IPTPP1/4512-147/15-6/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazanie do majątku właściwego zarządcy drogi nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda,

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazanie do majątku właściwego zarządcy drogi nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w zakresie:

 • określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu odpłatnego zbycia działek niezabudowanych nr 305/5, 306/6 i 307/12,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z nabyciem gruntów,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazanie do majątku właściwego zarządcy drogi nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków, które poniesiono w związku z budową ronda.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 maja 2015 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego, własnego stanowiska w sprawie oraz o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

W ramach prowadzonej działalności Spółka na obszarze 2,9 ha wybudowała i oddała do użytkowania 29 marca 2014 r. centrum handlowe składające się z trzech budynków handlowo-użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 8120 m2.

W grudniu 2014 Spółka uzyskała warunki zabudowy pod przyszłą inwestycję wybudowania czwartego budynku handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 1600 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą. Zjazd do centrum handlowego z drogi publicznej usytuowany jest bezpośrednio na skrzyżowaniu ulicy S i łącznika do ulicy R. Przepust (łącznik) pod wiaduktem kolejowym łączący ulice S i R z początkiem 2010 roku został zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego z powodu złego stanu technicznego, a istniejący układ komunikacyjny budzi zastrzeżenia co do bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W umowach zawartych przez Spółkę z niektórymi najemcami zapisano obniżenie wysokości czynszu najmu w przypadku braku poprawy stanu obsługi komunikacyjnej centrum handlowego.

Miasto we współpracy z PKP. dokonuje przebudowy wiaduktu żelbetowego nad łącznikiem oraz prowadzi inwestycję przebudowy układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu, której elementem jest przebudowa skrzyżowania ulic S i łącznika do ulicy R w ten sposób by na skrzyżowaniu wprowadzony został ruch okrężny (skrzyżowanie typu rondo). Prowadzona przez Miasto przebudowa układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu jest inwestycją celu publicznego. Poprawa jakości obsługi komunikacyjnej, bezpieczeństwa i ułatwienie ruchu drogowego leży w interesie zarówno Miasta jak i Spółki.

Spółka zawarła z Miastem w dniu 26 listopada 2014 r. porozumienie o współpracy i finansowaniu powyższej inwestycji prowadzonej przez Miasto. Zgodnie z porozumieniem dla potrzeb budowy ronda tj. poszerzenia drogi powiatowej (ulicy S) Spółka zobowiązała się przed rozpoczęciem prac budowlanych do odpłatnego przeniesienia na rzecz Miasta niezabudowanych działek gruntu o powierzchni 0,0800 ha za cenę 100 zł netto i do pokrycia częściowych kosztów budowy samego ronda tj. oświetlenia oraz nawierzchni z podbudową, krawężnikami i obrzeżami.

Miasto zobowiązało się do opracowania dokumentacji projektowej, wyboru wykonawcy w drodze zamówienia publicznego, nadzoru inwestycji i jej odbioru, oraz ustalono że zakres inwestycji finansowany przez Spółkę wykonawca będzie fakturował bezpośrednio na Spółkę.

Działki gruntu pod budowę ronda Spółka nabyła w 2010 r. na podstawie umowy zakupu (działka 305/5) oraz w 2014 r. na podstawie umowy zamiany (działki 306/6 i 307/12), przy czym warunkiem zamiany było wyburzenie przez Spółkę już istniejącego w stanie surowym otwartym budynku położonego częściowo na nabywanych przez Spółkę w drodze zamiany działkach oraz jego odbudowa na sąsiednim gruncie pozostającym własnością drugiej strony umowy zamiany. Łączne koszty nabycia działek pod budowę ronda obejmujące koszty wyburzenia budynku i jego odbudowy Spółka zaksięgowała na koncie środków trwałych jako grunty. Rondo będzie budowane na działkach będących w całości własnością Powiatu i Gminy.

