PD I 415/1/41/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje możliwość odliczania straty z działalności gospodarczej

PD I 415/1/41/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. odliczenie strat
  3. przekształcanie podmiotów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2006 r., który wpłynął w dniu 14.04.2006 r. - o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych tj. możliwości odliczania straty z działalności gospodarczej jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.04.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cyt. ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

We wniosku z dnia 14.04.2006 r. Pan X wyjaśnia, że jest jednym ze wspólników firmy, która do 12.02.2002 r. funkcjonowała jako spółka cywilna, a od 13.02.2006 r. na mocy przekształcenia z art. 551 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej ustalono pewne nieprawidłowości w kwalifikowaniu kosztów i przychodów na dzień przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o. o. Konsekwencją nieprawidłowości było w 2002 roku zawyżenie przychodów w spółce cywilnej oraz zaniżenie kosztów uzyskania przychodów.

W dalszej części wniosku Pan X wyjaśnia, że wobec powyższych ustaleń spółka cywilna za rok 2002 powinna wykazać stratę podatkową.

W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy ustaloną w wyniku korekty zeznania rocznego za rok 2002 stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej można rozliczać z dochodem uzyskanym z pozarolniczej działalności w okresie 5 kolejnych latach podatkowych, czyli pomniejszyć dochód za rok 2003 r. i 2004 r. – w wyniku korekty zeznań oraz pomniejszać dochód za lata 2005, 2006 i 2007?

Zdaniem wnioskodawcy ustaloną w wyniku korekty zeznania rocznego za rok 2002 stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej można rozliczać z dochodem uzyskanym z pozarolniczej działalności w okresie 5 kolejnych latach podatkowych, czyli pomniejszyć dochód za rok 2003 r. i 2004 r. – w wyniku korekty zeznań oraz pomniejszać dochód za lata 2005, 2006 i 2007.

Stanowisko organu podatkowego:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24 – 25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 9 ust. 3 cyt. ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Jak wynika z powyższego strata nie jest podatkowo obojętna, bowiem ustawodawca zawarł uregulowania, zgodnie z którymi strata może być rozliczana przez podatnika w następnych latach podatkowych.

Przy odliczaniu straty ważne są dwie kwestie a mianowicie, podmiot dokonujący obniżenia dochodów oraz źródło przychodu, które przyniosło stratę i z którego dochód służy jej pokryciu. Tak więc stratę może rozliczyć wyłącznie ten podatnik, który ją poniósł. Rozliczenie straty ze źródła przychodów polega na tym, że o wysokość tej straty można obniżyć dochód uzyskany z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty. W związku z tym rozliczenie straty może nastąpić w okresie nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż pięć lat. O tym, jaka część straty będzie rozliczana w danym roku podatkowym decyduje podatnik. Należy jednocześnie podkreślić, że przy rozliczaniu straty obowiązuje zasada, iż strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca w związku z nieprawidłowościami w kwalifikowaniu kosztów i przychodów na dzień przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o. o. polegającymi na zawyżeniu przychodów w spółce cywilnej oraz zaniżeniu kosztów uzyskania przychodów, zamierza złożyć korektę zeznania rocznego za 2002 r. W wyniku przedmiotowej korekty za 2002 r. powstanie strata z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którą podatnik zamierza obniżać dochód uzyskany z pozarolniczej działalności w okresie kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, czyli pomniejszyć dochód za rok 2003 r. i 2004 r. – w wyniku korekty zeznań oraz pomniejszać dochód w latach 2005, 2006 i 2007.

Należy przy tym nadmienić, że przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) dopuszczają możliwość złożenia korekty zeznania rocznego. Wynika to z treści art. 81 § 1 ww. ustawy zgodnie, z którym jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Jednocześnie zauważa się, że stosownie do brzmienia art. 81 § 2 cyt. ustawy skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W świetle powołanych przepisów w odniesieniu do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego należy stwierdzić, że stanowisko wnioskodawcy dotyczące obniżania dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, o stratę z działalności gospodarczej powstałą w 2002 r. jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki informuje, że przedmiotowe postanowienie zostało wydane w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, w takim kształcie, który umożliwił udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty wymienione we wniosku zostały pominięte i nie podlegały analizie, załącznik dołączony do wniosku nie był poddany ocenie.

Ponadto tut. organ podatkowy wyjaśnia, że niniejsze postanowienie zostało wydane tylko i wyłącznie w indywidualnej sprawie wnioskodawcy, a nie w stosunku do spraw pozostałych wspólników spółki cywilnej (art. 14a § 1 ustawy ordynacja podatkowa).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.