PD-III/423-39/07/INT/1 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wartość początkową majątku wniesionego do spółki z o. o. (pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego), można przyjąć w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji przekształcanego zakładu budżetowego i kontynuować dotychczasowe metody amortyzacji?

PD-III/423-39/07/INT/1

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. amortyzacja
  2. przekształcanie podmiotów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko M. przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2007 r., który wpłynął w dniu 28.06.2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia wartości początkowej majątku wniesionego do spółki pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego i zasad amortyzowania tego majątku, jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 28.06.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że w dniu 17.05.2007 r. Rada Miejska W. podjęła uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą M., w celu powołania jednoosobowej spółki Gminy W. pod nazwą S. Sp. z o. o.
Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) przekształcenie zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji. Z dniem 31.10.2007 r. zostaje zlikwidowany zakład budżetowy i przekształcony w jednoosobową spółkę Gminy. Spółka przejmuje dotychczasowe zadania zakładu budżetowego, jego mienie, zobowiązania i należności oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu.
Art. 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.06.2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjną (Dz. U. Nr 116, poz. 783) wymaga zamknięcia rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia w ciągu trzech miesięcy bilansu zamknięcia likwidowanego zakładu budżetowego.
Pytanie brzmi: czy wartość początkową majątku wniesionego do spółki (pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego), można przyjąć w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji przekształcanego zakładu budżetowego i kontynuować dotychczasowe metody amortyzacji?
Zdaniem podatnika, zgodnie z art. 16 g ust. 9 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową składników majątku wniesionego do spółki należy ustalić w wysokości początkowej określonej w ewidencji zakładu budżetowego i kontynuować dotychczasowe metody amortyzacji.
Zdaniem organu takie stanowisko należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z przywołanym przez podatnika art. 16 g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „w razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.” Warunkiem zastosowania tego przepisu jest wstąpienie przez powstały podmiot we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego, jak stanowi art. 16g ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „Przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.”
W myśl art. 93 a § 1 tej ustawy „Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: 1. przekształcenia innej osoby prawnej, 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.” Przepisy art. 93 i 93 a stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń komunalnych zakładów budżetowych, co reguluje art. 93 b Ordynacji podatkowej.
Biorąc pod uwagę powyższe regulacje w przypadku przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę Gminy W. następuje sukcesja praw i obowiązków podatkowych, co skutkuje także możliwością ustalenia wartości składników majątku w sposób zgodny ze stanowiskiem wnioskodawcy jak również możliwością kontynuowania dotychczasowych metod amortyzacji.
Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r.), niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.
Jak stanowi art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r.), interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

amortyzacja
IBPB1/415-355/08/TK | Interpretacja indywidualna

przekształcanie podmiotów
IBPB3/423-67/08/SD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.