IPPP3/443-277/08-4/RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy połączenie Spółek dokonane przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji czy Spółka Przejmowana jest zobowiązana do wykazania podatku należnego VAT z tego tytułu?
Czy zgodnie z artykułem 91 ust 4 - 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej UPodVAT przejęcie Spółki Przejmowanej spowoduje obowiązek Spółki Przejmowanej dokonania z tytułu tego przejęcia jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT dotyczącego składników majątkowych nabytych przez Spółkę Przejmowaną (zarówno w postaci aportu od Spółki Przejmującej, jak i w innej formie prawnej i następnie przejętych przez Spółkę Przejmującą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2008 r. (data wpływu 22.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania planowanej transakcji połączenia Spółek poprzez przejęcie,
 • obowiązku dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego z tytułu przejęcia,

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.12.2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem a dnia 26.01.2009 r. (data wpływu 29.01.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie;

 • opodatkowania planowanej transakcji połączenia Spółek poprzez przejęcie,
 • obowiązku dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego z tytułu przejęcia.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Spółka H sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”, Spółka”) posiada 100% udziałów w spółce M sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”, razem jako „Spółki”) od dnia utworzenia Spółki Przejmowanej w 2006 roku.
 2. W dniu 1 grudnia 2007 roku („Dzień Aportu”) Spółka Przejmująca wniosła do Spółki Przejmowanej aportem cale swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego, przy czym:
  a) przed dokonaniem aportu Spółka Przejmująca dokonała odliczenia / otrzymała zwrot podatku naliczonego VAT związanego z nabyciem składników majątkowych wniesionych aportem;
  b) w związku z powyższym, Spółka Przejmowana stała się zobowiązana do dokonywania korekt wynikających z art. 91 ust 1-8 UPodVAT w stosunku do powyższych składników majątkowych (zgodnie z art. 91 ust. 9 UPodVAT), gdyby obowiązek taki wystąpił z uwagi na ewentualne wykorzystywanie tych składników do czynności w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT;
  c) konsekwencje w zakresie podatku VAT zostały potwierdzone w pozytywnej interpretacji otrzymanej zarówno przez Spółkę Przejmującą jak i Przejmowaną (H-1471/VTR1/443-28b/07/AW z datą wystawienia 06.06.2007, M -1472/RPP1/443-143/07/SMP z datą wstawienia 06.06.2007).
 3. Spółka Przejmowana wykonuje działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (Spółka Przejmowana wykorzystuje cały swój majątek — zarówno otrzymany w wyniku aportu jak i nabyty w inny sposób - do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT).
 4. Spółka Przejmująca zamierza połączyć się ze Spółką Przejmowaną poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej; przy czym:
  a) przejecie nastąpi po dniu 1 stycznia 2009 roku;
  b) na skutek połączenia cały majątek Spółki Przejmowanej (w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego, zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą; w szczególności dotyczy to składników majątkowych, które wcześniej zostały wniesione aportem do Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą;
  c) planowane połączenie będzie przeprowadzone w trybie art. 515 ustawy z dnia 15 września 2000 roku — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; dalej: „k.s.h.”) tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
  d) po połączeniu Spółka Przejmująca będzie całkowicie kontynuowała działalność prowadzoną przez Spółkę Przejmowaną, w szczególności wszystkie składniki majątkowe otrzymane w wyniku połączenia będą wykorzystywane do celów działalności opodatkowanej podatkiem VAT (czyli od czynności, w związku z którymi Spółce Przejmującej będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego).

Ponadto Spółka w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-277/08-2/RK z dnia 16.01.2009 r. wskazała; iż w wyniku wniesienia aportem przedsiębiorstwa Spółki Przejmującej w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego do Spółki:

 1. Spółka Przejmująca nie utraciła bytu prawnego, ani nie przestała istnieć — w szczególności, nie została przeprowadzona likwidacja tej spółki (Spółka Przejmująca nadal istnieje, jest wpisana do KRS, posiada numer NIP, statutowe organy i może podejmować czynności prawne);
 2. Spółka Przejmująca objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Reasumując, w wyniku dokonanego w 2007 roku wniesienia aportem przedsiębiorstwa Spółki Przejmującej do Spółki. Spółka Przejmująca nie utraciła bytu prawnego (nie została przeprowadzona jej likwidacja) i nadal funkcjonuje jako samodzielny podmiot posiadający osobowość prawną.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2000 roku — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037):

 • Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą (art. 491 par. 1).
 • Połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) (art. 492 par. 1 pkt 1).
 • Spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 par. 1).
 • Połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej albo udziały lub akcje nabyte lub objęte, zgodnie z przepisami art. 200 lub art. 362 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 366. (art. 515 par. 1).

W konsekwencji, w świetle przedstawionego stanu faktycznego i przepisów prawnych w wyniku planowanego połączenia Spółki Przejmującej:

 1. nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki (łącznie z wniesionym w roku 2007 do tej Spółki aportem w postaci przedsiębiorstwa Spółki Przejmującej) na Spółkę Przejmująca, przy czym połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej
 2. Spółka utraci byt prawny (zostanie niejako „wchłonięta” przez Spółkę Przejmującą wskutek planowanego połączenia).

