Przekazanie na cele działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Przekazanie na cele działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekazanie na cele działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2010r. (data wpływu 12 kwietnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2010r. (data wpływu 7 lipca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom towarów na cele reprezentacji i reklamy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów w okresie od dnia 1 grudnia 2008r. – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2010r. (...)
2011
1
wrz

Istota:
Za sprzeczną z wykladnią językową , systemową i celowościową należy uznać taką wykładnię art. 7 ust.2 pkt 2 ustawy o VAT, ktora prowadzila by do wniosku, ze czynność sprzedarzy wydawnictwa (czasopisma lub książki) z dołączonym do niego gadżetem ( przykladowo samochodem) podlegalaby opodatkowaniuw/g stawki 7% lub 0% tylko z tej przyczyny, że podatnik przyjąłby, iż samochód jest gadżetem nawet wówczas, gdy cena sprzedaży wydawnictwa z dolączonym do niego samochodem( gadżetem) byłaby kilka tysięcy razy wyższa od ceny sprzedaży takiego samego wydawnictwa bez gadżetu (samochodu).
Fragment:
(...) 1.1. Decyzją z 26 września 2007 r., po rozpatrzeniu zażalenia A. S.A. z siedzibą w W., Dyrektor Izby Skarbowej w W. odmówił zmiany lub uchylenia postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w W. z 4 lipca 2006 r., uznającego za nieprawidłowe stanowisko skarżącej wyrażone we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał przepisy art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), a także przepisy art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej: "ustawa o VAT"). Uzasadniając swoje stanowisko organ odwoławczy wyjaśnił, że postępowanie w sprawie zostało zainicjowane przez skarżącą wnioskiem z 4 kwietnia 2006 r., uzupełnionym 19 czerwca 2006 r. Z (...)
2011
1
cze

Istota:
Bezpłatny odbiór stłuczki szklanej związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki D., przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 2 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego pozyskania odpadów ze szkła - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności (...)
2011
1
maj

Istota:
Z tytułu przekazania siostrzeńcowi do nieodpłatnego użytkowania przedmiotowych nieruchomości powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód w wysokości wartości czynszowej, stanowiący równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2007 r. (data wpływu: 06.09.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego użyczenia nieruchomości - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego użyczenia (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie towarów na cele zwiazane z przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 13.04.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 18.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej nieodpłatnego przekazania towarówpostanawiauznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z treścią wniosku w ramach prowadzonej działalności Strona nabywa artykuły spożywcze (np. ciastka, soki, kawa, herbata), które następnie są spożywane przez kontrahentów w trakcie spotkań w siedzibie Spółki oraz konsumowane przez pracowników w czasie pracy. Zdaniem Strony zużycie towarów przez pracowników w trakcie pracy jak i przez kontrahentów podczas spotkań w siedzibie firmy nie podlega opodatkowaniu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy należy opodatkować bezpłatną dostawę towarów (gazety), której wydawanie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie ocenia, że stanowisko zajęte we wniosku z dnia 16 maja 2006r. jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 16 maja 2006r. Strona złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie: Czy należy opodatkować bezpłatną dostawę towarów (gazety), której wydawanie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi reklamowe i wydaje gazetę. Wydawana gazeta w swej treści zawiera od 70 do 90 procent reklam oraz kilka artykułów o tematyce dotyczącej spraw najbliższego regionu. Za przygotowanie i umieszczanie w gazecie reklam pobierane jest wynagrodzenie za świadczoną usługę. W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców jest (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sposób ustalania kosztów z tyt. opłat wynikających z otrzymywanych faktur za media w wysokości odpowiadającej udziałowi powierzchni używanej dla potrzeb działalności gospodarczej w stosunku do powierzchni całego domu w którym podatnik mieszka, jest prawidłowy ?
Fragment:
(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 r. podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione przez podatnika stanowisko jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 22.02.2006 roku uzupełnionym w dniu 05.04.2006 roku podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedmiotowego wniosku wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Siedziba firmy znajduje się w domu jednorodzinnym pochodzącym z 1980 roku, będącym własnością podatnika i żony. Połowę tego domu podatnik (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu kawy, która nastepnie zostaje przekazana kontrachentom w ramach promocji sprzedaży opodatkowanej, oraz czy dołączenie kawy do partii sprzedawanego ze stawką 3% towaru nie zmienia jego stawki opodatkowania z 3% na 22% ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14a §1, oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 12.10.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. W dniu 12.10.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie. W powołanym piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny: przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych opodatkowaną według stawki 3%. W ramach promocji własnej sprzedaży do każdej sprzedanej partii towarów nieodpłatnie dołącza (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatkiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył stację paliw wraz z wyposażeniem, która ma służyć czynnościom opodatkowanym. Transakcja ta została udokumentowana fakturą VAT wystawioną na imię i nazwisko podatnika. Wpis w księdze wieczystej został dokonany na podatnika i jego współmałżonkę Podatnik pozostaje w związku małżeńskim na zasadach ustawowej wspólności majątkowej. W przyszłości podatnik zamierza przekazać zakupioną stację paliw żonie, która będzie tam prowadzić działalność gospodarczą. 1. Czy od ww. faktury przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia w całości podatku VAT?2. Czy, przekazanie do firmy żony będącej czynnym podatnikiem VAT - zakupionej stacji paliw - winno zostać udokumentowane fakturą VAT oraz, czy będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od udokumentowanej fakturą powyższej transakcji?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 §1, art.14a §1, §3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 poz. 60 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) w związku z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2006 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie opisanej przez podatnika - postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy - za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 24.08.2006 roku wpłynął wniosek podatnika o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatkiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył stację paliw wraz z wyposażeniem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przekazanie samochodu, od którego przysługiwało odliczenie podatku naliczonego do firmy męża będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z dnia 4 stycznia 2005r. ze zm.), w związku z pismem z dnia 17.11.2005r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania samochodu ciężarowego używanego w działalności żony do działalności męża, na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego p o s t a n a w i a uznać Pani stanowisko za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Kupiła Pani w 2002 roku samochód ciężarowy marki Mercedes, który służy w prowadzonej działalności gospodarczej jako środek trwały. Przy zakupie tego samochodu dokonała Pani odliczenia podatku VAT. Obecnie chce Pani zlikwidować działalność gospodarczą a w/w samochód przekazać do firmy męża, który będzie wykorzystywany jako (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.