Przekazanie sprawy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekazanie sprawy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Po przekazaniu akt sprawy wraz z odwołaniem organowi odwoławczemu organ I instancji nie jest władny podejmować czynności w sprawie zawisłej w postępowaniu odwoławczym, w tym sprostować oczywistą omyłkę. Przeszkoda taka istnieje niezależnie od tego, że przepis art. 215 ustawy - Ordynacja podatkowa nie określa granic czasowych, w których można sprostować błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę w wydanej decyzji.

Fragment:

(...) tożsamy z zarzutami podniesionymi w odwołaniu. Edward S. złożył skargę na powyższe postanowienie do Sądu, zarzucając naruszenie przepisu art. 368 pkt 1 i pkt 4 k.p.a. polegające na błędnej wykładni tych przepisów oraz sprzeczności istotnych ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału. W związku z tym skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości poprzez stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy izbie Skarbowej w Rzeszowie do ponownego rozpoznania. Dodatkowo w skardze wniesiono o utrzymanie karty podatkowej na 2002 r. w kwocie 520 zł miesięcznie, gdyż skarżący nie zalega z opłatą z tytułu karty podatkowej, a żona jego w tym okresie nie prowadziła działalności gospodarczej z powodu urodzenia dziecka. W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa w Rzeszowie wniosła o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu, nadto naprowadzając, że (...)