PP/443-57/05/MG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z przekształceniem w trybie Kodeksu spółek handlowych ze spółki z o.o. w spółkę komandytową spółka jako podatnik podatku VAT zachowuje prawo do podatku naliczonego związanego z nabytymi towarami, czy też musi dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego przez spółkę z o.o.?

PP/443-57/05/MG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek naliczony
  2. przekształcanie podmiotów
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) zwanej w treści „ustawą” po rozpatrzeniu wniosku Podatnika bez znaku z dnia 23.09.2005 r. (data wpływu: 26.09.2005 r.) , uzupełnionego pismem z dnia 24.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej zapytania „ czy w związku z przekształceniem w trybie Kodeksu spółek handlowych ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową Spółka jako podatnik VAT zachowuje prawa do podatku naliczonego związanego z nabytymi towarami i usługami, czy też musi dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego przez spółkę z o.o” stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem bez znaku z dnia 23.09.2005 r. Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Tut. Organ podatkowy pismem z dnia 14.10.2005 r. znak: PB1/423-19a/05/GB wezwał podatnika do uzupełnienia w/w wniosku poprzez uiszczenie opłaty skarbowej, informując jednocześnie, iż termin załatwienia sprawy będącej przedmiotem wniosku, wynikający z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa biegnie od daty wpływu do organu podatkowego uzupełnionego wniosku. Pismem z dnia 24 października 2005 r. Spółka uzupełniła wniosek zgodnie z wezwaniem organu podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wspólnicy podjęli decyzję o przekształceniu Spółki w spółkę komandytową, która będzie prawnym sukcesorem wszelkich praw i obowiązków. Decyzja o przekształceniu formy prawnej Spółki jest jednym z wielu podjętych działań w ramach restrukturyzacji działalności prowadzonej przez różne spółki należące do tych samych wspólników. Przekształcenie formy prawnej zostanie poprzedzone przeniesieniem przedsiębiorstwa Spółki w drodze wkładu niepieniężnego na inną spółkę, która stanie się właścicielem tego przedsiębiorstwa. Działalność inwestycyjna i uprawnienia właścicielskie mają być skoncentrowane w drugiej spółce z o.o. Podatnik prosi o rozstrzygnięcie, czy w związku z przekształceniem w trybie Kodeksu spółek handlowych z obecnej formy tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową jako podatnik podatku VAT zachowuje prawa do podatku naliczonego związanego z nabytymi towarami i usługami, czy też musi dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego przez spółkę z o.o.

Podatnik podaje własne stanowisko, zgodnie z którym przekształcenie spółek kapitałowych nie powoduje co do zasady zmiany podmiotowej po stronie spółki, a przekształcona spółka ma te same prawa i obowiązki podatkowe, jakie miała spółka przekształcona. Spółka działająca w formie spółki komandytowej zachowa prawo do podatku VAT z faktur wystawionych jeszcze na spółkę z o.o. i dotyczących okresu poprzedzającego przekształcenie.

W odniesieniu do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście informuje:

Zgodnie z art. 93a § 1 ustawy – osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:
1) przekształcenia innej osoby prawnej
2) przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Powyższy przepis stosuje się – zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 - odpowiednio do:
1) osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
a) innej spółki niemającej osobowości prawnej,
b) spółki kapitałowej;

Zatem spółka komandytowa powstała w wyniku przewidzianego przez przepisy prawa trybu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staje się sukcesorem jej praw i obowiązków w zakresie prawa podatkowego.
Zatem przedstawione przez Podatnika w piśmie stanowisko jest prawidłowe.

Zapytania Podatnika dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz zapytanie dotyczące korekty podatku naliczonego w związku z przeniesieniem przedsiębiorstwa na spółkę inwestycyjną w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) zostały rozstrzygnięte odrębnie.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę , traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.