1462-IPPB2.4514.587.2016.2.LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych przejęcia Deflatorów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 28 listopada 2016 r. (data wpływu 16 grudnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2017 r. (data nadania 23 lutego 2017 r., data wpływu 27 lutego 2017 r.) na wezwanie Nr 1462-IPPB2.4514.587.2016.1.LS z dnia 14 lutego 2017 r. (data nadania 14 lutego 2017 r., data doręczenia 16 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia Deflatorów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia Deflatorów.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: X T Limited;
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

przedstawiono następujący stan faktyczny.

X T Limited (dalej: „XTL”) jest spółką z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowaną również jako podatnik podatku od towarów i usług (dalej „podatek VAT”) w Polsce. XTL jest spółką wchodzącą w skład grupy X (dalej: „Grupa”) i ma pełne prawo do odliczenia VAT. W ramach Grupy działalność prowadzi również spółka powiązana z XTL - X sp. z o.o. (dalej: „X PL”, razem z XTL: „Zainteresowani”) z siedzibą w Polsce, będąca czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Polsce.

Biorąc pod uwagę swoją strategię biznesową, Grupa podjęła decyzję o restrukturyzacji działalności dystrybucyjnej na obszarze wybranych rynków europejskich. Częścią procesu reorganizacji było przejęcie przez XTL poszczególnych zadań dystrybucyjnych, które przed reorganizacją wykonywał X PL. XTL nabył w związku z tym od X PL część składników majątku, związanych z dystrybucją (dalej: „Transakcja”).

Działalność gospodarcza w Polsce - stan przed 1 sierpnia 2016 r.

W poprzednim modelu dystrybucji X PL funkcjonował jako dystrybutor towarów Grupy zarówno na rynek Polski jak i na niektóre rynki zagraniczne (np. sprzedaż towarów z Polski do krajów Unii Europejskiej / krajów nie będących członkami Unii Europejskiej).

X PL kupował od XTL gotowe towary, które były dostarczane z magazynu w Belgii do magazynu w Polsce. Magazyn był obsługiwany przez firmę zewnętrzną, niemniej towary handlowe znajdujące się w magazynie pozostawały własnością X PL. Poza tym, X PL nabywał od dostawców zewnętrznych pomocnicze materiały niezbędne w procesie pakowania (np. etykiety na produkty), które również były dostarczane i przechowywane w polskim magazynie. Dodatkowo X PL nabywał od innych podmiotów zewnętrznych usługi pomocnicze w stosunku do dystrybucji, takie jak pakowanie czy dostarczanie towarów do klientów. Dostawa towarów do klientów na rynku polskim oraz na rynki zagraniczne przez X PL odbywała się na zasadach uregulowanych w umowach między X PL oraz wspomnianymi klientami.

Działalność gospodarcza w Polsce - stan po 1 sierpnia 2016 r.

W efekcie reorganizacji, na podstawnie umowy kupna i sprzedaży poszczególnych aktywów X sp. z o.o. (dalej: „Umowa”) zawartej pomiędzy XTL a X PL, doszło w szczególności do następujących zmian:

 • XTL kupił od X PL towary znajdujące się w magazynie na terytorium Polski, przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi materiały marketingowe w postaci rzeczowej i w bardzo niewielkiej ilości (dalej łącznie: „Aktywa”)
 • XTL zaakceptował przyjęcie od X PL praw i obowiązków wynikających z kontraktów na dostawę towarów z klientami (w części w jakiej dotyczyły one sprzedaży na niektóre rynki zagraniczne), co jest wyrazem intencji Zainteresowanych, zgodnie z którą X PL kończy obsługę klientów na rynkach zagranicznych na podstawie tych kontraktów, a jednocześnie umożliwia rozpoczęcie wykonywania tej obsługi przez XTL.

Przyjęcie kontraktów było związane również z przejęciem przyszłych zobowiązań związanych z udzielaniem klientom rabatów (dalej: „Deflatory”; Deflatory obejmują przyrzeczenie stosowania korzystniejszych warunków handlowych w przyszłości, m.in. poprzez udzielenie rabatu w postaci obniżenia wartości przyszłych dostaw).

