Przekaz | Interpretacje podatkowe

Przekaz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekaz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wymiany udziałów.
Fragment:
Przekaz i następujące następnie, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, potrącenie wzajemnych wierzytelności, stanowią zatem jedynie czynność faktyczną zmierzającą do uregulowania wzajemnych zobowiązań, formę spełnienia świadczeń i ich wygaśnięcia w wyniku zapłaty bez dokonywania dodatkowych przepływów pieniężnych. Nie można zatem mówić, że w wyniku przekazu i potrącenia, nawet jeżeli w konsekwencji przekazu odbiorcy przekazu będzie przysługiwała w związku z przekazem wierzytelność do przekazanego (po akcepcie przekazu przez przekazanego), powstanie po stronie odbiorcy przekazu jakiekolwiek dodatkowe przysporzenie. Wnioskodawczyni z tytułu dokonania przekazu lub potrącenia nie otrzymuje żadnej dodatkowej wartości majątkowej, a jedynie stanowi to uproszczenie w rozliczeniach trójstronnych. Wobec powyższego, czynność przekazu i potrącenia, jako czynność faktyczna mająca charakter bezgotówkowego wywiązania się podmiotów biorących udział w tej operacji z wzajemnych zobowiązań, nie będzie stanowić przychodu dla Wnioskodawczyni, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i pozostanie neutralna podatkowo w podatku dochodowym dla Wnioskodawczyni i pozostałych podmiotów.
2016
19
maj

Istota:
Skutki podatkowe potrącenia wierzytelności wzajemnych z zastosowaniem instytucji przekazu.
Fragment:
W związku z wystąpieniem tego rodzaju wzajemnych zobowiązań, w celu uproszczenia wzajemnych rozliczeń i wyeliminowania potrzeby fizycznych przepływów pieniężnych, zobowiązania te zostaną uregulowane w drodze umownego przekazu i potrącenia - jeden z dłużników rozliczy swoje zobowiązanie wierzytelnością przysługującą mu od swojego dłużnika poprzez jednostronną czynność przekazu (art. 921 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego) w taki sposób, że wierzytelność od swojego dłużnika (przekazanego) przekaże na rzecz własnego wierzyciela (odbiorca przekazu). W efekcie przekazany stanie się dłużnikiem odbiorcy przekazu, a jednocześnie będzie on wierzycielem odbiorcy przekazu z tytułu własnych wierzytelności. Ostatecznie, wzajemne zobowiązania przekazanego i odbiorcy przekazu zostaną uregulowane poprzez potrącenie wzajemnych należności i wskazane powyżej zobowiązania pomiędzy Wnioskodawcą, SpZoo i Spółką Kapitałową wygasną. W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany wskazał, że w ramach wniesienia udziałów do Spółki Kapitałowej przez Wnioskodawcę oraz drugiego udziałowca SpZoo udziały wnoszone przez Wnioskodawcę nie stanowią bezwzględnej większości praw głosów SpZoo. W momencie wnoszenia tych udziałów przez Wnioskodawcę Spółka Kapitałowa będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosów w SpZoo (wniesienie udziałów SpZoo przez Wnioskodawcę będzie poprzedzone wniesieniem przez drugiego udziałowca do Spółki Kapitałowej udziałów SpZoo dających bezwzględną większość praw głosów tej Spółki).
2016
13
maj

Istota:
PIT - w zakresie skutków podatkowych zastosowania instytucji przekazu
Fragment:
Przekaz i następujące następnie, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, potrącenie wzajemnych wierzytelności, stanowią zatem jedynie czynność faktyczną zmierzającą do uregulowania wzajemnych zobowiązań, formę spełnienia świadczeń i ich wygaśnięcia w wyniku zapłaty bez dokonywania dodatkowych przepływów pieniężnych. Nie można zatem mówić, iż w wyniku przekazu i potrącenia, nawet jeżeli w konsekwencji przekazu odbiorcy przekazu będzie przysługiwała w związku z przekazem wierzytelność do przekazanego (po akcepcie przekazu przez przekazanego), powstanie po stronie odbiorcy przekazu jakiekolwiek dodatkowe przysporzenie. Wnioskodawca z tytułu dokonania przekazu nie otrzymuje żadnej dodatkowej wartości majątkowej, a jedynie stanowi to uproszczenie w rozliczeniach trójstronnych. Wobec powyższego czynność przekazu i potrącenia, jako czynność faktyczna mająca charakter bezgotówkowego wywiązania się podmiotów biorących udział w tej operacji z wzajemnych zobowiązań, nie będzie stanowić przychodu dla Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o PIT i pozostanie neutralna podatkowo w podatku dochodowym dla Wnioskodawcy i pozostałych podmiotów. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 r. (nr IPPB3/423-676/13-2/AG ).
2014
14
paź

