Przekazanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekazanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sie

Istota:

Przedawnienie zobowiązania a sporządzenie informacji PIT-8C.

Fragment:

Informacja (o której mowa w art. 42a ustawy o PIT) powinna być sporządzona i przekazana do końca lutego następnego roku podatkowego. (vide: Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, PIT. Komentarz, wyd. V. Opublikowano: LEX 2015). Powyższe zobowiązania - na gruncie prawa cywilnego - uległy przedawnieniu, wywierając jednak ciągle skutek na płaszczyźnie prawa podatkowego w postaci rozliczenia uzyskanego z tego tytułu przychodu. Powyższe należy powiązać jednak z upływem czasu i brakiem uregulowania należności. Zgodnie bowiem z art. 59 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części między innymi w skutek zapłaty (pkt 1) lub przedawnienia (pkt 9). Stosownie do art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W konsekwencji stwierdzić należy, że przekazana przez X informacja podatkowa nie znajduje odzwierciedlenia w aktualnie obowiązującym stanie prawnym i nie stanowi realizacji obowiązku, na którego istnienie się powołano. Z uwagi na upływ czasu, istniejące wobec Wnioskodawcy zobowiązania, których dotyczyło skierowane przez X pismo aktualnie nie wywołują skutków prawnych szczególności w zakresie prawa podatkowego, co powinno zostać przez X uwzględnione i winno skutkować odstąpieniem przez Wnioskodawcę od rozliczenia z przesłanego PIT-8C.

2017
6
gru

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie budynku na cele osobiste wspólników, które będzie dokonane w 2017 r. bądź w następnych latach będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych u wspólników spółki, którym zostanie ten środek trwały przekazany?

Fragment:

Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nieodpłatne przekazanie budynku na cele osobiste wspólników nie spowoduje zmniejszenia wkładów Wnioskodawcy w Spółce Jawnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nieodpłatne przekazanie budynku na cele osobiste wspólników, które będzie dokonane w 2017 r. bądź w następnych latach będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych u wspólników spółki, którym zostanie ten środek trwały przekazany? Zdaniem Wnioskodawcy, przeznaczenie budynku na cele osobiste wspólników, które może być dokonane w 2017 r. bądź w następnych latach podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, ponieważ nieodpłatne przekazanie środka trwałego na cele własne wspólników spółki nie stanowi zbycia tego środka – dlatego też Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nieodpłatne przekazanie przez spółkę jawną środka trwałego do majątku prywatnego wspólników, nie powoduje powstania u nich przychodu podatkowego. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego nie stanowi bowiem zbycia i nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie wspólników spółki, w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
11
lut

Istota:

Obowiązek opodatkowania przekazania budynku użytkowego na cele osobiste.

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Według art. 2 pkt 14a ustawy, przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Aby zatem doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki: dokonującym nieodpłatnego przekazania powinien być podatnik podatku od towarów i usług; przekazane przez podatnika towary powinny należeć do jego przedsiębiorstwa; przedmiotem nieodpłatnego przekazania powinien być towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.

2016
28
gru

Istota:

Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania sieci.

Fragment:

Po zakończeniu przebudowy sieci przesyłowe zostaną nieodpłatnie przekazane przedsiębiorstwom będącym ich obecnymi właścicielami. Wydatki poniesione przez Spółdzielnię zostaną udokumentowane fakturą. Wszystkie towary i usługi nabyte w celu przebudowy (przeniesienia) linii przesyłowych będą miały związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi. Z powyższego wynika, że przeprowadzenie robót związanych ze zmianą lokalizacji sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej związana jest z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Zatem przekazanie przez Wnioskodawcę nakładów poniesionych w związku ze zmianą lokalizacji ww. sieci będącej własnością innych podmiotów (przedsiębiorstw), stanowi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług – w przedstawionej sytuacji nieodpłatne. W świetle obowiązujących przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług – z uwagi na istnienie związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy – nieodpłatne przekazanie na rzecz właścicieli sieci nakładów poniesionych w związku ze zmianą lokalizacji sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej, jako świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2016
10
mar

Istota:

Brak obowiązku podatkowego z tytułu zbycia przedsiębiorstwa na rzecz wspólnika.

Fragment:

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2015
18
lis

Istota:

Czy rozliczenie z tytułu zwrotu kosztów punktów przyznanych przez Partnera Pracownikowi w ramach Programu Motywacyjnego i naliczonych przez Spółkę na Karcie Pracownika, stanowi czynność opodatkowaną VAT po stronie Spółki?

