AD/I/M/415/4/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Określenie wysokości pomocy publicznej po przekształceniu spółki z o.o. Prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki komandytowej powstałej z przeksztłacenia sp. z o.o. której udzielono zezwolenia do prowadzenia działalnośći na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

AD/I/M/415/4/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przekształcanie podmiotów
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

W dniu 19.06.2006 r. Pan X złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie:

1. określenia wysokości pomocy publicznej przysługującej po przekształceniu spółki z o.o.

2. prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,której udzielono zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ad1) Wniosek w części dotyczącej określenia wysokości pomocy publicznej przysługującej po przekształceniu spółki z o.o. nie spełnia wymogów określonych w przepisach Art. 14 a-14 d ustawy – Ordynacja podatkowa, bowiem nie dotyczy przepisów prawa podatkowego.

Stosownie do art. 14 a § 1 w/w ustawy Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek Podatnika obowiązany jest udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z treści wniosku Podatnika wynika, że sprawa w nim podniesiona nie dotyczy przepisów prawa podatkowego, a dotyczy przepisów ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 cytowanej ustawy, za przepisy prawa podatkowego uważa się przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.Stosownie do brzmienia art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, za ustawy podatkowe uważa się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulacje prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych i osób trzecich.

W piśmie z dnia 19.06.2006 r. Podatnik podnosi kwestie, których istota związana jest z zagadnieniami dotyczącymi pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych. Tutejszy organ wyjaśnia, iż Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz .U. z 2004 r.Nr 215, poz.2183 ze zm.) wydane na podstawie art.4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U. Nr 123, poz.600, z późn. zm. ) reguluje przedmiotowe zagadnienie, które nie jest przepisem prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej i nie może być przedmiotem wyjaśnień, udzielanych przez organ podatkowy w trybie określonym w art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej.

Ad 2) Z wniosku złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 19.06.2006 r. wynika następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z o.o ( 10% udziałów ), która na podstawie zezwolenia nr 48 z dnia 7 lipca 2004 prowadzi określoną według PKWiU działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .Spółka z o o , w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych podjęła działania zmierzające do przekształcenia formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową .

W wyniku przekształcenia wspólnicy przekształconej spółki z o o staną się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki komandytowej , a kwoty ich udziałów w nowej spółce będą odpowiadały wartości posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością .Przypisanie przychodów , kosztów i ulg do każdego ze wspólników nastąpi w częściach odpowiadających ich udziałowi w zyskach . Podatnik informuje , iż zarówno ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz.U.Nr 123 , poz. 600, ze zm.) oraz udzielone na jej podstawie zezwolenie do działania na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie regulują spraw związanych z przekształceniem formy prawnej przedsiębiorcy .

Stanowisko podatnika :

Zgodnie z art. 551 Kodeksu spółek handlowych ( KSH), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową ( spółkę przekształconą) . Na podstawie art. 553 § 1 KSH spółce komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki z o o przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej a wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami nowej spółki.Z kolei przepis art. 553 § 2 KSH stanowi , iż Spółka przekształcona staje się podmiotem zezwoleń , koncesji oraz ulg , które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem , chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia , koncesji oraz ulgi stanowi inaczej

Zdaniem podatnika ,konsekwencją przekształcenia na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych jest kontynuacja wszelkich praw , w tym prawa do korzystania z zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przez spółkę przekształconą tj. spółkę komandytową.Według podatnika w wyniku przekształcenia nie ulega zmianie adresat decyzji administracyjnej - po dniu przekształcenia jest nim ta sama spółka, która jedynie zmieniła formę prawną, co w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego będzie realizowane na poziomie wspólnika spółki komandytowej tj. wnioskodawcy .

We wniosku podatnik wskazuje iż uzupełnieniem przepisów obowiązujących na gruncie prawa handlowego są przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 93 a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej spółki, przy czym reguła ta ma zastosowanie w zakresie, w jakim odrębne ustawy nie stanowią inaczej ( art. 93 a par. 2 pkt 1 lit b Ordynacji podatkowej).

Wobec braku szczególnych uregulowań dotyczących kwestii przekształcenia podmiotu działającego w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych ,Podatnik uważa , iż na podstawie ogólnych zasad sukcesji podatkowej wspólnicy spółki komandytowej mają prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Ocena stanowiska podatnika:

W wyżej opisanej sprawie zastosowanie mają przepisy:art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) oraz art 93a par. 2 pkt 1 lit .b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (DZ.U.z 2005 r. Nr 8 poz. 60ze zm.).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Nr 14 poz. 176 ze zm. )wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Stosownie do treści art 93 a par.2 pkt 1 lit.b) ustawy Ordynacja podatkowa osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowejwstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki kapitałowej .

Na podstawie przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego należy stwierdzić, że w wyniku przekształcenia spółki z o o , w spółce komandytowej nastąpi kontynuacja praw i obowiązków spółki z o o .Przekształcenie to nie zmienia bowiem podmiotu, jedynie tylko typ spółki handlowej w ramach tego samego podmiotu.Jeżeli zatem w wyniku przekształcenia nie zostanie cofnięte zezwolenie wydane na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych podatnik będący wspólnikiem spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o o na mocy sukcesji określonej przepisem art. 93a ustawy Ordynacja podatkowa ma prawo korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.