Z drugiej strony, umowy X PL z polskimi klientami (jak również Deflatory związane z tymi umowami) nie były przedmiotem Transakcji. Polscy klienci w dalszym ciągu pozostają stronami umów z X PL i to od X PL będą nadal nabywali towary.

W związku z powyższym, Zainteresowani ustalili w Umowie, źe cena netto Aktywów (dalej: „Cena”) będzie odzwierciedlała wartość księgową Aktywów na dzień sprzedaży. W myśl postanowień Umowy przyjęto następujący model uregulowania Ceny:

 • cześć Ceny, będąca różnicą pomiędzy wartością księgową nabywanych Aktywów a oszacowaną wartością nominalną Deflatorów, została przekazana przez XTL na rzecz X PL w formie pieniężnej,
 • pozostałą część zapłaty Ceny stanowi przejęcie przez XTL Deflatorów.

Wartość podatku VAT doliczona do Ceny została przekazana przez XTL na rzecz X PL w formie pieniężnej.

Bez względu na przyjęty sposób uregulowania zobowiązań wynikających z Umowy , X PL przyjął jako podstawę opodatkowania VAT Cenę, tj. wartość księgową Aktywów (bez pomniejszenia o wartość nominalną Deflatorów). Sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT (wystawioną przez X PL i otrzymaną przez XTL), na której jako podstawę opodatkowania wykazano Cenę.

Zasadniczą część Deflatorów stanowią przyszłe (tj. jeszcze nie skonkretyzowane, lecz takie które z najprawdopodobniej powstaną w przyszłości w dającej się oszacować kwocie) zobowiązania do udzielenia rabatu, związane z działalnością sprzedażową X PL, zgodnie z którą wraz z każdym zakupem, klient nabywa prawo do rabatu. Wolumen zakupów dających prawo do skorzystania z rabatów jest określany w umowie z danym klientem.

Rabaty, które mają zostać przyznane, nie są bezpośrednio związane z poszczególnymi zamówieniami z przeszłości. Poziom zamówień z przeszłości określa tylko, czy prawo do skorzystania z rabatów wystąpi. W konsekwencji, np. po przekroczeniu określonego poziomu zakupów, prawo do rabatów zmaterializuje się w momencie kolejnych zakupów (tj. poprzez obniżenie ceny bieżących zakupów, a nie korektę cen stosowanych przy wcześniejszej sprzedaży), ale tylko pod warunkiem, że klient zdecyduje się skorzystać z tego prawa.

X PL monitoruje powstawanie praw do rabatów, między innymi dla potrzeby wyceny wartości Deflatorów.

W dniu Transakcji doszło do transferu umów z klientami, którzy już dokonali pewnej wielkości zakupów, ale jeszcze nie przekroczyli określonego progu zakupów uprawniających ich do skorzystania z rabatów. Ponadto, transferowi mogły podlegać także takie umowy z klientami, którzy już nabyli prawo do rabatu, ale jeszcze z niego nie skorzystali. Innymi słowy, zakup towarów przez klientów od X PL przed dniem Transakcji mógł spowodować całkowite lub częściowe przyznanie prawa do rabatu, które zgodnie z intencją Zainteresowanych powinno być zrealizowane przez XTL po dniu Transakcji.

Wartość Deflatorów została wyceniona i przejęta przez XTL. Z technicznego punktu widzenia nie ma możliwości powiązania Deflatorów z Aktywami, ze względu na fakt, że w dniu Transakcji X PL i XTL nie były w stanie wskazać, dla których towarów w przyszłości zostanie obniżona cena poprzez zastosowanie rabatu. Zależy to bowiem od tego, kiedy i w odniesieniu do których towarów klient skorzysta z korzystniejszych warunków handlowych (np. z prawa do rabatu).

