Przekazanie | Interpretacje podatkowe

Przekazanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekazanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek opodatkowania przekazania budynku użytkowego na cele osobiste.
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Według art. 2 pkt 14a ustawy, przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Aby zatem doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki: dokonującym nieodpłatnego przekazania powinien być podatnik podatku od towarów i usług; przekazane przez podatnika towary powinny należeć do jego przedsiębiorstwa; przedmiotem nieodpłatnego przekazania powinien być towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.
2017
11
lut

Istota:
Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania sieci.
Fragment:
Po zakończeniu przebudowy sieci przesyłowe zostaną nieodpłatnie przekazane przedsiębiorstwom będącym ich obecnymi właścicielami. Wydatki poniesione przez Spółdzielnię zostaną udokumentowane fakturą. Wszystkie towary i usługi nabyte w celu przebudowy (przeniesienia) linii przesyłowych będą miały związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi. Z powyższego wynika, że przeprowadzenie robót związanych ze zmianą lokalizacji sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej związana jest z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Zatem przekazanie przez Wnioskodawcę nakładów poniesionych w związku ze zmianą lokalizacji ww. sieci będącej własnością innych podmiotów (przedsiębiorstw), stanowi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług – w przedstawionej sytuacji nieodpłatne. W świetle obowiązujących przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług – z uwagi na istnienie związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy – nieodpłatne przekazanie na rzecz właścicieli sieci nakładów poniesionych w związku ze zmianą lokalizacji sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej, jako świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
28
gru

Istota:
Brak obowiązku podatkowego z tytułu zbycia przedsiębiorstwa na rzecz wspólnika.
Fragment:
Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
2016
10
mar

Istota:
Czy rozliczenie z tytułu zwrotu kosztów punktów przyznanych przez Partnera Pracownikowi w ramach Programu Motywacyjnego i naliczonych przez Spółkę na Karcie Pracownika, stanowi czynność opodatkowaną VAT po stronie Spółki?
Fragment:
Brak opodatkowania kwoty przekazanej w zamian za uprawnienie do nabycia nieskonkretyzowanego towaru lub usługi potwierdzają również organy podatkowe w interpretacjach podatkowych (por. np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r., nr IPPP1/443-1189/12-2/MP ). Dodatkowo, w ocenie Spółki, należy wskazać, że punkty pełnią w obrocie gospodarczym rolę analogiczną do voucherów lub bonów towarowych (niezależnie od ich nazwy), których przekazanie zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem organów podatkowych nie podlega opodatkowaniu VAT. Bony towarowe tak samo jak punkty samoistnie nie zaspokajają żadnych potrzeb konsumentów. Stanowią wyłącznie znak legitymacyjny, który uprawnia do wymiany na określone towary lub usługi w określonym czasie. Jednocześnie w momencie przekazania takiego bonu (tak samo jak w przypadku punktów), nie jest możliwe ustalenie, na nabycie jakiego towaru lub jakiej usługi zostaną one przez konsumenta wykorzystane. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 października 2011 r., nr IPPP3/443-1043/11-2/JK , wskazał, że: „ Ponieważ czynność sprzedaży bonów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie mieści się ani w pojęciu odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług, zatem Spółka nie ma obowiązku dokumentowania takiej transakcji fakturą VAT.
2015
18
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych w podatku VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem przedsiębiorstwa
Fragment:
Właściwym dokumentem potwierdzającym przekazanie przedsiębiorstwa będzie protokół przekazania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
2015
9
lip

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania wyrobów: przekazanie wyrobów klientom Spółki na cele degustacji; przekazanie wyrobów klientom w celu przedstawienia im nowego asortymentu Spółki; przekazanie wyrobów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia im asortymentu Spółki; przekazanie wyrobów na targi i wystawy.
Fragment:
Przenosząc wnioski płynące z powoływanej opinii Rzecznika Generalnego na grunt rozpatrywanej sprawy należy więc wskazać, że przekazanie kilku, czy kilkudziesięciu kilogramów wyrobów gotowych Spółki na rzecz przedsiębiorcy spełnia definicję nieodpłatnego przekazania próbek w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, bowiem taka ilość jest niezbędna dla przeprowadzenia procesu przetestowania tych wyrobów przez klienta we własnym zakresie bądź w formie ogólnodostępnej degustacji zorganizowanej w jego placówce handlowej. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nieodpłatne przekazanie towarów we wszystkich opisanych w stanie faktycznym okolicznościach obejmujących: przekazanie wyrobów klientom Spółki na cele degustacji; przekazanie wyrobów klientom w celu przedstawienia im nowego asortymentu Spółki; przekazanie wyrobów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia im asortymentu Spółki; przekazanie wyrobów na targi i wystawy, stanowi nieodpłatne wydanie próbek, które na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT zostało wyłączone z opodatkowania VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki, ich nieodpłatne wydanie nie wiąże się z koniecznością naliczenia VAT należnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
11
mar

