1061-IPTPB3.4511.312.2016.1.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w razie przekształcenia Spółki z o.o., której Wnioskodawca jest wspólnikiem, a która powstała w trybie przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy na podstawie art. 5841–art. 58413 Kodeksu spółek handlowych, w Spółkę komandytową dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykazaniem w bilansie tej Spółki kwoty zysku osiągniętego w ramach ww. działalności gospodarczej Wnioskodawcy przed dniem przekształcenia jej w Spółkę z o.o., a w konsekwencji czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty tego zysku – w części przypadającej na Wnioskodawcę, obliczonej przy uwzględnieniu Jego prawa do udziału w zysku Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową w przypadku, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zyski wypracowane przez Wnioskodawcę w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową w przypadku, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zyski wypracowane przez Wnioskodawcę w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest w chwili obecnej jedynym wspólnikiem Spółki z o.o. ... (dalej: „Spółka”), która powstała w 2015 r. w trybie przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej, prowadzonej przed dniem przekształcenia przez Wnioskodawcę w trybie art. 5841-58413 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn.zm., dalej: k.s.h.). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 zł. Spółka posiada także kapitał zapasowy, na który w trakcie ww. przekształcenia wniesiona została przekraczająca wartość kapitału zakładowego wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy przekształcanego.

Spółka ma miejsce siedziby oraz miejsce zarządu na terenie Polski, oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wspólnik nosi się z zamiarem dokonania przekształcenia spółki kapitałowej (Spółki z o.o.) w Spółkę komandytową, zgodnie z k.s.h. i kontynuować dalszą działalność w tej formie.

Przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową nastąpi w trybie i na zasadach przewidzianych w k.s.h. (art. 551 i następnych przywołanej ustawy).

W wyniku przekształcenia wszystkie aktywa i pasywa Spółki z o.o. przejdą na Spółkę komandytową i nie będą zwracane (wypłacane) wspólnikom. Wnioskodawca zakłada, że przekształcenie to nastąpi po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku za rok 2015 i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy Spółki lub do wypłaty w formie dywidendy.

Wnioskodawca zakłada, że przed przekształceniem Spółki dojdzie do zmiany składu udziałowców w ten sposób, że Wnioskodawca przeniesie w drodze darowizny część przysługujących Mu udziałów na osoby trzecie (osoby fizyczne) oraz podwyższeniu ulegnie kapitał zakładowy Spółki i przystąpi do niej jako nowy wspólnik – osoba prawna (spółka z o.o.) obejmując udział w Spółce po cenie nominalnej i wnosząc wkład pieniężny na ich pokrycie.

Wartość wkładów wspólników w Spółce komandytowej po przekształceniu będzie odpowiadała ich udziałowi w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wspólnikami Spółki komandytowej będą wszyscy wspólnicy Spółki z o.o., na dzień przekształcenia wielkość ich udziałów w Spółce komandytowej będzie odpowiadała wielkości udziałów w Spółce z o.o. w momencie przekształcenia – żaden ze wspólników nie wystąpi ze Spółki, a także, żaden z nich nie otrzyma spłat w gotówce.

Do momentu przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wszystkie dochody ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) będą opodatkowane przez Spółkę podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przed dniem przekształcenia działalności gospodarczej w Spółkę Wnioskodawca wykazywał w związku z prowadzoną działalnością zyski (dalej „Zysk”).

Wnioskodawca jako podmiot prowadzący indywidualną działalność gospodarczą odprowadzał co miesiąc zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca faktycznie nie otrzymywał Zysku. Zysk pozostawał w firmie Wnioskodawcy i był wykorzystywany do finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Do wypłaty Zysku do chwili przekształcenia w Spółkę jednak nie doszło, gdyż kwoty wykazywane dla celów księgowych jako Zysk były potrzebne w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Do dnia przekształcenia w Spółkę Wnioskodawca opodatkowywał dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od fizycznych (opodatkowanie liniowe).

