0461-ITPP2.4512.63.2017.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2017 r. (data wpływu 25 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja mrożonych produktów spożywczych, mieszanek warzywnych, owocowych, zup, itp. Wszystkie wytworzone produkty Spółka sprzedaje do podmiotu z Grupy - spółki X. (dalej jako Odbiorca), który następnie redystrybuuje nabyte produkty do hurtowni, sklepów oraz klientów detalicznych na terenie całego kraju.

Celem zwiększenia udziału wartościowego i/lub wolumenowego produkowanych wyrobów na rynku żywności mrożonej w Polsce, a tym samym - zwiększenie wartości sprzedaży realizowanej przez Spółkę, Grupa prowadzi szereg działań marketingowych i promocyjnych. Spółka w ramach prowadzonej działalności przekazuje nieodpłatnie wytworzone produkty na rzecz Odbiorcy, który następnie redystrybuuje (również nieodpłatnie) otrzymane produkty do hurtowni, sklepów oraz klientów detalicznych na terenie całego kraju.

Realizowane są również akcje marketingowe/promocyjne, w ramach których do sprzedawanych produktów dołączane są gadżety reklamowe, takie jak: smycze, pen-drivey, kubki (także jednorazowe), szklanki, kufle, otwieracze, breloczki, segregatory, teczki, bidony, okulary, zapalniczki, długopisy, itp. Otrzymane gadżety Odbiorca przekazuje następnie (nieodpłatnie) hurtowniom, sklepom czy klientom detalicznym.

Wydania nabywanych towarów handlowych.

W celu realizacji działań marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez Grupę, Spółka przekazuje nieodpłatnie na rzecz Odbiorcy swoje produkty.

Spółka posiada dokumenty potwierdzające, że nieodpłatne wydania produktów dokonane zostały na opisane wyżej cele marketingowe, w tym dokumenty magazynowe takie jak rejestr wydań, potwierdzający ilość i cel dokonywanych wydań. Przekazania produktów dokonywane przez Spółkę na rzecz Odbiorcy mają bezwarunkowy charakter, gdyż Spółka nie uzależnia ich dokonania od spełniania przez Odbiorcę jakichkolwiek świadczeń na jej rzecz czy też od określonego zachowania Odbiorcy. Jednocześnie, przekazania towarów przez Spółkę na rzecz Odbiorcy mają definitywny charakter.

Przedmiotem omawianych nieodpłatnych wydań są produkty, których jednostkowy koszt wytworzenia przez Spółkę określony w momencie przekazywania nie przekracza 10 złotych (netto).

W trakcie przeprowadzanych akcji promocyjnych może się zdarzyć, że produkty przekazywane są Odbiorcy w ilości większej niż jedna sztuka. Przy czym przez sztukę produktu należy rozumieć opakowanie, w jakim produkty Spółki są sprzedawane w obrocie detalicznym, np. paczka lub opakowanie zawierające konkretne wyroby.

W takich przypadkach, ze względów logistycznych, są one transportowane i wydawane w opakowaniach zbiorczych - kartonach, workach, paletach (łączna wartość towarów wydawanych Odbiorcy może przekraczać 100 złotych). Niemniej, koszt wytworzenia produktu (opakowania detalicznego), umieszczonego w opakowaniu zbiorczym, nie przekracza 10 złotych. Bez względu na fakt przekazywania produktów w opakowaniach zbiorczych, przedmiotem wydań pozostaje określona liczba sztuk produktu przeznaczonego dla Odbiorcy.

Wydania gadżetów reklamowych.

Jak już wskazano powyżej, Spółka w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży podejmuje działania marketingowe. W ramach takich działań przekazuje Odbiorcy gadżety reklamowe, które są dołączane do wytwarzanych produktów. Wśród wydawanych gadżetów reklamowych znajdą się: smycze, pen-drive’y, kubki (także jednorazowe), szklanki, kufle, otwieracze, breloczki, segregatory, teczki, bidony, okulary, zapalniczki, długopisy, itp. Z uwagi na fakt, że Spółka należy do Grupy Kapitałowej, wszystkie gadżety zawierają logo Grupy.

Jednostkowa cena nabycia gadżetów w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto.