7 czerwca 2016 r. XTL otrzymał interpretację indywidualną o sygn. IPPP3/4512-292/16-2/JF potwierdzającą, że Transakcja przeniesienia składników majątkowych z X PL do XTL nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, a w konsekwencji poszczególne dostawy towarów lub świadczenie usług, jeśli odbywają się w ramach Transakcji, podlegają opodatkowaniu VAT; w związku z tym XTL ma prawo odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących te transakcje.

Dodatkowo, 7 czerwca 2016 r. XTL otrzymał również interpretację indywidualną o sygn. IPPP3/4512-291/16-2/JF, zgodnie z którą nabycie powyższych składników majątkowych przez XTL spowoduje powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności przez XTL w Polsce.

Pismem z dnia 14 lutego 2017 r. Nr 1462-IPPB2.4514.587.2016.1.LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. uzupełnienie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez wskazanie czy czynność przejęcia Deflatorów przybierze postać którejkolwiek z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Pismem z dnia 23 lutego 2017 r. (data nadania 23 lutego 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Odpowiadając na Wezwanie, Strona pragnie wyjaśnić, że Deflatory, których przyjęcie zaakceptował XTL, stanowią (tak jak to zostało wskazane we wniosku o wydanie interpretacji) przyszłe i niepewne zobowiązania związane głównie z udzielaniem klientom rabatów (obejmują przyrzeczenie stosowania korzystniejszych warunków handlowych w przyszłości, m.in. poprzez udzielenie rabatu w postaci obniżenia ceny przyszłych dostaw).

Nabycie zobowiązań nie zostało wymienione w katalogu czynności z art. 1 ustawy z dnia 9 września o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2016, poz. 223 ze zm., dalej: ustawa o PCC). W związku z powyższym, tak rozumiane przejęcie Deflatorów (tj. przejęcie przyszłych i niepewnych zobowiązań) w ocenie Strony nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o PCC.

Niemniej, należy mieć również na uwadze interpretację indywidualną z dnia 10 lutego 2017 r. sygn. 1462-IPPP3.4512.978.2016.l.JŻ, wydaną przez tutejszy Organ w tym samym stanie faktycznym w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przejęcia Deflatorów.

W przywołanej interpretacji, odpowiadając na pytanie oznaczone we wniosku numerem 2, dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, który zostanie skalkulowany w oparciu o podstawę opodatkowania jaką jest Cena netto ustalona w Umowie, tutejszy Organ pośrednio potwierdza, że wartość Deflatorów powinna być uwzględniona w podstawie opodatkowania VAT, gdyż „ Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w kwocie wynikającej z faktury dokumentującej sprzedaż Aktywów, tj. skalkulowanej w oparciu o wartość Ceny Aktywów ustalonej w Umowie (bez obniżania podstawy opodatkowania o wartość Deflatorów)”.

Zaś odpowiadając na pytanie oznaczone we wniosku numerem 3, dotyczące rozstrzygnięcia czy przejęcie Deflatorów powinno podlegać opodatkowaniu VAT odrębnie od sprzedaży Aktywów, tutejszy Organ stwierdza, że „ czynność przejęcia Deflatorów dla której została określona zapłata w świetle przepisów ustawy, będzie stanowiła odpłatne świadczenie usługi mieszczące się w katalogu art. 5 ust. 1 ustawy oraz powinna podlegać opodatkowaniu VAT odrębnie od sprzedaży Aktywów.

W obydwóch przypadkach ze stanowiska Organu wynika, że przejęcie Deflatorów podlega opodatkowaniu VAT - jako odrębna usługa lub jako element wynagrodzenia za nabycie aktywów. Spółka zwraca na to uwagę, gdyż być może będzie to miało znaczenie dla rozstrzygnięcia co do opodatkowania PCC przejęcia Deflatorów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy X PL słusznie przyjął jako podstawę opodatkowania VAT dla sprzedaży Aktywów Cenę netto ustaloną w Umowie, tj. wartość księgową Aktywów (bez pomniejszania jej o wartość Deflatorów)?
 2. Czy XTL ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, który zostanie skalkulowany w oparciu o podstawę opodatkowania jaką jest Cena netto ustalona w Umowie, tj. wartość księgowa Aktywów (bez pomniejszania jej o wartość Deflatorów)?
 3. Czy przejęcie Deflatorów powinno podlegać opodatkowaniu VAT odrębnie od sprzedaży Aktywów?
 4. Czy przejęcie Deflatorów powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie Nr 4). W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 10 lutego 2017 r. odrębna interpretacja indywidualna 1462-IPPP3.4512.978.2016.1.JŻ.

