ILPP2/4512-1-484/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów.
ILPP2/4512-1-484/15-2/AKinterpretacja indywidualna
  1. grupa producentów rolnych
  2. przekazanie nieodpłatne
  3. związki
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Grupa (...) (spółka z o.o. – dalej: Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT. Członkami grupy (wspólnikami Spółki) są osoby prowadzące gospodarstwo rolne (rolnicy) – trzech członków jest czynnymi podatnikami VAT, a dwóch to rolnicy ryczałtowi (zwolnieni z VAT). Wspólnicy zajmują się hodowlą trzody chlewnej. Całość wyhodowanej trzody jest odsprzedawana Spółce – tylko nieznaczna ilość (zgodnie z umową) może być odsprzedawana innym podmiotom. Zakupioną od wspólników trzodę Spółka odsprzedaje podmiotom trzecim. Spółka otrzymała dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i za otrzymane środki kupuje paszę i inne produkty do hodowli trzody chlewnej. Produkty te Spółka przekaże wspólnikom (na potrzeby hodowli), bez dodatkowego wynagrodzenia. Przekazania te będą miały na celu wyłącznie podniesienie wydajności w hodowli, poprawę jakości, a w konsekwencji - uzyskanie przez Spółkę lepszych wyników ze sprzedaży trzody. Od zakupów paszy i innych produktów, które będą przekazywane wspólnikom, Spółka odlicza VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie paszy i innych produktów wspólnikom bez wynagrodzenia podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zdaniem Spółki ww. regulacje nie będą miały zastosowania w przedmiotowej sprawie. Spółka wprawdzie przekazuje paszę i inne produkty wspólnikom bez dodatkowego wynagrodzenia, ale te przekazania mają na celu wyłącznie poprawę wydajności hodowli i w konsekwencji uzyskanie przez Spółkę lepszych wyników ze sprzedaży trzody chlewnej. Ostatecznie więc to Spółka uzyska największe korzyści z przekazania tych towarów. Nie występuje tu więc przekazanie towarów na cele osobiste wspólników, ani ich darowizna. Ponadto, koszt przekazania tych towarów jest wkalkulowany w cenę, jaką Spółka płaci wspólnikom za wyhodowaną trzodę chlewną. Nie można zatem przekazań ww. towarów opodatkować odrębnie. Pomimo więc, iż od zakupu paszy i innych produktów przekazywanych wspólnikom Spółka ma prawo do odliczenia VAT, przekazanie tych produktów wspólnikom (rolnikom) bez odrębnego wynagrodzenia nie podlega opodatkowaniu VAT – art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie ma więc tu zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawodawca w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, precyzyjnie określił jakie czynności w obrocie krajowym wykonywane odpłatnie podlegają opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy wskazał, które czynności wykonywane nieodpłatnie będą podlegały opodatkowaniu.

I tak, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie (za wynagrodzeniem). Jednocześnie ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonywane nieodpłatne z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy).

Co należy rozumieć przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, ustawodawca sprecyzował w art. 7 ust. 4, natomiast definicję próbki zawarł w art. 7 ust. 7 ustawy.

Z powołanego przepisu art. 7 ust. 2 ustawy wynika, że dostawą towarów mieszczącą się w przedmiocie opodatkowania określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. w pojęciu „odpłatnej dostawy towarów”, są także niektóre nieodpłatne przekazania towarów.

Z art. 7 ust. 2 ustawy wynika bowiem, że ustawodawca zrównuje czynności dokonane bez wynagrodzenia z czynnościami odpłatnymi, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie z zastrzeżeniem wypływającym z ust. 3 tego artykułu (wyłączenie zrównania z uwagi na przedmiot objęty czynnością nieodpłatną). W ten sposób wszelkie nieodpłatne przekazanie przez podatnika należących do jego przedsiębiorstwa towarów, innych niż prezenty o małej wartości i próbki, wchodzi w zakres objęty pojęciem „odpłatnej dostawy towarów”, o ile podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Co istotne, nieodpłatne przekazanie towarów stanowi dostawę tylko wtedy, gdy powoduje przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Grupa (...)) jest czynnym podatnikiem VAT. Członkami grupy (wspólnikami Spółki) są osoby prowadzące gospodarstwo rolne (rolnicy) – trzech członków jest czynnymi podatnikami VAT, a dwóch to rolnicy ryczałtowi (zwolnieni z VAT). Wspólnicy zajmują się hodowlą trzody chlewnej. Całość wyhodowanej trzody jest odsprzedawana Spółce – tylko nieznaczna ilość (zgodnie z umową) może być odsprzedawana innym podmiotom. Zakupioną od wspólników trzodę Spółka odsprzedaje podmiotom trzecim. Spółka otrzymała dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i za otrzymane środki kupuje paszę i inne produkty do hodowli trzody chlewnej. Produkty te Spółka przekaże wspólnikom (na potrzeby hodowli), bez dodatkowego wynagrodzenia. Przekazania te będą miały na celu wyłącznie podniesienie wydajności w hodowli, poprawę jakości, a w konsekwencji – uzyskanie przez Spółkę lepszych wyników ze sprzedaży trzody. Od zakupów paszy i innych produktów, które będą przekazywane wspólnikom, Spółka odlicza VAT.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem przez Wnioskodawcę członkom grupy, towarów w postaci środków do produkcji rolnej. Spółka wyzbywa się prawa do dysponowania tymi towarami jak właściciel, bowiem na potrzeby hodowli towary te zostaną wykorzystane (zużyte) przez członków Grupy. Z opisu sprawy nie wynika, by towary te stanowiły prezenty o małej wartości lub próbki.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że skoro w tym przypadku przekazanie środków do produkcji rolnej będzie wiązało się z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, to nieodpłatne przekazanie członkom grupy zakupionych przez Wnioskodawcę środków do produkcji rolnej, przy nabyciu których – jak wynika z opisu sprawy – Zainteresowany dokonuje odliczenia podatku naliczonego, będzie podlegać opodatkowaniu jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz wskazane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że przekazanie paszy i innych produktów wspólnikom bez wynagrodzenia podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym zaznaczenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

grupa producentów rolnych
ITPB3/4510-306/15-3/PW | Interpretacja indywidualna

przekazanie nieodpłatne
ITPP1/4512-227/15/DM | Interpretacja indywidualna

związki
IBPB-1-3/4510-101/15/JKT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.