Przekazanie towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekazanie towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
6
gru

Istota:

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. W świetle cytowanych wyżej przepisów, należy uznać, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy nabyciu/wytworzeniu towarów, o których mowa we wniosku, o ile nie zachodzą inne ograniczenia tego prawa określone w art. 88 ustawy.

Fragment:

Powyższa zmiana jednoznacznie wyklarowała, iż przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega VAT. Ponadto, jeśli ratio legis art. 7 ust. 2 byłoby objęcie zarówno przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jak i na cele z nim niezwiązane, wówczas ustawodawca zrezygnowałby ze wskazania celu przekazania („ związane ” i „ niezwiązane ”) odwołując się jedynie do samej czynności przekazania. W konsekwencji należy twierdzić, iż przepisy art. 7 ust. 2 i ust 3 ustawy o VAT, nie dają podstaw do przyjęcia, że w warunkach określonych w tych przepisach za odpłatną dostawę towarów należy uznawać także przekazanie towarów bez wynagrodzenia na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Zdaniem Spółki, w świetle przepisów art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. żadne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Bez znaczenia pozostaje rodzaj przekazywanego towaru. Liczy się przede wszystkim fakt związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, że przekazania dokonywane przez Spółkę w ramach akcji promocyjnych i marketingowych (opisane w stanie faktycznym powyżej), w tym również przekazania produktów osobom uprawnionym do wystawiania recept lub osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi, wykazują związek z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.

2014
10
gru

Istota:

Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł.

Fragment:

Ponadto, na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie będzie wpływała ilość przekazanych towarów jednemu odbiorcy biznesowemu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie będzie miało znaczenia, że towary te przekazywane zostaną w opakowaniach zbiorczych (paletach, zgrzewkach, wielopakach). Istotne znaczenie będzie miał fakt, że jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia pojedynczego towaru (puszki, butelki) nie przekroczy 10 zł netto. Tym samym powyższe nieodpłatne przekazanie nie będzie stanowić dostawy towarów i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nieodpłatne wydanie towarów w opakowaniach zbiorczych nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanej sztuki towaru, ustalone w momencie wydania, nie przekroczy 10 zł netto, także w przypadku, gdy łączna wartość przekazywanych jednorazowo towarów danemu podmiotowi przekroczy 10 zł netto, należało uznać za prawidłowe. Interpretację wydano przy założeniu, że nieodpłatnie przekazane towary wymienione we wniosku partnerom biznesowym nie stanowią zapłaty za wykonanie na rzecz Wnioskodawcy jakichkolwiek czynności, oraz, że towary te nie będą stanowiły rabatu.

2014
9
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów.

Fragment:

Reasumując, nieodpłatne wydania przez Spółkę towarów, których jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku) – określone w momencie przekazywania – nie przekracza 10 zł, nie stanowią dostawy towarów w rozumienia ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, niezależnie od ilości przekazanych towarów danemu podmiotowi i ich łącznej wartości. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

2014
5
sie

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz pracowników i określenie wartości przekazanych towarów

Fragment:

Natomiast w sytuacji, gdy: wartość przekazanych towarów jednemu pracownikowi w roku podatkowym, ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy, przekracza/będzie przekraczać kwotę 100 zł, lub wartości przekazanych towarów nie ujęto w ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, przekraczają 10 zł, przekazania te podlegają/będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie definiują pojęć „ łączna wartość towaru ” oraz „ jednostkowa cena nabycia ”. W znaczeniu potocznym przy określaniu wartości towaru należy uwzględnić cenę i ilość towaru. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2013r. poz. 385), ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą (kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2014
1
maj

Istota:

Obowiązek naliczenia podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnych wydań towarów w ramach organizowanych działań promocyjnych

Fragment:

Reasumując należy uznać, że w przedmiotowym wniosku, przekazanie towarów oraz bonów na zakup towarów klientom kontrahentów Spółki w ramach zorganizowanej akcji marketingowej nie stanowi dla Wnioskodawcy dostawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ”. Dodatkowo, w indywidualnej interpretacji z dnia 29 lutego 2012 r. (sygn. IPPP3/443-18/12-2/MP) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „ (...) Z treści powołanych regulacji prawnych wynika, że przekazanie towarów przez Wnioskodawcę stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Fakt wręczenia poszczególnych towarów nie stanowi jednak, w analizowanym przypadku, oddzielnej dostawy towarów w rozumieniu przytoczonego wyżej przepisu, jest natomiast nierozerwalnie związany z usługą świadczoną przez Wnioskodawcę, w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej. Wartość przekazywanych towarów stanowi element usługi marketingowej i wkalkulowana jest w jej cenę. Oznacza to, że wartość tych towarów jest jednym z elementów składowych podstawy opodatkowania świadczonej przez Spółkę usługi marketingowej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowanym w ramach tej usługi. Tym samym przekazywanie towarów opisanych we wniosku, w związku ze świadczoną usługą nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.

2014
25
kwi

Istota:

Czy od dnia 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatne przekazywanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, tj. katalogów podlega opodatkowaniu VAT?

