IBPP1/443-747/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł.
IBPP1/443-747/14/LSzinterpretacja indywidualna
 1. kontrahenci
 2. prezent
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. przekazanie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (data złożenia 24 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 13 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. w tut. organie został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł.

Wskazany wniosek został uzupełniony pismem z 13 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-747/14/LSz z 2 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest producentem oraz dystrybutorem piwa, a także dystrybutorem innych napojów alkoholowych i bezalkoholowych na terytorium kraju. Spółka obsługuje kilkadziesiąt tysięcy partnerów biznesowych w różnych kanałach dystrybucji: detal tradycyjny, gastronomia i hurt.

W ramach prowadzonej działalności Spółka podejmuje liczne inicjatywy marketingowe mające na celu promocję oferowanych produktów, zwiększenie wolumenu sprzedaży towarów poprzez zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu jej produktów oraz budowanie udziału marki w rynku. W ramach działań promocyjno-marketingowych Spółka planuje przekazywać nieodpłatnie (bez wynagrodzenia) partnerom biznesowym (np. sklepom, pubom, restauracjom, hurtowniom) produkty własne oraz towary dystrybuowane (również zwane dalej łącznie towarami), m.in. piwo puszkowane lub butelkowane. Celem takich działań jest aktywizacja sprzedaży towarów z oferty Spółki.

Jednostkowy koszt wytworzenia jednej sztuki produktów własnych lub jednostkowa cena nabycia towarów dystrybuowanych (tj. puszki lub butelki) nie przekroczy kwoty 10 zł netto w momencie przekazania. Spółka planuje dokonywać jednorazowo wydania na rzecz jednego kontrahenta więcej niż jednej sztuki danego towaru np. w opakowaniach zbiorczych zawierających puszki lub butelki takich jak palety, wielopaki. W takich sytuacjach łączna wartość towarów przekazywanych będzie wyższa niż 10 zł netto (w szczególności wyższa niż 100 zł). Niemniej, jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia pojedynczej sztuki (np. puszki, butelki) przekazywanego towaru nie przekroczy kwoty 10 zł netto.

Przekazywanie towarów w opakowaniach zbiorczych m.in. w paletach, zgrzewkach, wielopakach podyktowane jest w głównej mierze względami praktycznymi, technicznymi oraz logistycznymi. Chodzi w szczególności o redukcję kosztów transportu, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towarów, ułatwienia dystrybucji i magazynowania.

Dokumentacja towarzysząca omawianym przekazaniom towarów może wskazywać zarówno jednostkową ilość nieodpłatnie wydanych towarów lub samą ilości opakowań zbiorczych (np. ilość zgrzewek, palet), które każdorazowo obejmując określoną liczbę pojedynczych sztuk wydawanych towarów (puszek, butelek, itp.). W każdym przypadku jednak przekazywana będzie określona liczba pojedynczych sztuk zgrupowanych w opakowaniach zbiorczych, a wartość poszczególnych, pojedynczych sztuk nie przekroczy 10 zł netto.

W sytuacji, gdy przedmiotem nieodpłatnych wydań będą opakowania zbiorcze, ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia pojedynczego towaru lub jednostkowej ceny nabycia w momencie przekazania towaru nastąpi poprzez podzielenie łącznej wartości opakowania zbiorczego przez ilość sztuk (opakowań jednostkowych) w opakowaniu zbiorczym.

Spółka nie będzie prowadzić ewidencji nieodpłatnie przekazywanych towarów pozwalającej na ustalenie tożsamości odbiorców (osób), o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Spółce będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wytworzeniem i nabyciem przekazywanych towarów.

Na wstępie uzupełnienia wniosku Wnioskodawca zaznaczył, że przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, które ze swej natury cechuje się pewnym stopniem niepewności, co do wszystkich szczegółów zdarzenia przyszłego (jest to hipoteza stanu faktycznego). W związku z tym, na chwilę obecną Spółka nie jest w stanie określić i wskazać wszystkich mogących zaistnieć w przyszłości aspektów i szczegółów związanych z opisanym zdarzeniem przyszłym. Biorąc powyższe pod uwagę, w opisie zdarzenia przyszłego zawartym we wniosku, zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy, zostały wskazane wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia odpowiedzi na zadane przez Spółkę pytanie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1.Spółka od dnia 11 czerwca 1993 r. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania czynności wskazanych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2003 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1608, ze zm., dalej zwanej „ustawą o VAT”).

