0461-ITPP2.4512.64.2017.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2017 r. (data wpływu 25 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej. Podstawową działalnością Spółki jest dystrybucja mrożonych towarów spożywczych - warzyw, lodów, wyrobów kulinarnych, itp. nabywanych od innych podmiotów z Grupy, jak i od dostawców zewnętrznych. Spółka zaopatruje sieci, hurtownie, klientów detalicznych oraz placówki gastronomiczne na terenie całego kraju (dalej jako Odbiorcy).

W ramach prowadzonej działalności Spółka prowadzi szereg działań marketingowych i promocyjnych mających na celu zwiększenie udziału wartościowego i/lub wolumenowego dystrybuowanych wyrobów na rynku żywności mrożonej w Polsce, a tym samym - zwiększenie wartości sprzedaży realizowanej przez Spółkę.

Wydania nabywanych towarów handlowych.

W celu utrzymania lub nawiązania dobrych relacji biznesowych Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne, polegające na nieodpłatnym przekazywaniu Odbiorcom towarów zakupionych od innych podmiotów, w stosunku do których Spółka występuje w charakterze dystrybutora.

Akcje promocyjne skierowane do Odbiorców są zarówno sposobem nagradzania tych nabywców towarów Spółki, którzy osiągnęli określony pułap zakupów, jak i stanowią narzędzie motywowania kolejnych kontrahentów do zwiększania ilości zamówień oraz przywiązania ich do marki towarów oferowanych przez Spółkę.

Spółka posiada dokumenty potwierdzające, że nieodpłatne wydania towarów dokonane zostały na opisane wyżej cele marketingowe, w tym dokumenty magazynowe takie jak rejestr wydań, potwierdzający ilość i cel dokonywanych wydań. Przekazania towarów dokonywane przez Spółkę na rzecz Odbiorców mają bezwarunkowy charakter, gdyż Spółka nie uzależnia ich dokonania od spełniania przez Odbiorców jakichkolwiek świadczeń na jej rzecz, czy też od określonego zachowania Odbiorców. Jednocześnie, przekazania towarów przez Spółkę na rzecz Odbiorców mają definitywny charakter.

Przedmiotem omawianych nieodpłatnych wydań są towary, których jednostkowa cena nabycia przez Spółkę określona w momencie przekazywania nie przekracza 10 złotych (netto).

W trakcie przeprowadzanych akcji promocyjnych może się zdarzyć, że towary przekazywane są jednemu Odbiorcy w ilości większej niż jedna sztuka. Przy czym przez sztukę towaru należy rozumieć opakowanie, w jakim towary Spółki są sprzedawane w obrocie detalicznym, np. paczka pierogów, warzyw lub opakowanie zawierające pizzę. W takich przypadkach, ze względów logistycznych, są one transportowane i wydawane w opakowaniach zbiorczych - kartonach, workach, paletach (łączna wartość towarów wydawanych jednemu odbiorcy może przekraczać 100 złotych). Niemniej, koszt zakupu towaru (opakowania detalicznego), umieszczonego w opakowaniu zbiorczym, nie przekracza 10 złotych. Bez względu na fakt przekazywania towarów w opakowaniach zbiorczych, przedmiotem wydań pozostaje określona liczba sztuk towaru przeznaczonego dla Odbiorcy.

Wydania gadżetów reklamowych.

Jak już wskazano powyżej, Wnioskodawca prowadząc działalność na konkurencyjnym rynku podejmuje szereg działań marketingowych w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży. W ramach takich działań Spółka przekazuje Odbiorcom gadżety reklamowe. Wśród wydawanych gadżetów reklamowych znajdą się: smycze, pen-drive’y, odzież (czapki, koszulki, polary, bluzy), kubki (także jednorazowe), szklanki, kufle, otwieracze, breloczki, segregatory, teczki, bidony, okulary, zapalniczki, długopisy, itp. Z uwagi na fakt, że Spółka należy do Grupy Kapitałowej, wszystkie gadżety zawierają logo Grupy. Co do zasady, gadżety reklamowe są przekazywane Odbiorcom, którzy mają lub będą mieli w swojej ofercie towary Wnioskodawcy. Przedmiotowe gadżety reklamowe są wydawane także, w ramach akcji reklamowo-marketingowych, indywidualnym konsumentom.

Jednostkowa cena nabycia gadżetów w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto.

W niektórych przypadkach Spółka dokonuje jednorazowo wydania większej liczby określonych gadżetów reklamowych na rzecz jednego Odbiorcy, których łączna wartość przekroczy 10 zł netto.

Degustacje.

Spółka dokonuje również nieodpłatnych przekazań towarów w ramach degustacji przeprowadzanych w punktach handlowych (sklepach, supermarketach, itp.). Spółka organizuje również pokazy i prezentacje, w trakcie których towary przygotowane były na miejscu, a następnie odbywała się ich degustacja.

