ILPB1/415-1037/10-2/TW | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku umorzenia udziałów, „Spółka z o.o.”, jako płatnik, powinna dokonać poboru zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanego przez wspólnika dochodu, stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia nad kosztem odpowiadającym wysokości wydatków poniesionych przez wspólnika na podwyższenie sumy udziałów kapitałowych w „Spółce jawnej” w zamian za wkład pieniężny – art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ILPB1/415-1037/10-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. przekształcanie
  2. umorzenie udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej „Spółka z o.o.”, powstał w dniu 21 maja 2008 roku z przekształcenia spółki jawnej działającej pod firmą X spółka jawna, dalej „Spółka jawna”. Przed przekształceniem, w dniu 31 października 2006 roku wspólnicy „Spółki jawnej” podjęli uchwałę o podwyższeniu sumy udziałów kapitałowych przeznaczając na to podwyższenie część zysku za rok 2005.

Obecnie planowane jest dobrowolne umorzenie, za wynagrodzeniem, udziałów wspólników „Spółki z o.o.” Umorzenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez nabycie przez „Spółkę z o.o.” jej własnych udziałów za wynagrodzeniem wypłaconym na rzecz wspólników.

Nabyte przez „Spółkę z o.o.”, w celu ich umorzenia, będą udziały tych wspólników, którzy byli wspólnikami „Spółki jawnej” w dniu 31 października 2006 roku, tj. wspólników, którzy uczestniczyli w podwyższeniu sumy udziałów kapitałowych w spółce jawnej. W związku z tym, iż wspólnikom, których udziały zostaną nabyte przez „Spółkę z o.o.” w celu ich umorzenia, zostanie z tego tytułu wypłacone wynagrodzenie, „Spółka z o.o.” jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych będzie zobowiązana obliczyć, pobrać i przekazać kwotę zryczałtowanego podatku, na rachunek bankowy urzędu skarbowego, właściwego ze względu na swoją siedzibę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku umorzenia udziałów, „Spółka z. o.o.”, jako płatnik, powinna dokonać poboru zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanego przez wspólnika dochodu, stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia nad kosztem odpowiadającym wysokości wydatków poniesionych przez wspólnika na podwyższenie sumy udziałów kapitałowych w „Spółce jawnej” w zamian za wkład pieniężny – art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka jawna, zaliczane są do spółek handlowych, których ustrój oraz zasady funkcjonowania określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształcona).

W myśl art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych).

Z powyższego wynika, iż spółka przekształcona staje się, co do zasady, kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej.

Przekształcenie spółki w inną spółkę, zgodnie z art. 551 Kodeksu spółek handlowych, ma jedynie charakter zmiany formy prawnej prowadzenia działalności i nie powoduje powstania nowego podmiotu.

Na gruncie prawa podatkowego problematykę następstwa prawnego reguluje art. 93a Ordynacji podatkowej.

Stosownie do postanowień art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna – a więc także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej (spółki jawnej) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest traktowane jak likwidacja spółki jawnej i powstanie nowego podmiotu (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a jedynie jako proces powodujący zmianę formy prawnej prowadzenia działalności. Mamy w tym przypadku do czynienia z tym samym podmiotem, który zmienił jedynie formę prawną działalności. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza zmianę formy ustrojowej przy zachowaniu bytu prawnego (tzw. kontynuacja). Oznacza to, że w wyniku takiego przekształcenia następuje kontynuacja, a nie następstwo prawne, bo podmiot ulega zmianie, a nie zamianie na inny.

Art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych statuuje zasadę kontynuacji składu osobowego wspólników w spółce przekształconej, dotyczy ona oczywiście tych wspólników spółki przekształcanej, którzy uczestniczyli w przekształceniu, nie dochodzi w tym przypadku do obejmowania udziałów w spółce kapitałowej (przekształconej) w zamian za aport albowiem na skutek przekształcenia udziały wspólników spółki przekształcanej – „Spółki jawnej” uległy przekształceniu w udziały w spółce przekształconej – „Spółce z o.o.” (Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, et al., Warszawa 2004, tom IV, s. 1036).

Wyżej omówiona zasada kontynuacji ma podstawowe znaczenie dla oceny przedstawionego stanu faktycznego z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych.

W opisanym stanie faktycznym wspólnicy „Spółki jawnej” stali się wspólnikami „Spółki z o.o.” z dniem przekształcenia bez składania oświadczeń o objęciu udziałów w „Spółce z o.o.” W konsekwencji jeżeli kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów są wydatki poniesione na objęcie tych udziałów, to w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością za koszt należy uznać wydatki uprzednio poniesione przez wspólnika celem podniesienia wartości udziału kapitałowego w „Spółce jawnej”.

Powyższe przesądza o tym, iż „Spółka z o.o.”, jako płatnik, powinna dokonać poboru zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanego przez wspólnika dochodu, stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia nad kosztem odpowiadającym wysokości wydatków poniesionych przez wspólnika na podwyższenie sumy udziałów kapitałowych w „Spółce jawnej” w zamian za wkład pieniężny.

Powyższy pogląd znajduje poparcie również w orzecznictwie organów podatkowych. Jak zostało wskazane w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2010 r. IPPB1/415-509/10-3/RS przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną nie wywołuje skutków podatkowych, ponieważ zmieniana jest jedynie forma prawna prowadzonej działalności. W konsekwencji zachowując sukcesję określoną w powołanych przepisach należy uznać, że kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki jawnej będą wydatki poniesione na wkłady w spółce jawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przekształcanie
ILPB1/415-1170/10-2/TW | Interpretacja indywidualna

umorzenie udziałów
ILPB1/415-1116/10-3/IM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.