Po przekształceniu Wnioskodawca byłby komandytariuszem Spółki komandytowej. W wyniku przekształcenia nie doszłoby do likwidacji Spółki, a jedynie do zmiany jej formy organizacyjno-prawnej. Dotychczasowa działalność gospodarcza Spółki byłaby kontynuowana przez Spółkę komandytową w takim samym rodzaju i rozmiarze. Spółka komandytowa byłaby więc sukcesorem praw i obowiązków Spółki. Wnioskodawca wyjaśnił, że przekształcenie Jego działalności najpierw w Spółkę, a następnie w Spółkę komandytową ma uzasadnienie prawne. Taki scenariusz przekształcenia pozwala na zapewnienie sukcesji prawnej, co ma znaczenie w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę (umożliwia przeniesienie praw i obowiązków prawnych wynikających z zawartych umów, decyzji administracyjnych, itp.). Przekształceniu Wnioskodawcy od razu w Spółkę komandytową nie towarzyszyłaby sukcesja prawna.

Przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową nastąpi prawdopodobnie w 2017 r. Na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w jej bilansie, w pozycji „zysk netto za lata ubiegłe”, będzie znajdować się kwota Zysku. Zysk nie zostanie przekazany na kapitał zapasowy, czy inny niż zakładowy kapitał Spółki. Będzie to dokładnie ta sama kwota, którą wykazano w bilansie otwarcia Spółki albo kwota Zysku pomniejszona o dokonane wcześniej wypłaty na rzecz Wnioskodawcy (gdyby Wnioskodawca przed dniem przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową otrzymał od Spółki wypłatę części Zysku).

Zapewne na dzień przekształcenia w bilansie Spółki będzie wykazana również kwota zysku wypracowana przez Spółkę (tj. po dniu przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę). Wnioskodawca jest świadom tego, że taka kwota podlegałaby na dzień przekształcenia w Spółkę komandytową opodatkowaniu. Wniosek dotyczy wyłącznie zasad opodatkowania, w momencie przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, Zysku, tj. kwoty, która pochodzi z zysków wypracowanych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia w Spółkę w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w razie przekształcenia Spółki z o.o., której Wnioskodawca jest wspólnikiem, a która powstała w trybie przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy na podstawie art. 5841– art. 58413 Kodeksu spółek handlowych, w Spółkę komandytową dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykazaniem w bilansie tej Spółki kwoty zysku osiągniętego w ramach ww. działalności gospodarczej Wnioskodawcy przed dniem przekształcenia jej w Spółkę z o.o., a w konsekwencji czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty tego zysku – w części przypadającej na Wnioskodawcę, obliczonej przy uwzględnieniu Jego prawa do udziału w zysku Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową nie dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z osiągniętym Zyskiem. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty Zysku – w części przypadającej na Wnioskodawcę, obliczonej przy uwzględnieniu Jego prawa do udziału w zysku Spółki.

W art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zdefiniowane zostały dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych. Z przepisu tego wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osoby prawnej jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. Przychód określa się na dzień przekształcenia (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Według Wnioskodawcy, należy zauważyć, że art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy dotyczy zatem „wartości niepodzielonych zysków w spółce”. Przez „spółkę” rozumie się będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

  1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
  2. spółkę kapitałową w organizacji,
  3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinien zatem znaleźć zastosowania do kwoty Zysku, gdyż Zysk nie był zyskiem wypracowanym przez Spółkę w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Zysk został wypracowany przez Wnioskodawcę przed dniem powstania Spółki. W konsekwencji, kwota Zysku nie może być uznawana za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Zysk jest bowiem wynikiem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, która – jeszcze przed dniem przekształcenia działalności Wnioskodawcy w Spółkę – podlegała opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Dochody uzyskiwane ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych związane są z koniecznością uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3 ustawy podatkowej, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h tej ustawy. Zasadą jest, że podatnicy o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpłacają zaliczki miesięczne w terminach określonych w art. 44 ust. 6 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Zgodnie z art. 44 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnicy, którzy wybrali taką formę opodatkowania są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c ustawy, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b ustawy.

Z uwagi na powyższe przepisy, Wnioskodawca – od dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – płacił przed dniem przekształcenia w Spółkę zaliczki miesięczne.

