IBPP1/443-1096/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dotyczy podatkowania nieodpłatnego powierzenia urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej na podstawie umów cywilnoprawnych osobom fizycznym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego powierzenia urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego powierzenia urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 stycznia 2015 r. znak IBPB II/1/415-885/14/BJ, IBPBI/2/423-1337/14/MS, IBPP1/443-1096/14/LSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza zawierać umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi - np. lekarzami, farmaceutami (dalej określani łącznie jako „Specjaliści”). Będą to umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Ze Specjalistami może zostać zawarta jedna umowa (np. zlecenia) lub kilka umów (np. 1 umowa zlecenia i dwie umowy o dzieło).

W związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umów, o których mowa powyżej, Spółka zamierza nabyć i czasowo udostępnić Specjalistom składniki majątkowe, np. tablety, telefony komórkowe typu smartfon lub komputery przenośne (typu laptop, notebook) - dalej określane łącznie jako „Urządzenia”. Ww. Urządzenia, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, będą miały zapewniony przez Wnioskodawcę bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej.

Ponadto ww. Urządzenia będą zaopatrzone w jedną lub kilka aplikacji, które Specjaliści będący zleceniobiorcami lub wykonawcami dzieł będą wykorzystywać do wykonywania zleconych czynności oraz dzieł lub do przekazywania Spółce efektów swych prac. Obowiązek korzystania przez Specjalistów z ww. aplikacji będzie wynikał z treści umów zlecenia i umów o dzieło.

Innymi słowy, w każdej z umów będzie zawarte postanowienie, zgodnie z którym Wnioskodawca będzie zobowiązany do wydania Specjaliście Urządzenia w celu wykonania umowy (lub umów), a przyjmujący zlecenie (ew. wykonawca dzieła) będzie miał prawo do ich używania. Zatem powyższe Urządzenia będą służyły wykonywaniu zlecenia lub zamówionego dzieła przez przyjmującego zlecenie (wykonawcę dzieła). Żadna z umów nie będzie zawierać klauzuli umożliwiającej Specjalistom swobodne dysponowanie Urządzeniami (nie będą mogli ich np. zbyć, wypożyczyć innej osobie, używać do celów prywatnych, itd.).

W wyniku wykonania przez Specjalistów umów zlecenia lub umów o dzieło, Spółka będzie uzyskiwać określone informacje, które następnie będzie mogła odpowiednio opracować i przetworzyć (np. w celu przygotowania raportów, opracowań, zestawień, statystyk, itp.). Efekty opracowania i przetwarzania ww. informacji będą oferowane w celach komercyjnych (tj. sprzedawane) zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym).

Udostępnione Specjalistom Urządzenia pozostaną własnością Spółki. Co do zasady, po wypełnieniu swojej funkcji Urządzenia będą podlegały zwrotowi do Spółki.

W celu zobrazowania zasad używania Urządzeń do wykonywania zobowiązań wynikających z zawieranych umów, Wnioskodawca przykładowo opisze schemat udostępnienia Urządzenia w związku z umową zlecenia:

 1. Spółka opracuje i zainstaluje na Urządzeniu (w tym przypadku na tablecie) aplikację, która będzie służyć do elektronicznego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych (zgodnie z regulacjami zawartymi m.in. w art. 36b i nast. ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – t.j. Dz.U. z 2008 r., poz. 45, nr 271 z późn. zm. - takie zgłoszenie może być wysyłane przez np. lekarza m.in. do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych albo do „podmiotu odpowiedzialnego” w rozumieniu ww. przepisów farmaceutycznych);
 2. Specjalista, z którym zostanie zawarta umowa zlecenia zobowiąże się w umowie do używania ww. aplikacji w celu elektronicznego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych;
 3. Jednocześnie w celu wykonania przedmiotowej umowy Specjaliście zostanie powierzone ww. Urządzenie z zagwarantowanym przez Spółkę dostępem do sieci internetowej;
 4. Zgłoszenia o niepożądanych działaniach produktów leczniczych będą przekazywane adresatom (czyli do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych albo do tzw. „podmiotu odpowiedzialnego” w rozumieniu ww. przepisów farmaceutycznych), ale jednocześnie Spółka będzie posiadać dostęp do szczegółów wysyłanych przez Specjalistę zgłoszeń. Spółka będzie zdobywać w ten sposób określone informacje nt. produktów leczniczych, które następnie będzie mogła odpowiednio opracować i przetworzyć (np. w celu przygotowania raportów, opracowań bądź map ryzyk związanych z działaniem określonych produktów leczniczych);
 5. Jak już wcześniej wspomniano, efekty opracowania i przetwarzania ww. informacji będą oferowane przez Spółkę zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym) w celach komercyjnych.

