2461-IBPP2.4512.93.2017.1.AZe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Nieodpłatnego przekazania produktów i gadżetów reklamowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2017 r. (data wpływu 25 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania produktów i gadżetów reklamowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania produktów i gadżetów reklamowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej jako Wnioskodawca lub Spółka) jest podmiotem należącym do G.K.I I. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności mrożonej: knedli owocowych, klusek owocowych, pyz ziemniaczanych, pyz z mięsem i kartaczy. Wnioskodawca wszystkie wytworzone produkty sprzedaje do podmiotu z Grupy - spółki I (dalej jako Odbiorca), który następnie redystrybuuje nabyte produkty do hurtowni, sklepów oraz klientów detalicznych na terenie całego kraju.

Celem zwiększenia udziału wartościowego i/lub wolumenowego produkowanych wyrobów na rynku żywności mrożonej w Polsce, a tym samym - zwiększenie wartości sprzedaży realizowanej przez Spółkę, Grupa I prowadzi szereg działań marketingowych i promocyjnych. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności przekazuje nieodpłatnie wytworzone produkty na rzecz Odbiorcy, który następnie redystrybuuje (również nieodpłatnie) otrzymane produkty do hurtowni, sklepów oraz klientów detalicznych na terenie całego kraju.

Realizowane są również akcje marketingowe/promocyjne, w ramach których do sprzedawanych produktów dołączane są gadżety reklamowe, takie jak: smycze, pen-drivey, kubki (także jednorazowe), szklanki, kufle, otwieracze, breloczki, segregatory, teczki, bidony, okulary, zapalniczki, długopisy itp. Otrzymane gadżety Odbiorca przekazuje następnie (nieodpłatnie) hurtowniom, sklepom czy klientom detalicznym.

Wydania nabywanych towarów handlowych.

W celu realizacji działań marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez Grupę I, Wnioskodawca przekazuje nieodpłatnie na rzecz Odbiorcy swoje produkty.

Spółka posiada dokumenty potwierdzające, że nieodpłatne wydania produktów dokonane zostały na opisane wyżej cele marketingowe, w tym dokumenty magazynowe, takie jak rejestr wydań, potwierdzający ilość i cel dokonywanych wydań. Przekazania produktów dokonywane przez Spółkę na rzecz Odbiorcy mają bezwarunkowy charakter, gdyż Spółka nie uzależnia ich dokonania od spełniania przez Odbiorcę jakichkolwiek świadczeń na jej rzecz czy też od określonego zachowania Odbiorcy. Jednocześnie, przekazania towarów przez Spółkę na rzecz Odbiorcy mają definitywny charakter.

Przedmiotem omawianych nieodpłatnych wydań są produkty, których jednostkowy koszt wytworzenia przez Spółkę określony w momencie przekazywania nie przekracza 10 złotych (netto). W trakcie przeprowadzanych akcji promocyjnych może się zdarzyć, że produkty przekazywane są Odbiorcy w ilości większej niż jedna sztuka. Przy czym przez sztukę produktu należy rozumieć opakowanie, w jakim produkty Spółki są sprzedawane w obrocie detalicznym np. paczka lub opakowanie zawierające konkretne wyroby.

W takich przypadkach, ze względów logistycznych, są one transportowane i wydawane w opakowaniach zbiorczych - kartonach, workach, paletach (łączna wartość towarów wydawanych Odbiorcy może przekraczać 100 złotych). Niemniej, koszt wytworzenia produktu (opakowania detalicznego), umieszczonego w opakowaniu zbiorczym, nie przekracza 10 złotych. Bez względu na fakt przekazywania produktów w opakowaniach zbiorczych, przedmiotem wydań pozostaje określona liczba sztuk produktu przeznaczonego dla Odbiorcy.

Wydania gadżetów reklamowych.

Jak już wskazano powyżej, Wnioskodawca w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży podejmuje działania marketingowe. W ramach takich działań Spółka przekazuje Odbiorcy gadżety reklamowe, które są dołączane do wytwarzanych produktów. Wśród wydawanych gadżetów reklamowych znajdą się: smycze, pen-drive’y, kubki (także jednorazowe), szklanki, kufle, otwieracze, breloczki, segregatory, teczki, bidony, okulary, zapalniczki, długopisy, itp. Z uwagi na fakt, że Spółka należy do G.K.I I wszystkie gadżety zawierają logo Grupy I.

Jednostkowa cena nabycia gadżetów w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto.