Fragment:

Brak opodatkowania kwoty przekazanej w zamian za uprawnienie do nabycia nieskonkretyzowanego towaru lub usługi potwierdzają również organy podatkowe w interpretacjach podatkowych (por. np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r., nr IPPP1/443-1189/12-2/MP ). Dodatkowo, w ocenie Spółki, należy wskazać, że punkty pełnią w obrocie gospodarczym rolę analogiczną do voucherów lub bonów towarowych (niezależnie od ich nazwy), których przekazanie zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem organów podatkowych nie podlega opodatkowaniu VAT. Bony towarowe tak samo jak punkty samoistnie nie zaspokajają żadnych potrzeb konsumentów. Stanowią wyłącznie znak legitymacyjny, który uprawnia do wymiany na określone towary lub usługi w określonym czasie. Jednocześnie w momencie przekazania takiego bonu (tak samo jak w przypadku punktów), nie jest możliwe ustalenie, na nabycie jakiego towaru lub jakiej usługi zostaną one przez konsumenta wykorzystane. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 października 2011 r., nr IPPP3/443-1043/11-2/JK , wskazał, że: „ Ponieważ czynność sprzedaży bonów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie mieści się ani w pojęciu odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług, zatem Spółka nie ma obowiązku dokumentowania takiej transakcji fakturą VAT.

2015
9
lip

Istota:

W zakresie skutków podatkowych w podatku VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem przedsiębiorstwa

Fragment:

Właściwym dokumentem potwierdzającym przekazanie przedsiębiorstwa będzie protokół przekazania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

2015
11
mar

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania wyrobów: przekazanie wyrobów klientom Spółki na cele degustacji; przekazanie wyrobów klientom w celu przedstawienia im nowego asortymentu Spółki; przekazanie wyrobów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia im asortymentu Spółki; przekazanie wyrobów na targi i wystawy.

Fragment:

Przenosząc wnioski płynące z powoływanej opinii Rzecznika Generalnego na grunt rozpatrywanej sprawy należy więc wskazać, że przekazanie kilku, czy kilkudziesięciu kilogramów wyrobów gotowych Spółki na rzecz przedsiębiorcy spełnia definicję nieodpłatnego przekazania próbek w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, bowiem taka ilość jest niezbędna dla przeprowadzenia procesu przetestowania tych wyrobów przez klienta we własnym zakresie bądź w formie ogólnodostępnej degustacji zorganizowanej w jego placówce handlowej. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nieodpłatne przekazanie towarów we wszystkich opisanych w stanie faktycznym okolicznościach obejmujących: przekazanie wyrobów klientom Spółki na cele degustacji; przekazanie wyrobów klientom w celu przedstawienia im nowego asortymentu Spółki; przekazanie wyrobów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia im asortymentu Spółki; przekazanie wyrobów na targi i wystawy, stanowi nieodpłatne wydanie próbek, które na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT zostało wyłączone z opodatkowania VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki, ich nieodpłatne wydanie nie wiąże się z koniecznością naliczenia VAT należnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2015
4
mar

Istota:

Dotyczy podatkowania nieodpłatnego powierzenia urządzeń wraz z dostępem do sieci internetowej na podstawie umów cywilnoprawnych osobom fizycznym.

Fragment:

Natomiast w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wraz z udostępnieniem – przekazaniem Urządzeń (tabletów, telefonów komórkowych typu smartfon lub komputerów przenośnych typu laptop, notebook) nie dochodzi do przeniesienia na Specjalistów prawa do rozporządzania Urządzeniami jak właściciel. Zatem nie mamy tu do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Analiza natomiast powołanego wyżej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a na mocy pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie – tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu tj. podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Jednak w przedmiotowej sprawie nie można mówić o jakimkolwiek zużyciu lub przekazaniu towarów na cele osobiste Specjalistów, gdyż umowa nie będzie zawierać klauzuli umożliwiającej Specjalistom swobodne dysponowanie Urządzeniami (nie będą mogli ich np. zbyć, wypożyczyć innej osobie, używać do celów prywatnych, itd.).

2014
18
lis

Istota:

Dot. sposobu amortyzacji środków trwałych przekazanych Wnioskodawczyni, a wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej przez jej męża pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu amortyzacji środków trwałych przekazanych Wnioskodawczyni, a wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej przez jej męża pozarolniczej działalności gospodarczej. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem składników otrzymanych z majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez męża. Małżonek przekaże Wnioskodawczyni część samochodów i nieruchomość wybudowaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, zaś cały majątek, jaki małżeństwo posiada został nabyty podczas trwania związku małżeńskiego. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy na podstawie art. 22g ust. 12, w powiązaniu z ust. 13 pkt 5, możliwa jest kontynuacja amortyzacji dokonywanej przez małżonka Wnioskodawcy w ramach jednego przedsiębiorstwa... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku gdy majątek jaki zostanie jej przekazany podlega amortyzacji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby amortyzacja była kontynuowana w jej działalności. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, środek trwały zostanie wprowadzony do jej majątku, następnie do ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a także zaliczać odpisy do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.