Zgodnie z umowami, Specjaliści przyjmujący zlecenia oraz wykonawcy dzieł powinni korzystać z Urządzeń wyłącznie w celu wykonywania zleconych czynności oraz zamówionych dzieł. Wskazane wyżej Urządzenia zostaną udostępnione Specjalistom w celu wykonania zlecenia lub dzieła nieodpłatnie, a koszty ich zakupu lub koszty funkcjonowania połączeń internetowych ponosić będzie Wnioskodawca.

Specjaliści nie będą świadczyć usług na rzecz Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej (o ile takowa w ogóle jest przez nich prowadzona). Specjaliści nie będą pracownikami Spółki ani w momencie zawierania umowy zlecenia lub o dzieło, ani w momencie końcowego jej rozliczania.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w zakresie krajowych i wewnątrzwspólnotowych transakcji (jest także zarejestrowany jako podatnik VAT-UE). Rejestracja jako podatnik VAT czynny miała miejsce dnia 24 lutego 2007 r. Rejestracja jako podatnik VAT-UE miała miejsce dnia 24 lutego 2007 r. Spółka składa deklaracje VAT-7.
 2. Z umów będzie wynikać, że Specjaliście będzie czasowo udostępnione tylko jedno wybrane Urządzenie. Urządzenie zostanie czasowo udostępnione w celu wykonania przez Specjalistę prac w ramach umów zlecenia lub umów o dzieło.
 3. Rodzaj Urządzeń (tablety, telefony komórkowe typu smartfon lub komputery przenośne) czasowo udostępnionych w ramach umowy jednemu Specjaliście będzie podyktowany dostępnością poszczególnych Urządzeń w magazynie Spółki oraz funkcjonalnością Urządzeń w kontekście poszczególnych zadań realizowanych w ramach poszczególnych zleceń lub umów o dzieło (np. właśnie ze względu na swoją funkcjonalność do opracowania obszerniejszych raportów czy wyników badań będą udostępniane komputery przenośne, z kolei do elektronicznego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych wystarczającym urządzeniem może być tablet). Z umowy będzie wynikać jakie dokładnie Urządzenia i na jaki okres zostaną udostępnione Specjalistom.
 4. W ramach jednej umowy może zostać czasowo udostępnione inne Urządzenie. Przykładowo czasowe udostępnienie innego Urządzenia nastąpi na następujących zasadach:
  • gdy Urządzenie ulegnie awarii i będzie wymagało napraw serwisowych, Specjaliście w celu kontynuacji pracy nad zleceniem lub dziełem zostanie udostępnione tymczasowo inne Urządzenie zastępcze (tj. do czasu powrotu pierwotnego Urządzenia z naprawy);
  • gdy wydane Urządzenie nie będzie już spełniało swojej funkcji; np. może się zdarzyć że Specjalista, który poprzednio był zobowiązany do elektronicznego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych, otrzyma nowe zlecenie i w ramach niego będzie zobowiązany do opracowania wyników badań; w tym celu w miejsce zwróconego Urządzenia w postaci tabletu Specjaliście może zostać udostępnione nowe Urządzenie - komputer przenośny.
  Wnioskodawca będzie dążył do niezwłocznej wymiany Urządzeń w takich sytuacjach. Z racji tego, iż wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego i nie są do końca jeszcze ustalone wszystkie parametry umów ze Specjalistami, trudno jest w tym momencie określić precyzyjne terminy wymiany urządzeń (będą się one liczyły raczej w dniach lub tygodniach).
 5. Co do zasady Specjalista powinien otrzymać Urządzenie wraz z podpisaniem umowy o dzieło lub zlecenia, a wszystkie prace powinny być wykonane na Urządzeniach należących do Wnioskodawcy. W przypadku nieprzekazania Urządzenia, wykonanie dzieła lub zlecenia może być niemożliwe. Wynikać to będzie z braku dostępu Specjalisty do specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Urządzeniach (niedostępnego na innych urządzeniach będących na rynku), które będzie potrzebne do wykonania dzieła lub zlecenia. W wyjątkowych przypadkach (np. kradzież lub awaria Urządzenia znajdującego się u Specjalisty) mogą zostać dopuszczone odstępstwa od tej zasady.
 6. Jak wskazano we wniosku, przekazanie Specjalistom Urządzeń nie będzie miało charakteru definitywnego i trwałego, a żadna z umów o dzieło lub zlecenie nie będzie zawierać klauzuli umożliwiającej Specjalistom swobodne dysponowanie Urządzeniami (nie będą mogli ich np. zbyć, wypożyczyć innej osobie, używać do celów prywatnych, itd.). Zatem nie będzie dochodziło do nieodpłatnego przekazania Specjalistom Urządzeń (w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 j.t., ze zm.). Miejsce będzie mieć za to czasowe udostępnienie Specjalistom Urządzeń należących do Wnioskodawcy w celu realizacji umów o dzieło lub zlecenie.
  Jak również wskazano we Wniosku, w wyniku wykonania przez Specjalistów umów zlecenia lub umów o dzieło, Spółka będzie uzyskiwać określone informacje, które następnie będzie mogła odpowiednio opracować i przetworzyć (np. w celu przygotowania raportów, opracowań, zestawień, statystyk, itp.). Efekty opracowania i przetwarzania ww. informacji będą oferowane w celach komercyjnych (tj. sprzedawane) zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym) - jest to jeden z rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.
  Biorąc pod uwagę powyższe, czasowe udostępnianie należących do Wnioskodawcy Urządzeń Specjalistom będzie miało związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 7. Wnioskodawca zajmuje się m.in. sprzedażą zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym) specjalistycznych informacji. Ponadto zajmuje się także:
  • prowadzeniem i organizacją badań klinicznych,
  • prowadzeniem i organizacją badań postmarketingowych,
  • prowadzeniem i organizacją programów edukacyjnych,
  • organizacją konferencji i kongresów,
  • organizacją spotkań promocyjnych,
  • organizacją szkoleń otwartych i zamkniętych,
  • współpracą z certyfikowanymi ośrodkami akredytacyjnymi,
  • współpracą z izbami aptekarskimi, lekarskimi i pielęgniarskimi,
  • prawem farmaceutycznym,
  • edukacją personelu w jednostkach Służby Zdrowia,
  • pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych struktur Europejskich,
  • przeprowadzaniem szkoleń otwartych i zamkniętych,
  • rejestracją preparatów farmaceutycznych i sprzętu medycznego na rynku polskim.
 8. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca pozyskuje dane, o których mowa we wniosku w oparciu o przepisy prawa (jakie...), które Wnioskodawcę do tego obligują lub upoważniają”, Wnioskodawca odpowiedział, że po ostatniej reformie przepisów prawa farmaceutycznego każdy, kto dowiedział się o niepożądanych działaniach produktów leczniczych, może zgłaszać takie informacje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotów odpowiedzialnych. Ponadto, zgodnie z wiedzą Spółki, w polskim systemie prawa nie ma zakazu gromadzenia danych o niepożądanych działaniach produktów leczniczych. Poza tym w przypadku pozyskania takich danych przez Wnioskodawcę, tylko wybrane informacje w nich zawarte (tzn. te niedotyczące danych osobowych) będą przetwarzane i wyciągane będą z nich przez Spółkę określone wnioski, które następnie posłużą do przygotowania raportów, opracowań bądź map ryzyk związanych z działaniem określonych produktów leczniczych.
  Niemniej wszelkie dane o niepożądanym działaniu leków, w których posiadanie wejdzie Spółka, będą przekazywane niezwłocznie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
  Zatem należy uznać, że Wnioskodawca przetwarzając i przekazując ww. dane będzie działać m.in. w oparciu o przepisy ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - (tj. Dz.U. z 2008 r., poz. 45, nr 271 z późn. zm.) oraz inne przepisy z zakresu szeroko pojętego prawa farmaceutycznego lub medycznego.
