Przekształcanie podmiotów | Interpretacje podatkowe

Przekształcanie podmiotów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekształcanie podmiotów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawna osób fizycznych w sytuacji kiedy to kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy staną się odpowiednio kapitałem zakładowym i zapasowym spółki jawnej powoduje obowiązek zapłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 23 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy przekształceniu tej spółki w spółkę jawną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy przy rozpoznaniu przychodu podatkowego z tytułu zbycia składników majątkowych przez spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia spółki osobowej, spółka kapitałowa będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości przejętej z ksiąg spółki osobowej ?
Czy w przypadku składników majątkowych uzyskanych uprzednio przez spółkę osobową aportem od wspólników, kosztem uzyskania z tytułu ich sprzedaży przez spółkę kapitałową jest określona przez wspólników wartość rynkowa z dnia wniesienia wkładu do spółki osobowej, zgodnie z umową spółki osobowej, z uwzględnieniem (w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) dokonanych przez spółkę osobową i jej następcę prawnego (tj. spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia spółki osobowej) odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi w tym zakresie?”
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że w opisanym zdarzeniu przyszłym stanowisko Pana M. O., przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 27 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. przy sprzedaży przez nią składników majątkowych wniesionych przez wspólników spółki osobowej, przekształconej w spółkę kapitałową - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy wartość początkową majątku wniesionego do spółki z o. o. (pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego), można przyjąć w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji przekształcanego zakładu budżetowego i kontynuować dotychczasowe metody amortyzacji?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko M. przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2007 r., który wpłynął w dniu 28.06.2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia wartości początkowej majątku wniesionego do spółki pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego i zasad amortyzowania tego majątku, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.06.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (...)
2011
1
cze

Istota:
Opodatkowania niepodzielonego zysku spółki z o.o. , który na skutek przekształcenia stanie się majątkiem spółki przekształconej ( spółki jawnej) nie zwiększając jej kapitału udziałowego, jak i zakładowego.
Fragment:
(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 21 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niepodzielonego zysku spółki przekształcanej (spółki z o.o.), który stanie się majątkiem spółki przekształconej (spółki jawnej) nie zwiększając kapitału udziałowego wspólników - jest prawidłowe. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy istnieje możliwość odliczania straty z działalności gospodarczej
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2006 r., który wpłynął w dniu 14.04.2006 r. - o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych tj. możliwości odliczania straty z działalności gospodarczej jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14.04.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z przekształceniem w trybie Kodeksu spółek handlowych ze spółki z o.o. w spółkę komandytową spółka jako podatnik podatku VAT zachowuje prawo do podatku naliczonego związanego z nabytymi towarami, czy też musi dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego przez spółkę z o.o.?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) zwanej w treści „ustawą” po rozpatrzeniu wniosku Podatnika bez znaku z dnia 23.09.2005 r. (data wpływu: 26.09.2005 r.) , uzupełnionego pismem z dnia 24.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej zapytania „ czy w związku z przekształceniem w trybie Kodeksu spółek handlowych ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową Spółka jako podatnik VAT zachowuje prawa do podatku naliczonego związanego z nabytymi towarami i usługami, czy też musi dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego przez spółkę z o.o” stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem bez znaku z (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pozostawieniem w spółce po przekształceniu zysku wypracowanego i zakumulowanego w przekształcanej spółce z o. o. (na kapitale zapasowym)?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska Strony w sprawie postanawia potwierdzić stanowisko zawarte we wniosku Uzasadnienie W powołanym piśmie Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą od 01.12.2005r. Do końca stycznia 2006r. spółka osiągnęła dochód netto w kwocie 164 214,00zł. Obecnie spółka planuje przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Decyzją udziałowców spółki wypracowany zysk w spółce w momencie przekształcenia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Określenie wysokości pomocy publicznej po przekształceniu spółki z o.o. Prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki komandytowej powstałej z przeksztłacenia sp. z o.o. której udzielono zezwolenia do prowadzenia działalnośći na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Fragment:
(...) W dniu 19.06.2006 r. Pan X złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie: 1. określenia wysokości pomocy publicznej przysługującej po przekształceniu spółki z o.o. 2. prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,której udzielono zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ad1) Wniosek w części dotyczącej określenia wysokości pomocy publicznej przysługującej po przekształceniu spółki z o.o. nie spełnia wymogów określonych w przepisach Art. 14 a-14 d ustawy – Ordynacja podatkowa, bowiem nie dotyczy przepisów prawa podatkowego. Stosownie do art. 14 a § 1 w/w ustawy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku uprzedniego zaciągnięcia kredytu bankowego (przed wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki), spółka będzie mogła zaliczać odsetki od tego kredytu do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Działając na podstawie: - art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana Roberta W. z dnia 07.08.2006r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Elblągu w dniu 09.08.2006r.), na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 01.08.2006r. Nr PD1/423-5/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w kwestii zaliczenia odsetek od kredytów zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "R" Robert W. do kosztów uzyskania przychodów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uznające, iż stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku z dnia 02.05.2006r. - jest nieprawidłowe. odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia. Pan Robert W., korzystając z uprawnień zawartych w art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje możliwość dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą urzadzeń fiskalnych nabytych przez "spółkę małżeńską"?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Pabianicach ? 15.03.2006r.) w kwestii kontynuowania ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych w związku z przekształceniem ?spółki małżeńskiej? w spółkę cywilną. W odpowiedzi na w.w. pismo Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach informuje: W związku z koniecznością przekształcenia firmy prowadzonej w formie tzw. ?spółki małżeńskiej? w spółkę cywilną podatnik zamierza w przekazanych urządzeniach fiskalnych (drukarki i kasy) wymienić moduły fiskalne i używać ich w powstałej spółce cywilnej. W związku z powyższym Strona zwróciła sie z wnioskiem o określenie czy istnieje możliwość dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.