Zdaniem Zainteresowanych, przejęcie Deflatorów nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z niemożliwością zakwalifikowania transakcji jako podlegającej ustawie o VAT należy zastanowić się czy transakcja przejęcia Deflatorów podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. Dz. U. 2016.223 (dalej: „ustawa o PCC”).

Zgodnie z art. 1 ustawy o PCC, określającym zakres przedmiotowy opodatkowania, podatkowi podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne: □
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona)
  4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowy dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  7. (uchylona)
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki;
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same
  skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

W ocenie Zainteresowanych przejęcie Deflatorów nie odpowiada żadnemu ze zdarzeń wskazanych w art. 1 ustawy o PCC. Mając na uwadze charakter Deflatorów, można rozważyć, czy ich przejęcie mogłoby stanowić umowę sprzedaży praw majątkowych wykonywanych w Polsce lub wykonywanych za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po pierwsze, w ustawie o PCC brak jest definicji „praw majątkowych”. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 czerwca 2006 r. sygn. II FSK 839/05 wskazał, że „majątkowy charakter posiadają przede wszystkim prawa związane z własnością oraz prawa na dobrach niematerialnych oparte na czynniku ekonomicznym”.

Jak zostało to wskazane w stanie faktycznym Deflatory mają charakter przyszłych zobowiązań w stosunku do klientów. Tym samym są uprawnieniem kontrahenta, po spełnieniu określonych warunków, do żądania obniżenia ceny kolejnych zakupów. Druga strona kontraktu jest zobowiązana do spełnienia żądania i nie przysługuje jej jakiekolwiek prawo - przeciwnie, po jej stronie leży obowiązek udzielenia rabatu.

Po drugie, szczególnie istotne, przejęcie Deflatorów nie spełnia warunków do uznania tej czynności za jakąkolwiek czynność z katalogu o którym mowa w art. 1 ustawy o PCC. Jak to bowiem zostało wskazane w stanie faktycznym, przedmiotem sprzedaży są Aktywa (których sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT). Natomiast same Deflatory nie są przedmiotem sprzedaży, gdyż w tym przypadku XTL zaakceptował przyjęcie od X PL Deflatorów.

W związku z powyższym, w ocenie Zainteresowanych przejęcie Deflatorów nie jest przejęciem praw majątkowych ani nie mieści się w katalogu czynności o których mowa w art. 1 ustawy o PCC, a więc nie podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o PCC.

Mając powyższe na uwadze, Zainteresowani wnoszą o potwierdzenie prawidłowości stanowisk przedstawionego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 ze zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz uzupełnienia wynika, że X T Limited (dalej: „XTL”) jest spółką z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowaną również jako podatnik podatku od towarów i usług (dalej „podatek VAT”) w Polsce. XTL jest spółką wchodzącą w skład grupy X (dalej: „Grupa”) i ma pełne prawo do odliczenia VAT. W ramach Grupy działalność prowadzi również spółka powiązana z XTL - X sp. z o.o. (dalej: „X PL”, razem z XTL: „Zainteresowani”) z siedzibą w Polsce, będąca czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Polsce.

Biorąc pod uwagę swoją strategię biznesową, Grupa podjęła decyzję o restrukturyzacji działalności dystrybucyjnej na obszarze wybranych rynków europejskich. Częścią procesu reorganizacji było przejęcie przez XTL poszczególnych zadań dystrybucyjnych, które przed reorganizacją wykonywał X PL. XTL nabył w związku z tym od X PL część składników majątku, związanych z dystrybucją (dalej: „Transakcja”).