 9. Na pytanie tut. Organu „Czy wysyłanie danych o niepożądanych działaniach produktów leczniczych przez Specjalistów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych albo do „podmiotu odpowiedzialnego” jest obowiązkiem każdego z tych „Specjalistów” i w jaki sposób „Specjalista” przekazywałby te dane odpowiednim instytucjom gdyby nie używał programu i Urządzeń otrzymanych od Wnioskodawcy”, Wnioskodawca odpowiedział, że tak, wysyłanie powyższych danych jest obowiązkiem każdego Specjalisty (np. w przypadku lekarzy taki obowiązek nakłada art. 45a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 j.t. ze zm.). Specjalista w przypadku gdyby nie używał programu i Urządzeń otrzymanych od Wnioskodawcy, byłby zobowiązany do wysyłania ww. danych drogą tradycyjną - np. wypełniając ręcznie formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego i wysyłając go tradycyjną drogą - pocztą, faksem, itp.
 10. Wykonanie umów zlecenia lub o dzieło przez Specjalistę będzie obejmowało szereg działań (w tym na przykład gromadzenie i opracowanie informacji, przygotowanie raportów i opracowań danych oraz inne działania, których zakres nie jest w tym momencie jeszcze sprecyzowany w związku z tym, iż wniosek dotyczy zdarzeń przyszłych).
  W celu zobrazowania zasad używania Urządzeń do wykonywania zobowiązań wynikających z zawieranych umów, Wnioskodawca opisał jedno z takich czynności (dot. zlecenia obejmującego elektroniczne zgłaszanie niepożądanych działań produktów leczniczych). W szczególności wykonanie umowy zlecenia w tym przypadku będzie polegało na wprowadzeniu przez Specjalistę do aplikacji zainstalowanej przez Spółkę na Urządzeniu elektronicznych zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych. Zgłoszenia te będą wysyłane przez Specjalistę za pomocą Urządzenia i następnie przekazywane odpowiednim adresatom (czyli do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych albo do tzw. „podmiotu odpowiedzialnego” w rozumieniu ww. przepisów farmaceutycznych). Jednocześnie Spółka będzie posiadać z automatu dostęp do szczegółów wysyłanych przez Specjalistów zgłoszeń, ale tylko część informacji (tzn. ta nie dotycząca danych osobowych) będzie przetwarzana i wyciągane będą z nich określone wnioski.
 11. Specjalista będzie otrzymywać od Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu wykonywania na rzecz Wnioskodawcy umów zlecenia lub o dzieło. Będzie ono określone np. ryczałtowo miesięcznie (np. za gotowość do elektronicznego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych) lub będzie jednorazowo za efekt w postaci dzieła (np. za opracowanie i wysłanie Spółce raportu o określonej treści).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne powierzenie Urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej na podstawie umów zlecenia lub o dzieło Specjalistom (będących zleceniobiorcami albo wykonawcami dzieł) w celu wykonania zleconych czynności oraz zamówionych dzieł podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej również jako „VAT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne powierzenie na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło Specjalistom Urządzeń posiadających dostęp do sieci internetowej (które są niezbędne do wykonania zleconych czynności lub zamówionych dzieł), nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, nieodpłatne powierzenie zgodnie z umowami zlecenia lub o dzieło Specjalistom (będącym odpowiednio zleceniobiorcami albo wykonawcami dzieł) Urządzeń posiadających dostęp do sieci internetowej, niezbędnych do wykonania zleconych czynności lub zamówionych dzieł nie powinno być traktowane jako czynność opodatkowana podatkiem VAT.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 j.t., ze zm. - dalej „u.p.t.u.”) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Zgodnie zaś z art. 7 ust. 2 u.p.t.u. „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