W akcie notarialnym z dnia 12 lutego 2015 r., do którego w imieniu Gminy stanął Prezydent Miasta, Spółka dokonała sprzedaży działek 305/5, 306/6 i 307/12 o łącznej powierzchni 0,0800 ha pod budowę ronda za cenę 100 zł netto na rzecz Miasta oraz zapisano, że nakłady które Spółka poniesie na budowę ronda z chwilą ich odbioru przez Miasto zostaną nieodpłatnie przekazane do majątku właściwego zarządcy drogi, do którego będzie należało utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie rondem jako całością.

Gmina pod nazwą Miasto (podmiot publiczny) oraz Spółka (podmiot prywatny) nie są podmiotami powiązanymi w świetle przepisów art. 9a ustawy PDOP oraz art. 32 ustawy VAT. Zgodnie z polityką rachunkowości wydatki uznawane jako koszty pośrednie są ujmowane w księgach rachunkowych Spółki w momencie ich poniesienia. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy VAT.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż podstawowym przedmiotem działalności Spółki (PKD 68.20.7) jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi. Spółka osiąga przychody z tytułu wynajmu powierzchni w centrum handlowym w postaci czynszu gwarantowanego oraz dodatkowego czynszu od obrotu płatnego po przekroczeniu ustalonego poziomu obrotów osiąganych przez poszczególnych najemców.

Centrum handlowe jest położone przy ulicy S (droga powiatowa), a zjazd do centrum z drogi publicznej usytuowany jest bezpośrednio na skrzyżowaniu ulicy S i łącznika (przepustu pod wiaduktem kolejowym) do ulicy R znajdującej się po drugiej stronie linii kolejowej przebiegającej przez miasto. Przepust pod wiaduktem kolejowym łączący ulice S i R z początkiem 2010 roku został zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego z powodu złego stanu technicznego.

Miasto R w ramach zadania własnego objętego wieloletnią prognozą finansową prowadzi inwestycję pod nazwą „...” mającą na celu otwarcie zamkniętego przepustu (łącznika), poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie ruchu drogowego.

Wybudowane centrum handlowe oraz planowana jego rozbudowa wymusza na Spółce jako inwestorze zapewnienie inwestycjom Spółki odpowiedniego dostępu do istniejącej sieci drogowej tj. przebudowy istniejącego skrzyżowania dojazdowego (drogi publicznej) na skrzyżowanie typu rondo. Właściwy dojazd do centrum warunkuje prawidłowe użytkowanie tego obiektu oraz generowanie przychodów dla Spółki z tytułu wynajmu powierzchni handlowych (w umowach z niektórymi najemcami uzależniono wysokości czynszu najmu od poprawy stanu obsługi komunikacyjnej centrum handlowego).

Spółka jako inwestor inwestycji niedrogowej na podstawie art. l6 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zawarła z Miastem w dniu 26 listopada 2014 r. porozumienie w sprawie zasad współpracy i finansowania zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Miasto mające na celu poszerzenie tego zadania o wybudowanie ronda, do którego Spółka jest zobowiązana.

W porozumieniu strony ustaliły, że w celu wykonania prowadzonej przez Miasto inwestycji, której elementem będzie również wybudowanie ronda, Spółka przeniesie odpłatnie na rzecz Miasta prawo własności niezabudowanych działek gruntu o powierzchni 0,0800 ha za cenę 100 zł netto z przeznaczeniem pod budowę ronda. Ponadto ustalono, że Spółka na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jako inwestor inwestycji niedrogowej zobowiązuje się do pokrycia kosztów budowy ronda, tj. oświetlenia oraz kosztów nawierzchni skrzyżowania i chodników w obrębie skrzyżowania.

W akcie notarialnym z dnia 12 lutego 2015 r., do którego w imieniu Gminy stanął Prezydent Miasta, Spółka zgodnie z zawartym porozumieniem i za cenę w nim ustaloną dokonała sprzedaży niezabudowanych działek 305/5, 306/6 i 307/12, o łącznej powierzchni 0,0800 ha pod budowę ronda na rzecz Miasta oraz zapisano, że nakłady które Spółka poniesie na budowę ronda z chwilą ich odbioru przez Miasto zostaną nieodpłatnie przekazane do majątku właściwego zarządcy drogi, do którego będzie należało utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie rondem jako całością. Sprzedaż działek nr 305/5, 306/6 i 307/12 na rzecz Gminy Miasta była czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Kwota 100 zł powiększona o należny podatek VAT stanowi jedyną zapłatę za grunt sprzedany na rzecz Gminy, a jej wysokość wynika z przeznaczenia sprzedawanego gruntu oraz zawartego porozumienia między stronami. Rondo jest budowane na gruncie należącym do Powiatu (ulica S) oraz na działkach gruntu sprzedanych przez Spółkę Miastu. Miasto ma zgodę Starostwa Powiatowego na dysponowanie gruntem drogi powiatowej (ulica S) na cele budowlane w związku z prowadzoną inwestycją.

Wykonawca inwestycji, w tym także robót związanych z budową ronda, do których zobowiązana jest Spółka, będzie wystawiał faktury bezpośrednio na Miasto.

Zgodnie z aneksem do porozumienia z dnia 26 listopada 2014 r. zawartym między Spółką, a Miastem w dniu 21 maja 2015 r. zapisano, że po zakończeniu i odbiorze całej inwestycji (przewidywany termin to koniec listopada 2015 r.) Miasto wystawi Spółce fakturę VAT (refaktura nakładów) na zakres prac, do których jest zobowiązana Spółka jako inwestor inwestycji niedrogowej oraz że nakłady na budowę ronda poniesione przez Spółkę zostaną nieodpłatnie przekazane do majątku Miasta na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W aneksie Miasto zobowiązało się również do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie przejęcia zarządu drogą powiatową, na której budowane jest rondo.

Nakłady które poniesie Spółka na budowę ronda zgodnie z polityką rachunkowości jako koszty pośrednie zostaną ujęte w księgach rachunkowych Spółki w momencie ich poniesienia na podstawie refaktury wystawionej przez Miasto. Działki gruntu pod budowę ronda Spółka nabyła w 2010 r. na podstawie umowy zakupu (działka 305/5) oraz w 2010 r. na podstawie umowy zamiany (działki 306/6 i 307/12), przy czym warunkiem zamiany była wyburzenie przez Spółkę już istniejącego w stanie surowym otwartym budynku położonego częściowo na nabywanych przez Spółkę w drodze zamiany działkach oraz jego odbudowa na sąsiednim gruncie pozostającym własnością drugiej strony umowy zamiany.

Łączne koszty nabycia działek pod budowę ronda obejmujące koszty wyburzenia budynku i jego odbudowy Spółka zaksięgowała na koncie środków trwałych jako grunty. Na fakturach dotyczących nabycia działek nr 305/5, 306/61, 307/12 został naliczony i wykazany podatek VAT.

Gmina pod nazwą Miasto (podmiot publiczny) oraz Spółka (podmiot prywatny) nie są podmiotami powiązanymi w świetle przepisów art. 9a ustawy PDOP oraz art. 32 ustawy VAT. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 6) Czy nieodpłatne przekazanie do majątku właściwego zarządcy drogi nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda stanowi usługę zwolnioną z podatku należnego VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), nieodpłatne przekazanie do majątku Miasta nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda stanowi usługę zwolnioną z podatku należnego VAT.

Nakłady na budowę ronda związane są z działalnością Spółki opodatkowaną podatkiem VAT i nie są dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, ale stanowią świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT.

Realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej służy poprawie dostępności komunikacyjnej do wybudowanego centrum handlowego i ma bezpośrednie przełożenie na generowane przez Spółkę obroty.

Nieodpłatne przekazanie do majątku Miasta docelowego zarządcy drogi, które nastąpi w związku i na cele prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy VAT.

W konsekwencji zgodnie z powyższymi przepisami nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda do majątku Miasta na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego jako usługa do której nie ma zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy VAT nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podobnie uznali w interpretacjach indywidualnych Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 maja 2013 r., nr IPPP1/443-184/13-4/JL i z dnia 31 stycznia 2014 r., nr IPPP2/443-1285/13-4/JW oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2013r., nr ILPP1/443-424/l 3-2/AI.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z przytoczonego wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 wynika, że opodatkowaniu co do zasady, podlegają czynności wykonane w sposób odpłatny (za wynagrodzeniem). Jednocześnie ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonywane nieodpłatne z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, a więc z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl powołanych wyżej przepisów grunt, budynek i budowla spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z przywołanego przepisu wynika zatem, że dla opodatkowania danej czynności nieodpłatnego przekazania istotne jest to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów w całości lub w części. Zatem nieodpłatne czynności, o których mowa w tym przepisie, tylko wówczas są uznawane za odpłatną dostawę towarów, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do całkowitego albo częściowego odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Za odpłatne świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 2 uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega każde nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika, jego pracowników, wspólników i innych wymienionych w tym przepisie osób oraz każde nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza.

A zatem, świadczone nieodpłatnie usługi dla celów innych niż działalność gospodarcza należy opodatkować bez względu na to, czy przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku (w całości lub części) czy też nie.

Powyższy przepis stanowi odwzorowanie definicji odpłatnego świadczenia usług zawartej w art. 26 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.). Przepis ten stanowi, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się każdą z następujących czynności:

 1. użycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub, bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa, w przypadkach kiedy VAT od takich towarów podlegał w całości lub w części odliczeniu,
 2. nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika na prywatny użytek jego lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa.