2.Mając na uwadze, iż przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, które ze swej natury cechuje się pewnym stopniem hipotetyczności, na ten moment Spółka nie jest w stanie wskazać wszystkich rodzajów towarów, które będą wydawane w ramach akcji promocyjnych/działań marketingowych podejmowanych przez Spółkę w przyszłości. Spółka wskazała te rodzaje towarów, które według jej najlepszej wiedzy będą przekazywane w przyszłości. Niemniej jednak, na tym etapie nie jest w stanie wykluczyć, iż w przyszłości nie będą przekazywane także inne produkowane lub dystrybuowane przez nią napoje alkoholowe (np. wino) lub bezalkoholowe (np. woda, soki).

3.Spółka wskazuje, że przekazywane nieodpłatnie towary, będące przedmiotem Wniosku nie będą stanowiły próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT.

4.Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego zawartym we Wniosku, Spółka podejmuje liczne inicjatywy marketingowe mające na celu promocję oferowanych towarów, zwiększenie wolumenu ich sprzedaży poprzez zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu oraz budowanie udziału marki w rynku. W ramach tych inicjatyw będzie przekazywała nieodpłatnie towary swoim partnerom biznesowym, a więc w celu aktywizacji sprzedaży oferowanych przez Spółkę towarów.

5.Każdorazowe przekazanie towarów partnerom biznesowym Spółki będzie następowało na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Jak zostało wskazane we Wniosku, przekazania dokonywane będą w ramach działań promocyjno-marketingowych, których celem jest aktywizacja sprzedaży towarów z oferty Spółki.

6.Na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu: „Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne dla tak dużych nieodpłatnych przekazań towarów paletami partnerom biznesowym (jaki procent takie nieodpłatne przekazania stanowią w stosunku do odpłatnych dostaw dokonywanych z tymi partnerami biznesowymi)...” Wnioskodawca odpowiedział, że Spółka pragnie podkreślić, iż działając na tynku charakteryzującym się silną konkurencją, podejmuje racjonalne i uzasadnione ekonomicznie decyzji zmierzające do zwiększenie wolumenu sprzedaży oferowanych towarów. W tym celu, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego zawartego we Wniosku, Spółka podejmuje liczne inicjatywy marketingowe. Zgodnie z powszechnie uznawaną teorią marketingu inicjatywy te stanowią formę promocji sprzedaży, która jako kluczowy element kampanii reklamowych, polega na tworzeniu różnych zestawów dostarczających narzędzi zachęty, głównie krótkoterminowych, zaprojektowanych do stymulowania szybszego lub większego zakupu określonego produktu lub usługi przez konsumentów lub handlowców (Philip Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2005, s. 620).

Spółka zwraca uwagę na fakt, iż decyzje o nieodpłatnym przekazaniu towarów (tj. decyzje o ilości, częstotliwości przekazywanych towarów) partnerom biznesowym będzie przedmiotem szczegółowych analiz biznesowych oraz wielopoziomowego procesu decyzyjnego. Tym samym, o tym czy w ogóle, a jeśli tak, to w jakiej ilości zostaną przekazane nieodpłatnie towary danemu kontrahentowi decydować będzie szereg czynników, w tym przede wszystkim wolumen obrotów. W konsekwencji, nie każdy kontrahent otrzyma przywołaną „paletę” towarów.

