ITPP2/443-1703/11/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wyłączenia z opodatkowania nieodpłatnego przekazania budynków oraz środków trwałych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2011 r. (data wpływu 6 grudnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 15 grudnia 2011 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania budynków oraz środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 15 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania budynków oraz środków trwałych.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawione zostało następujące zdarzenie przyszłe.

Miejski Zakład Komunikacji jest samorządowym zakładem budżetowym działającym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 13 października 1990 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Zgodnie ze Statutem MZK „mienie zakładu jest mieniem komunalnym, oddanym zakładowi w trwały zarząd”.

W dniu 8 września 2011 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o przekształceniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w spółkę z o.o., która przewiduje między innymi, że:

  • składniki mienia przekształconego zakładu staną się majątkiem spółki,
  • spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.

Przed dokonaniem przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę (przed dniem wpisu do KRS) Gmina Miasta przejmie następujące składniki majątkowe:

  1. Trzy budynki (podstacje trakcyjne) wybudowane w latach 1960, 1971 i 1974. W 2008 r. i w 2011 r. w budynkach dokonano modernizacji (ulepszenia). Od nakładów poniesionych na modernizację MZK dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości. Łącznie wydatki na modernizację przekraczały 30% wartości początkowej tylko w jednym budynku.
  2. Środki trwałe (znajdujące się w budynkach stacji trakcyjnych), które zakupiono w 2008 r. Przy ich zakupie MZK przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości.

Przekazanie budynków (podstacji trakcyjnych) i środków trwałych znajdujących się w budynkach podstacji nastąpi na podstawie dokumentu PT.

Budynki stacji trakcyjnych przekazano na rzecz Gminy w miesiącu grudniu br. Wartość początkowa oraz łączne nakłady na modernizację budynków stacji trakcyjnych poniesione przez MZK w latach 2008-2011 kształtują się następująco:

data oddania
do użytkowania
wartość początkowa
(zł)
data
ulepszenia
kwota
ulepszenia (zł)
1. ul. B.197171.777,7411/201117.000,00
2. ul. R.196087.677,0211/201117.000,00
3. ul. W.1974241.179,1305/200885950,00
11/201117.000,00
102.950,00

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania, przez zakład budżetowy na rzecz gminy:

  • budynków (stacji trakcyjnych),
  • środków trwałych znajdujących się w budynkach stacji trakcyjnych,

wystąpi konieczność zapłaty podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, obowiązek zapłaty podatku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., wystąpi w przypadku przekazania środków trwałych zakupionych w 2008 r. (znajdujących się w budynkach podstacji). Do przekazania majątku zastosowanie będzie miała 23% stawka podatku. Nieodpłatne przekazanie budynków nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl ust. 2 tego artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Przepisu ust. 2 tego artykułu nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek (art. 7 ust. 3 ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wszelkie nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa, niestanowiących jednak próbek, prezentów o małej wartości, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, jeżeli przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, o czym stanowi ust. 2 cyt. artykułu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że MZK jest samorządowym zakładem budżetowym, którego mienie jest mieniem komunalnym, oddanym Zakładowi w trwały zarząd. Przed dokonaniem przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę (przed dniem wpisu do KRS) gmina przejmie następujące składniki majątkowe MZK. Trzy budynki (podstacje trakcyjne) wybudowane w latach 1960, 1971 i 1974. W 2008 r. i w 2011 r. w budynkach dokonano modernizacji (ulepszenia). Od nakładów poniesionych na modernizację MZK dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości. Łącznie wydatki na modernizację przekraczały 30% wartości początkowej tylko w jednym budynku. Zakupione w 2008 r. środki trwałe (znajdujące się w budynkach stacji trakcyjnych). Przy ich zakupie MZK przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie towarów (ulepszonych budynków) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem przy ich nabyciu nie przysługiwało Zakładowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodzić należy się również ze stanowiskiem wskazanym we wniosku, iż dostawa ruchomości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku, gdyż przy ich nabyciu Zakładowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii ewentualnych korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 91 ustawy o podatku od towaru u usług, gdyż nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska w sprawie oraz nie postawiono pytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.