Jak wskazano wcześniej, żadna z umów nie będzie zawierać klauzuli umownej umożliwiającej Specjalistom swobodne dysponowanie Urządzeniami (nie będą mogli ich np. zbyć, wypożyczyć innej osobie, używać ich do celów prywatnych, itd.). Ponadto, co do zasady, po wypełnieniu swojej funkcji Urządzenia będą podlegały zwrotowi do Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie można twierdzić, iż wraz z powierzeniem Specjaliście Urządzenia będzie dochodzić do odrębnych transakcji - dostawy towarów (w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u.) ani do opodatkowanego VAT nieodpłatnego przekazania towaru (darowizny Urządzeń w rozumieniu art. 7 ust. 2 u.p.t.u.), bowiem nie będzie dochodzić w takich sytuacjach do przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel pomiędzy Spółką a Specjalistą.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.t.u. „Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 u.p.t.u., w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa”.

Oceniając, czy dane świadczenie ma charakter usługi należy mieć na względzie fakt, że ustawodawca - jak wynika z treści art. 8 ust. 1 u.p.t.u. - uznaje za usługę każde świadczenie wykonane przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności, które nie jest dostawą towarów, podkreślając tym samym powszechność opodatkowania. Zatem na zachowanie to (świadczenie) składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź tolerowanie - znoszenie określonych stanów rzeczy). Ponadto, do uznania danej czynności za usługę, konieczne jest istnienie odbiorcy wykonywanego świadczenia (beneficjenta czynności) i występowanie związku między tą czynnością a otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem, będącym świadczeniem wzajemnym.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 2 u.p.t.u.: „Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”.

Zatem interpretując powyższy przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności m.in. do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia zastosowanie fikcji prawnej i objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony Wnioskodawca nie powinien opodatkowywać takiego nieodpłatnego świadczenia usług.

Analizując zaś treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Podkreślić należy, iż za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 u.p.t.u., jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę analizowane przepisy u.p.t.u. oraz opisane na wstępie przyszłe zdarzenie, należy uznać że czasowe powierzenie Specjalistom - zleceniobiorcom albo wykonawcom dzieł - Urządzeń wraz dostępem do sieci internetowej nie będzie stanowić odpłatnego świadczenia usług ani w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.t.u. (odpłatne świadczenie usług sensu stricto), ani w rozumieniu art. 8 ust. 2 u.p.t.u. (nieodpłatne świadczenie usług traktowane tak jak odpłatne świadczenie usług).

Podobne stanowisko wyraziły organy podatkowe w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • z 5 maja 2010 r., nr: IPPPl-443-367/10-2/lgo (autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) - interpretacja dot. specjalistycznych urządzeń powierzanych operatorom stacji obsługi pojazdów;
 • z 4 grudnia 2008 r., nr: IPPP1/443-1750/08-2/SM (autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) - interpretacja dot. wstawianych do sklepów i lokali gastronomicznych tzw. materiałów POS (z ang. point of sale - urządzenia wspomagające sprzedaż).

Ponadto, na gruncie podobnych stanów faktycznych zostały wydane wyroki przez sądy administracyjne, w których potwierdzone zostało stanowisko o braku opodatkowania takiego czasowego przekazania/powierzenia majątku podatnika (np. maszyn, samochodów ciężarowych, telefonów komórkowych) na podstawie art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o VAT. Chodzi w szczególności o:

 • wyrok NSA z 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt I FSK 1788/07);
 • wyrok NSA z 29 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 1281/13);
 • wyrok WSA w Białymstoku z 30 września 2009 r. (sygn. akt I SA/Bk 152/09).

Sądy potwierdziły w ww. wyrokach, że udostępnianie zleceniobiorcy urządzeń służących wykonaniu usługi nie jest opodatkowane VAT, jeśli stanowi element współpracy. Innymi słowy, według ww. orzeczeń nie można traktować czasowego udostępniania składników majątku jako niezależnego świadczenia usługi, podlegającego VAT w sytuacji gdy składniki te są udostępniane kontrahentom wyłącznie w celu wykonania przez nich działalności zleconej przez właściciela tychże składników. Tego rodzaju czynności o charakterze pomocniczym nie mają samodzielnej racji bytu bez realizacji usług przez kontrahenta.