Przedmiotem wydań były dystrybuowane przez Wnioskodawcę towary handlowe a także nabywane przez Spółkę tacki, talerzyki, widelczyki, serwetki, łyżeczki, ketchup i inne produkty niezbędne do przeprowadzenia degustacji.

Degustacje są przeprowadzane przez pracowników Spółki lub Odbiorców. W przypadku towarów wydawanych za pośrednictwem Odbiorców, Spółka rozlicza się z tymi podmiotami ze zrealizowanych degustacji na zasadzie „wyrównania” (zwrotu) towarów wykorzystanych przez nie na przeprowadzenie takiej akcji. Oznacza to, że Odbiorca nabywa uprzednio od Spółki towary, które następnie przekazywane są na potrzeby degustacji. Po zakończonej degustacji Odbiorca otrzymuje od Spółki zwrot zużytych w trakcie degustacji towarów.

Spółka posiada dokumenty potwierdzające, że wydania towarów zostały dokonane na cele degustacji. Są to m.in. dokumenty magazynowe oraz faktury zakupowe.

Wszystkie towary handlowe przekazane przez Spółkę lub wykorzystane w trakcie degustacji są wcześniej przez nią nabyte. Spółka odliczyła VAT naliczony przy ich wytworzeniu lub nabyciu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nieodpłatne wydania towarów na rzecz Odbiorców w związku z prowadzonymi przez Spółkę działaniami marketingowymi/promocyjnymi, których jednostkowa cena nabycia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto, nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?
 2. Czy nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych zawierających logo Grupy, których jednostkowa cena nabycia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto, nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?
 3. Czy nieodpłatne przekazanie towarów lub gadżetów reklamowych, o których mowa w pytaniu 1 i 2, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, także w przypadku jednorazowego przekazania jednemu podmiotowi większej ilości towarów lub gadżetów reklamowych o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto?
 4. Czy nieodpłatne wydania towarów realizowane przez Spółkę w ramach działań promocyjno-marketingowych w przypadku wydań towarów w trakcie degustacji przeprowadzonej przez pracowników Spółki nie podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o VAT?
 5. Czy nieodpłatne dokonywanie „wyrównań” (zwrotu) towarów wykorzystywanych przez Odbiorców na przeprowadzenie akcji degustacyjnych nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?
 6. Czy nieodpłatne wydania produktów niezbędnych do przeprowadzenia degustacji (takich jak tacki, talerzyki, sztućce) nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1, 2.

Zarówno nieodpłatne wydania towarów na rzecz Odbiorców w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi/promocyjnymi, jak i nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych zawierających logo Grupy, których jednostkowa cena nabycia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Artykuł 5 ust. 1 ustawy o VAT określa katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, w tym m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, z odpłatną dostawą towarów zrównane zostały określone nieodpłatne czynności przekazania towarów.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicję „prezentu o małej wartości” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Zgodnie z jego dyspozycją, prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Definicja „prezentu o małej wartości” jest definicją legalną skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT. W związku z tym, pojęcia „prezent” nie można odczytywać w oparciu o analizę językową (słownikową). W szczególności, definicja ta odrywa się od jakichkolwiek elementów psychicznych towarzyszących takim przekazaniom, jak np. szczególna sympatia, obopólny afekt emocjonalny, szczególnie podniosła uroczystość, etc. W konsekwencji, dla zaklasyfikowania danego towaru jako prezentu o małej wartości dla potrzeb VAT ma znaczenie wyłącznie spełnianie przez taki towar przesłanek wyrażonych w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, dla zakwalifikowania towarów lub gadżetów reklamowych jako „prezentów o małej wartości” wystarczające jest, by ich jednostkowa cena nabycia (określona w momencie przekazania) nie przekroczyła 10 zł netto.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, kolejnym warunkiem koniecznym, aby przekazanie prezentów o małej wartości nie podlegało opodatkowaniu, jest dokonanie tego przekazania „na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika”.

Jak zostało przedstawione w stanie faktycznym, Spółka podejmuje szereg działań marketingowych i promocyjnych, których celem jest wzrost sprzedaży oferowanych przez nią towarów. W ramach tych działań dochodzi do opisanych w stanie faktycznym nieodpłatnych przekazań towarów lub gadżetów reklamowych. Tym samym, niewątpliwie omawiane przekazania należy uznać jako przekazania dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki (realizowane nieodpłatne wydania towarów lub gadżetów reklamowych mają na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży Spółki).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, nieodpłatne przekazanie towarów lub gadżetów reklamowych na rzecz Odbiorców bądź konsumentów nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT - jako przekazanie tzw. „prezentów o małej wartości” na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki.