W niektórych przypadkach Spółka dokonuje jednorazowo wydania większej liczby określonych gadżetów reklamowych na rzecz Odbiorcy, których łączna wartość przekracza 10 zł netto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy nieodpłatne wydania produktów na rzecz Odbiorcy w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi/promocyjnymi, których jednostkowy koszt wytworzenia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto, nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?
 2. Czy nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych zawierających logo Grupy I, których jednostkowa cena nabycia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto, nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?
 3. Czy nieodpłatne przekazanie towarów lub gadżetów reklamowych, o których mowa w pytaniu 1 i 2, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, także w przypadku jednorazowego przekazania jednemu podmiotowi większej ilości towarów lub gadżetów reklamowych o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne wydania produktów na rzecz Odbiorcy w związku z prowadzonymi przez Grupę I działaniami marketingowymi/promocyjnymi, których jednostkowy koszt wytworzenia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Art. 5 ust. 1 ustawy o VAT określa katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, w tym m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, z odpłatną dostawą towarów zrównane zostały określone nieodpłatne czynności przekazania towarów.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicję „prezentu o małej wartości” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Zgodnie z jego dyspozycją, prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Definicja „prezentu o małej wartości” jest definicją legalną skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT. W związku z tym, pojęcia „prezent” nie można odczytywać w oparciu o analizę językową (słownikową). W szczególności, definicja ta odrywa się od jakichkolwiek elementów psychicznych towarzyszących takim przekazaniom, jak np. szczególna sympatia, obopólny afekt emocjonalny, szczególnie podniosła uroczystość, etc. W konsekwencji, dla zaklasyfikowania danego towaru jako prezentu o małej wartości dla potrzeb VAT ma znaczenie wyłącznie spełnianie przez taki towar przesłanek wyrażonych w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, dla zakwalifikowania wytwarzanych produktów jako „prezentów o małej wartości” wystarczające jest, aby ich jednostkowy koszt wytworzenia (określony w momencie przekazania) nie przekroczył 10 zł netto.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, kolejnym warunkiem koniecznym, aby przekazanie prezentów o małej wartości nie podlegało opodatkowaniu, jest dokonanie tego przekazania „na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika”.

Jak zostało przedstawione w stanie faktycznym, Spółka w ramach Grupy I podejmuje szereg działań marketingowych i promocyjnych, których celem jest wzrost sprzedaży oferowanych przez nią produktów. W ramach tych działań dochodzi do opisanych w stanie faktycznym nieodpłatnych przekazań produktów. Tym samym, niewątpliwie omawiane przekazania, należy uznać jako przekazania dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki (realizowane nieodpłatne wydania produktów mają na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży Spółki).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie produktów na rzecz Odbiorcy nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT - jako przekazanie tzw. „prezentów o małej wartości” na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki.

Powyższe znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2014 r. (sygn. ITPP1/443-1163/14/DM),

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne wydania gadżetów na rzecz Odbiorcy, w związku z prowadzonymi przez Grupę I działaniami marketingowymi/promocyjnymi, zawierających logo Grupy I, których jednostkowa cena nabycia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Art. 5 ust. 1 ustawy o VAT określa katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, w tym m in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, z odpłatną dostawą towarów zrównane zostały określone nieodpłatne czynności przekazania towarów.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicję „prezentu o małej wartości” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Zgodnie z jego dyspozycją, prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Definicja „prezentu o małej wartości” jest definicją legalną skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT.

W związku z tym, pojęcia „prezent” nie można odczytywać w oparciu o analizę językową (słownikową). W szczególności, definicja ta odrywa się od jakichkolwiek elementów psychicznych towarzyszących takim przekazaniom, jak np. szczególna sympatia, obopólny afekt emocjonalny, szczególnie podniosła uroczystość, etc. W konsekwencji, dla zaklasyfikowania danego towaru jako prezentu o małej wartości dla potrzeb VAT ma znaczenie wyłącznie spełnianie przez taki towar przesłanek wyrażonych w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, dla zakwalifikowania gadżetów reklamowych jako „prezentów o małej wartości” wystarczające jest, by ich jednostkowa cena nabycia (określona w momencie przekazania) nie przekroczyła 10 zł netto.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, kolejnym warunkiem koniecznym, aby przekazanie prezentów o małej wartości nie podlegało opodatkowaniu, jest dokonanie tego przekazania „na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika”.

Jak zostało przedstawione w stanie faktycznym, Spółka w ramach Grupy I podejmuje szereg działań marketingowych i promocyjnych, których celem jest wzrost sprzedaży oferowanych przez nią towarów. W ramach tych działań dochodzi do opisanych w stanie faktycznym nieodpłatnych przekazań gadżetów reklamowych. Tym samym, niewątpliwie omawiane przekazania, należy uznać jako przekazania dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki (realizowane nieodpłatne wydania gadżetów reklamowych mają na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży Spółki).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie lub gadżetów reklamowych na rzecz Odbiorcy nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT - jako przekazanie tzw. „prezentów o małej wartości” na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki.

Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przekazanie produktów lub gadżetów reklamowych, o których mowa w stanie faktycznym nie podlega opodatkowaniu VAT, także w przypadku, gdy jednorazowo zostanie przekazana Odbiorcy większa ilość produktów lub gadżetów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

Przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości produktów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danemu podmiotowi, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia (łącznych kosztów wytworzenia) produktów lub gadżetów reklamowych przekazywanych jednorazowo jednemu podmiotowi. Fakt, iż produkty lub gadżety reklamowe w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane będą w większych ilościach, o łącznej cenie nabycia (koszcie wytworzenia) niejednokrotnie przekraczającej 10 zł netto (a często również 100 zł) jest bez znaczenia, gdyż analiza gramatyczna przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, iż cenę nabycia (koszt wytworzenia) należy ustalić w odniesieniu do pojedynczej sztuki przekazywanego produktu lub gadżetu reklamowego. Zatem warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia danych wydań do prezentów o małej wartości jest jednostkowa cena nabycia (jednostkowy koszt wytworzenia) przekazywanych produktów lub gadżetów reklamowych, określone w momencie ich przekazania nieprzekraczające kwoty 10 zł netto.

Tym samym, jednostkowa wartość przekazywanych przez Spółkę produktów lub gadżetów reklamowych odnosi się do pojedynczych sztuk, nie zaś do łącznej wartości produktów lub gadżetów reklamowych przekazywanych jednorazowo kontrahentowi.

Powyższe stanowisko jest zgodne z literalnym rozumieniem słowa „jednostkowy” Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku PWN (http://sjp.pwn.pl/slownik/) „jednostkowy” oznacza odnoszący do pojedynczej rzeczy. Takie samo rozumienie określenia „jednostkowy” potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2014 r. sygn. IPPP1/443-1320/13-2/AP.

Przekazanie więc jednorazowo jednemu kontrahentowi większej liczby produktów lub gadżetów reklamowych o jednostkowej cenie nabycia (jednostkowym koszcie wytworzenia) poniżej 10 zł netto, ale o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto, spełniać będzie definicję przekazania prezentów o małej wartości.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w bieżącej jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, zaprezentowanej m.in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2013 r. sygn. IPPP2/443- 904/13-3/KOM:
 • (...) na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, iż towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach, workach), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2012 r. sygn. IPPP1/443-1623/11-2/JL, w której potwierdzone zostało stanowisko podatnika, zgodnie z którym:
 • (...) dla uznania za prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatnie przekazywanych przez Spółkę Towarów określonemu kontrahentowi Spółki, decydujące znaczenie ma jednostkowa cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku) pojedynczej sztuki Towaru, a nie suma jednostkowych cen nabycia lub jednostkowych kosztów wytworzenia wszystkich przekazywanych jednorazowo sztuk (jednostek) Towarów”.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. ILPP2/443-1476/11-2/AK:
 • W konsekwencji, w myśl powołanego wyżej przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatne przekazywanie produktów Spółki w formie prezentów nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest fakt, iż cena (lub koszt wytworzenia) za opakowanie zbiorcze produktu Spółki przekracza kwotę 10 zł, bowiem kluczowym jest jednostkowa cena (koszt wytworzenia) przedmiotowego prezentu”.
 • interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2011 r., sygn. ILPP2/443-792/11-2/EN oraz sygn. ILPP2/443-793/11-4/MR:

W świetle powyższego oraz mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, iż bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów, z uwagi na fakt, że jednostkowa wartość nabycia tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy”.

Mając na uwadze zaprezentowane przepisy oraz argumentację, Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przekazanie przez Spółkę produktów lub gadżetów reklamowych, o których mowa w stanie faktycznym nie podlega opodatkowaniu VAT, także w przypadku, gdy jednorazowo zostanie przekazana danemu podmiotowi większa ilość produktów lub gadżetów reklamowych o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 tej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W oparciu o art. 7 ust. 2 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W myśl art. 7 ust. 3 cyt. ustawy przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Według art. 7 ust. 4 powołanej ustawy przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Stosownie do art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Nie jest więc opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie odbiorcom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10,00 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100,00 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych przekazań. Natomiast jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100,00 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Podkreślić w tym miejscu należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem należącym do G.K.I I. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności mrożonej. Wnioskodawca wszystkie wytworzone produkty sprzedaje do podmiotu z Grupy - spółki I (dalej jako Odbiorca), który następnie redystrybuuje nabyte produkty do hurtowni, sklepów oraz klientów detalicznych na terenie całego kraju.

Celem zwiększenia udziału wartościowego i/lub wolumenowego produkowanych wyrobów na rynku żywności mrożonej w Polsce, a tym samym - zwiększenie wartości sprzedaży realizowanej przez Spółkę, Grupa I prowadzi szereg działań marketingowych i promocyjnych. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności przekazuje nieodpłatnie wytworzone produkty na rzecz Odbiorcy, który następnie redystrybuuje (również nieodpłatnie) otrzymane produkty do hurtowni, sklepów oraz klientów detalicznych na terenie całego kraju.

