IBPB3/423-67/08/SD | Interpretacja indywidualna

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawna osób fizycznych w sytuacji kiedy to kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy staną się odpowiednio kapitałem zakładowym i zapasowym spółki jawnej powoduje obowiązek zapłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podatku dochodowego od osób prawnych?
IBPB3/423-67/08/SDinterpretacja indywidualna
  1. przekształcanie podmiotów
  2. spółka jawna
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 23 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy przekształceniu tej spółki w spółkę jawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy przekształceniu tej spółki w spółkę jawną.Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 27 lutego 2008 r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. BKIP w dniu 19 marca 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedstawione zdarzenie przyszłe dotyczy przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną osób fizycznych.

  • po przekształceniu sp. z o.o. w spółkę jawną nastąpi przeksięgowanie kapitału zakładowego sp. z o.o. na kapitał zakładowy spółki jawnej (na którym w przypadku nowotworzonej spółki jawnej księguje się wkłady wniesione przez wspólników), natomiast zgromadzony na kapitale zapasowym zysk wypracowany przez sp. z o.o. zostanie przeksięgowany na kapitał zapasowy spółki jawnej,
  • po przekształceniu sp. z o.o. w spółkę jawna nastąpi zwiększenie majątku spółki jawnej w stosunku do kapitału zakładowego przekształconej sp. z o.o., gdyż dotychczas wypracowany przez sp. z o.o. zysk, zgromadzony na kapitale zapasowym, przeksięgowany zostanie na kapitał zapasowy spółki jawnej,
  • dotychczas wypracowane przez lata zyski sp. z o.o. przekazywane były na kapitał zapasowy i nadal tam pozostają.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną osób fizycznych w sytuacji kiedy kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy tej Spółki, staną się odpowiednio kapitałem zakładowym i zapasowym spółki jawnej, powoduje obowiązek zapłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Spółki przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż podatek został zapłacony w chwili powstania przychodu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Stosownie do przepisów prawa handlowego przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową polega na zmianie jej dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej, czyli na przeobrażeniu ustrojowym, polegającym na tym, że działalność spółki kapitałowej jest kontynuowana w ramach podmiotu powstałego z przekształcenia, tj. spółki jawnej lub komandytowej. Spółka przekształcona z punktu widzenia prawa staje się sukcesorem spółki przekształcanej (art. 553 ksh). W sytuacji dysponowania przez spółkę przekształcaną niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych, powiększającym jej kapitał zapasowy, na skutek przekształcenia kwoty tych zysków stają się częścią majątku spółki osobowej. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 552 i 553 § 3 ksh).

Natomiast jeżeli chodzi o prawa i obowiązki na gruncie przepisów podatkowych, to zgodnie z regulacją art. 93a § 2 pkt 1 lit b Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) z przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Jest więc ona następcą prawnym spółki kapitałowej. W świetle powyższych przepisów, sam fakt przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną, nie skutkuje powstaniem po stronie sp. z o.o. obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Ewentualny obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych może wynikać z faktu zakończenia roku podatkowego Spółki z o.o.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przekształcanie podmiotów
IBPB3/423-721/08/CzP | Interpretacja indywidualna

spółka jawna
IBPB1/415-712/08/AB | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IBPB1/415-454/08/KB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.