Powyższe znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2014 r. (sygn. ITPP1/443-1163/14/DM).

Ad. 3.

Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przekazanie towarów lub gadżetów reklamowych, o których mowa w stanie faktycznym, nie podlega opodatkowaniu VAT także w przypadku, gdy jednorazowo zostanie przekazana danemu podmiotowi większa ilość gadżetów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

Przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danemu podmiotowi, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia (łącznych kosztów wytworzenia) towarów przekazywanych jednorazowo jednemu podmiotowi. Fakt, iż towary lub gadżety reklamowe w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane będą w większych ilościach, o łącznej cenie nabycia niejednokrotnie przekraczającej 10 zł netto (a często również 100 zł) jest bez znaczenia, gdyż analiza gramatyczna przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, iż cenę nabycia należy ustalić w odniesieniu do pojedynczej sztuki przekazywanego towaru lub gadżetu reklamowego. Zatem warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia danych wydań do prezentów o małej wartości jest jednostkowa cena nabycia przekazywanych towarów lub gadżetów reklamowych, określone w momencie przekazania towaru, nieprzekraczające kwoty 10 zł netto.

Tym samym, jednostkowa wartość przekazywanych przez Spółkę towarów lub gadżetów reklamowych odnosi się do pojedynczych sztuk, nie zaś do łącznej wartości towarów lub gadżetów reklamowych przekazywanych jednorazowo kontrahentowi.

Powyższe stanowisko jest zgodne z literalnym rozumieniem słowa „jednostkowy”. Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku PWN (http://sjp.pwn.pl/slownik/) „jednostkowy” oznacza odnoszący do pojedynczej rzeczy. Takie samo rozumienie określenia „jednostkowy” potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2014 r. sygn. IPPP1/443-1320/13- 2/AP.

Przekazanie więc jednorazowo jednemu kontrahentowi większej liczby towarów lub gadżetów reklamowych o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10 zł netto, ale o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto, spełniać będzie definicję przekazania prezentów o małej wartości.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w bieżącej jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, zaprezentowanej m.in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2013 r., sygn. IPPP2/443- 904/13-3/KOM: „(...) na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, iż towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach, workach), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2012 r. sygn. IPPP1/443-1623/11-2/JL, w której potwierdzone zostało stanowisko podatnika, zgodnie z którym „(...) dla uznania za prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatnie przekazywanych przez Spółkę Towarów określonemu kontrahentowi Spółki, decydujące znaczenie ma jednostkowa cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku) pojedynczej sztuki Towaru, a nie suma jednostkowych cen nabycia lub jednostkowych kosztów wytworzenia wszystkich przekazywanych jednorazowo sztuk (jednostek) Towarów”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. ILPP2/443-1476/11-2/AK: „W konsekwencji, w myśl powołanego wyżej przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatne przekazywanie produktów Spółki w formie prezentów nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest fakt, iż cena (lub koszt wytworzenia) za opakowanie zbiorcze produktu Spółki przekracza kwotę 10 zł, bowiem kluczowym jest jednostkowa cena (koszt wytworzenia) przedmiotowego prezentu”;
 • interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2011 r., sygn. ILPP2/443-792/11-2/EN oraz sygn. ILPP2/443-793/11-4/MR: „W świetle powyższego oraz mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, iż bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów, z uwagi na fakt, że jednostkowa wartość nabycia tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy”.

Mając na uwadze zaprezentowane przepisy oraz argumentację, Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów lub gadżetów reklamowych, o których mowa w stanie faktycznym nie podlega opodatkowaniu VAT także w przypadku, gdy jednorazowo zostanie przekazana danemu podmiotowi większa ilość towarów lub gadżetów reklamowych o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne wydania towarów realizowane przez Spółkę w ramach działań promocyjno-marketingowych w przypadku wydań towarów w trakcie degustacji przeprowadzonej przez pracowników Spółki nie podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o VAT.

Artykuł 5 ust. 1 ustawy o VAT określa katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, w tym m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, i członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, z odpłatną dostawą towarów zrównane zostały określone nieodpłatne czynności przekazania towarów.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicję „próbki” zawiera art. 7 ust. 7 ustawy o VAT. Zgodnie z jego dyspozycją przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 • ma na celu promocję tego towaru oraz
 • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

W ocenie Spółki, w świetle przytoczonych powyżej regulacji prawnych nieodpłatne przekazania próbek nie podlegają opodatkowaniu VAT, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • przekazanie nastąpiło na cele związane z działalnością gospodarczą;
 • przekazanie próbki ma na celu promocję danego towaru;
 • przekazanie próbki, co do zasady, nie powinno służyć zaspokojeniu potrzeb odbiorcy, powinno natomiast skłaniać go do nabycia promowanego towaru w celu zaspokojenia tych potrzeb.