Podsumowując, nieodpłatne powierzenie zgodnie z umowami zlecenia lub o dzieło Specjalistom (będącym odpowiednio zleceniobiorcami albo wykonawcami dzieł) Urządzeń posiadających dostęp do sieci internetowej, niezbędnych do wykonania zleconych czynności lub zamówionych dzieł, nie powinno być traktowane jako czynności opodatkowane podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT oraz - w przypadku świadczenia usług w art. 8 ust. 2 ww. ustawy.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z uwagi na powyższe regulacje należy wskazać, że co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia (w szczególności darowizny), pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ww. ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jak wynika natomiast z art. 7 ust. 7 ww. ustawy, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Z powyższych uregulowań wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Opodatkowaniu podlega również zużycie towarów należących do przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zawierać umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi - np. lekarzami, farmaceutami (dalej określani łącznie jako „Specjaliści”). Będą to umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z ww. umów, Wnioskodawca zamierza nabyć i czasowo udostępnić nieodpłatnie ww. Specjalistom składniki majątkowe, np. tablety, telefony komórkowe typu smartfon lub komputery przenośne (typu laptop, notebook). Z umowy będzie wynikać jakie dokładnie Urządzenia i na jaki okres zostaną udostępnione Specjalistom. Rodzaj Urządzeń czasowo udostępnionych w ramach umowy jednemu Specjaliście będzie podyktowany dostępnością poszczególnych Urządzeń w magazynie Spółki oraz funkcjonalnością Urządzeń w kontekście poszczególnych zadań realizowanych w ramach poszczególnych zleceń lub umów o dzieło.

Ww. Urządzenia, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, będą miały zapewniony przez Wnioskodawcę bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej. Ponadto ww. Urządzenia będą zaopatrzone w jedną lub kilka aplikacji, które Specjaliści będący zleceniobiorcami lub wykonawcami dzieł będą wykorzystywać do wykonywania zleconych czynności oraz dzieł lub do przekazywania Spółce efektów swych prac. Obowiązek korzystania przez Specjalistów z ww. aplikacji będzie wynikał z treści umów zlecenia i umów o dzieło. Żadna z umów nie będzie zawierać klauzuli umożliwiającej Specjalistom swobodne dysponowanie Urządzeniami (nie będą mogli ich np. zbyć, wypożyczyć innej osobie, używać do celów prywatnych, itd.).

W wyniku wykonania przez Specjalistów umów Wnioskodawca będzie uzyskiwać określone informacje, które następnie będzie mógł odpowiednio opracować i przetworzyć (np. w celu przygotowania raportów, opracowań, zestawień, statystyk, itp.). Dane uzyskane przez Wnioskodawcę o niepożądanym działaniu leków, będą przekazywane niezwłocznie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wnioskodawca wskazał, że przetwarzając i przekazując ww. dane będzie działać m.in. w oparciu o przepisy ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - (tj. Dz.U. z 2008 r., poz. 45, nr 271 z późn. zm.) oraz inne przepisy z zakresu szeroko pojętego prawa farmaceutycznego lub medycznego. Ponadto efekty opracowania i przetwarzania ww. informacji będą oferowane w celach komercyjnych (tj. sprzedawane) zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym).

Udostępnione Specjalistom Urządzenia pozostaną własnością Spółki. Po wypełnieniu swojej funkcji Urządzenia będą podlegały zwrotowi do Spółki.

Koszty zakupu Urządzeń lub koszty funkcjonowania połączeń internetowych ponosić będzie Wnioskodawca. Specjaliści nie będą świadczyć usług na rzecz Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej (o ile takowa w ogóle jest przez nich prowadzona). Specjaliści nie będą pracownikami Spółki ani w momencie zawierania umowy zlecenia lub o dzieło, ani w momencie końcowego jej rozliczania. W ramach jednej umowy może zostać czasowo udostępnione inne Urządzenie. Czasowe udostępnianie Urządzeń należących do Wnioskodawcy będzie miało związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Specjalista będzie otrzymywać od Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu wykonywania na rzecz Wnioskodawcy umów zlecenia lub o dzieło. Będzie ono określone np. ryczałtowo miesięcznie (np. za gotowość do elektronicznego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych) lub będzie jednorazowo za efekt w postaci dzieła (np. za opracowanie i wysłanie Spółce raportu o określonej treści).

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego powierzenia ww. Urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej na podstawie umów zlecenia lub o dzieło Specjalistom w celu wykonania zleconych czynności oraz zamówionych dzieł.