Realizowane są również akcje marketingowe/promocyjne, w ramach których do sprzedawanych produktów dołączane są gadżety reklamowe które Odbiorca przekazuje następnie (nieodpłatnie) hurtowniom, sklepom czy klientom detalicznym. Jednostkowy koszt wytworzenia produktów których dotyczy wniosek, określony w momencie przekazywania nie przekracza 10 złotych (netto).

W ramach prowadzonych działań marketingowych Wnioskodawca przekazuje Odbiorcy gadżety reklamowe takie jak smycze, pen-drive’y, kubki (także jednorazowe), szklanki, kufle, otwieracze, breloczki, segregatory, teczki, bidony, okulary, zapalniczki, długopisy, itp. które są dołączane do wytwarzanych produktów, wszystkie gadżety zawierają logo Grupy I. Jednostkowa cena nabycia gadżetów w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy nieodpłatne przekazanie:

 • produktów których jednostkowy koszt wytworzenia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto,
 • gadżetów reklamowych zawierających logo firmy, których jednostkowa cena nabycia w momencie ich przekazania nie przekracza nie przekracza 10 zł netto

nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy wskazać, że nieodpłatne przekazanie produktów i gadżetów będących przedmiotem wniosku, których jednostkowy koszt wytworzenia w przypadku produktów i jednostkowa cena nabycia w przypadku gadżetów reklamowych nie przekracza 10 zł netto, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania produktów i gadżetów wynika z faktu, że stanowią one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, a ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. Jak wskazał Wnioskodawca wszystkie działanie opisane we wniosku są podejmowane w ramach akcji marketingowo/promocyjnych mających na celu zwiększenie udziału wartościowego i/lub wolumenowego produkowanych wyrobów na rynku żywności mrożonej w Polsce.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nieodpłatne przekazanie:

 • produktów których jednostkowy koszt wytworzenia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto,
 • gadżetów reklamowych zawierających logo firmy, których jednostkowa cena nabycia w momencie ich przekazania nie przekracza nie przekracza 10 zł netto

nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT jest prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazania produktów i gadżetów, o których mowa we wniosku także w przypadku jednorazowego przekazania jednemu podmiotowi większej ilości towarów lub gadżetów reklamowych o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

Przekazanie większej ilości towarów, np. w pudełku stanowiącym swoiste opakowanie zbiorcze, nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują jako prezentów o małej wartości. Przekazanie towarów w opakowaniu nie stanowi o tym, że opakowanie zbiorcze towarów jest samodzielnym towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Opakowanie zbiorcze jest jedynie opakowaniem ochronnym lub ozdobnym przeznaczonym do przewozu, przechowywania lub estetycznego spakowania zawartości, które nie będzie przedmiotem samodzielnego obrotu pomiędzy Wnioskodawcą a wybranymi kontrahentami. Opakowanie zbiorcze z towarami wewnątrz nie jest zbiorem rzeczy, gdyż pomiędzy pojedynczymi sztukami towaru, zapakowanymi w opakowanie zbiorcze nie ma żadnego istotnego i wyraźnego powiązania funkcjonalnego - nie ma znaczenia konkretna ilość pojedynczych sztuk towarów, ich rodzaj uporządkowania etc. Przekazywane w opakowaniu zbiorczym towary nie będą stanowić też rzeczy złożonej, gdyż poszczególne, pojedyncze sztuki towaru nie są częściami składowymi większej całości.

W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarem są pojedyncze sztuki towaru, dlatego zgodnie z przedstawioną argumentacją i przepisami ustawy, w odniesieniu do każdej pojedynczej sztuki towaru należy ocenić, czy jego wydanie spełnia wymogi zaklasyfikowania jako prezentu o małej wartości.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, że bez względu na ilość przekazywanych przez Wnioskodawcę jednemu podmiotowi (Odbiorcy) produktów i gadżetów reklamowych, których cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł netto - ich nieodpłatne wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

Jak bowiem wynika z ww. przepisów tej ustawy, nie jest opodatkowane przekazanie kontrahentom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekracza 10 zł, a przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że nieodpłatne przekazanie towarów lub gadżetów reklamowych, opisanych we wniosku nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, także w przypadku jednorazowego przekazania jednemu podmiotowi większej ilości towarów lub gadżetów reklamowych o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto jest prawidłowe.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionych pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 2, 3 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć należy, że interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o konkretny przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe i wiąże Organ uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie przedstawionym we wniosku.A zatem zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego w przedmiotowej sprawie stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016r., poz. 718 z póżn. zm..). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.