NP/443-11/06/RS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy należy opodatkować bezpłatną dostawę towarów (gazety), której wydawanie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej?

NP/443-11/06/RS

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. czasopisma
  2. nieodpłatna dostawa towarów
  3. przekazanie na cele działalności gospodarczej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie ocenia, że stanowisko zajęte we wniosku z dnia 16 maja 2006r. jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 16 maja 2006r. Strona złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie:

Czy należy opodatkować bezpłatną dostawę towarów (gazety), której wydawanie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi reklamowe i wydaje gazetę. Wydawana gazeta w swej treści zawiera od 70 do 90 procent reklam oraz kilka artykułów o tematyce dotyczącej spraw najbliższego regionu. Za przygotowanie i umieszczanie w gazecie reklam pobierane jest wynagrodzenie za świadczoną usługę. W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców jest ona rozdawana bezpłatnie - można zatem stwierdzić, iż jest to materiał reklamowy wzbogacony o informacje ogólne.

Zdaniem Strony bezpłatna dostawa towaru nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w sytuacji gdy jej przekazanie związane jest z prowadzoną działalnością. Jest to ogólna zasada wynikająca wprost z art. 7 ust. 3 ustawy VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) "Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...)".

Z przepisu tego wynika, iż co do zasady dostawa towarów podlega opodatkowaniu jedynie, w przypadku gdy jest dostawą odpłatną. Od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątki, które zostały wymienione w art. 7 ust. 2 ustawy VAT, który stanowi "Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:1/ przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenie,2/ wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowiznyjeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części."

Nadmienia się, iż obowiązujący do dnia 31 maja 2005r. przepis art. 7 ust. 3 uległ zmianie. Zmianę tę wprowadzono nowelą ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 23 maja 2005r. nr 90, poz. 756).

W związku z powyższą zmianą w myśl art. 7 ust. 3 ustawy VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (...).

Reasumując nieodpłatna czynność przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych znajduje się poza zakresem czynności opodatkowanych na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień wydania i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.