Przekazanie do używania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekazanie do używania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

W którym momencie może nastąpić przekazanie do używania gruntu, jako środka trwałego determinujące moment, do którego naliczone odsetki korygują wartość początkową?

Fragment:

(...) określonych działań inwestycyjnych, lub działań zmierzających do ich podjęcia. W związku z powyższym, w opinii Spółki, przekazanie do używania gruntu, jako środka trwałego, nastąpić może już w momencie nabycia prawa własności nieruchomości. Moment ten pokrywa się, w przypadku Wnioskodawcy, z momentem podjęcia wobec tej nieruchomości czynności mających na celu wykorzystanie gruntu w prowadzonej działalności gospodarczej lub działań zmierzających do jej podjęcia. Przekazanie do używania winno zostać udokumentowane poprzez podpisanie protokołu odbioru, w którym podatnik potwierdza przejęcie od sprzedającego władania gruntem po zawarciu notarialnego aktu zakupu, a także dokumentu OT (przyjęcie środka trwałego), sporządzonego zgodnie z zasadami rachunkowości. Konsekwentnie, odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w tym wypadku gruntu, będą zwiększały wartość początkową tego środka trwałego, natomiast (...)

2011
1
wrz

Istota:

Wydanie rzeczy do użytkowania bez przeniesienia na odbiorcę prawa do rozporządzania nimi – stanowi świadczenie usług. Nieodpłatne przekazanie wymienionych we wniosku urządzeń ma jednak związek z działalnością przedsiębiorstwa. Jest to zatem nieodpłatna usługa, wykonywana w związku z działalnością przedsiębiorstwa i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

(...) kontrahentom do nieodpłatnego używania. W interpretacji z dnia 11 października 2006 r., znak 1472/RPP1/443-506/06/BIK, Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie przyznał rację Spółce, że czynność nieodpłatnego przekazania do używania klientom kontenerów służących do przechowywania towarów zakupionych u Spółki nie stanowi czynności opodatkowanej VAT. W interpretacji z dnia 8 listopada 2006 r., znak 1472/RPP1/443-535/06/SZU, organ ten potwierdził, że również przekazanie do używania stojaków i regałów nie powoduje obowiązku naliczania VAT należnego. Podsumowując, Spółka uważa, że czynność nieodpłatnego przekazania Urządzeń do używania nie powinna być uznana za opodatkowaną VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, (...)

2011
1
sie

Istota:

Nieodpłatne udostępnienie klientom nadajników radiowych i GSM w ramach świadczonej usługi monitorowania systemów alarmowych nie stanowi odrębnej usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ani dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy i nie wywołuje dla Wnioskodawcy skutków w podatku VAT.

Fragment:

(...) właściciel (prawo do wyzbycia się, obciążania, zmiany). Natomiast w przedstawionym stanie faktycznym, wraz z udostępnieniem nadajników nie dochodzi do przeniesienia na klientów prawa do rozporządzania nadajnikami jak właściciel. Zatem nie mamy tu do czynienia z dostawą towarów. Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny nie można również stwierdzić, że bezpłatne udostępnianie nadajników stanowi świadczenie odrębnej usługi ze strony Wnioskodawcy. Przekazanie do używania nadajników klientom w czasie trwania umowy jest bowiem składnikiem usługi monitorowania świadczonej przez Wnioskodawcę, a wartość udostępnionego towaru znajduje odzwierciedlenie w wartości tej odpłatnej usługi. Z wniosku nie wynika ponadto aby udostępnienie nadajników wiązało się z zawarciem dodatkowej umowy pomiędzy stronami. Wnioskodawca przekazuje nieodpłatnie klientom omawiane urządzenia do użytkowania w celu zachęcenia klientów do korzystania (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnicy nabyli prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w przypadku uzyskania pozwolenia na użytkowanie części budynku mieszkalnego?

Fragment:

(...) Podatnicy wnioskiem z dnia 21.02.2007r. (data stempla pocztowego) zwrócili się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikom, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z budową budynku mieszkalnego. Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 17.06.2004r. Starosta przeniósł na rzecz wnioskodawców pozwolenie na budowę dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu 12.01.2005r. Podatnicy zawarli umowę kredytu mieszkaniowego „Własny Kąt” z bankiem PKO BP S.A. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego. Decyzją z dnia 28.12.2006r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego udzielił wnioskodawcom pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (...)

2011
1
maj

Istota:

Od jakiej kwoty należy amortyzować budynek?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Cechu, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej budynku gospodarczego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wątpliwości Strony dotyczą konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego użyczenia rzeczy ruchomych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 31.07.2006r. (data wpływu do tutejszego urzędu 01.08.2006r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowegopostanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza zawierać z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą umowy o współpracy, na podstawie których osoby te w celu wykonania umowy będą wykorzystywać infrastrukturę przedsiębiorstwa Podatnika. Spółka w trakcie trwania umowy ma zamiar użyczać osobom wykonującym zamówienie odpowiedni sprzęt i materiały (np. samochód, sprzęt komputerowy, przyrządy pomiarowe, odzież ochronną). Wątpliwości Strony (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania środka trwałego na własne potrzeby po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów przekazania środka trwałego po zakończeniu działalności gospodarczej na własne potrzeby zawarte w złożonym w dniu 07.07.2006 roku wniosku za prawidłowe z obowiązującym stanem prawnym. Uzasadnienie Pismem z dnia 07.07.2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania środka trwałego na własne potrzeby po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik poinformował, że z przyczyn ekonomiczno - finansowych z dniem (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy jest Pan uprawniony do wyłączenia odpowiedniej części otrzymanego czynszu z przychodów dla celów podatku dochodowego, na podstawie art. 23 i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 14.01.2005r. / data wpływu do Urzędu Skarbowego: 17.01.2005r./ zwrócił się Pan, na podstawie przepisu art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż wspólnie z żoną i bratem oraz jego żoną nabyliście niezabudowny grunt. Obecnie, na podstawie umowy dzierżawy oddał Pan ten grunt w używanie spółce z o.o., w której jest Pan udziałowcem. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy zakup mundurów galowych w części finansowanej przez przedsiębiorstwo podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 z uwzględnieniem art.7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535/ opodatkowaniu podatkiem VAT podlega między innymi przekazanie towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, także na rzecz pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części. Z przedstawionego zapytania wynika, że dokonujecie Państwo zakupu mundurów górniczych, a następnie przekazujecie je za częściową odpłatnością pracownikom do czego zobowiązują Was przepisy branżowe. Związanie pracodawcy przepisami branżowymi do wykonywania określonych czynności na rzecz pracowników nie przesądza jednak o charakterze tych czynności w rozumieniu ustawy o VAT. Istota problemu zawartego w zapytaniu sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy przekazanie przedmiotowych towarów spełnia warunek (...)

2011
1
lut

Istota:

  1. Czy zużycie towarów na potrzeby reprezentacji lub reklamy jest opodatkowane podatkiem VAT, czy istnieje obowiązek wystawienia faktur wewnętrznych?
  2. Czy wydanie odzieży roboczej lub napojów na rzecz swoich pracowników objęte jest podatkiem VAT ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2004r.( data wpływu 14.10.2004r. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowiznyjeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w (...)