Uwzględniając powyższe, jak również przywołane przepisy prawa wskazać należy, że opodatkowaniu podlega nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wobec powyższego, dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywać się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a tym samym za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności Spółka na obszarze 2,9 ha wybudowała i oddała do użytkowania 29 marca 2014 r. centrum handlowe składające się z trzech budynków handlowo-użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 8120 m2. W grudniu 2014 Spółka uzyskała warunki zabudowy pod przyszłą inwestycję wybudowania czwartego budynku handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 1600 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą. Zjazd do centrum handlowego z drogi publicznej usytuowany jest bezpośrednio na skrzyżowaniu ulicy S i łącznika do ulicy R. Miasto we współpracy z PKP. dokonuje przebudowy wiaduktu żelbetowego nad łącznikiem oraz prowadzi inwestycję przebudowy układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu, której elementem jest przebudowa skrzyżowania ulic S i łącznika do ulicy R w ten sposób by na skrzyżowaniu wprowadzony został ruch okrężny (skrzyżowanie typu rondo). Prowadzona przez Miasto przebudowa układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu jest inwestycją celu publicznego. Spółka zawarła z Miastem w dniu 26 listopada 2014r. porozumienie o współpracy i finansowaniu powyższej inwestycji prowadzonej przez Miasto. Zgodnie z porozumieniem dla potrzeb budowy ronda tj. poszerzenia drogi powiatowej (ulicy S) Spółka zobowiązała się przed rozpoczęciem prac budowlanych do odpłatnego przeniesienia na rzecz Miasta niezabudowanych działek gruntu o powierzchni 0,0800 ha za cenę 100 zł netto i do pokrycia częściowych kosztów budowy samego ronda tj. oświetlenia oraz nawierzchni z podbudową, krawężnikami i obrzeżami. Działki gruntu pod budowę ronda Spółka nabyła w 2010 r. na podstawie umowy zakupu (działka 305/5) oraz w 2014 r. na podstawie umowy zamiany (działki 306/6 i 307/12), przy czym warunkiem zamiany było wyburzenie przez Spółkę już istniejącego w stanie surowym otwartym budynku położonego częściowo na nabywanych przez Spółkę w drodze zamiany działkach oraz jego odbudowa na sąsiednim gruncie pozostającym własnością drugiej strony umowy zamiany. Rondo będzie budowane na działkach będących w całości własnością Powiatu i Gminy. W akcie notarialnym z dnia 12 lutego 2015 r., do którego w imieniu Gminy stanął Prezydent Miasta, Spółka dokonała sprzedaży działek 305/5, 306/6 i 307/12 o łącznej powierzchni 0,0800 ha pod budowę ronda za cenę 100 zł netto na rzecz Miasta oraz zapisano, że nakłady które Spółka poniesie na budowę ronda z chwilą ich odbioru przez Miasto zostaną nieodpłatnie przekazane do majątku właściwego zarządcy drogi, do którego będzie należało utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie rondem jako całością. Gmina pod nazwą Miasto (podmiot publiczny) oraz Spółka (podmiot prywatny) nie są podmiotami powiązanymi w świetle przepisów art. 9a ustawy PDOP oraz art. 32 ustawy VAT. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy VAT. W akcie notarialnym z dnia 12 lutego 2015 r., do którego w imieniu Gminy stanął Prezydent Miasta, Spółka zgodnie z zawartym porozumieniem i za cenę w nim ustaloną dokonała sprzedaży niezabudowanych działek 305/5, 306/6 i 307/12, o łącznej powierzchni 0,0800 ha pod budowę ronda na rzecz Miasta oraz zapisano, że nakłady które Spółka poniesie na budowę ronda z chwilą ich odbioru przez Miasto zostaną nieodpłatnie przekazane do majątku właściwego zarządcy drogi, do którego będzie należało utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie rondem jako całością. Sprzedaż działek nr 305/5, 306/6 i 307/12 na rzecz Gminy Miasta była czynnością opodatkowaną podatkiem VAT. Wykonawca inwestycji, w tym także robót związanych z budową ronda, do których zobowiązana jest Spółka, będzie wystawiał faktury bezpośrednio na Miasto. Zgodnie z aneksem do porozumienia z dnia 26 listopada 2014 r. zawartym między Spółką, a Miastem w dniu 21 maja 2015 r. zapisano, że po zakończeniu i odbiorze całej inwestycji (przewidywany termin to koniec listopada 2015 r.) Miasto wystawi Spółce fakturę VAT (refaktura nakładów) na zakres prac, do których jest zobowiązana Spółka jako inwestor inwestycji niedrogowej oraz że nakłady na budowę ronda poniesione przez Spółkę zostaną nieodpłatnie przekazane do majątku Miasta na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W aneksie Miasto zobowiązało się również do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie przejęcia zarządu drogą powiatową, na której budowane jest rondo. Nakłady które poniesie Spółka na budowę ronda zgodnie z polityką rachunkowości jako koszty pośrednie zostaną ujęte w księgach rachunkowych Spółki w momencie ich poniesienia na podstawie refaktury wystawionej przez Miasto. Działki gruntu pod budowę ronda Spółka nabyła w 2010 r. na podstawie umowy zakupu (działka 305/5) oraz w 2010 r. na podstawie umowy zamiany (działki 306/6 i 307/12), przy czym warunkiem zamiany była wyburzenie przez Spółkę już istniejącego w stanie surowym otwartym budynku położonego częściowo na nabywanych przez Spółkę w drodze zamiany działkach oraz jego odbudowa na sąsiednim gruncie pozostającym własnością drugiej strony umowy zamiany. Łączne koszty nabycia działek pod budowę ronda obejmujące koszty wyburzenia budynku i jego odbudowy Spółka zaksięgowała na koncie środków trwałych jako grunty. Na fakturach dotyczących nabycia działek nr 305/5, 306/61, 307/12 został naliczony i wykazany podatek VAT. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda.

W tym miejscu należy wskazać, iż stosownie do treści art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), rzeczami są tylko przedmioty materialne.

