USIIIVAT/443/I/28/2006/RR | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje możliwość dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą urzadzeń fiskalnych nabytych przez "spółkę małżeńską"?

USIIIVAT/443/I/28/2006/RR

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kasa rejestrująca
  2. przekształcanie podmiotów
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Pabianicach ? 15.03.2006r.) w kwestii kontynuowania ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych w związku z przekształceniem ?spółki małżeńskiej? w spółkę cywilną.

W odpowiedzi na w.w. pismo Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach informuje:

W związku z koniecznością przekształcenia firmy prowadzonej w formie tzw. ?spółki małżeńskiej? w spółkę cywilną podatnik zamierza w przekazanych urządzeniach fiskalnych (drukarki i kasy) wymienić moduły fiskalne i używać ich w powstałej spółce cywilnej.

W związku z powyższym Strona zwróciła sie z wnioskiem o określenie czy istnieje możliwość dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą urządzeń fiskalnych nabytych przez ?spółkę małżeńską?.

Zdaniem Strony istnieje taka możliwość, gdyż urządzenia fiskalne są sprawne technicznie i można dokonać w nich wymiany modułów fiskalnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach po przeanalizowaniu stanu faktycznego stwierdza, co następuje:

Wniesienie przedsiębiorstwa małżonków do spółki cywilnej spowodowało przejście na spółkę prawnopodatkowych uprawnień i obowiązków ciążących dotychczas na małżonkach ? co wynika z regulacji art. 93a § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 93a § 2 pkt 2 spółka nie mająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby.

Zatem powołany przepis powoduje zachowanie ciągłości podmiotowej.

W związku z powyższym, również obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej przejęła nowo powstała Spółka.

W świetle przepisów art. 111 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, które spełniają kryteria i warunki techniczne oraz warunki ich stosowania przez podatników określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 948 ze zm.).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b cytowanego rozporządzenia kasy rejestrujące muszą zapisywać w pamięci fiskalnej numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP).

Natomiast przepis § 4 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia stanowi, że paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać między innymi: imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika ? NIP.

Zatem z przedstawionego stanu faktycznego i prawnego wynika, iż mimo wstąpienia spółki cywilnej w prawa i obowiązki małżonków wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej /z uwagi na wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki cywilnej/, spółka, jako nowy podatnik podatku od towarów i usług nie będzie mogła wykorzystywać kasy fiskalnej dotychczas stosowanej przez małżonków. Wynika to z braku sukcesji numeru identyfikacji podatkowej.

Numer NIP nowo powstałej spółki, którym posługuje się w obrocie gospodarczym jest bowiem inny od numeru identyfikacji podatkowej jednego z małżonków.

Zakończenie pracy w trybie fiskalnym zgodnie z § 5 ust. 8 cyt. rozporządzenia z dnia 04.07.2002r. wymaga dokonania z udziałem pracownika urzędu skarbowego czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia - a mianowicie spisania protokołu odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej za okres od dnia rozpoczęcia użytkowania kasy do dnia przekształcenia formy prawnej działalności.

Z uwagi na fakt, iż Spółka do której zostaną wniesione ww. urządzenia fiskalne jest podatnikiem o innym NIP, może te urządzenia używać po wymianie modułów fiskalnych.

W związku z tym, iż stanowisko tut. Urzędu zgodne jest ze zdaniem podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach odstąpił od ustosunkowania sie do pkt 2 przedmiotowego wniosku.

Uwzględniając powyższe, postanawia sie jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.