US.IV-406/20/2006/VAT | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatkiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył stację paliw wraz z wyposażeniem, która ma służyć czynnościom opodatkowanym. Transakcja ta została udokumentowana fakturą VAT wystawioną na imię i nazwisko podatnika. Wpis w księdze wieczystej został dokonany na podatnika i jego współmałżonkę Podatnik pozostaje w związku małżeńskim na zasadach ustawowej wspólności majątkowej. W przyszłości podatnik zamierza przekazać zakupioną stację paliw żonie, która będzie tam prowadzić działalność gospodarczą. 1. Czy od ww. faktury przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia w całości podatku VAT?2. Czy, przekazanie do firmy żony będącej czynnym podatnikiem VAT - zakupionej stacji paliw - winno zostać udokumentowane fakturą VAT oraz, czy będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od udokumentowanej fakturą powyższej transakcji?

US.IV-406/20/2006/VAT

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. małżonek
  2. obniżenie podatku należnego
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. przekazanie na cele działalności gospodarczej
  5. wspólność majątkowa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.216 §1, art.14a §1, §3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 poz. 60 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) w związku z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2006 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie opisanej przez podatnika - postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy - za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 24.08.2006 roku wpłynął wniosek podatnika o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:

Podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatkiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył stację paliw wraz z wyposażeniem która, ma służyć czynnościom opodatkowanym. Transakcja ta została udokumentowana fakturą VAT wystawioną na imię i nazwisko podatnika. Wpis w księdze wieczystej został dokonany na podatnika i jego współmałżonkę Podatnik pozostaje w związku małżeńskim na zasadach ustawowej wspólności majątkowej. W przyszłości podatnik zamierza przekazać zakupioną stację paliw żonie, która będzie tam prowadzić działalność gospodarczą.

Pytania podatnika i jego stanowisko w sprawie:

1. Czy od ww. faktury przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia w całości podatku VAT? Zdaniem podatnika prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje mu w całości.

2. Czy, przekazanie do firmy żony będącej czynnym podatnikiem VAT - zakupionej stacji paliw - winno zostać udokumentowane fakturą VAT oraz, czy będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od udokumentowanej fakturą powyższej transakcji? W ocenie podatnika przekazanie stacji paliw do firmy żony powinno być udokumentowane fakturą VAT, z prawem do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze.

Stanowisko organu podatkowego:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach po przeanalizowaniu obowiązujących w tym względzie przepisów podatkowych informuje, że:

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa art.15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...) Kwotę podatku naliczonego – zgodnie z art. 86 ust.2 - stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...)

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika ścisły związek zakupionej stacji paliw - z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponieważ będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej. Fakt, że nabył Pan określony składnik majątkowy wspólnie z małżonką (osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim na zasadach ustawowej wspólności majątkowej) nie pozbawia Pana prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Czynnikiem decydującym w powyższej kwestii jest udokumentowanie powyższej transakcji fakturą VAT wystawioną na podmiot będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Odnośnie drugiej części pytania dotyczącej przekazania - nabytych na zasadach opisanych przez podatnika – środków trwałych, żonie - będącej zarejestrowanym czynnym podatkiem VAT, tut. Organ podatkowy wyjaśnia:

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy VAT - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art.7 ust.2 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust 1 pkt.1 rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, a w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, wspólników udziałowców(...)

2) wszelkie inne przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

W związku z powyższym dostawa (przekazanie) stacji paliw wraz z budynkiem i gruntem (będących składnikami majątku firmy) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT a transakcja winna zostać udokumentowana fakturą VAT.

W kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego przez firmę żony, Naczelnik tut. Urzędu nie zajął stanowiska.

Zgodnie z treścią art.14a §1. Stosowanie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub(...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W sytuacji, gdy małżonka – na podstawie art.15 ust.1 ustawy VAT - jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług, winna zwrócić się do ,właściwego organu podatkowego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie – zgodnie z art.236 Ordynacji podatkowej – służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.