Należy zauważyć, że istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Mowa jest tu o tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Definicja ta wskazuje, iż istotny jest przede wszystkim ekonomiczny, a nie prawny aspekt transakcji, bowiem w przypadku tym nie musi nastąpić przeniesienie własności towarów w rozumieniu prawa cywilnego.

Spośród czynności „przeniesienia prawa rozporządzenia towarami jak właściciel” można wymienić takie czynności jak: sprzedaż, zamianę oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu, tj. nie tylko uprawnienia do korzystania z nabytych towarów, ale i obciążenia oraz wyzbycia się własności.

W przedmiotowej sprawie nie mamy w ogóle do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel gdyż Wnioskodawca jako właściciel ww. Urządzeń udostępni je jedynie Specjalistom czasowo tzn. wykorzysta, zużyje przedmiotowe towary (Urządzenia) na potrzeby własnej działalności gospodarczej, bowiem Urządzenia po wypełnieniu swojej funkcji będą podlegały zwrotowi do Spółki. Przekazanie Urządzeń Specjalistom nie będzie związane z przeniesieniem na Specjalistów prawa do dysponowania nimi jak właściciel. Istotnym jest również to, iż zgodnie z umowami Specjaliści nie są uprawnieni do swobodnego dysponowania (jak właściciel) udostępnionymi im przez Wnioskodawcę urządzeniami, gdyż służą one jedynie wykonywaniu obowiązków na rzecz Wnioskodawcy.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że nie mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia z dostawą towarów, gdyż Wnioskodawca w dalszym ciągu pozostanie właścicielem przekazywanych Specjalistom do używania Urządzeń. Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W wyżej powołanym przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT mowa jest o czynności, która daje otrzymującemu towar, prawo do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Natomiast w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wraz z udostępnieniem – przekazaniem Urządzeń (tabletów, telefonów komórkowych typu smartfon lub komputerów przenośnych typu laptop, notebook) nie dochodzi do przeniesienia na Specjalistów prawa do rozporządzania Urządzeniami jak właściciel.

Zatem nie mamy tu do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Analiza natomiast powołanego wyżej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a na mocy pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny.

Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie – tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu tj. podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia.

Jednak w przedmiotowej sprawie nie można mówić o jakimkolwiek zużyciu lub przekazaniu towarów na cele osobiste Specjalistów, gdyż umowa nie będzie zawierać klauzuli umożliwiającej Specjalistom swobodne dysponowanie Urządzeniami (nie będą mogli ich np. zbyć, wypożyczyć innej osobie, używać do celów prywatnych, itd.). Także nie można mówić o darowiźnie ww. Urządzeń na rzecz Specjalistów, gdyż nie dojdzie w przedmiotowej sprawie do nieodpłatnego przeniesienia na Specjalistów praw ich własności.

A zatem czynności udostępnienia Urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej Specjalistom nie będzie można uznać za czynności, które podlegają opodatkowaniu w na podstawie art. 7 ust. 2 cyt. ustawy o VAT.

Powyższego udostępniania Urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej nie będzie można również uznać za podlegające opodatkowaniu świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zawierać będzie umowy o dzieło lub zlecenia, które to umowy przewidywać będą, że Wnioskodawca udostępni nieodpłatnie do wykorzystania wyłącznie w celu wykonania umowy, Urządzenia (np. tablety, telefony komórkowe typu smartfon lub komputery przenośne) stanowiące własność Wnioskodawcy.

Urządzenia udostępniane będą w ramach głównego celu umowy zlecenia czy o dzieło, tj. będą służyły wykonywaniu zlecenia lub zamówionego dzieła przez przyjmującego zlecenie (wykonawcę dzieła). W wyniku wykonania przez Specjalistów ww. umów Wnioskodawca będzie uzyskiwać określone informacje, które następnie będzie mógł odpowiednio opracować i przetworzyć w celach ich dalszej sprzedaży. Żadna z umów nie będzie zawierać klauzuli umożliwiającej Specjalistom swobodne dysponowanie Urządzeniami (nie będą mogli ich np. zbyć, wypożyczyć innej osobie, używać do celów prywatnych, itd.).

