Przekazanie na cele działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekazanie na cele działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2010r. (data wpływu 12 kwietnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2010r. (data wpływu 7 lipca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom towarów na cele reprezentacji i reklamy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów w okresie od dnia 1 grudnia 2008r. – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2010r. (...)

2011
1
cze

Istota:

Za sprzeczną z wykladnią językową , systemową i celowościową należy uznać taką wykładnię art. 7 ust.2 pkt 2 ustawy o VAT, ktora prowadzila by do wniosku, ze czynność sprzedarzy wydawnictwa (czasopisma lub książki) z dołączonym do niego gadżetem ( przykladowo samochodem) podlegalaby opodatkowaniuw/g stawki 7% lub 0% tylko z tej przyczyny, że podatnik przyjąłby, iż samochód jest gadżetem nawet wówczas, gdy cena sprzedaży wydawnictwa z dolączonym do niego samochodem( gadżetem) byłaby kilka tysięcy razy wyższa od ceny sprzedaży takiego samego wydawnictwa bez gadżetu (samochodu).

Fragment:

(...) 1.1. Decyzją z 26 września 2007 r., po rozpatrzeniu zażalenia A. S.A. z siedzibą w W., Dyrektor Izby Skarbowej w W. odmówił zmiany lub uchylenia postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w W. z 4 lipca 2006 r., uznającego za nieprawidłowe stanowisko skarżącej wyrażone we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał przepisy art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), a także przepisy art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej: "ustawa o VAT"). Uzasadniając swoje stanowisko organ odwoławczy wyjaśnił, że postępowanie w sprawie zostało zainicjowane przez skarżącą wnioskiem z 4 kwietnia 2006 r., uzupełnionym 19 czerwca 2006 r. Z (...)

2011
1
maj

Istota:

Bezpłatny odbiór stłuczki szklanej związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki D., przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 2 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego pozyskania odpadów ze szkła - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności (...)

2011
1
maj

Istota:

Z tytułu przekazania siostrzeńcowi do nieodpłatnego użytkowania przedmiotowych nieruchomości powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód w wysokości wartości czynszowej, stanowiący równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2007 r. (data wpływu: 06.09.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego użyczenia nieruchomości - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego użyczenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie towarów na cele zwiazane z przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 13.04.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 18.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej nieodpłatnego przekazania towarówpostanawiauznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z treścią wniosku w ramach prowadzonej działalności Strona nabywa artykuły spożywcze (np. ciastka, soki, kawa, herbata), które następnie są spożywane przez kontrahentów w trakcie spotkań w siedzibie Spółki oraz konsumowane przez pracowników w czasie pracy. Zdaniem Strony zużycie towarów przez pracowników w trakcie pracy jak i przez kontrahentów podczas spotkań w siedzibie firmy nie podlega opodatkowaniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy należy opodatkować bezpłatną dostawę towarów (gazety), której wydawanie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie ocenia, że stanowisko zajęte we wniosku z dnia 16 maja 2006r. jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 16 maja 2006r. Strona złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie: Czy należy opodatkować bezpłatną dostawę towarów (gazety), której wydawanie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi reklamowe i wydaje gazetę. Wydawana gazeta w swej treści zawiera od 70 do 90 procent reklam oraz kilka artykułów o tematyce dotyczącej spraw najbliższego regionu. Za przygotowanie i umieszczanie w gazecie reklam pobierane jest wynagrodzenie za świadczoną usługę. W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sposób ustalania kosztów z tyt. opłat wynikających z otrzymywanych faktur za media w wysokości odpowiadającej udziałowi powierzchni używanej dla potrzeb działalności gospodarczej w stosunku do powierzchni całego domu w którym podatnik mieszka, jest prawidłowy ?

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 r. podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione przez podatnika stanowisko jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 22.02.2006 roku uzupełnionym w dniu 05.04.2006 roku podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedmiotowego wniosku wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Siedziba firmy znajduje się w domu jednorodzinnym pochodzącym z 1980 roku, będącym własnością podatnika i żony. Połowę tego domu podatnik (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu kawy, która nastepnie zostaje przekazana kontrachentom w ramach promocji sprzedaży opodatkowanej, oraz czy dołączenie kawy do partii sprzedawanego ze stawką 3% towaru nie zmienia jego stawki opodatkowania z 3% na 22% ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14a §1, oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 12.10.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. W dniu 12.10.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie. W powołanym piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny: przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych opodatkowaną według stawki 3%. W ramach promocji własnej sprzedaży do każdej sprzedanej partii towarów nieodpłatnie dołącza (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatkiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył stację paliw wraz z wyposażeniem, która ma służyć czynnościom opodatkowanym. Transakcja ta została udokumentowana fakturą VAT wystawioną na imię i nazwisko podatnika. Wpis w księdze wieczystej został dokonany na podatnika i jego współmałżonkę Podatnik pozostaje w związku małżeńskim na zasadach ustawowej wspólności majątkowej. W przyszłości podatnik zamierza przekazać zakupioną stację paliw żonie, która będzie tam prowadzić działalność gospodarczą. 1. Czy od ww. faktury przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia w całości podatku VAT?2. Czy, przekazanie do firmy żony będącej czynnym podatnikiem VAT - zakupionej stacji paliw - winno zostać udokumentowane fakturą VAT oraz, czy będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od udokumentowanej fakturą powyższej transakcji?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 §1, art.14a §1, §3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 poz. 60 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) w związku z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2006 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie opisanej przez podatnika - postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy - za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 24.08.2006 roku wpłynął wniosek podatnika o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatkiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył stację paliw wraz z wyposażeniem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przekazanie samochodu, od którego przysługiwało odliczenie podatku naliczonego do firmy męża będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z dnia 4 stycznia 2005r. ze zm.), w związku z pismem z dnia 17.11.2005r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania samochodu ciężarowego używanego w działalności żony do działalności męża, na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego p o s t a n a w i a uznać Pani stanowisko za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Kupiła Pani w 2002 roku samochód ciężarowy marki Mercedes, który służy w prowadzonej działalności gospodarczej jako środek trwały. Przy zakupie tego samochodu dokonała Pani odliczenia podatku VAT. Obecnie chce Pani zlikwidować działalność gospodarczą a w/w samochód przekazać do firmy męża, który będzie wykorzystywany jako (...)