OG-005/56/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sposób ustalania kosztów z tyt. opłat wynikających z otrzymywanych faktur za media w wysokości odpowiadającej udziałowi powierzchni używanej dla potrzeb działalności gospodarczej w stosunku do powierzchni całego domu w którym podatnik mieszka, jest prawidłowy ?

OG-005/56/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dom jednorodzinny
  2. działalność gospodarcza
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. przekazanie na cele działalności gospodarczej
  5. udział w kosztach
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 r. podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione przez podatnika stanowisko jest nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 22.02.2006 roku uzupełnionym w dniu 05.04.2006 roku podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Siedziba firmy znajduje się w domu jednorodzinnym pochodzącym z 1980 roku, będącym własnością podatnika i żony. Połowę tego domu podatnik przeznaczył na prowadzenie działalności gospodarczej. Ze względu na bardzo wysokie koszty przeróbki instalacji elektrycznej, grzewczej - gazowej i wodnej nie ma zainstalowanych na potrzeby firmy odrębnych liczników zużycia poszczególnych mediów. W związku z tym, stroną umów podpisanych z poszczególnymi dostawcami mediów jest podatnik jako osoba fizyczna, a nie firma. Faktury otrzymywane w określonych cyklach rozliczeniowych zawierają w sobie opłaty zarówno mediów zużywanych na potrzeby firmy jak i własne podatnika. Przy wyliczaniu kosztów związanych z działalnością gospodarczą podatnik sporządza dowody wewnętrzne na podstawie faktur za energię elektryczną, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na tą działalność.

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy sposób ustalania kosztów z tytułu opłat wynikających z otrzymywanych faktur za w/w media w wysokości odpowiadającej udziałowi powierzchni używanej dla potrzeb działalności gospodarczej w stosunku do powierzchni całego domu, jest prawidłowy.

Zdaniem podatnika, z uwagi na to, że do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje połowę budynku, zaliczenie połowy wartości netto z otrzymanych faktur za media do kosztów uzyskania przychodów, jest prawidłowe.

W wyniku analizy informacji zawartych w złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje.

Problem kosztów uzyskania przychodów dla celów prowadzonej działalności gospodarczej reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do treści art. 22 ust. 1 tej ustawy, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą kwalifikowania wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, wynikającą z treści powołanego wyżej przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesiony wydatek musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zatem w świetle przytoczonych powyżej przepisów, ponoszone przez podatnika opłaty za dostawy energii elektrycznej, gazu, wody, rozliczone proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej stanowią - w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - koszt uzyskania przychodu.Należy nadmienić, że wydatki te, stosownie do przepisu par. 14 ust. 1 i 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) powinny być udokumentowane dowodem wewnętrznym, który zawiera datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, określenie przedmiotu operacji gospodarczej i wysokości kosztu (wydatku). W przypadku wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną, wodę, gaz i centralne ogrzewanie w części przypadającej na działalność gospodarczą podstawą sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat. Jednakże ciężar dowodu, co do wykazania związku przyczynowego tych wydatków z osiągniętymi przychodami, spoczywa na podatniku.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.