Przekaz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekaz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
7
wrz

Istota:

W zakresie:
Czy biorąc pod uwagę przepisy ustawy o PDOP, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., zobowiązania Spółki o wartości przekraczającej 15.000 zł uregulowane w formie przekazu będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości (przy założeniu, że wydatek ten stanowi racjonalnie i gospodarczo uzasadniony wydatek związany z działalnością gospodarczą, którego celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i nie został wymieniony w katalogu wydatków wskazanym w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP)?

Fragment:

W konsekwencji dla oceny, czy przepis art. 15d ustawy o PDOP w zw. z art. 22 ustawy o SDG będzie miał zastosowanie w analizowanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), kluczowa jest ocena, czy uregulowanie zobowiązania w formie przewidzianej w niniejszym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), tj. za pomocą przekazu może zostać uznane za płatność, o której mowa w tych przepisach. Wskazane przepisy ustawy o PDOP, jak i ustawy o SDG, nie odnoszą się wprost do kwestii rozliczania zobowiązań w drodze przekazu czy szerzej jakiejkolwiek formy uregulowania zobowiązania w postaci bezgotówkowej. Zasady i skutki zastosowania instytucji przekazu regulują przepisy KC. W świetle art. 9211 KC, kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego. W ujęciu praktycznym przekaz to konstrukcja prawna, polegająca na uproszczeniu stosunków między trzema kontrahentami przez ominięcie jednego z nich i spełnienie świadczenia do rąk trzeciego ze zwolnieniem pozostałych. Przedmiotem przekazu mogą być świadczenia pieniężne lub rzeczy zamienne. W przypadku przekazu dochodzi do wygaśnięcia określonych zobowiązań, mimo że nie miała miejsce płatność gotówkowa. Mając na względzie zarówno potoczne jak i słownikowe znaczenie pojęcia „ płatność ”, zdaniem Wnioskodawcy, czynności przekazu nie należy postrzegać jako formy płatności za daną transakcję, choć w ich efekcie, pomimo braku transferów środków, dochodzi do zaspokojenia i wygaśnięcia zobowiązania.

2017
20
maj

Istota:

W zakresie ustalenia, czy rozliczone zobowiązania Wnioskodawcy z wykorzystaniem kompensaty lub instytucji przekazu stanowią dla niego w całości na zasadach ogólnych koszt uzyskania przychodu bez zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 921 1 KC, kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego. W ujęciu praktycznym przekaz to konstrukcja prawna, polegająca na uproszczeniu stosunków między trzema kontrahentami przez ominięcie jednego z nich i spełnienie świadczenia do rąk trzeciego ze zwolnieniem pozostałych. Przedmiotem przekazu mogą być świadczenia pieniężne lub rzeczy zamienne. Ideę instytucji prawnego przekazu zobrazować można następującym przykładem: Spółka A (przekazany) jest winna Spółce B (przekazujący) określoną kwotę pieniędzy, z kolei Spółka B taką samą kwotę ma oddać Spółce C (odbiorca przekazu). Przy zastosowaniu konstrukcji przekazu – Spółka A może od razu oddać pieniądze Spółce C (pomimo faktu, że pomiędzy Spółką A i Spółką C nie było bezpośredniego stosunku zobowiązaniowego) z tym skutkiem, że wygaśnie dług Spółki A wobec Spółki B oraz dług Spółki B wobec Spółki C. Zarówno w przypadku kompensaty jak i przekazu, w wyniku zastosowania tych instytucji dochodzi do wygaśnięcia określonych zobowiązań mimo, że nie miała miejsce płatność gotówkowa.

2016
19
maj

Istota:

Skutki podatkowe wymiany udziałów.