Analizując skutki przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową bezwzględnie trzeba wziąć pod uwagę fakt wcześniejszego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty Zysku. Należy zauważyć, że ponowne opodatkowanie Zysku w chwili przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, bez uwzględniania faktu odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez Wnioskodawcę, prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu, co byłoby niezgodne z Konstytucją. W doktrynie prawa podatkowego podkreśla się, że „podwójne opodatkowanie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości i powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 84 oraz w pewnym sensie w art. 211 Konstytucji” (por. R. Mastalski, Skutki prawne wystawienia faktury w podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2001, Nr 7, s. 26). Na temat zasady zakazu podwójnego opodatkowania w krajowym systemie prawa podatkowego (...) wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Dla przykładu można wskazać na orzeczenie Trybunału z dnia 25 października 2004 r., sygn. akt SK 33/03, OTK-A 2004/9/94 oraz uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 22 kwietnia 2002 r., sygn. akt FPS 2/02, ONSA 2002/4/136” – tak WSA w Warszawie w wyroku z dnia 3 listopada 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2023/08.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową nie powinno wiązać się z koniecznością płacenia podatku od kwoty Zysku. Opodatkowaniu jako dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powinny podlegać wyłącznie kwoty zysków niepodzielonych wypracowanych w okresie działalności Spółki i ewentualnie kwoty zysków przekazanych na inne kapitały Spółki niż kapitał zakładowy.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn.zm., dalej: k.s.h.).

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z kolei, w myśl przepisu art. 552 k.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 k.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (np. spółkę komandytową) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1, zgodnie z którymi osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Według Wnioskodawcy, analizując w niniejszej sprawie skutki podatkowe planowanego w 2016 r. przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2016 r.

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne a w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymienia te przychody.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia. Zatem, w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej ustalona dokładnie na ten dzień podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Przywołany wyżej przepis obejmuje przypadek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę niebędącą osoba prawną, np. spółkę komandytową.

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie, aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu.

Podsumowując, powstanie po stronie wspólnika spółki kapitałowej dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia, niepodzielonych zysków spółki kapitałowej oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki. Wszelkie zyski, które nie zostały podzielone odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową podlegają również zyski spółki kapitałowej przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w tej spółce jako spółce przekształcanej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zysk osiągnięty i opodatkowany przez Wnioskodawcę w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, na moment przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy. Przepis ten dotyczy przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, a nie przychodów z udziału w zyskach przedsiębiorstw osób fizycznych. Zauważyć należy, że przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową a następnie przekształcenie jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową, oznacza następstwo prawne podmiotów, a spółka przekształcona nie stanowi nowego podmiotu rozpoczynającego działalność, lecz stanowi kontynuację spółki przekształcanej w zmienionej formie prawnej. Nie oznacza to jednak, że Zysk wypracowany w trakcie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej staje się odpowiednio zyskiem jednoosobowej spółki kapitałowej bądź zyskiem Spółki komandytowej. Zysk ten nadal pozostaje Zyskiem wypracowanym w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, poprzednika prawnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/Spółki komandytowej. Tym samym, ponieważ w omawianej sprawie Zysk nie został wypracowany przez osobę prawną a jego źródłem jest wyłącznie indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej, która podlega opodatkowaniu na innych zasadach niż dochody spółek kapitałowych, to w razie przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową nie dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykazaniem w bilansie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty zysku, która pochodzi z zysków wypracowanych przez Wnioskodawcę w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazuje, że prawidłowość Jego stanowiska potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lutego 2016 r. nr IBPB-2-2/4511-757/15/AK

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie oceny stanowiska Wnioskodawcy w kwestii będącej przedmiotem zapytania, tj. skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową w przypadku, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zyski wypracowane przez Wnioskodawcę w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy również nadmienić, że Wnioskodawca przedstawiając opis zdarzenia przyszłego przywołał art. 5841-58413 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.). Ponadto Wnioskodawca wskazał, że planowane przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową nastąpi prawdopodobnie w 2017 r. Natomiast przedstawiając własne stanowisko, odniósł się do skutków podatkowych tego przekształcenia, planowanego w 2016 r.

Tutejszy Organ uznał, że są to oczywiste omyłki pisarskie, a intencją Wnioskodawcy było wskazanie art. 5841– art. 58413 Kodeksu spółek handlowych oraz 2017 r. jako tego, w którym nastąpi przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową.

Powyższe nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, że zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza:

  • zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
  • stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez Wnioskodawcę oraz
  • zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazują pytania Wnioskodawcy w kontekście Jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko Wnioskodawcy.

Należy wskazać również, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.