust. 13 ustawy.

W odpowiedzi zatem na pytanie nr 2 wniosku, należy wskazać, że w przypadku otrzymania przez spółkę po dniu przekształcenia potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania, wystawionej przed dniem przekształcenia przez Wnioskodawcę, to spółce po przekształceniu przysługiwać będzie prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy.

W konsekwencji w zakresie pytania nr 2 stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ad 3

Kolejnym problemem Wnioskodawcy jest, czy Spółka przekształcona będzie miało prawo wystawiać faktury korygujące sprzedaż i otrzymywać faktury korygujące zakupy dokonane przez przedsiębiorcę - osobę fizyczną - przed przekształceniem zmniejszające podstawę opodatkowania lub zmniejszające kwoty podatku naliczonego, gdy powód korekty zaistniał po dniu przekształcenia (zwrot towarów, udzielony upust, rabat) oraz w jakim okresie takie faktury powinny być rozliczane.

W przedstawionych okolicznościach sprawy oraz przywołanym powyżej stanie prawnym należy stwierdzić, że występuje tu sukcesja podatkowa określona przepisem art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, tj. sukcesja podatkowa w zakresie praw.

Tym samym Spółka z o.o. będzie sukcesorem osoby fizycznej m.in. w kwestii możliwości wystawiania faktur korygujących do faktur wystawionych przed przekształceniem, jeżeli korekta ta nie spowoduje powstania zaległości podatkowych u osoby fizycznej.

W przypadku kiedy to spółka wystawi fakturę korygującą na rzecz nabywcy towarów i usług, który to nabywca dokonał zakupu od Wnioskodawcy (przed przekształceniem), w przypadku gdy korekta dotyczyć będzie obniżenia podstawy opodatkowania, zastosowanie znajdzie cyt. wcześniej art. 29 ust. 13 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Taki sposób postępowania dotyczy również przypadków stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Stanowi o tym art. 29a ust. 14 ustawy.

W sytuacji natomiast gdy to spółka otrzyma faktury korygujące od sprzedawcy towaru lub usługi, który dokonał sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy (tj. przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną przed przekształceniem) zmniejszające kwoty podatku naliczonego zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 19a, który stanowi, że w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W odpowiedzi na pytanie nr 3 należy więc stwierdzić, że w związku z tym, że spółka będzie sukcesorem praw na podstawie art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, spółka będzie miała prawo do otrzymywania faktur korygujących zakupy dokonane przez Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę przekształcanego jak również prawo do wystawiania faktur korygujących sprzedaż dokonaną na rzecz kontrahentów Wnioskodawcy przed przekształceniem. Ponadto w zakresie wątpliwości Wnioskodawcy co do terminu rozliczenia faktur korygujących należy wskazać, że zastosowanie w sprawie znajdzie cyt. wcześniej art. 29a ust. 13 i 14 ustawy oraz art. 86 ust. 19a ustawy.

A zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.