Fragment:

Przekaz i następujące następnie, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, potrącenie wzajemnych wierzytelności, stanowią zatem jedynie czynność faktyczną zmierzającą do uregulowania wzajemnych zobowiązań, formę spełnienia świadczeń i ich wygaśnięcia w wyniku zapłaty bez dokonywania dodatkowych przepływów pieniężnych. Nie można zatem mówić, że w wyniku przekazu i potrącenia, nawet jeżeli w konsekwencji przekazu odbiorcy przekazu będzie przysługiwała w związku z przekazem wierzytelność do przekazanego (po akcepcie przekazu przez przekazanego), powstanie po stronie odbiorcy przekazu jakiekolwiek dodatkowe przysporzenie. Wnioskodawczyni z tytułu dokonania przekazu lub potrącenia nie otrzymuje żadnej dodatkowej wartości majątkowej, a jedynie stanowi to uproszczenie w rozliczeniach trójstronnych. Wobec powyższego, czynność przekazu i potrącenia, jako czynność faktyczna mająca charakter bezgotówkowego wywiązania się podmiotów biorących udział w tej operacji z wzajemnych zobowiązań, nie będzie stanowić przychodu dla Wnioskodawczyni, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i pozostanie neutralna podatkowo w podatku dochodowym dla Wnioskodawczyni i pozostałych podmiotów.

2016
13
maj

Istota:

Skutki podatkowe potrącenia wierzytelności wzajemnych z zastosowaniem instytucji przekazu.

Fragment:

W związku z wystąpieniem tego rodzaju wzajemnych zobowiązań, w celu uproszczenia wzajemnych rozliczeń i wyeliminowania potrzeby fizycznych przepływów pieniężnych, zobowiązania te zostaną uregulowane w drodze umownego przekazu i potrącenia - jeden z dłużników rozliczy swoje zobowiązanie wierzytelnością przysługującą mu od swojego dłużnika poprzez jednostronną czynność przekazu (art. 921 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego) w taki sposób, że wierzytelność od swojego dłużnika (przekazanego) przekaże na rzecz własnego wierzyciela (odbiorca przekazu). W efekcie przekazany stanie się dłużnikiem odbiorcy przekazu, a jednocześnie będzie on wierzycielem odbiorcy przekazu z tytułu własnych wierzytelności. Ostatecznie, wzajemne zobowiązania przekazanego i odbiorcy przekazu zostaną uregulowane poprzez potrącenie wzajemnych należności i wskazane powyżej zobowiązania pomiędzy Wnioskodawcą, SpZoo i Spółką Kapitałową wygasną. W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany wskazał, że w ramach wniesienia udziałów do Spółki Kapitałowej przez Wnioskodawcę oraz drugiego udziałowca SpZoo udziały wnoszone przez Wnioskodawcę nie stanowią bezwzględnej większości praw głosów SpZoo. W momencie wnoszenia tych udziałów przez Wnioskodawcę Spółka Kapitałowa będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosów w SpZoo (wniesienie udziałów SpZoo przez Wnioskodawcę będzie poprzedzone wniesieniem przez drugiego udziałowca do Spółki Kapitałowej udziałów SpZoo dających bezwzględną większość praw głosów tej Spółki).

2014
14
paź

Istota:

PIT - w zakresie skutków podatkowych zastosowania instytucji przekazu

Fragment:

Przekaz i następujące następnie, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, potrącenie wzajemnych wierzytelności, stanowią zatem jedynie czynność faktyczną zmierzającą do uregulowania wzajemnych zobowiązań, formę spełnienia świadczeń i ich wygaśnięcia w wyniku zapłaty bez dokonywania dodatkowych przepływów pieniężnych. Nie można zatem mówić, iż w wyniku przekazu i potrącenia, nawet jeżeli w konsekwencji przekazu odbiorcy przekazu będzie przysługiwała w związku z przekazem wierzytelność do przekazanego (po akcepcie przekazu przez przekazanego), powstanie po stronie odbiorcy przekazu jakiekolwiek dodatkowe przysporzenie. Wnioskodawca z tytułu dokonania przekazu nie otrzymuje żadnej dodatkowej wartości majątkowej, a jedynie stanowi to uproszczenie w rozliczeniach trójstronnych. Wobec powyższego czynność przekazu i potrącenia, jako czynność faktyczna mająca charakter bezgotówkowego wywiązania się podmiotów biorących udział w tej operacji z wzajemnych zobowiązań, nie będzie stanowić przychodu dla Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o PIT i pozostanie neutralna podatkowo w podatku dochodowym dla Wnioskodawcy i pozostałych podmiotów. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 r. (nr IPPB3/423-676/13-2/AG ).