Pomimo, iż przedmiotem Wniosku jest zdarzenie przyszłe, dla zobrazowania zagadnienia, Spółka pragnie wskazać, iż w ostatnich latach udział wartości nieodpłatnych wydań w całej wartości sprzedaży wynosił ok. l – 2%. Przykładowo, w ostatnim roku Spółka jako wiodący producent i dystrybutor piwa w Polsce sprzedała ok. 10,700 mln hektolitrów tego produktu. Z tego ok. 70% w trzech głównych kanałach dystrybucyjnych. W kanale hurtowym w przybliżeniu 3,9 mln hektolitrów. W kanale nowoczesnym, obejmującym sklepy wielkopowierzchniowe oraz sieci o zasięgu ogólnopolskim ok. 3,2 mln hektolitrów. Natomiast w kanale ... (hotele, restauracje, kawiarnie, puby) ok. 600 tysięcy hektolitrów. Tym samym, przekazanie palety towarów kontrahentowi z kanału nowoczesnego, który nabywa od Spółki rocznie tysiące hektolitrów piwa oraz innych napojów będzie stanowiło de facto promil wolumenu sprzedaż. Dla zobrazowania, warto również wskazać, iż na jednej palecie znajduje się ok. 7,56 hektolitrów dla puszek 0,5 1 oraz 4-5 hektolitrów dla butelek 0,5 1.

Spółka pragnie także zwrócić uwagę, iż kanał nowoczesny jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się i perspektywicznych strumieni marketingowych. W konsekwencji, wspieranie współpracy Spółki z ogniwami tego kanału jest jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie i biznesowo.

7.Spółka nie jest w stanie wskazać jak partnerzy biznesowi będą wykorzystywali otrzymane nieodpłatnie towary. Będzie to uzależnione od ich decyzji biznesowej.

Według najlepszej wiedzy Spółki, zasadniczo, możliwe będą wszystkie wskazane opcje, tj. odpłatna dostawa, nieodpłatne wydania, konsumpcja.

8.Częstotliwość przekazywania nieodpłatnie przez Wnioskodawcę towarów partnerom biznesowym uzależniona będzie od bieżących potrzeb biznesowych. Spółka pragnie wskazać, iż każdorazowe przekazanie towarów poprzedzone będzie stosownymi analizami wynikającymi ze strategii marketingowej Spółki, a także celu poszczególnych akcji promocyjnych. Decyzje o przekazaniu towarów będą pochodną oczekiwanych korzyści dla Spółki, które przynieść ma dana akcja marketingowa/promocyjna (tj. przede wszystkim oczekiwany wzrost wolumenu sprzedaży).

Tym samym, mając na uwadze, iż Wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, Spółka nie jest w stanie precyzyjnie wskazać, z jaką częstotliwością będzie przekazywała towary poszczególnym kontrahentom. Niemniej jednak, mając na uwadze, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest osiąganie zysków, będą to racjonalnie ekonomicznie decyzje podyktowane potrzebą biznesową.

9.Wnioskodawca jest jednym z największych w Polsce producentów i dystrybutorów piwa oraz innych napojów alkoholowych i bezalkoholowych. W chwili obecnej Wnioskodawca utrzymuje stosunki handlowe z ok. 50 tysiącami podmiotami. Partnerami biznesowymi Spółki są m.in. hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe, sieci handlowe o zasięgu ogólnokrajowym, a także odbiorcy indywidualni jak puby, gastronomia, sklepy tradycyjne.

Biorąc pod uwagę, że Wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego Spółka nie jest w stanie wskazać, ile sztuk jednorazowo danego towaru będzie przekazywać nieodpłatnie każdemu partnerowi biznesowemu.

Jak zostało to wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 4 i 6 powyżej, każdorazowo decyzja o przekazaniu określonej ilości towarów poprzedzona będzie analizą uwarunkowań dotyczących współpracy z danym partnerem biznesowym. Ilość towarów przekazywanych konkretnemu partnerowi biznesowemu uzależniona będzie od bieżących potrzeb biznesowych i strategii marketingowej Spółki oraz każdorazowo określona z uwzględnieniem wielu czynników m.in. wolumen obrotów z danym kontrahentem, plany rozwoju relacji biznesowych z danym partnerem uzależnione między innymi od jego perspektyw wzrostu, prowadzone aktualnie akcje marketingowe, np. nakierowane na wzrost sprzedaży określonego produktu.

