IBPB3/423-67/08/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawna osób fizycznych w sytuacji kiedy to kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy staną się odpowiednio kapitałem zakładowym i zapasowym spółki jawnej powoduje obowiązek zapłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 23 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy przekształceniu tej spółki w spółkę jawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy przekształceniu tej spółki w spółkę jawną.Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 27 lutego 2008 r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. BKIP w dniu 19 marca 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedstawione zdarzenie przyszłe dotyczy przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną osób fizycznych.

  • po przekształceniu sp. z o.o. w spółkę jawną nastąpi przeksięgowanie kapitału zakładowego sp. z o.o. na kapitał zakładowy spółki jawnej (na którym w przypadku nowotworzonej spółki jawnej księguje się wkłady wniesione przez wspólników), natomiast zgromadzony na kapitale zapasowym zysk wypracowany przez sp. z o.o. zostanie przeksięgowany na kapitał zapasowy spółki jawnej,
  • po przekształceniu sp. z o.o. w spółkę jawna nastąpi zwiększenie majątku spółki jawnej w stosunku do kapitału zakładowego przekształconej sp. z o.o., gdyż dotychczas wypracowany przez sp. z o.o. zysk, zgromadzony na kapitale zapasowym, przeksięgowany zostanie na kapitał zapasowy spółki jawnej,
  • dotychczas wypracowane przez lata zyski sp. z o.o. przekazywane były na kapitał zapasowy i nadal tam pozostają.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną osób fizycznych w sytuacji kiedy kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy tej Spółki, staną się odpowiednio kapitałem zakładowym i zapasowym spółki jawnej, powoduje obowiązek zapłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Spółki przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż podatek został zapłacony w chwili powstania przychodu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Stosownie do przepisów prawa handlowego przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową polega na zmianie jej dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej, czyli na przeobrażeniu ustrojowym, polegającym na tym, że działalność spółki kapitałowej jest kontynuowana w ramach podmiotu powstałego z przekształcenia, tj. spółki jawnej lub komandytowej. Spółka przekształcona z punktu widzenia prawa staje się sukcesorem spółki przekształcanej (art. 553 ksh). W sytuacji dysponowania przez spółkę przekształcaną niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych, powiększającym jej kapitał zapasowy, na skutek przekształcenia kwoty tych zysków stają się częścią majątku spółki osobowej. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 552 i 553 § 3 ksh).

Natomiast jeżeli chodzi o prawa i obowiązki na gruncie przepisów podatkowych, to zgodnie z regulacją art. 93a § 2 pkt 1 lit b Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) z przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Jest więc ona następcą prawnym spółki kapitałowej. W świetle powyższych przepisów, sam fakt przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną, nie skutkuje powstaniem po stronie sp. z o.o. obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Ewentualny obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych może wynikać z faktu zakończenia roku podatkowego Spółki z o.o.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-