Działalność gospodarcza w Polsce - stan przed 1 sierpnia 2016 r.

W poprzednim modelu dystrybucji X PL funkcjonował jako dystrybutor towarów Grupy zarówno na rynek Polski jak i na niektóre rynki zagraniczne (np. sprzedaż towarów z Polski do krajów Unii Europejskiej / krajów nie będących członkami Unii Europejskiej).

X PL kupował od XTL gotowe towary, które były dostarczane z magazynu w Belgii do magazynu w Polsce. Magazyn był obsługiwany przez firmę zewnętrzną, niemniej towary handlowe znajdujące się w magazynie pozostawały własnością X PL. Poza tym, X PL nabywał od dostawców zewnętrznych pomocnicze materiały niezbędne w procesie pakowania (np. etykiety na produkty), które również były dostarczane i przechowywane w polskim magazynie. Dodatkowo X PL nabywał od innych podmiotów zewnętrznych usługi pomocnicze w stosunku do dystrybucji, takie jak pakowanie czy dostarczanie towarów do klientów. Dostawa towarów do klientów na rynku polskim oraz na rynki zagraniczne przez X PL odbywała się na zasadach uregulowanych w umowach między X PL oraz wspomnianymi klientami.

Działalność gospodarcza w Polsce - stan po 1 sierpnia 2016 r.

W efekcie reorganizacji, na podstawnie umowy kupna i sprzedaży poszczególnych aktywów X sp. z o.o. (dalej: „Umowa”) zawartej pomiędzy XTL a X PL, doszło w szczególności do następujących zmian:

 • XTL kupił od X PL towary znajdujące się w magazynie na terytorium Polski, przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi materiały marketingowe w postaci rzeczowej i w bardzo niewielkiej ilości (dalej łącznie: „Aktywa”)
 • XTL zaakceptował przyjęcie od X PL praw i obowiązków wynikających z kontraktów na dostawę towarów z klientami (w części w jakiej dotyczyły one sprzedaży na niektóre rynki zagraniczne), co jest wyrazem intencji Zainteresowanych, zgodnie z którą X PL kończy obsługę klientów na rynkach zagranicznych na podstawie tych kontraktów, a jednocześnie umożliwia rozpoczęcie wykonywania tej obsługi przez XTL.

Przyjęcie kontraktów było związane również z przejęciem przyszłych zobowiązań związanych z udzielaniem klientom rabatów (dalej: „Deflatory”; Deflatory obejmują przyrzeczenie stosowania korzystniejszych warunków handlowych w przyszłości, m.in. poprzez udzielenie rabatu w postaci obniżenia wartości przyszłych dostaw).

Z drugiej strony, umowy X PL z polskimi klientami (jak również Deflatory związane z tymi umowami) nie były przedmiotem Transakcji. Polscy klienci w dalszym ciągu pozostają stronami umów z X PL i to od X PL będą nadal nabywali towary. Deflatory, których przyjęcie zaakceptować XTL, stanowią (tak jak to zostało wskazane we wniosku o wydanie interpretacji) przyszłe i niepewne zobowiązania związane głównie z udzielaniem klientom rabatów (obejmują przyrzeczenie stosowania korzystniejszych warunków handlowych w przyszłości, m. im poprzez udzielenie rabatu w postaci obniżenia ceny przyszłych dostaw). Nabycie zobowiązań nie zostało wymienione w katalogu czynności z art. 1 ustawy z dnia 9 września o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2016, poz. 223 ze zm., dalej: ustawa o PCC), W związku z powyższym, tak rozumiane przejęcie Deflatorów (tj. przejęcie przyszłych i niepewnych zobowiązań) w ocenie Strony nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o PCC.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że przejęcie Deflatorów (tj. przejęcie przyszłych i niepewnych zobowiązań) w ocenie Strony nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o PCC, należy wskazać, że czynność przejęcia Deflatorów jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.