10.Przekazywane nieodpłatnie jednemu partnerowi biznesowemu towary mogą być zarówno jednakowe jak i różne. Rodzaj przekazywanych towarów będzie każdorazowo podyktowany określoną potrzebą biznesową oraz oczekiwanymi korzyściami wynikającymi z wzrostu wolumenu sprzedaży.

11.Przedmiotem zapytania są towary, które będą znajdować się w portfolio Spółki (tj. te same, które sprzedaje jako towary handlowe).

12.Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego zawartego we Wniosku, Wnioskodawca jest producentem oraz dystrybutorem piwa, a także innych napojów alkoholowych i bezalkoholowych na terytorium kraju. W związku z tym przekazywane nieodpłatnie towary będą zarówno towarami własnymi, produkowanymi przez Spółkę, jak i towary uprzednio nabyte przez Spółkę.

13.Przedmiotem nieodpłatnego przekazania mogą być zarówno nowe rodzaje piw, jak również produkty własne/towary będące już na rynku.

14.Przedmiotem zapytania są nieodpłatne przekazania towarów. Partnerzy biznesowi otrzymujący nieodpłatnie towary nie będą zobowiązani do wykonania czynności, które miałyby bezpośredni związek przyczynowo-skutkowym z tymi przekazaniami.

15.Na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu z czego wynika i od czego uzależniona jest ilość towarów przekazywana jednorazowo lub w danym okresie rozliczeniowym jednemu partnerowi biznesowemu, Wnioskodawca wskazał, że odpowiedź analogiczna jak w pytaniu nr 6 i 9 powyżej.

16.Na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu czy Wnioskodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przekazania towarów na podstawie jakichś umów, porozumień, zobowiązań zawartych z partnerami biznesowymi, czy też wydanie to odbywa się wyłącznie na podstawie dobre woli Wnioskodawcy, w ilościach i w terminach określonych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca odpowiedział, że w związku z faktem, iż przedmiotem Wniosku jest zdarzenie przyszłe Spółka wskazuje, iż nieodpłatne przekazanie towarów może być dokonywane zarówno na podstawie umów, lub innych zobowiązań o podobnym charakterze, jak i kontrahentom, z którymi nie zawarto tego rodzaju ustaleń.

Wnioskodawca zwraca jednak uwagę, iż każdorazowo decyzja o dokonaniu nieodpłatnego przekazania (ilości, terminie), bez względu czy wynika z zawartych umów, czy też innych porozumień biznesowych jest suwerenną decyzją biznesową Spółki. Zawarcie odpowiednich zapisów w pisemnych umowach lub porozumieniach jest również efektem decyzji biznesowej Spółki. Każdorazowo są to działania, których celem jest osiągnięcie wzrostu wolumeny sprzedaży, a co za tym idzie przychodów i zysków Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, w analizowanym przypadku nie można także mówić o „dobrej woli”, która wskazuje na działania o charakterze dobroczynnym, charytatywnym, podczas, gdy przekazania będące przedmiotem Wniosku są wyłącznie związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie towarów w opakowaniach zbiorczych nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanej sztuki towaru, ustalone w momencie wydania, nie przekroczy 10 zł netto, także w przypadku, gdy łączna wartość przekazywanych jednorazowo towarów danemu podmiotowi przekroczy 10 zł netto...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne wydanie towarów w opakowaniach zbiorczych nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanej sztuki towaru, ustalone w momencie wydania, nie przekroczy 10 zł netto, także w przypadku, gdy łączna wartość przekazywanych jednorazowo towarów danemu podmiotowi przekroczy 10 zł netto.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Art. 5 ust. 1 ustawy o VAT określa katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, w tym m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, z odpłatną dostawą towarów zrównane zostały określone nieodpłatne czynności przekazania towarów.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicję „prezentu o małej wartości” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z jego dyspozycją, prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Definicja „prezentu o małej wartości” jest definicją legalną skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT. W związku z tym pojęcia „prezent” nie można odczytywać w oparciu o analizę językową (słownikową). W szczególności, definicja ta odrywa się od jakichkolwiek elementów psychicznych towarzyszących takim przekazaniom, jak np. szczególna sympatia, obopólny afekt emocjonalny, szczególnie podniosła uroczystość, etc. W konsekwencji, dla zaklasyfikowania danego towaru jako prezentu o małej wartości dla potrzeb VAT ma znaczenie wyłącznie spełnianie przez taki towar przesłanek wyrażonych w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia i łącznych kosztów wytworzenia towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie. Fakt, iż towary w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane będą w opakowaniach zbiorczych, o łącznej cenie nabycia (łącznym koszcie wytworzenia) niejednokrotnie przekraczającym 10 zł netto (a często również 100 zł), jest bez znaczenia, gdyż analiza gramatyczna przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, iż cenę nabycia (koszt wytworzenia) należy ustalić w odniesieniu do pojedynczej sztuki przekazywanego towaru. Zatem warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia danych wydań do prezentów o małej wartości jest jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazywanych towarów określone w momencie przekazania towaru nieprzekraczające kwoty 10 zł netto.