Udostępnienie tych urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej i odpowiednich programów ma zatem charakter pomocniczy. Nie jest także odrębnym świadczeniem. Koszty ich zakupu lub koszty funkcjonowania połączeń internetowych ponosić będzie Wnioskodawca. Specjalista w przypadku gdyby nie używał programu i Urządzeń otrzymanych od Wnioskodawcy, byłby zobowiązany do wysyłania ww. danych drogą tradycyjną - np. wypełniając ręcznie formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego i wysyłając go tradycyjną drogą - pocztą, faksem, itp.

Specjalista będzie otrzymywać od Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu wykonywania na rzecz Wnioskodawcy umów zlecenia lub o dzieło. Będzie ono określone np. ryczałtowo miesięcznie (np. za gotowość do elektronicznego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych) lub będzie jednorazowo za efekt w postaci dzieła (np. za opracowanie i wysłanie Spółce raportu o określonej treści).

Natomiast korzyścią po stronie Wnioskodawcy będzie uzyskiwanie określonych informacji, które następnie będzie można odpowiednio opracować i przetworzyć (np. w celu przygotowania raportów, opracowań, zestawień, statystyk, itp.). Efekty opracowania i przetwarzania ww. informacji będą oferowane w celach komercyjnych (tj. sprzedawane) zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym).

Udostępnianie Specjalistom czasowo Urządzeń wraz z dostępem do bezprzewodowej sieci internetowej pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością.

Przekazanie Urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej odbywać się będzie nieodpłatnie, tj. bez pobierania wynagrodzenia od przedstawicieli handlowych przez Wnioskodawcę. Wynagrodzenie nie jest pobierane, gdyż przekazane nieodpłatnie Urządzenia służyć będą wyłącznie wykonywaniu obowiązków przez Specjalistów na rzecz Wnioskodawcy.

W przedmiotowej umowie będą zawarte szczegółowe zasady wykorzystania Urządzeń wyłącznie w celu prawidłowego wykonania umowy przez Specjalistów, tj. przekazywania informacji o niepożądanych działaniach produktów leczniczych.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w myśl powołanej powyżej w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definicji świadczenia usług, wydanie rzeczy do użytkowania bez przeniesienia na odbiorcę prawa do rozporządzania nimi – stanowi świadczenie usług, jednak w przedmiotowej sprawie opodatkowanie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie będzie mieć zastosowania gdyż nie mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług.

Aby natomiast nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT musi mieć miejsce brak związku świadczonych usług z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać zatem wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Odnosząc treść powołanych przepisów prawa do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przekazanie przez Wnioskodawcę do bezpłatnego używania przez Specjalistów ww. Urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT ze względu na fakt, że nie będzie miał w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

W ocenie tut. organu z wniosku wynika, że nieodpłatne przekazanie do używania przez Specjalistów ww. Urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej będzie odbywało się w związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej a zatem z prowadzonym przedsiębiorstwem. Korzyścią po stronie Wnioskodawcy będzie bowiem uzyskiwanie określonych informacji, które następnie będzie Wnioskodawca mógł odpowiednio opracować i przetworzyć (np. w celu przygotowania raportów, opracowań, zestawień, statystyk, itp.). Efekty opracowania i przetwarzania ww. informacji będą oferowane w celach komercyjnych (tj. sprzedawane) zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym).

Wnioskodawca wskazał bowiem, że zajmuje się m.in. sprzedażą zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym) specjalistycznych informacji. A zatem udostępnianie Specjalistom Urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej wyłącznie w celu uzyskiwania informacji pozostaje w bezpośrednim związku z celami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Zatem nieodpłatne udostępnianie – przekazanie do używania – przez Specjalistów Urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej tj. tabletów, telefonów komórkowych typu smartfon lub komputerów przenośnych udostępnianych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, związane z potrzebami działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy, że „nieodpłatne powierzenie na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło Specjalistom Urządzeń posiadających dostęp do sieci internetowej (które są niezbędne do wykonania zleconych czynności lub zamówionych dzieł), nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT”, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną.

Odnosząc się z kolei do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków NSA i WSA należy zauważyć, że wyroki sądów administracyjnych są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.