IBPB-2-2/4511-79/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe dla Wnioskodawcy przekształcenia spółki z o.o. w której udziałowcem będzie jego małżonek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22 kwietnia 2015 r. (data otrzymania 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcem będzie jego małżonek, w spółkę jawną – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcem będzie jego małżonek, w spółkę jawną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i podlega w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Pozostaje również w związku z małżeńskim, w którym panuje ustawowa wspólność majątkowa. Małżonka Wnioskodawcy zostanie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba oraz zarząd znajdują się w Polsce (Spółka). Niewykluczone, że Spółka zostanie w przyszłości decyzją wspólników przekształcona w spółkę osobową (spółkę jawną; dalej: SpJ). W momencie przekształcenia majątek Spółki stanie się majątkiem SpJ. Przekształcenie nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Nie będzie ono przy tym nosiło znamion likwidacji Spółki. Na skutek przekształcenia małżonka Wnioskodawcy oraz pozostali wspólnicy Spółki staną się wspólnikami SpJ (na moment przekształcenia będą to najprawdopodobniej jeszcze trzy osoby fizyczne, polscy rezydenci podatkowi, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce od całości swoich przychodów, bez względu na miejsce ich osiągania).

Wnioskodawca przewiduje przy tym, że na moment przekształcenia w Spółce na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj. np. na kapitale zapasowym) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. W momencie przekształcenia Spółka może posiadać jednak zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

W wyniku przekształcenia Spółki w SpJ nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki (wartość kapitałów własnych Spółki co do zasady nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w SpJ Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem Spółki w SpJ Wnioskodawca (pozostający we współwłasności majątkowej) nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Oznacza to, że na moment przekształcenia opodatkowaniu podlegać mogą tylko niepodzielone zyski oraz zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki.

Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymał brzmienie, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału.

Wnioskodawca wskazał, że pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 ww. ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy –dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, u wspólnika spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym w przypadku przekształcenia takiej spółki kapitałowej w spółkę osobową podlega wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej (w tym wartość przekazana na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej). W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, nie wystąpi na moment przekształcenia opodatkowanie w związku z faktem, że kapitały spółki przekształcanej (niepochodzące z zysku) w następstwie przekształcenia staną się wkładami w spółce osobowej. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, należy uznać, że w przypadku, gdyby przekształcana spółka kapitałowa nie wykazywała zysków niepodzielonych, operacja przekształcenia nie będzie dla wspólnika spółki przekształcanej rodzić skutków podatkowych. Jak wskazano powyżej, na moment przekształcenia w Spółce, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj. np. na kapitale zapasowym) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, w opinii Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że czynność przekształcenia Spółki w SpJ spowoduje powstanie u Wnioskodawcy, jako udziałowca spółki przekształcanej, obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcana Spółka wykaże zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia bądź też zyski te będą zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów w stosunku do stanu prawnego przed 1 stycznia 2015 r., z których jako przykładowe można wymienić:

  • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 sierpnia 2012 r. (nr ILPB1/415-496/12-2/AG), w której organ podatkowy potwierdza następujące stanowisko podatnika: „w związku z planowanym przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych tylko wartości niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed zmianą formy prawnej, stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wartość innych zysków niż niepodzielone, wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed zmianą formy prawnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych”;
  • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 listopada 2011 r. (nr IPPB2/415-812/11-2/MK1), w której organ podatkowy wskazał, że: „przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółkę osobową, będzie skutkować powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającego opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jedynie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia składnikiem majątku spółki przekształcanej będą niepodzielone zyski”;
  • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2010 r. (nr IPPB1/415-915/10-3/EC), w której organ podatkowy potwierdza następujące stanowisko podatnika: „(...) w opinii Wnioskodawcy należy stwierdzić, że czynność przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową spowoduje powstanie u Wnioskodawcy jako udziałowca spółki przekształcanej obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcana Spółka wykaże zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia”.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem Spółki w SpJ Wnioskodawca (pozostający we wspólności majątkowej) nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone oraz zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy wypracowane przez Spółkę przed zmianą formy prawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: k.s.h.).

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z kolei w myśl przepisu art. 552 k.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 k.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę jawną) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje Ordynacja podatkowa. Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Analizując w niniejszej sprawie skutki podatkowe przekształcenia w 2015 r. spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymienia te przychody.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Stosownie natomiast do przepisu art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy – podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 – płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Podsumowując, powstanie dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia, niepodzielonych zysków spółki kapitałowej oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki. Wszelkie zyski, które nie zostały podzielone odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową podlegają również zyski spółki kapitałowej przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w tej spółce jako spółce przekształcanej. Przy czym obowiązek podatkowy z tytułu tego przekształcenia powstaje u udziałowca spółki. To on jest podatnikiem, bo to u niego można mówić o dochodzie (przychodzie) z udziału w zyskach osób prawnych.