Tym samym, jednostkowa wartość przekazywanych przez Spółkę towarów odnosi się do pojedynczych sztuk (opakowań) produktów (puszek, butelek), nie zaś do łącznej wartości towarów przekazywanych jednorazowo w zbiorczych opakowaniach (np. zgrzewkach, paletach, zestawach, wielopakach, itp.).

Powyższe stanowisko jest zgodne z literalnym rozumieniem słowa „jednostkowy”. Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku PWN (http://sjp.pwn.pl/slownik/) „jednostkowy” oznacza odnoszący do pojedynczej rzeczy. Takie samo rozumienie określenia „jednostkowy” potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2014 r. sygn. IPPP1/443-1320/13-2/AP.

W świetle przytoczonych przepisów - art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z ich brzmieniem - nie będzie miała znaczenia liczba przekazywanych przez Wnioskodawcę jednemu podmiotowi towarów w sytuacji, gdy jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia tych przedmiotów nie przekroczy 10 zł. Przekazanie więc jednorazowo jednemu kontrahentowi opakowań zbiorczych towarów (np. palet, wielopaków, itp.) o jednostkowej cenie nabycia lub jednostkowym koszcie wytworzenia poniżej 10 zł netto, ale o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto, spełniać będzie definicję przekazania prezentów o małej wartości.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, kolejnym warunkiem koniecznym, aby przekazanie prezentów o małej wartości nie podlegało opodatkowaniu, jest dokonanie tego przekazania „na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika”.

Jak zostało przedstawione w stanie faktycznym, Spółka podejmuje szereg przedsięwzięć mających na celu budowanie marki na rynku oraz promocję oferowanych produktów, których celem jest wzrost sprzedaży oferowanych przez nią towarów. W ramach tych działań będzie dochodzić do opisanych w stanie faktycznym nieodpłatnych przekazań towarów. Tym samym, niewątpliwie dokonywane przez Spółkę nieodpłatne przekazania towarów należy uznać jako przekazania dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki (realizowane nieodpłatne wydania towarów będą miały na celu promocję jej towarów, a w konsekwencji zwiększenie wolumenu sprzedaży jej produktów).

Mając na uwadze powyższe, nieodpłatne przekazanie przez Spółkę wielu sztuk towarów w opakowaniu zbiorczym jednemu kontrahentowi nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, gdyż:

 • jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazywanych towarów (w momencie przekazania) nie przekroczy kwoty 10 zł netto, tj. będą one spełniać definicję prezentu o małej wartości