Reasumując, brak jest jakichkolwiek przeszkód w dokonaniu planowanego połączenia, jako że wniesienie przez H Sp. z o.o. całego swojego przedsiębiorstwa (w rozumieniu kodeksu cywilnego) do M Sp. z o.o. nie powinno być utożsamiane z likwidacją H Sp. z o.o. — spółka ta nadal istnieje i może być stroną czynności prawnych, w tym połączeniu spółek w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy połączenie Spółek dokonane przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji czy Spółka Przejmowana jest zobowiązana do wykazania podatku należnego VAT z tego tytułu...
 2. Czy zgodnie z artykułem 91 ust 4 - 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej UPodVAT przejęcie Spółki Przejmowanej spowoduje obowiązek Spółki Przejmowanej dokonania z tytułu tego przejęcia jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT dotyczącego składników majątkowych nabytych przez Spółkę Przejmowaną (zarówno w postaci aportu od Spółki Przejmującej, jak i w innej formie prawnej i następnie przejętych przez Spółkę Przejmującą...

Odp. na pyt nr 1:

Zdaniem Wnioskodawcy, połączenie Spółek dokonane przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji Spółka Przejmowana nie jest zobowiązana do wykazania podatku należnego VAT z tego tytułu.

Zgodnie z UPodVAT:

 1. opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:
  a) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  b) eksport towarów;
  c) import towarów;
  d) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  e) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 5 ust.1);
 2. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: (i) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, (ii) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części (art. 7 ust. 2);
 3. przepisów UPodVAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki Przejmowanej, przepisy UPodVAT wyraźnie określają przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem VAT. Połączenie spółek jako forma przekształcenia właścicielskiego polegająca na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą nie stanowi żadnej z czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w szczególności nie stanowi odpłatnej dostawy towarów.

Ponadto, zdaniem Spółki Przejmowanej, skoro zgodnie z art. 6 pkt 1 przepisów UPodVAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa to wolą Ustawodawcy było pozostawienie poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT tych czynności, które polegają na przeniesieniu całości działalności jednej spółki na drugą spółkę (w szczególności w wyniku połączenia przez przejęcie).

W konsekwencji, zdaniem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej nie podlega podatkowaniu VAT i w konsekwencji Spółka Przejmowana nie jest zobowiązana do wykazania podatku należnego VAT z tego tytułu.

Powyżej zaprezentowane stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w ugruntowanej praktyce organów podatkowych. W szczególności Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 20 grudnia 2006 roku (nr DM/434-014/06/KA) uznał, że „Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że cały majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przeniesiony na spółkę przejmującą. Reasumując należy stwierdzić, iż przedmiotowa transakcja dotyczy zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego i w konsekwencji ma zastosowanie do niej wyłączenie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT — nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Odp. na pyt. nr 2

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z artykułem 91 ust. 4 - 9 UPodVAT, przejęcie Spółki Przejmowanej nie spowoduje obowiązku Spółki Przejmowanej dokonania z tytułu tego przejęcia jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT dotyczącego składników majątkowych nabytych przez Spółkę Przejmowaną (zarówno w postaci aportu od Spółki Przejmującej, jak i w innej formie prawnej) i następnie przejętych przez Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z UPodVAT osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób (art. 93 § 2 pkt 1 w związku z § 1)

Zgodnie UPodVAT:

 1. opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:
 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 5 ust. 1);

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. I pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: (i) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, (ii) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części (art. 7 ust. 2);

3) przepisów UPodVAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1);
4) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 UPodVAT);
5) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 90 ust 1);
6) co do zasady, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało powyższe prawo, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego (art. 91 ust. 1);
7) w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy lub wartości niematerialnych prawnych, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, powyższej korekty podatnik; dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania (roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu). W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis dotyczący korekty stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do używania (art. 91. ust. 2);
8) obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio (art. 91 ust. 2a);
9) korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej — w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3);
10) w przypadku gdy w okresie powyższej korekty nastąpi sprzedaż towarów lub usług, których dotyczy korekta, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14 (tj. wg zasad właściwych dla opodatkowania przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną) uważa się, że towary te lub usługi są nadal używane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (art. 91 ust. 4); w związku z tym korekta po sprzedaży powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty (korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż), a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 — w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5); przy czym:
a) w przypadku gdy towary lub usługi zostaną opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi związane jest z czynnościami opodatkowanymi;
b) zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu do obliczenia korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu (art. 91 ust. 6);
11) przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi (art. 91 ust. 7);
12) w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3; korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty (art. 91 ust. 7a);
13) w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c. (art. 91 ust. 7b);
14) jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje — korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana; korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy (art. 91 ust. 7c);
15) w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana (art. 91 ust. 7d);
16) w przypadku zbycia przedsiębiorstwa, powyższa korekta dokonywana jest odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa (art. 91 ust. 9).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki Przejmowanej, skoro:

 1. Spółka Przejmowana nie dokonuje sprzedaży, ani dostawy składników swojego majątku na rzecz Spółki Przejmującej (składniki majątku Spółki Przejmowanej przechodzą na własność Spółki Przejmującej w wyniku połączenia przez przejęcie);
 2. po połączeniu Spółka Przejmująca będzie całkowicie kontynuowała działalność prowadzoną przez Spółkę Przejmowaną, w szczególności wszystkie składniki majątkowe otrzymane w wyniku połączenia będą dalej wykorzystywane do celów działalności opodatkowanej podatkiem VAT;
 3. w wyniku przejęcia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej przewidziane w przepisach prawa podatkowego, i zachowuje również prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach, jakie przysługiwały Spółce Przejmowanej,

to - zdaniem Spółki Przejmowanej - zgodnie z artykułem 91 ust. 4 - 9 UPodVAT, przejęcie Spółki Przejmowanej nie spowoduje obowiązku Spółki Przejmowanej dokonania z tytułu przejęcia jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT dotyczącego składników majątkowych nabytych przez Spółkę Przejmowaną (zarówno w postaci aportu od Spółki Przejmującej, jak i w innej formie prawnej) i następnie przejętych przez Spółkę Przejmująca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.