Fragment:

Przy badaniu, czy nieodpłatnie przekazane towary w ogóle podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT należy w pierwszej kolejności określić czy przekazywany towar ma wartość użytkową (konsumpcyjną) z punktu widzenia nabywcy. Jeżeli przekazywany nieodpłatnie towar nie miałby dla nabywcy żadnej wartości użytkowej (konsumpcyjnej) to wówczas przekazanie takiego towaru nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia wartości użytkowej (konsumpcyjnej). Zgodnie ze słownikową definicją (według internetowego Słownika Języka Polskiego – http://www.sjp.pwn.pl ) – „ wartość ” to „ ile coś jest warte pod względem materialnym; cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem ”. Z kolei „ użytkowy ” (według internetowego Słownika Języka Polskiego – http://www.sjp.pl) to: „ mający praktyczne zastosowanie, przeznaczony do użytku (np. drewno użytkowe) ”, „ konsumpcja ” to „ wykorzystywanie dóbr i usług do zaspokojenia potrzeb ”. Zatem wartość użytkowa (konsumpcyjna) towaru oznacza zdolność danego towaru do zaspokojenia potrzeb jego nabywcy. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera również definicji „ drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych ”.

2014
1
kwi

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie towarów celem wykonania prototypu wyrobu podlegającego certyfikacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

W rozpatrywanej sprawie istotne jest zatem to, że Wnioskodawca na podstawie zawartego porozumienia w zamian za przekazane towary wymaga od firm – kontrahentów określonego zachowania i osiąga oczywistą korzyść związaną z zapewnieniem sobie zbytu na produkowane przez siebie materiały, które wykorzystywane będą do produkcji certyfikowanych wyrobów kontrahentów. Określenie w umowie wzajemnych obowiązków stron wyklucza zatem nieodpłatny charakter przekazanych materiałów przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne należy stwierdzić, iż przekazanie przez Wnioskodawcę firmom – kontrahentom materiałów na wykonanie prototypu, określone jako partycypowanie w kosztach certyfikacji, w przypadku gdy firmy podpisujące porozumienie z Wnioskodawcą i otrzymujące materiały na wykonanie prototypu zobligowane będą do określonego zachowania wobec Wnioskodawcy (zatem pomiędzy stronami transakcji będzie istniała relacja zobowiązaniowa), stanowić będzie odpłatną czynność, która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż nieodpłatne przekazanie towarów opisane we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe.

2014
7
mar

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania piwa o jednostkowej cenie nabycia lub jednostkowym koszcie wytworzenia nieprzekraczającym 10 zł netto

Fragment:

ILPP2/443-444/13-3/MN , zgodnie, z którym: „ na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu ”, gdyż w świetle art. 7 ust. 4 ustawy o VAT nie ma znaczenia czy osoba otrzymująca nieodpłatnie towar jest osobą prawną, czy osobą fizyczną. Za trafny, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać także pogląd Dyrektora Izby Skarbowej wyrażony w tej samej interpretacji, który stwierdził, że „ nieodpłatne przekazanie towarów będących przedmiotem wniosku, wytworzonych przez Spółkę oraz towarów nabywanych od podmiotów trzecich, których jednostkowa cena nabycia netto lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż stanowią one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, a ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Bowiem, jak wskazał Wnioskodawca, skutkiem nieodpłatnych wydań jest promocja marki na rynku, umocnienie dotychczasowej pozycji oraz dotarcie do nowych klientów, jak również wsparcie sprzedaży, a także – w niektórych przypadkach – nieodpłatne wydania Towarów są dokonywane w celu zastąpienia u kontrahentów towarów przeterminowanych lub uszkodzonych ”.

2014
9
lut

Istota:

Nieodpłatne przekazanie towarów związane z działalnością gospodarczą

Fragment:

Zatem, opodatkowaniu VAT w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2013 r. podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania je za prezenty o małej wartości lub próbki. Natomiast zużycie towarów podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy dokonywane jest na rzecz podmiotów i na cele wymienione w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, pod warunkiem dodatkowo przysługiwania prawa do odliczania podatku naliczonego. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie lub zużycie towarów bez wynagrodzenia (nieodpłatne przekazania), pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania). Wykładnia literalna przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT pozwala uznać, że istnieje wyjątek od zasady opodatkowania dostawy towarów, polegający właśnie na tym, że przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika na cele związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem nie stanowi podlegającej opodatkowaniu dostawy.

2014
31
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego wręczania, prawa do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Zatem nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług nie spełnia dyspozycji wynikających z art. 7 ust. 2 i 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem ”. Podobne stanowisko zostało wyrażone również w interpretacjach indywidualnych: z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. IPTPP1/443-27/11-3/ALN , w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, iż „ nieodpłatne przekazanie towarów w ramach realizacji zadań Gminy określonych w przepisach ustawy o samorządzie gminnym w szczególności z zakresu kultury, edukacji, sportu i promocji Gminy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia przekazywanych przedmiotów. ”; z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. IBPP1/443-777/10/EA , w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż „ biorąc pod uwagę fakt, iż (...) Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnym przekazaniem nagród uznać należy, iż nie ma podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnej dostawy towarów. ” Ponadto w odniesieniu do nieodpłatnego wykorzystania do konsumpcji artykułów spożywczych, stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn.