Przekroczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekroczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Podatnik utracił statusu małego podatnika nie ze względu na otrzymaną zaliczkę, lecz ze względu na fakt, iż w dniu 25.01.2008 r. doszło do dokonania dostawy gruntów, w wyniku której została przekroczona kwota, o której mowa w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy.

Fragment:

(...) podatnika nastąpiła, nie ze względu na otrzymaną zaliczkę, lecz ze względu na fakt, iż w dniu 25.01.2008 r. doszło do dokonania dostawy gruntów, w wyniku której została przekroczona kwota, o której mowa w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy. W związku z powyższym Spółka utraciła prawo stosownie do art. 99 ust. 6 w związku z ust. 5 ustawy, do składania deklaracji podatkowych za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot określonych w art. 2 pkt 25, czyli po pierwszym kwartale 2008 r. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na (...)

2011
1
maj

Istota:

Od dnia 01.01.2007 Podatnik pracuje wyłącznie na umowy dzieło. Zgodnie z klasyfikacją świadczone przez niego usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług oraz opodatkowane. Strona zwrócila się z zapytaniem od kiedy powinna naliczać podatek VAT. Zdaniem Podatnika podatek VAT należy naliczać dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, czyli 10.000 euro.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 16.02.2007r. (wpływ do tut. urzędu 19.02.2007r.), uzupełnionym pismem (wpływ do tut. urzędu 30.03.2007r.), pismem z dnia 17.04.2007r. (wpływ do tut. urzędu 19.04.2007r.) oraz pismem z dnia 17.04.2007r. (wpływ do tut. urzędu 30.04.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego POSTANAWIA uznać za prawidłowe stanowisko Strony dotyczące opodatkowania wykonywanych czynności. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik do 31.12.2006r. był zatrudniony na etacie w wydawnictwie. Od dnia 1 stycznia 2007r. Strona pracuje wyłącznie na umowy o dzieło. Zgodnie z dokonaną przez Podatnika (...)

2011
1
maj

Istota:

Zapytanie dotyczy momentu rozliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur zakupu i sprzedaży otrzymanych i wystawionych w IV kwartale 2006 r., a które nie zostały uregulowane do zakończenia kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 800.000 euro sprzedaży, powodujące utratę prawa do stosowania metody kasowej od stycznia 2007 r.

Fragment:

(...) faktury, 2) dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 - nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. W myśl art. 99 ust. 5, podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, tracą prawo do składania deklaracji podatkowej za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty określonej w art. 2 pkt 25 - dla małych podatników, tj. wartości sprzedaży wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 800.000 euro. Specyfika zarówno wykazywania obowiązku podatkowego, jak i zasad odliczania podatku naliczonego przy stosowaniu kasowej metody rozliczeń, może spowodować, iż w momencie przejścia na miesięczny system rozliczania podatku VAT, u podatnika mogą wystąpić nierozliczone kwoty w okresie stosowania metody kasowej zarówno (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nadwyżkę ponad kwotę uprawniająca do zwolnienia z podatku od towarów i usług należy potraktować jako kwotę brutto czy kwotę netto i do niej doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Fragment:

(...) 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione, we wniosku z dnia 13.04.2006 r., o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło przekroczenie kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku VAT w miesiącu sierpniu 2003 r. w związku z powyższym wystąpiła nadwyżka, która powinna być opodatkowana podatkiem VAT. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika daną nadwyżkę należy potraktować jako kwotę brutto, w której mieści się już należny podatek VAT. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:•Art.14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy: konieczności złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT – R po przekroczeniu kwoty obrotów 39.200,00 zł oraz instalacji kasy fiskalnej po przekroczeniu kwoty obrotów 20.000,00 zł w sytuacji świadczenia usług nauczania języków obcych oraz usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy samochodowej.

Fragment:

(...) w proporcji roku, tj. podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8.Czyli warunkiem decydujacym o możliwości skorzystania z zapisu art. 113 ust. 1 i 9 cyt. pow. ustawy jest :wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT,oraz nie przekroczenie w poprzednim roku podatkowym lub też w proporcji roku kwoty 10.000,00 euro z tytułu wykonywania ww. czynności. Jak wynika z pisma Wnioskodawcy świadczy on usługi w postaci prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców (nauka jazdy) oraz nauczanie języków obcych (kursy językowe).Do ww. wniosku zostało dołączone pismo z dnia 05.10.2006r., znak OK – 5672/KU – 5056/2006 Urzędu Statystycznego w Łodzi, w którym nastąpiło statystyczne zakwalifikowanie ww. usług do (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w zakresie prawidłowego ustalenia kwoty zwalniającej od podatku VAT należy brać pod uwagę kwotę z umowy zlecenia do wypłaty (netto), czyli kwotę po potrąceniu składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego?

Fragment:

(...) przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Podsumowując powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu informuje, że w celu prawidłowego ustalenia kwoty, która mogłaby spowodować przekroczenie kwoty wolnej od podatku od towarów i usług, wlicza się całość świadczenia należnego od nabywcy, będącego kwotą należną (obrotem) z tytułu świadczonych usług. Interpretacja niniejsza jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego. Interpretacja ta odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści stanu faktycznego. Interpretacja niniejsza (...)

2011
1
sty

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 17.05.2004r.) w sprawie interpretacji przepisów odnośnie stosowania kas rejestrujących informuję, iż stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.), do dnia 31 grudnia 2004 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących podatników sprzedających towary lub usługi wymienione w poz. 1-46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotu ze sprzedaży tych towarów i usług w obrotach ogółem podatnika z tyt. działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), tj. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w (...)