W myśl natomiast art. 47 § 1 ww. ustawy, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Jak stanowi art. 47 § 2 K.c., częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych (art. 47 § 3 k.c.).

W art. 48 Kodeksu cywilnego postanowiono, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Ponadto, stosownie do art. 49 § 1 ww. ustawy Kodeks cywilny, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 49 § 2 K.c., osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Należy zaznaczyć, że przesłanka wynikająca z powołanego wyżej art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego jest spełniona z chwilą podłączenia wymienionych w tym przepisie urządzeń do sieci należących do przedsiębiorstwa lub zakładu.

W świetle powołanych przepisów Kodeksu cywilnego należy wskazać, że Wnioskodawca w momencie nieodpłatnego przekazania nakładów na inwestycję polegającą na budowie ronda nie będzie właścicielem przedmiotowej inwestycji, bowiem rondo będzie już wybudowane na gruncie należącym do podmiotu zarządzającego tym gruntem i stanowić będą jedną całość. Tym samym, nieodpłatne przekazanie ww. inwestycji polegające na budowie ronda do podmiotu zarządzającego danym gruntem należy traktować jako świadczenie usług, ponieważ jest to w istocie jedynie przekazanie poniesionych nakładów.

Należy zauważyć, że powołany przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy nie uzależnia faktu opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika od prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tym świadczeniem.

Odnosząc opisaną przez Wnioskodawcę sytuację do obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż skoro inwestycja budowy ronda jest dokonywana na gruncie stanowiącym własność Gminy i Powiatu, nie można uznać, iż przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz właściciela gruntu powyższej inwestycji stanowi dostawę towaru, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy.

W przedmiotowym wypadku nie nastąpi bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż Gmina/Powiat, z racji posiadanego prawa własności do ww. gruntów, dysponuje również prawem własności do wszelkich ich części składowych.

W związku z powyższym koniecznym jest rozważenie kwestii zakwalifikowania przedmiotowej czynności budowy ronda przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy jako nieodpłatnego świadczenia usług.

Z przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy wynika, że opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów lub ich części składowych. Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony, brak podstaw do opodatkowania takiego nieodpłatnego świadczenia usług.

Należy jednocześnie zauważyć, że powołany przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, nie uzależnia faktu opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika od prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tym świadczeniem.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca, realizuje inwestycję polegającą na budowie ronda na gruncie Gminy/Powiatu, która jest niezbędna do dokonania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, tj. wynajmu powierzchni handlowych. Zatem infrastruktura ta służy do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca wykonując ww. inwestycję polegającą na budowie ronda dąży do zapewnienia sobie obrotu, który jest uzyskiwany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu budynku handlowo-usługowego (tj. czynności opodatkowanych).

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż przekazując nieodpłatnie nakłady poniesione w związku z budową ronda na gruncie Gminy/Powiatu, Wnioskodawca świadczy usługę. Jednakże w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ przekazywana nieodpłatnie ww. inwestycja związana jest z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycję polegającą na budowie ronda na rzecz właściciela gruntu jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dodać należy, iż w przedstawionym we wniosku własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego Zainteresowany wskazał, iż nieodpłatne przekazanie do majątku Miasta nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda stanowi usługę zwolnioną z podatku należnego VAT. Tut. Organ pragnie zaznaczyć, iż pomimo identycznego skutku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług (brak konieczności wykazania podatku należnego z tytułu przedmiotowej dostawy) – pojęcia „nie podlega opodatkowaniu” i „zwolnione od podatku” nie są tożsame, a w rozpatrywanej sprawie ma miejsce sytuacja, w której przekazanie inwestycji polegającej na budowie ronda jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną. Stosownie zaś do art. 14e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zdarzeniu przyszłym w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazanie do majątku właściwego zarządcy drogi nakładów poniesionych przez Spółkę na budowę ronda. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.