oraz

 • przekazania te będą dokonywane na cele związane z prowadzoną działalnością, tj. promocję i aktywizację sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w bieżącej jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, zaprezentowanej m.in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2013 r., sygn. IPPP2/443-904/13-3/KOM: „(...) na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, iż towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach, workach), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto”.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2012 r. sygn. IPPP1/443-1623/11-2/JL, w której potwierdzone zostało stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) dla uznania za prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatnie przekazywanych przez Spółkę Towarów określonemu kontrahentowi Spółki, decydujące znaczenie ma jednostkowa cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku) pojedynczej sztuki Towaru, a nie suma jednostkowych cen nabycia lub jednostkowych kosztów wytworzenia wszystkich przekazywanych jednorazowo sztuk (jednostek) Towarów”.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. ILPP2/443-1476/11-2/AK: „W konsekwencji, w myśl powołanego wyżej przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatne przekazywanie produktów Spółki w formie prezentów nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest fakt, iż cena (lub koszt wytworzenia) za opakowanie zbiorcze produktu Spółki przekracza kwotę 10 zł, bowiem kluczowym jest jednostkowa cena (koszt wytworzenia) przedmiotowego prezentu”.
 • Interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2011 r., sygn. ILPP2/443-792/11-2/EN oraz sygn. ILPP2/443-793/11-4/MR: „W świetle powyższego oraz mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, iż bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów, z uwagi na fakt, że jednostkowa wartość nabycia tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy”.

Mając na uwadze zaprezentowane przez Spółkę przepisy oraz argumentację, która znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej, Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przekazanie oferowanych przez Spółkę towarów w opakowaniach zbiorczych nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (ustalone w momencie wydania) jednej sztuki towaru (np. puszki lub butelki) nie przekroczy 10 zł netto, także w przypadku, gdy łączna wartość przekazywanych jednorazowo towarów danemu podmiotowi przekroczy 10 zł netto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.

z 2011 r. Nr 177, poz. 154 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ww. ustawy o VAT, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Z powyższych przepisów wynika, że nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych wydań.

Podkreślić w tym miejscu należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca - zarejestrowany podatnik VAT - jest producentem oraz dystrybutorem piwa i innych napojów alkoholowych i bezalkoholowych na terytorium kraju. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca podejmuje liczne inicjatywy marketingowe mające na celu promocję oferowanych produktów, zwiększenie wolumenu sprzedaży towarów poprzez zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu jego produktów oraz budowanie udziału marki w rynku. Wnioskodawca zamierza przekazywać nieodpłatnie towary swoim partnerom biznesowym (np. sklepom, pubom, restauracjom, hurtowniom), w celu aktywizacji sprzedaży oferowanych przez Wnioskodawcę towarów własnych oraz dystrybuowanych, m.in. piwo puszkowane lub butelkowane. Każdorazowe przekazanie towarów partnerom biznesowym będzie następowało na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy bowiem, przekazania dokonywane będą w ramach działań promocyjno-marketingowych, których celem jest aktywizacja sprzedaży towarów z oferty Spółki.

Jednostkowy koszt wytworzenia jednej sztuki produktów własnych lub jednostkowa cena nabycia towarów dystrybuowanych (tj. puszki lub butelki) nie przekroczy kwoty 10 zł netto w momencie przekazania. Przekazywane nieodpłatnie towary nie będą stanowiły próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT. Wnioskodawca planuje dokonywać jednorazowo wydania na rzecz jednego kontrahenta więcej niż jednej sztuki danego towaru np. w opakowaniach zbiorczych zawierających puszki lub butelki takich jak palety, wielopaki. W takich sytuacjach łączna wartość towarów przekazywanych będzie wyższa niż 10 zł netto (w szczególności wyższa niż 100 zł). Przekazywanie towarów w opakowaniach zbiorczych m.in. w paletach, zgrzewkach, wielopakach podyktowane jest w głównej mierze względami praktycznymi, technicznymi oraz logistycznymi. Chodzi w szczególności o redukcję kosztów transportu, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towarów, ułatwienia dystrybucji i magazynowania.

Wnioskodawca nie będzie prowadzić ewidencji nieodpłatnie przekazywanych towarów pozwalającej na ustalenie tożsamości odbiorców (osób), o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Wnioskodawcy będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wytworzeniem i nabyciem przekazywanych towarów.

Partnerzy biznesowi otrzymujący nieodpłatnie towary nie będą zobowiązani do wykonania czynności, które miałyby bezpośredni związek przyczynowo-skutkowym z tymi przekazaniami.

