Przekształcanie podmiotów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekształcanie podmiotów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawna osób fizycznych w sytuacji kiedy to kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy staną się odpowiednio kapitałem zakładowym i zapasowym spółki jawnej powoduje obowiązek zapłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 23 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy przekształceniu tej spółki w spółkę jawną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy przy rozpoznaniu przychodu podatkowego z tytułu zbycia składników majątkowych przez spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia spółki osobowej, spółka kapitałowa będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości przejętej z ksiąg spółki osobowej ?
Czy w przypadku składników majątkowych uzyskanych uprzednio przez spółkę osobową aportem od wspólników, kosztem uzyskania z tytułu ich sprzedaży przez spółkę kapitałową jest określona przez wspólników wartość rynkowa z dnia wniesienia wkładu do spółki osobowej, zgodnie z umową spółki osobowej, z uwzględnieniem (w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) dokonanych przez spółkę osobową i jej następcę prawnego (tj. spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia spółki osobowej) odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi w tym zakresie?”

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że w opisanym zdarzeniu przyszłym stanowisko Pana M. O., przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 27 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. przy sprzedaży przez nią składników majątkowych wniesionych przez wspólników spółki osobowej, przekształconej w spółkę kapitałową - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość początkową majątku wniesionego do spółki z o. o. (pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego), można przyjąć w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji przekształcanego zakładu budżetowego i kontynuować dotychczasowe metody amortyzacji?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko M. przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2007 r., który wpłynął w dniu 28.06.2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia wartości początkowej majątku wniesionego do spółki pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego i zasad amortyzowania tego majątku, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.06.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (...)

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowania niepodzielonego zysku spółki z o.o. , który na skutek przekształcenia stanie się majątkiem spółki przekształconej ( spółki jawnej) nie zwiększając jej kapitału udziałowego, jak i zakładowego.

Fragment:

(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 21 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niepodzielonego zysku spółki przekształcanej (spółki z o.o.), który stanie się majątkiem spółki przekształconej (spółki jawnej) nie zwiększając kapitału udziałowego wspólników - jest prawidłowe. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczania straty z działalności gospodarczej

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2006 r., który wpłynął w dniu 14.04.2006 r. - o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych tj. możliwości odliczania straty z działalności gospodarczej jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14.04.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z przekształceniem w trybie Kodeksu spółek handlowych ze spółki z o.o. w spółkę komandytową spółka jako podatnik podatku VAT zachowuje prawo do podatku naliczonego związanego z nabytymi towarami, czy też musi dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego przez spółkę z o.o.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) zwanej w treści „ustawą” po rozpatrzeniu wniosku Podatnika bez znaku z dnia 23.09.2005 r. (data wpływu: 26.09.2005 r.) , uzupełnionego pismem z dnia 24.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej zapytania „ czy w związku z przekształceniem w trybie Kodeksu spółek handlowych ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową Spółka jako podatnik VAT zachowuje prawa do podatku naliczonego związanego z nabytymi towarami i usługami, czy też musi dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego przez spółkę z o.o” stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem bez znaku z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pozostawieniem w spółce po przekształceniu zysku wypracowanego i zakumulowanego w przekształcanej spółce z o. o. (na kapitale zapasowym)?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska Strony w sprawie postanawia potwierdzić stanowisko zawarte we wniosku Uzasadnienie W powołanym piśmie Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą od 01.12.2005r. Do końca stycznia 2006r. spółka osiągnęła dochód netto w kwocie 164 214,00zł. Obecnie spółka planuje przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Decyzją udziałowców spółki wypracowany zysk w spółce w momencie przekształcenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Określenie wysokości pomocy publicznej po przekształceniu spółki z o.o. Prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki komandytowej powstałej z przeksztłacenia sp. z o.o. której udzielono zezwolenia do prowadzenia działalnośći na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Fragment:

(...) W dniu 19.06.2006 r. Pan X złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie: 1. określenia wysokości pomocy publicznej przysługującej po przekształceniu spółki z o.o. 2. prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,której udzielono zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ad1) Wniosek w części dotyczącej określenia wysokości pomocy publicznej przysługującej po przekształceniu spółki z o.o. nie spełnia wymogów określonych w przepisach Art. 14 a-14 d ustawy – Ordynacja podatkowa, bowiem nie dotyczy przepisów prawa podatkowego. Stosownie do art. 14 a § 1 w/w ustawy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku uprzedniego zaciągnięcia kredytu bankowego (przed wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki), spółka będzie mogła zaliczać odsetki od tego kredytu do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Działając na podstawie: - art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana Roberta W. z dnia 07.08.2006r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Elblągu w dniu 09.08.2006r.), na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 01.08.2006r. Nr PD1/423-5/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w kwestii zaliczenia odsetek od kredytów zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "R" Robert W. do kosztów uzyskania przychodów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uznające, iż stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku z dnia 02.05.2006r. - jest nieprawidłowe. odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia. Pan Robert W., korzystając z uprawnień zawartych w art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą urzadzeń fiskalnych nabytych przez "spółkę małżeńską"?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Pabianicach ? 15.03.2006r.) w kwestii kontynuowania ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych w związku z przekształceniem ?spółki małżeńskiej? w spółkę cywilną. W odpowiedzi na w.w. pismo Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach informuje: W związku z koniecznością przekształcenia firmy prowadzonej w formie tzw. ?spółki małżeńskiej? w spółkę cywilną podatnik zamierza w przekazanych urządzeniach fiskalnych (drukarki i kasy) wymienić moduły fiskalne i używać ich w powstałej spółce cywilnej. W związku z powyższym Strona zwróciła sie z wnioskiem o określenie czy istnieje możliwość dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot (...)