W niektórych przypadkach Spółka dokonuje jednorazowo wydania większej liczby określonych gadżetów reklamowych na rzecz Odbiorcy, których łączna wartość przekracza 10 zł netto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nieodpłatne wydania produktów na rzecz Odbiorcy w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi/promocyjnymi, których jednostkowy koszt wytworzenia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto, nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?
 2. Czy nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych zawierających logo Grupy, których jednostkowa cena nabycia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto, nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?
 3. Czy nieodpłatne przekazanie towarów lub gadżetów reklamowych, o których mowa w pytaniu 1 i 2, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, także w przypadku jednorazowego przekazania jednemu podmiotowi większej ilości towarów lub gadżetów reklamowych o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Nieodpłatne wydania produktów na rzecz Odbiorcy w związku z prowadzonymi przez Grupę działaniami marketingowymi/promocyjnymi, których jednostkowy koszt wytworzenia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Artykuł 5 ust. 1 ustawy o VAT określa katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, w tym m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, z odpłatną dostawą towarów zrównane zostały określone nieodpłatne czynności przekazania towarów.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicję „prezentu o małej wartości” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Zgodnie z jego dyspozycją, prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Definicja „prezentu o małej wartości” jest definicją legalną skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT. W związku z tym, pojęcia „prezent” nie można odczytywać w oparciu o analizę językową (słownikową). W szczególności, definicja ta odrywa się od jakichkolwiek elementów psychicznych towarzyszących takim przekazaniom, jak np. szczególna sympatia, obopólny afekt emocjonalny, szczególnie podniosła uroczystość, etc. W konsekwencji, dla zaklasyfikowania danego towaru jako prezentu o małej wartości dla potrzeb VAT ma znaczenie wyłącznie spełnianie przez taki towar przesłanek wyrażonych w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, dla zakwalifikowania wytwarzanych produktów jako „prezentów o małej wartości” wystarczające jest, aby ich jednostkowy koszt wytworzenia (określony w momencie przekazania) nie przekroczył 10 zł netto.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, kolejnym warunkiem koniecznym, aby przekazanie prezentów o małej wartości nie podlegało opodatkowaniu, jest dokonanie tego przekazania „na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika”.

Jak zostało przedstawione w stanie faktycznym, Spółka w ramach Grupy podejmuje szereg działań marketingowych i promocyjnych, których celem jest wzrost sprzedaży oferowanych przez nią produktów. W ramach tych działań dochodzi do opisanych w stanie faktycznym nieodpłatnych przekazań produktów. Tym samym, niewątpliwie omawiane przekazania należy uznać jako przekazania dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki (realizowane nieodpłatne wydania produktów mają na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży Spółki).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, nieodpłatne przekazanie produktów na rzecz Odbiorcy nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT - jako przekazanie tzw. „prezentów o małej wartości” na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki.

Powyższe znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2014 r. (sygn. ITPP1/443-1163/14/DM).

Ad. 2.

Nieodpłatne wydania gadżetów na rzecz Odbiorcy, w związku z prowadzonymi przez Grupę działaniami marketingowymi/promocyjnymi, zawierających logo Grupy, których jednostkowa cena nabycia w momencie ich przekazania nie przekracza 10 zł netto nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Artykuł 5 ust. 1 ustawy o VAT określa katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, w tym m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, z odpłatną dostawą towarów zrównane zostały określone nieodpłatne czynności przekazania towarów.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicję „prezentu o małej wartości” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Zgodnie z jego dyspozycją, prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Definicja „prezentu o małej wartości” jest definicją legalną skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT. W związku z tym, pojęcia „prezent” nie można odczytywać w oparciu o analizę językową (słownikową). W szczególności, definicja ta odrywa się od jakichkolwiek elementów psychicznych towarzyszących takim przekazaniom, jak np. szczególna sympatia, obopólny afekt emocjonalny, szczególnie podniosła uroczystość, etc. W konsekwencji, dla zaklasyfikowania danego towaru jako prezentu o małej wartości dla potrzeb VAT ma znaczenie wyłącznie spełnianie przez taki towar przesłanek wyrażonych w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, dla zakwalifikowania gadżetów reklamowych jako „prezentów o małej wartości” wystarczające jest, by ich jednostkowa cena nabycia (określona w momencie przekazania) nie przekroczyła 10 zł netto.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, kolejnym warunkiem koniecznym, aby przekazanie prezentów o małej wartości nie podlegało opodatkowaniu, jest dokonanie tego przekazania „na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika”.