W rozpatrywanej sprawie istotnym jest jednak, że to nie Wnioskodawca zostanie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz jego małżonek. Z uwagi na zaakcentowaną przez Wnioskodawcę wspólność ustawową istniejącą między małżonkami do rozważenia pozostają skutki podatkowe dla Wnioskodawcy przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcem będzie jego małżonek, w spółkę jawną.

W tym miejscu konieczne jest odniesienie się do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 583), w którym uregulowane są stosunki majątkowe między małżonkami.

Zgodnie z treścią art. 31 § 1 ww. ustawy – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Z wniosku nie wynika czy małżonek Wnioskodawcy nabył udziały do majątku wspólnego, czy do majątku odrębnego. Nie ma to jednak żadnego znaczenia dla rozpatrywanej sprawy. Przynależność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do majątku wspólnego małżonków nie oznacza, że obojgu małżonkom przysługuje status wspólnika/udziałowca oraz związane z tym prawa i obowiązki takie jak prawo głosu, prawo do dywidendy, obowiązek wnoszenia dopłat czy prawo do zwrotu dopłat. W stosunku do spółki udziałowcem jest bowiem ten małżonek, który będzie stroną umowy spółki lub innej umowy, na podstawie której dojdzie do nabycia udziałów. Tylko ten małżonek może zostać wpisany do księgi udziałów i tylko jemu będą przysługiwać prawa oraz obowiązki udziałowca. Udziałowcy spółek kapitałowych realizują swoje prawa i obowiązki w spółce poprzez udziały rozumiane jako część kapitału zakładowego spółki. Udział bowiem stanowi atrybut członkostwa w spółce. Małżonek udziałowca nie jest udziałowcem spółki nawet wówczas, gdy udziały w spółce zostaną nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej do majątku wspólnego. Stosunki pomiędzy udziałowcem a spółką uregulowane są bowiem przez Kodeks spółek handlowych i stanowią oddzielną sferę od wewnętrznych relacji pomiędzy małżonkami podlegających Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu.

Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że po stronie Wnioskodawcy pozostającego we wspólności majątkowej przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której małżonek Wnioskodawcy zostanie udziałowcem, w spółkę jawną nie wywoła żadnych skutków podatkowych. Odwołanie w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy generowania przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wartość niepodzielonych zysków oraz zysków przekazanych na inne kapitały niż zakładowy to przychód występujący po stronie udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca nie będzie udziałowcem Spółki. Prawa udziałowca będą przysługiwać wyłącznie małżonkowi Wnioskodawcy. Dlatego też ewentualne skutki podatkowe w postaci opodatkowania lub nie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy wystąpią po stronie małżonka Wnioskodawcy. Obowiązek podatkowy zawsze dotyczy podatnika, u którego powstaje źródło przychodu. Dlatego też z ewentualnego przychodu rozlicza się ten małżonek, który jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnienie wspólności majątkowej z małżonkiem nie czyni z Wnioskodawcy podatnika, tak jak nie czyni go udziałowcem. W konsekwencji w analizowanym zdarzeniu przyszłym w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miał w ogóle zastosowania przepis art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeśli w Spółce wystąpią zyski niepodzielone oraz zyski zgromadzone na innych kapitałach niż zakładowy. Myli się Wnioskodawca sądząc, że powstałby wówczas u niego obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy z udziału w zyskach osób prawnych nie może powstać u Wnioskodawcy, gdyż nie on będzie udziałowcem spółki. Obowiązek rozliczenia ewentualnego przychodu ciążył będzie wyłącznie na małżonku Wnioskodawcy, nawet jeśli taki przychód wejdzie do majątku wspólnego obojga.

Stanowiska Wnioskodawcy nie można było uznać za prawidłowe, gdyż sposób sformułowania tego stanowiska wyklucza jego prawidłowość.

Odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych zauważyć należy, że dotyczą one odmiennego zdarzenia przyszłego niż zdarzenie przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Otóż w przywołanych interpretacjach chodzi wyłącznie o skutki podatkowe przekształcenia spółek kapitałowej w spółkę osobową, w której podatnik występuje jako udziałowiec spółki, a w omawianej sprawie Wnioskodawca nie zostanie udziałowcem Spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.