2014
12
paź

Istota:

PIT - w zakresie skutków podatkowych zastosowania instytucji przekazu

Fragment:

Przekaz i następujące następnie, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, potrącenie wzajemnych wierzytelności, stanowią zatem jedynie czynność faktyczną zmierzającą do uregulowania wzajemnych zobowiązań, formę spełnienia świadczeń i ich wygaśnięcia w wyniku zapłaty bez dokonywania dodatkowych przepływów pieniężnych. Nie można zatem mówić, iż w wyniku przekazu i potrącenia, nawet jeżeli w konsekwencji przekazu odbiorcy przekazu będzie przysługiwała w związku z przekazem wierzytelność do przekazanego (po akcepcie przekazu przez przekazanego), powstanie po stronie odbiorcy przekazu jakiekolwiek dodatkowe przysporzenie. Wnioskodawca z tytułu dokonania przekazu nie otrzymuje żadnej dodatkowej wartości majątkowej, a jedynie stanowi to uproszczenie w rozliczeniach trójstronnych. Wobec powyższego czynność przekazu i potrącenia, jako czynność faktyczna mająca charakter bezgotówkowego wywiązania się podmiotów biorących udział w tej operacji z wzajemnych zobowiązań, nie będzie stanowić przychodu dla Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o PIT i pozostanie neutralna podatkowo w podatku dochodowym dla Wnioskodawcy i pozostałych podmiotów. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 r. (nr IPPB3/423-676/13-2/AG ).

2014
6
kwi

Istota:

Czy w wyniku wystąpienia opisanego stanu faktycznego pojawi się po stronie Wnioskodawcy obowiązek rozpoznania przychodu i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności w związku z dokonanym przekazem?

Fragment:

Nie można zatem mówić, iż w wyniku przekazu, nawet jeżeli w konsekwencji odbiorcy przekazu będzie przysługiwała w związku z przekazem wierzytelność do przekazanego (po akcepcie przekazu przez przekazanego) powstanie po stronie odbiorcy przekazu jakiekolwiek dodatkowe przysporzenie. Funkcja przekazu polega na uproszczeniu rozliczeń trójstronnych w taki sposób, iż spełnienie jednego świadczenia powoduje wygaśnięcie dwóch stosunków prawnych. Funkcja przekazu polega zasadniczo na ułatwieniu spełniania świadczeń wynikających ze stosunków zobowiązaniowych i uproszczeniu obrotu (P. Machnikowski (w;) E. Gniewek, Komentarz, 2008, s. 1439; W. Czachórski, Zobowiązania, 2009, s. 575; K. Zawada (w;) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. 1, 2009, s. 895; Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania, 2010, s. 342). przekaz może także służyć innym celom ekonomicznym. W doktrynie wskazuje się na przykład na możliwość wykorzystania konstrukcji przekazu dla celów zabezpieczenia wierzytelności (M. Olechowski, Charakter prawny gwarancji bankowej, PiP 1997, z. 6, s.62 i n.; W Srokosz, Charakter prawny gwarancji bankowej w świetle nowego prawa bankowego, PPH 2000, nr 2, s. 38 i n.).” - Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Kozieł G., Niezbecka E., Sokołowski T., „ Kodeks cywilny.

2014
1
sty

Istota:

Uznanie instytucji przekazu za formę uregulowania należności oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w świetle art. 89b ustawy

Fragment:

Osoba będąca wierzycielem w jednym stosunku i zarazem dłużnikiem w innym stosunku może w szczególności "przekazać" swojemu dłużnikowi spełnienie świadczenia do rąk swego wierzyciela, z tym skutkiem, że pierwszy z nich będzie upoważniony do spełnienia świadczenia zgodnie z przekazem, a drugi do jego przyjęcia. Zastosowanie się do przekazu spowoduje zwolnienie z długu dłużników w obu stosunkach. Przedmiotem przekazu mogą być różnego rodzaju świadczenia, które mogą być spełnione i przyjęte przez osobę trzecią. Treść przekazu zawiera podwójne upoważnienie. Pierwsze wyraża się w tym, że przekazujący (A) upoważnia przekazanego (B) do spełnienia świadczenia na rzecz odbiorcy przekazu (C). Drugim jest upoważnienie udzielane przez przekazującego (A) odbiorcy przekazu (C) do przyjęcia świadczenia od przekazanego na rachunek przekazującego. Powyższe oznacza, iż instytucja przekazu jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania określonego świadczenia. Przekaz zatem stanowi formę zapłaty za istniejące pomiędzy stronami zobowiązania, co pozwala na traktowanie jej na równi z zapłatą. Zakres pojęciowy zwrotu użytego w art. 89b ustawy, tj. „ uregulowania należności ” nie budzi wątpliwości. Jego istotą jest zaspokojenie wierzyciela, zatem należy przyjąć, że „ uregulowanie ” następuje z chwilą, z którą wierzyciel zostaje zaspokojony. Użyte w wyżej wymienionych regulacjach pojęcie „ uregulowania ” jest pojęciem szerokim (szerszym od pojęcia „ zapłaty należności ”).

2013
15
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla usługi dodatkowej polegającej na przesyłaniu komunikatów SMS o stanie realizacji usługi finansowej.

Fragment:

Nadawca może złożyć wniosek o wykonanie określonych czynności dodatkowych, które mogą być związane wyłącznie z omawianą usługą finansową (przekazów pieniężnych). Spółka planuje wprowadzenie nowej usługi dodatkowej, polegającej na przesyłaniu komunikatów SMS. Będzie to wiadomość tekstowa przesyłana na telefon klienta w krajowej sieci komórkowej, przekazywana w przypadku wyboru przez nadawcę tej usługi dodatkowej. Usługa dodatkowa komunikat SMS będzie wdrożona w pierwszej kolejności dla klientów nadających przez Internet. Komunikaty płatne mogą dotyczyć powiadomienia nadawcy o przyjęciu pakietu z przekazami elektronicznymi do realizacji, powiadomienia nadawcy o przyjęciu pojedynczego przekazu elektronicznego do realizacji lub powiadomienia nadawcy o końcowym stanie usługi (wypłata, anulowanie, zwrot) dla poszczególnych przekazów elektronicznych. Wątpliwości Spółki na tle przedmiotowej sprawy sprowadzają się do możliwości objęcia zwolnieniem opisanej usługi dodatkowej, powiązanej ze świadczeniem usługi przekazów pieniężnych. Z brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT wyraźnie wynika, iż intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem usług w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, a także zostało rozciągnięte na usługi pośrednictwa w tym zakresie.

2013
24
kwi

Istota:

Obowiązek wystawiania faktur VAT z tytułu przekazów pocztowych realizowanych na zlecenie klientów instytucjonalnych

Fragment:

Klient instytucjonalny odnosi korzyść z usługi przekazu wykonywanej przez Spółkę, bowiem cedując na nią dostarczenie określonej kwoty pieniężnej adresatowi, zostaje z tej czynności „ wyręczony ”. W zamian płaci Wnioskodawcy wynagrodzenie. Spółka wskazała bowiem, iż opłatę za nadanie przekazu uiszcza klient składający zlecenie – klient instytucjonalny, jednak na podstawie odrębnych przepisów lub regulacji wewnętrznych, kosztami tej usługi obciąża odbiorcę przekazu, poprzez pomniejszenie należnej kwoty (np. zwracanego podatku, udzielanego kredytu) o koszt przekazu pocztowego. Opłata za nadanie przekazu jest więc wynagrodzeniem uiszczanym przez usługobiorcę, tj. nadawcę przekazu (urząd skarbowy, komornika sądowego czy bank) za usługę świadczoną przez X. Bez znaczenia pozostaje kwestia, kto ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar opłacenia realizacji przedmiotowej usługi. Adresat przekazu jest bowiem jedynie podmiotem, który otrzyma określoną kwotę pieniężną i nie można go uznać za podmiot odnoszący korzyść z tytułu umowy o wykonanie usługi przekazu pocztowego. Tym samym, X będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizując przekazy pocztowe na zlecenie klientów instytucjonalnych, dokonuje odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, na rzecz tych podmiotów, co jednoznacznie wiąże się z obowiązkiem wystawiania z tego tytułu faktur VAT.