Jak zostało przedstawione w stanie faktycznym, Spółka w ramach Grupy podejmuje szereg działań marketingowych i promocyjnych, których celem jest wzrost sprzedaży oferowanych przez nią towarów. W ramach tych działań dochodzi do opisanych w stanie faktycznym nieodpłatnych przekazań gadżetów reklamowych. Tym samym, niewątpliwie omawiane przekazania, należy uznać jako przekazania dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki (realizowane nieodpłatne wydania gadżetów reklamowych mają na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży Spółki).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, nieodpłatne przekazanie lub gadżetów reklamowych na rzecz Odbiorcy nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT - jako przekazanie tzw. „prezentów o małej wartości” na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki.

Powyższe znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2014 r. (sygn. ITPP1/443-1163/14/DM).

Ad. 3.

Nieodpłatne przekazanie produktów lub gadżetów reklamowych, o których mowa w stanie faktycznym, nie podlega opodatkowaniu VAT także w przypadku, gdy jednorazowo zostanie przekazana Odbiorcy większa ilość produktów lub gadżetów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

Przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości produktów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danemu podmiotowi, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia (łącznych kosztów wytworzenia) produktów lub gadżetów reklamowych przekazywanych jednorazowo jednemu podmiotowi. Fakt, iż produkty lub gadżety reklamowe w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane będą w większych ilościach, o łącznej cenie nabycia (koszcie wytworzenia) niejednokrotnie przekraczającej 10 zł netto (a często również 100 zł) jest bez znaczenia, gdyż analiza gramatyczna przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, iż cenę nabycia (koszt wytworzenia) należy ustalić w odniesieniu do pojedynczej sztuki przekazywanego produktu lub gadżetu reklamowego. Zatem warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia danych wydań do prezentów o małej wartości jest jednostkowa cena nabycia (jednostkowy koszt wytworzenia) przekazywanych produktów lub gadżetów reklamowych, określone w momencie ich przekazania, nieprzekraczające kwoty 10 zł netto.

Tym samym, jednostkowa wartość przekazywanych przez Spółkę produktów lub gadżetów reklamowych odnosi się do pojedynczych sztuk, nie zaś do łącznej wartości produktów lub gadżetów reklamowych przekazywanych jednorazowo kontrahentowi.

Powyższe stanowisko jest zgodne z literalnym rozumieniem słowa „jednostkowy” Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku PWN (http://sjp.pwn.pl/slownik/) „jednostkowy” oznacza odnoszący do pojedynczej rzeczy. Takie samo rozumienie określenia „jednostkowy” potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2014 r. sygn. IPPP1/443-1320/13- 2/AP.

Przekazanie więc jednorazowo jednemu kontrahentowi większej liczby produktów lub gadżetów reklamowych o jednostkowej cenie nabycia (jednostkowym koszcie wytworzenia) poniżej 10 zł netto, ale o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto, spełniać będzie definicję przekazania prezentów o małej wartości.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w bieżącej jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, zaprezentowanej m.in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2013 r., sygn. IPPP2/443-904/13-3/KOM: „(...) na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, iż towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach, workach), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2012 r. sygn. IPPP1/443-1623/11-2/JL, w której potwierdzone zostało stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) dla uznania za prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatnie przekazywanych przez Spółkę Towarów określonemu kontrahentowi Spółki, decydujące znaczenie ma jednostkowa cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku) pojedynczej sztuki Towaru, a nie suma jednostkowych cen nabycia lub jednostkowych kosztów wytworzenia wszystkich przekazywanych jednorazowo sztuk (jednostek) Towarów”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. ILPP2/443-1476/11-2/AK: „W konsekwencji, w myśl powołanego wyżej przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatne przekazywanie produktów Spółki w formie prezentów nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest fakt, iż cena (lub koszt wytworzenia) za opakowanie zbiorcze produktu Spółki przekracza kwotę 10 zł, bowiem kluczowym jest jednostkowa cena (koszt wytworzenia) przedmiotowego prezentu”;
 • Interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2011 r., sygn. ILPP2/443-792/11-2/EN oraz sygn. ILPP2/443-793/11-4/MR: „W świetle powyższego oraz mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, iż bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów, z uwagi na fakt, że jednostkowa wartość nabycia tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy”.

Mając na uwadze zaprezentowane przepisy oraz argumentację, Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przekazanie przez Spółkę produktów lub gadżetów reklamowych, o których mowa w stanie faktycznym nie podlega opodatkowaniu VAT, także w przypadku, gdy jednorazowo zostanie przekazana danemu podmiotowi większa ilość produktów lub gadżetów reklamowych o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.