1435/FO2/415-17/06/AK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pozostawieniem w spółce po przekształceniu zysku wypracowanego i zakumulowanego w przekształcanej spółce z o. o. (na kapitale zapasowym)?

1435/FO2/415-17/06/AK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przekształcanie podmiotów
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Osoby prawne i spółki nieposiadajace osobowości prawnej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska Strony w sprawie

postanawia

potwierdzić stanowisko zawarte we wniosku

Uzasadnienie

W powołanym piśmie Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą od 01.12.2005r. Do końca stycznia 2006r. spółka osiągnęła dochód netto w kwocie 164 214,00zł. Obecnie spółka planuje przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Decyzją udziałowców spółki wypracowany zysk w spółce w momencie przekształcenia nie zostanie wypłacony udziałowcom w postaci dywidendy. Zysk netto w całości zostanie przekazany na kapitał zapasowy. Udziałowcami spółki są trzy osoby fizyczne oraz jedna osoba prawna - spółka z o. o. W nowo utworzonej spółce komandytowej wspólnikami będą obecni udziałowcy, z tym, że spółka z o. o. będzie komplementariuszem, a osoby fizyczne będą komandytariuszami.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z następującym zapytaniem: czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pozostawieniem w spółce po przekształceniu zysku wypracowanego i zakumulowanego w przekształcanej spółce z o. o. (na kapitale zapasowym).

Spółka stoi na stanowisku, że w związku z samym przekształceniem spółki z o. o. w spółkę komandytową żaden ze wspólników nie będzie miał obowiązku uiszczenia podatku dochodowego po przekształceniu w spółce komandytowej zysków wypracowanych (zakumulowanych) przez spółkę z o. o., a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie musiał dokonać jakiegokolwiek rozliczenia (tzn. składać deklaracji podatkowych, dokonywać zapłaty) tego podatku.

Spółka zaznacza, że zgodnie z art. 28 w związku z art. 103 Kodeksu spółek handlowych majątek spółki komandytowej jest majątkiem tej spółki, a nie majątkiem jej wspólników, bowiem spółka komandytowa posiadając zdolność prawną może samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Strona podkreśla, że zgodnie z tymi przepisami, spółka przekształcana staje sie spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z urzędu przez sąd rejestrowy spółki przekształcanej, a spółka przekształcona jest następcą prawnym spółki wykreślonej. Tym samym majątek nabyty przez spółkę z o. o. staje sie majątkiem nabytym przez spółkę komandytową , a nie przez jej wspólników. Strona uważa, że nie można twierdzić, iż jakakolwiek część majątku przekształcanej spółki z o. o. przypada w wyniku jej przekształcenia w spółkę komandytową, wspólnikom spółki komandytowej. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową nie jest tożsame z likwidacją spółki kapitałowej lecz jest kontynuacją działalności w innej formie prawnej, przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następce prawnego. Strona podkreśla, że nie dokonuje się żadnej formalnej lub faktycznej wypłaty jakiejkolwiek części majątku spółki z o. o. jej wspólnikom lub wspólnikom spółki komandytowej. Ponadto stwierdza, iż pozostawione uprzednio w spółce z o. o. zyski, jej kapitały rezerwowe lub kapitał zapasowy, stają się z chwilą przekształcenia wkładami wspólników spółki komandytowej. Wnioskodawca zaznacza, że w przedmiotowej sprawie nie wchodzi w grę wypłata dywidendy, podwyższenie kapitału zakładowego, ani umorzenie. Nie następuje też jakakolwiek faktyczna wypłata dywidendy na rzecz wspólników, ani pozostawienie do ich dyspozycji jakichkolwiek środków.

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają następujące przepisy prawa: art. 93a § 1 i § 2 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),art. 10 ust. 1 pkt. 7, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),art. 28, art. 551, art. 552, art. 553, art. 555 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z treści art. 552 i art. 553 Kodeksu spółek handlowych wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, w myśl których:

spółka przekształcana staje się spółką przekształconą w chwili wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształconą (dzień przekształcenia), co oznacza, że następuje przekształcenie formy ustrojowej spółek przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego,

kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształconej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, co jednocześnie oznacza, że majątek przekształconej spółki z o. o. zaliczany jest na poczet wkładów do spółki powstałej w wyniku przekształcenia.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu.

Zasady powyższej sukcesji uniwersalnej nie obejmują skutków podatkowych, tzw. sukcesji podatkowej, gdyż te zasady zostały unormowane w Ordynacji podatkowej. W myśl art. 93a § 1 i § 2 pkt. 1 lit. b Ordynacji podatkowej, osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego przekształconej spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, jakie mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę komandytową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z pisma wynika, że spółka dysponuje zyskiem wypracowanym w przekształconej spółce z o. o., który nie zostanie wypłacony w formie dywidendy, natomiast pozostał na nierozliczonym wyniku finansowym (zgromadzony na kapitale zapasowym). Powstaje zatem wątpliwość, czy zyski spółki z o. o., które na skutek przekształcenia jej w spółkę komandytową, będą u wspólników stanowiły dochód (przychód) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wśród źródeł przychodów wymienia kapitały pieniężne. W art. 17 ust. 1 pkt. 4 wyżej wymienionej ustawy jako kapitały pieniężne wymienione zostały dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce mającej osobowość prawną.

Natomiast pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego artykułu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód przychód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. Przepis ten przykładowo określa przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Sprawia to, że katalog przychodów z kapitałów pieniężnych w praktyce ma charakter otwarty.

Zgodnie ze stanowiskiem Płatnika należy uznać, że przekształcenie spółki z o. o. w spółkę komandytową nie jest w świetle cytowanych przepisów likwidacją osoby prawnej, a jedynie transformacją wobec czego nie może mieć zastosowania powyżej cytowany art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawowym kryterium dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany. Za dochód faktycznie otrzymany należy uważać taki dochód, którym podatnik (wspólnik) może sam rozporządzać, a więc dochód rzeczywiście mu wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej.

Mając na względzie fakt, że spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez "następcę" prawnego, zaś wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, należałoby uznać, że majątek przekształcanej spółki z o. o. zaliczany jest na poczet wkładów do spółki komandytowej.

Ponadto należy podkreślić, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej zgodnie z brzmieniem art. 28 w związku z art. 555 kodeksu spółek handlowych. Usytuowanie art. 28 podkreśla odrębność majątkową spółki od majątku wspólników. Pierwotny majątek spółki tworzony jest z wkładów wspólników, zaś w przedmiotowym przypadku z majątku spółki przekształcanej.

Skoro niepodzielone zyski spółki z o. o. stały się własnością spółki komandytowej - w świetle przytoczonych przepisów - to nie sposób uznać, że zostały faktycznie otrzymane przez wspólników, będących uprzednio udziałowcami przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z powyższego wynika, że wspólnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, albowiem majątek spółki przekształconej nie ulega likwidacji i zwrotowi wspólnikom, lecz jest majątkiem przekształconej spółki komandytowej.

Reasumując, omawiane przekształcenie zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej, bowiem likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej. Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej organizacji. Tym samym u udziałowców przekształcanej spółki kapitałowej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od niepodzielonych zysków, a zakumulowanych na kapitale zapasowym.

Podsumowując, tutejszy organ podatkowy podziela stanowisko Strony zawarte we wniosku, iż w związku z samym przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, żaden ze wspólników nie będzie miał obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych pod warunkiem, że zysk nie zostanie wypłacony udziałowcom w postaci dywidendy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania deklaracji podatkowych, ani odprowadzenia zaliczki na podatek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przekształcanie podmiotów
USIIIVAT/443/I/28/2006/RR | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.