Należy zauważyć, że akcje degustacyjne są standardową i powszechną metodą promocji towarów spożywczych, dystrybuowanych przez Spółkę. Jak Spółka wskazała powyżej, promocja towaru w ramach działań marketingowych jest uznawana za czynność związaną z działalnością gospodarczą danego podmiotu, gdyż służy zwiększeniu sprzedaży towarów z asortymentu przedsiębiorcy. Należy również wskazać, że w trakcie degustacji odbiorca otrzymuje tylko niewielką porcję danego produktu, która nie zaspokoi jego głodu czy pragnienia.

Okoliczność, że degustacje towarów spełniają definicję próbki, wskazują również interpretacje, w tym przykładowo interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2013 r. znak ILPP2/443-901/13-2/AK, w której organ podatkowy stwierdził, że „W przedmiotowej sprawie, zdaniem tut. organu zostały spełnione przesłanki określone w art. 7 ust. 7 zawierającego definicję „próbki”, bowiem przekazanie wyrobów własnych ma charakter promocyjny, częstowanie produktami konsumentów odbywa się np. w formie tzw. stoiska degustacyjnego, na którym widnieje logo i nazwa Spółki. Poczęstunek polega na wydaniu potencjalnym klientom niewielkiej ilości produkowanych towarów, produkty te są dzielone na małe porcje (odpowiadające np. ilości pokarmu nakładanego jednorazowo na łyżkę/widelec). Produkt jest porcjowany i udostępniany konsumentom w formie, w jakiej nie jest dostępny w ofercie handlowej. Zatem powyższe sprawia, że omawiane produkty przekazywane do degustacji, w opisywanych okolicznościach spełniają warunki pozwalające uznać je za „próbkę”.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Spółki, nieodpłatne wydawanie towarów handlowych w trakcie degustacji przeprowadzanych przez pracowników Spółki spełnia definicję przekazywania próbek, a w konsekwencji, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Ad. 5.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne dokonywanie „wyrównań” (zwrotu) towarów wykorzystywanych przez Odbiorców na przeprowadzenie akcji degustacyjnych nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, w przypadku, gdy akcja degustacyjna jest przeprowadzana za pośrednictwem Odbiorców, prowadzący akcje dokonuje wydań próbek na ich rzecz. Po zakończeniu akcji, Spółka dokonuje nieodpłatnego przekazania towarów prowadzącym w celu zwrotu towarów wykorzystanych na potrzeby degustacji. W tym wypadku, zdaniem Spółki, jeżeli jednostkowa cena nabycia nie przekracza 10 PLN, dokonuje ona przekazań prezentów małej wartości, a nie próbek, gdyż przekazywany towar jest pełnowartościowy, umieszczony w opakowaniach detalicznych. W konsekwencji przedmiotowe przekazania nie będą podlegały opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Ad. 6. Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne wydania towarów niezbędnych do przeprowadzenia degustacji (takich jak tacki, talerzyki, sztućce) nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Spółka stoi na stanowisku, że produkty niezbędne do przeprowadzenia degustacji, takie jak tacki, talerzyki czy sztućce, mimo, że związane są z nieodpłatnym przekazaniem próbki towaru, same w sobie nie stanowią próbki. Nie są one bowiem egzemplarzem towaru lub jego niewielką ilością, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, są natomiast jedynie środkiem umożliwiającym wydanie próbki w sposób umożliwiający jej skonsumowanie bezpośrednio po otrzymaniu.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 18 czerwca 2012 r. znak IPPP3/443-328/12-2/MPe, w której Dyrektor stwierdził, że: „Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione niniejszym wniosku dotyczą również opodatkowania nieodpłatnego przekazania uczestnikom degustacji prezentów o małej wartości - Innych towarów, tj. szklanki, pucharki, kieliszki, słomki, mieszadełka, w sytuacji, gdy jednemu podmiotowi przekazana zostanie więcej niż jedna sztuka danego towaru, którego jednostkowa cena nabycia określona w momencie przekazania nie przekracza 10 zł (netto). (...) bez względu na ilość przekazywanych przez Wnioskodawcę jednemu podmiotowi Innych towarów (nawet gdy ich łączna wartość przekroczy 100 zł), z uwagi na fakt, że jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie uznane za dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego w zakresie opodatkowania przekazania prezentów o małej wartości w postaci szklanek, pucharków, kieliszków, słomek, mieszadełek stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe”.

Zdaniem Spółki, oznacza to, że dokonywanie wydań przy okazji przekazywania próbek uczestnikom degustacji towarów takich jak talerzyki, sztućce czy tacki, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 10 PLN, stanowią prezenty małej wartości i w konsekwencji ich nieodpłatne wydania przy okazji prowadzonej degustacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.