Istota:
PIT - w zakresie skutków podatkowych zastosowania instytucji przekazu
Fragment:
Przekaz i następujące następnie, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, potrącenie wzajemnych wierzytelności, stanowią zatem jedynie czynność faktyczną zmierzającą do uregulowania wzajemnych zobowiązań, formę spełnienia świadczeń i ich wygaśnięcia w wyniku zapłaty bez dokonywania dodatkowych przepływów pieniężnych. Nie można zatem mówić, iż w wyniku przekazu i potrącenia, nawet jeżeli w konsekwencji przekazu odbiorcy przekazu będzie przysługiwała w związku z przekazem wierzytelność do przekazanego (po akcepcie przekazu przez przekazanego), powstanie po stronie odbiorcy przekazu jakiekolwiek dodatkowe przysporzenie. Wnioskodawca z tytułu dokonania przekazu nie otrzymuje żadnej dodatkowej wartości majątkowej, a jedynie stanowi to uproszczenie w rozliczeniach trójstronnych. Wobec powyższego czynność przekazu i potrącenia, jako czynność faktyczna mająca charakter bezgotówkowego wywiązania się podmiotów biorących udział w tej operacji z wzajemnych zobowiązań, nie będzie stanowić przychodu dla Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o PIT i pozostanie neutralna podatkowo w podatku dochodowym dla Wnioskodawcy i pozostałych podmiotów. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 r. (nr IPPB3/423-676/13-2/AG ).
2014
12
paź

Istota:
Czy w wyniku wystąpienia opisanego stanu faktycznego pojawi się po stronie Wnioskodawcy obowiązek rozpoznania przychodu i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności w związku z dokonanym przekazem?
Fragment:
Nie można zatem mówić, iż w wyniku przekazu, nawet jeżeli w konsekwencji odbiorcy przekazu będzie przysługiwała w związku z przekazem wierzytelność do przekazanego (po akcepcie przekazu przez przekazanego) powstanie po stronie odbiorcy przekazu jakiekolwiek dodatkowe przysporzenie. Funkcja przekazu polega na uproszczeniu rozliczeń trójstronnych w taki sposób, iż spełnienie jednego świadczenia powoduje wygaśnięcie dwóch stosunków prawnych. Funkcja przekazu polega zasadniczo na ułatwieniu spełniania świadczeń wynikających ze stosunków zobowiązaniowych i uproszczeniu obrotu (P. Machnikowski (w;) E. Gniewek, Komentarz, 2008, s. 1439; W. Czachórski, Zobowiązania, 2009, s. 575; K. Zawada (w;) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. 1, 2009, s. 895; Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania, 2010, s. 342). przekaz może także służyć innym celom ekonomicznym. W doktrynie wskazuje się na przykład na możliwość wykorzystania konstrukcji przekazu dla celów zabezpieczenia wierzytelności (M. Olechowski, Charakter prawny gwarancji bankowej, PiP 1997, z. 6, s.62 i n.; W Srokosz, Charakter prawny gwarancji bankowej w świetle nowego prawa bankowego, PPH 2000, nr 2, s. 38 i n.).” - Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Kozieł G., Niezbecka E., Sokołowski T., „ Kodeks cywilny.
2014
6
kwi

Istota:
Uznanie instytucji przekazu za formę uregulowania należności oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w świetle art. 89b ustawy
Fragment:
Osoba będąca wierzycielem w jednym stosunku i zarazem dłużnikiem w innym stosunku może w szczególności "przekazać" swojemu dłużnikowi spełnienie świadczenia do rąk swego wierzyciela, z tym skutkiem, że pierwszy z nich będzie upoważniony do spełnienia świadczenia zgodnie z przekazem, a drugi do jego przyjęcia. Zastosowanie się do przekazu spowoduje zwolnienie z długu dłużników w obu stosunkach. Przedmiotem przekazu mogą być różnego rodzaju świadczenia, które mogą być spełnione i przyjęte przez osobę trzecią. Treść przekazu zawiera podwójne upoważnienie. Pierwsze wyraża się w tym, że przekazujący (A) upoważnia przekazanego (B) do spełnienia świadczenia na rzecz odbiorcy przekazu (C). Drugim jest upoważnienie udzielane przez przekazującego (A) odbiorcy przekazu (C) do przyjęcia świadczenia od przekazanego na rachunek przekazującego. Powyższe oznacza, iż instytucja przekazu jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania określonego świadczenia. Przekaz zatem stanowi formę zapłaty za istniejące pomiędzy stronami zobowiązania, co pozwala na traktowanie jej na równi z zapłatą. Zakres pojęciowy zwrotu użytego w art. 89b ustawy, tj. „ uregulowania należności ” nie budzi wątpliwości. Jego istotą jest zaspokojenie wierzyciela, zatem należy przyjąć, że „ uregulowanie ” następuje z chwilą, z którą wierzyciel zostaje zaspokojony. Użyte w wyżej wymienionych regulacjach pojęcie „ uregulowania ” jest pojęciem szerokim (szerszym od pojęcia „ zapłaty należności ”).
2014
1
sty