Częstotliwość przekazywania nieodpłatnie przez Wnioskodawcę towarów partnerom biznesowym uzależniona będzie od bieżących potrzeb biznesowych. Spółka wskazała, iż każdorazowe przekazanie towarów poprzedzone będzie stosownymi analizami wynikającymi ze strategii marketingowej Spółki, a także celu poszczególnych akcji promocyjnych. Decyzje o przekazaniu towarów będą pochodną oczekiwanych korzyści dla Spółki, które przynieść ma dana akcja marketingowa/promocyjna (tj. przede wszystkim oczekiwany wzrost wolumenu sprzedaży). Wnioskodawca wskazał również, że mając na uwadze, iż prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest osiąganie zysków, będą to racjonalnie ekonomicznie decyzje podyktowane potrzebą biznesową.

Każdorazowo decyzja o przekazaniu określonej ilości towarów poprzedzona będzie analizą uwarunkowań dotyczących współpracy z danym partnerem biznesowym. Ilość towarów przekazywanych konkretnemu partnerowi biznesowemu uzależniona będzie od bieżących potrzeb biznesowych i strategii marketingowej Spółki oraz każdorazowo określona z uwzględnieniem wielu czynników m.in. wolumen obrotów z danym kontrahentem, plany rozwoju relacji biznesowych z danym partnerem uzależnione między innymi od jego perspektyw wzrostu, prowadzone aktualnie akcje marketingowe, np. nakierowane na wzrost sprzedaży określonego produktu.

Nieodpłatne przekazanie towarów może być dokonywane zarówno na podstawie umów, lub innych zobowiązań o podobnym charakterze, jak i kontrahentom, z którymi nie zawarto tego rodzaju ustaleń. Każdorazowo decyzja o dokonaniu nieodpłatnego przekazania (ilości, terminie), bez względu czy wynika z zawartych umów, czy też innych porozumień biznesowych jest suwerenną decyzją biznesową Spółki. Zawarcie odpowiednich zapisów w pisemnych umowach lub porozumieniach jest również efektem decyzji biznesowej Spółki. Każdorazowo są to działania, których celem jest osiągnięcie wzrostu wolumeny sprzedaży, a co za tym idzie przychodów i zysków Spółki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów w opakowaniach zbiorczych w celach promocyjno-marketingowych w sytuacji, gdy jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanej sztuki towaru, ustalone w momencie wydania, nie przekroczy 10 zł netto, i które przekazywane będą w opakowaniach zbiorczych, powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opis sprawy wskazać należy, że nieodpłatne przekazanie towarów będących przedmiotem wniosku, których jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku) – określone w momencie przekazywania – nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe wynika z faktu, że stanowią one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, a ich przekazanie nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, celem nieodpłatnych przekazań towarów, które znajdują się w ofercie Wnioskodawcy jest promocja oferowanych produktów a przez to zwiększenie wolumenu ich sprzedaży poprzez zachęcenie potencjalnych nabywców do ich zakupu oraz budowanie udziału marki w rynku.

Ponadto, na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie będzie wpływała ilość przekazanych towarów jednemu odbiorcy biznesowemu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie będzie miało znaczenia, że towary te przekazywane zostaną w opakowaniach zbiorczych (paletach, zgrzewkach, wielopakach). Istotne znaczenie będzie miał fakt, że jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia pojedynczego towaru (puszki, butelki) nie przekroczy 10 zł netto.

Tym samym powyższe nieodpłatne przekazanie nie będzie stanowić dostawy towarów i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nieodpłatne wydanie towarów w opakowaniach zbiorczych nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanej sztuki towaru, ustalone w momencie wydania, nie przekroczy 10 zł netto, także w przypadku, gdy łączna wartość przekazywanych jednorazowo towarów danemu podmiotowi przekroczy 10 zł netto, należało uznać za prawidłowe.

Interpretację wydano przy założeniu, że nieodpłatnie przekazane towary wymienione we wniosku partnerom biznesowym nie stanowią zapłaty za wykonanie na rzecz Wnioskodawcy jakichkolwiek czynności, oraz, że towary te nie będą stanowiły rabatu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.