Istota:
Dotyczy podatkowania nieodpłatnego powierzenia urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej na podstawie umów cywilnoprawnych osobom fizycznym.
Fragment:
Natomiast w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wraz z udostępnieniem – przekazaniem Urządzeń (tabletów, telefonów komórkowych typu smartfon lub komputerów przenośnych typu laptop, notebook) nie dochodzi do przeniesienia na Specjalistów prawa do rozporządzania Urządzeniami jak właściciel. Zatem nie mamy tu do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Analiza natomiast powołanego wyżej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a na mocy pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie – tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu tj. podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Jednak w przedmiotowej sprawie nie można mówić o jakimkolwiek zużyciu lub przekazaniu towarów na cele osobiste Specjalistów, gdyż umowa nie będzie zawierać klauzuli umożliwiającej Specjalistom swobodne dysponowanie Urządzeniami (nie będą mogli ich np. zbyć, wypożyczyć innej osobie, używać do celów prywatnych, itd.).
2015
4
mar

Istota:
Dot. sposobu amortyzacji środków trwałych przekazanych Wnioskodawczyni, a wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej przez jej męża pozarolniczej działalności gospodarczej
Fragment:
Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu amortyzacji środków trwałych przekazanych Wnioskodawczyni, a wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej przez jej męża pozarolniczej działalności gospodarczej. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem składników otrzymanych z majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez męża. Małżonek przekaże Wnioskodawczyni część samochodów i nieruchomość wybudowaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, zaś cały majątek, jaki małżeństwo posiada został nabyty podczas trwania związku małżeńskiego. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy na podstawie art. 22g ust. 12, w powiązaniu z ust. 13 pkt 5, możliwa jest kontynuacja amortyzacji dokonywanej przez małżonka Wnioskodawcy w ramach jednego przedsiębiorstwa... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku gdy majątek jaki zostanie jej przekazany podlega amortyzacji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby amortyzacja była kontynuowana w jej działalności. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, środek trwały zostanie wprowadzony do jej majątku, następnie do ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a także zaliczać odpisy do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
18
lis

Istota:
- czy przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste podatnika będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2013 r.,
- opodatkowanie podatkiem VAT, wymienionych we wniosku, części składowych przekazanych na cele osobiste podatnika,
- korekta odliczonego podatku naliczonego z tytułu przekazania na cele osobiste ww. towarów należących do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
Fragment:
(...) przekazanie tych towarów nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Przekazanie tych towarów na cele osobiste Wnioskodawcy tj. ładowarki samochodowej, zestawu słuchawkowego GSM, telefonu komórkowego, laptopa, kamizelki, gaśnicy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką właściwą dla tych towarów tj. stawką 23%, bowiem dla tych towarów przepisy podatku od towarów i usług nie przewidują obniżonych stawek podatku VAT. Zaś przekazanie apteczki samochodowej na cele osobiste podlega opodatkowaniu stawką 8% stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT - załącznik nr 3 poz. 106 - sprzedaż wyrobów medycznych (bez względu na symbol PKWiU) pod warunkiem, że wymieniona we wniosku apteczka faktycznie stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast w odniesieniu do przekazania na cele osobiste 4 szt. opon letnich należy wskazać, że opony te nie stanowią odrębnego od przekazania samochodu towaru lecz stanowią jego część składową, której przekazanie podlega opodatkowaniu na podstawie stawki właściwej dla pojazdu. Zatem mając na uwadze powyższe uzasadnienie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przekazania ww. towarów na cele należało uznać za nieprawidłowe.
2014
9
lis

Istota:
Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych związane z działalnością gospodarczą
Fragment:
Z uwagi na przedstawione we wniosku okoliczności oraz treść przywołanych przepisów należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie ww. materiałów reklamowych i informacyjnych nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług skoro ma na celu przekazanie informacji, promocję i reklamę produktu oferowanego przez Wnioskodawcę i dla kontrahenta nie stanowi żadnej wartości materialnej tylko zachętę do korzystania z oferty Spółki. Nieodpłatne przekazywanie materiałów reklamowych i informacyjnych, o których mowa we wniosku nie stanowi czynności, z którą ustawa o VAT wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Niniejsze przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy więc uznać, że przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. – nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tym nabyciem. Zatem nieodpłatne przekazanie należących do przedsiębiorstwa towarów w celu związanym z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
2014
24
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przekazanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.