IBPB-1-1/4510-46/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej części wartości początkowej wskazanych we wniosku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w sytuacji ich odpłatnego zbycia
IBPB-1-1/4510-46/15/DWinterpretacja indywidualna
  1. odpłatne zbycie
  2. przekształcanie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 12 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej części wartości początkowej wskazanych we wniosku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w sytuacji ich odpłatnego zbycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej części wartości początkowej wskazanych we wniosku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w sytuacji ich odpłatnego zbycia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca będzie większościowym udziałowcem innej spółki kapitałowej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Spółka Kapitałowa). Udziały Spółki Kapitałowej zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP). Niewykluczone, że po przeprowadzeniu wymiany udziałów, w wyniku której Spółka stanie się udziałowcem Spółki Kapitałowej, dojdzie do przekształcenia Spółki Kapitałowej w spółkę osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna i niebędącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Spółka Osobowa). Wskazane przekształcenie Spółki Kapitałowej w Spółkę Osobową nastąpi na podstawie stosownych przepisów prawa spółek handlowych. Drugim udziałowcem Spółki Kapitałowej (który po przekształceniu stanie się wspólnikiem Spółki Osobowej) będzie inna spółka kapitałowa będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Na dzień przekształcenia majątek Spółki Kapitałowej, będzie składał się w szczególności z nieruchomości (w tym budynki i prawa użytkowania wieczystego gruntów) oraz potencjalnie innych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Niewykluczone, że po przekształceniu Spółka Osobowa dokona odpłatnego zbycia posiadanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Osobową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów), Spółka jako wspólnik Spółki Osobowej, będzie miała prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości równej wartości początkowej, która dotychczas nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę Kapitałową oraz potencjalnie wspólników Spółki Osobowej proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku Spółki Osobowej...

(pytanie oznaczono we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Osobową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów), Spółka jako wspólnik Spółki Osobowej, będzie miała prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości równej wartości początkowej, która dotychczas nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę Kapitałową oraz potencjalnie wspólników Spółki Osobowej proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku Spółki Osobowej.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej jako: „ustawa o PDOP”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Ustawa o PDOP nie zawiera szczególnych regulacji odnoszących się do ustalania kosztu uzyskania przychodów przy zbyciu składników majątku przez spółkę osobową powstałą w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej. W konsekwencji, wobec braku uregulowań szczególnych, w analizowanym zdarzeniu przyszłym zastosowanie powinny znaleźć zasady ogólne.

Zgodnie z regulacją art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z powyższego wynika, że wszystkie poniesione koszty, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

  • nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
  • ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

-wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Z powyższych regulacji bezsprzecznie wynika zatem, że w przypadku zbycia danego środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej, w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów, kosztem uzyskania przychodów jest wartość początkowa tego składnika wynikająca z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne (w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji).

Jednocześnie z przepisów przytoczonych w uzasadnieniu do pytania nr 1 złożonego przez Wnioskodawcę wniosku ORD-IN, tj. w szczególności art. 16h ust. 3, art. 16g ust. 9 oraz ust. 18 ustawy o PDOP wynika, że w przypadku przekształcenia Spółki Kapitałowej w Spółkę Osobową, Wnioskodawca będący wspólnikiem Spółki Osobowej z uwagi na jej transparentność podatkową na gruncie podatku dochodowego, będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuacji metody amortyzacji przyjętej przez podmiot przekształcany z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w art. 5 ustawy o PDOP.

Jednocześnie wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinna zostać ustalona (po przekształceniu Spółki Kapitałowej w Spółkę Osobową) w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podmiotu przekształcanego - należy zauważyć, iż dotyczy to również środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niepodlegających amortyzacji (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że w razie odpłatnego zbycia przez Spółkę Osobową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkowa, która nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę Kapitałową oraz potencjalnie wspólników Spółki Osobowej, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów z tytułu ich odpłatnego zbycia (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Osobowej).

Na potwierdzenie ww. stanowiska, Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 maja 2014 r., Znak: IPPB3/423-124/14-2/PK1, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym (...) w przypadku zbycia przez Spółkę Osobową składników majątku nabytych przez Spółkę Kapitałową przed przekształceniem, Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości równej wartości początkowej tych składników, wynikającej z ewidencji Spółki Kapitałowej (stanowiącej także wartość początkową w ewidencji Spółki Osobowej) pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę Kapitałową oraz Spółkę Osobową.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Osobową, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów), Spółka jako wspólnik Spółki Osobowej, będzie miała prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości równej wartości początkowej, która dotychczas nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę Kapitałową oraz potencjalnie wspólników Spółki Osobowej proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku Spółki Osobowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe o ile wskazane we wniosku składniki majątku, będą spełniać w spółce osobowej kryteria, pozwalające na uznanie ich za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odpłatne zbycie
ITPB4/4511-164/15/JG | Interpretacja indywidualna

przekształcanie
ITPB3/4510-331/15/JG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.