Istota:
Zastosowanie zwolnienia dla usługi dodatkowej polegającej na przesyłaniu komunikatów SMS o stanie realizacji usługi finansowej.
Fragment:
Nadawca może złożyć wniosek o wykonanie określonych czynności dodatkowych, które mogą być związane wyłącznie z omawianą usługą finansową (przekazów pieniężnych). Spółka planuje wprowadzenie nowej usługi dodatkowej, polegającej na przesyłaniu komunikatów SMS. Będzie to wiadomość tekstowa przesyłana na telefon klienta w krajowej sieci komórkowej, przekazywana w przypadku wyboru przez nadawcę tej usługi dodatkowej. Usługa dodatkowa komunikat SMS będzie wdrożona w pierwszej kolejności dla klientów nadających przez Internet. Komunikaty płatne mogą dotyczyć powiadomienia nadawcy o przyjęciu pakietu z przekazami elektronicznymi do realizacji, powiadomienia nadawcy o przyjęciu pojedynczego przekazu elektronicznego do realizacji lub powiadomienia nadawcy o końcowym stanie usługi (wypłata, anulowanie, zwrot) dla poszczególnych przekazów elektronicznych. Wątpliwości Spółki na tle przedmiotowej sprawy sprowadzają się do możliwości objęcia zwolnieniem opisanej usługi dodatkowej, powiązanej ze świadczeniem usługi przekazów pieniężnych. Z brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT wyraźnie wynika, iż intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem usług w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, a także zostało rozciągnięte na usługi pośrednictwa w tym zakresie.
2013
15
sie

Istota:
Obowiązek wystawiania faktur VAT z tytułu przekazów pocztowych realizowanych na zlecenie klientów instytucjonalnych
Fragment:
Klient instytucjonalny odnosi korzyść z usługi przekazu wykonywanej przez Spółkę, bowiem cedując na nią dostarczenie określonej kwoty pieniężnej adresatowi, zostaje z tej czynności „ wyręczony ”. W zamian płaci Wnioskodawcy wynagrodzenie. Spółka wskazała bowiem, iż opłatę za nadanie przekazu uiszcza klient składający zlecenie – klient instytucjonalny, jednak na podstawie odrębnych przepisów lub regulacji wewnętrznych, kosztami tej usługi obciąża odbiorcę przekazu, poprzez pomniejszenie należnej kwoty (np. zwracanego podatku, udzielanego kredytu) o koszt przekazu pocztowego. Opłata za nadanie przekazu jest więc wynagrodzeniem uiszczanym przez usługobiorcę, tj. nadawcę przekazu (urząd skarbowy, komornika sądowego czy bank) za usługę świadczoną przez X. Bez znaczenia pozostaje kwestia, kto ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar opłacenia realizacji przedmiotowej usługi. Adresat przekazu jest bowiem jedynie podmiotem, który otrzyma określoną kwotę pieniężną i nie można go uznać za podmiot odnoszący korzyść z tytułu umowy o wykonanie usługi przekazu pocztowego. Tym samym, X będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizując przekazy pocztowe na zlecenie klientów instytucjonalnych, dokonuje odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, na rzecz tych podmiotów, co jednoznacznie wiąże się z obowiązkiem wystawiania z tego tytułu faktur VAT.
2013
24
kwi

Istota:
Opodatkowanie umowy przekazu.
Fragment:
Nr 16, poz. 93 ze zm.) kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego. W instytucji przekazu podstawowym elementem jest jednostronna czynność prawna przekazującego, której treść obejmuje dwa upoważnienia: dla przekazanego – do spełnienia świadczenia na rzecz odbiorcy przekazu, dla odbiorcy przekazu – do odebrania świadczenia od przekazującego. Obaj – przekazany i odbiorca przekazu – mają działać w imieniu własnym, lecz na rachunek przekazującego. Przekaz nie jest więc ani czynnością prawną zobowiązującą (zleceniem), ani rozporządzającą (przelewem wierzytelności), tylko upoważniającą. Przy tym, skoro przekazany i odbiorca przekazu mają działać w imieniu własnym, jest to czynność upoważniająca innego rodzaju niż pełnomocnictwo. Dzięki zawartemu w przekazie upoważnieniu odbiorcy przekazu, spełnienie świadczenia przez przekazanego do rąk odbiorcy przekazu spowoduje wykonanie, a co za tym idzie, wygaśnięcie zobowiązania przekazanego wobec przekazującego ze stosunku pokrycia. Analiza przedstawionej instytucji prawa cywilnego, w kontekście przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy, wskazuje że w opisanej we wniosku sytuacji czynność zawarcia umowy przekazu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2012
18
maj

Istota:
Brak jest przesłanek uniemożliwiających przekazywanie informacji PIT-11 oraz PIT-40 w formie elektronicznej podpisem elektronicznym, umieszczonej na zabezpieczonej platformie internetowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że: poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e, nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4, nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4, (uchylony), nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5, - płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru (PIT-40), roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Na podstawie art. 37 ust. 3 ww. ustawy, roczne obliczenie (...)
2012
2
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przekaz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.