Przekazanie usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekazanie usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
18
maj

Istota:

Czy świadczenia socjalne oferowane pracownikom w ramach administrowania przez Bank ZFŚS na zasadach przewidzianych w ustawie o ZFŚS oraz regulaminie wydanym na jej podstawie, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI W związku ze skargą z dnia 22 listopada 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 25 listopada 2011 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 30 listopada 2011 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 12 września 2011 r., znak ILPP2/443-932/11-2/EN w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług nabywanych ze środków ZFŚP w części finansowanych przez pracowników, doręczoną w dniu 15 września 2011 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy nieodpłatne wykonanie pokrycia obcych garaży papą nierozprzestrzeniającą ognia podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli stanowi czynność zrównaną z odpłatnym świadczeniem usług?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 16 września 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 8 października 2008 r. i z dnia 13 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wykonania pokrycia garaży - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 września 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismami z dnia 8 października 2008 r. i z dnia 13 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) wykonywane przez podmiot gospodarczy, którego podstawową działalnością jest handel detaliczny wyrobami farmaceutycznymi nie są klasyfikowane odrębnie i mieszczą się w grupowaniu PKWiU " 52.31.10 - 00.00 - Usługi w zakresie handlu detalicznego wyrobami farmaceutycznymi ". Usługi te podlegają opodatkowaniu 22% VAT. Czy w takiej sytuacji nieodpłatne przekazanie usługi na rzecz klientów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Według Państwa stanowiska nieodpłatne przekazanie usługi w tej sytuacji nie podlega opodatkowaniu, ponieważ jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, gdyż ma przyciągać klientów i zwiększyć przychody ze sprzedaży. Sytuacja ta nie spełnia więc wszystkich warunków opodatkowania zapisanych w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nieodpłatne (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom towarów i usług, których zakup został sfinansowany w 100% ze środków ZFŚS podlega opodatkowaniu oraz czy podatnik ma prawo odliczenia podatku naliczonego od takich zakupów?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 29.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 15.04.2005 r., nr PP/443-16-3/05 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie jest prawidłowa UZASADNIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 02.02.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 02.02.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji w sprawie opodatkowania przekazania pracownikom towarów i usług, których zakup został sfinansowany ze środków (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy fakt przekazania kontrahentowi usług własnych świadczonych w ramach Programu Partnerskiego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2005 r., który wpłynął w dniu 18 marca 2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej powstania obowiązku podatkowego od przekazywanych kontrahentowi usług własnych świadczonych w ramach „Programu Partnerskiego” jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 marca 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy należy opodatkować sprzedaż biletów, czy nieodpłatne przekazanie zaproszeń podlega opodatkowaniu ?.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto działając stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: W świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stowarzyszenie prowadząc działalność usługową, niezależnie od jej wyników, prowadzą działalność gospodarczą, są zatem podatnikiem VAT. Jednak realizowane czynności podlegających opodatkowaniu, czy też świadczenie usług nie powoduje automatycznie, że są one podatnikami naliczającymi VAT od wszystkich swoich czynności. Jak bowiem wynika z załącznika Nr 4 do ustawy „usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe)” PKWiU 91 korzystają ze zwolnienia od podatku. Usługi wykonywane jednak poza katalogiem statutowym – podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie ze (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne wykonanie remontu kotłowni dla szkoły publicznej, który został sfinansowany dotacją ze środków zagranicznych związaną z ochroną środowiska?

Fragment:

(...) W dniu 2005-02-02 tamt. Stowarzyszenie zwróciło się pismem z dnia 2005-01-31, uzupełnionym pismem z dnia 2005-02-23, z zapytaniem odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego wykonania remontu kotłowni dla szkoły publicznej, który został sfinansowany dotacją ze środków zagranicznych, związaną z ochroną środowiska. Świadczenie tej usługi nie miało w związku z tym charakteru odpłatnego. Wykonanie usługi było związane z działalnością statutową wnioskodawcy. Nie miał on możliwości odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z tą usługą, gdyż nie wystąpiły u niego czynności opodatkowane. W związku z powyższym pytający stoi na stanowisku, że czynności tej nie należy opodatkowywać, gdyż jedyną czynnością dającą prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupów byłoby zrównane ze sprzedażą nieodpłatne przekazanie. Ponadto w związku z art. 8 ust. 2 ustawy jest to nieodpłatne (...)

2011
1
sty

Istota:

Zarówno na etapie realizacji podjętej inwestycji, jak i na etapie sprzedaży tej nieruchomości gruntowej wraz z wykonanymi fundamentami pawilonu - nie istniały ani podstawy faktyczne, ani też podstawy prawne, które uzasadniałyby traktowanie J w tym zakresie jako podatnika podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy w S. decyzją z dnia 30 grudnia 1999 r. wydaną na podstawie art. 2, art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, póz. 50 ze zm. - powoływanej nadal jako: ustawa o podatku od towarów i usług) określił J. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za lipiec 1999 r. w kwocie 149.275,- zł oraz zaległość podatkową w tym podatku w kwocie 148.951,- zł. W uzasadnieniu tej decyzji Urząd stwierdził, że: po pierwsze - J. prowadził od dnia 1 września 1991 r. działalność gospodarczą; po drugie - w dniu 9 lipca 1999 r. J. sprzedał spółce I. nieruchomość o powierzchni 804 m 2 ; przy czym z treści tej umowy sprzedaży wynika, że stanowiła ona częściowo majątek dorobkowy podatnika, nabyty w czasie trwania związku małżeńskiego, a częściowo pochodzi z podziału majątku po zniesieniu współwłasności ustawowej i po ustaniu związku małżeńskiego w 1998 r.; z (...)