0111-KDIB1-3.4010.155.2017.1.AL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, planowane połączenie przez przejęcie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie dla Spółki neutralne podatkowo, tj. nie będzie prowadzić do powstania po stronie Przejmującego dochodu do opodatkowania z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”, „Przejmujący” lub „Spółka Przejmująca”), w toku planowanych działań restrukturyzacyjnych w ramach Grupy C. (dalej: „Grupa C.”), planuje połączenie z inną spółką kapitałową – Spółką T. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka T.”, „Spółka Przejmowana”). Połączenie planowane jest na 1 lipca 2017 r., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, dalej: „KSH”) - (łączenie się spółek przez przejęcie). W konsekwencji powyższego, nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ponadto, w wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki T. Obecnie, oraz na dzień połączenia Spółka Przejmująca będzie posiadała 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Tym samym, na dzień połączenia nie będą wydawane wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały Spółki Przejmującej.

Dotychczas przewozy kolejowe na terenie Polski realizowane były w Grupie C. przez dwa podmioty: Spółkę oraz Spółkę T. Planowane połączenie wskazanych powyżej dwóch spółek umożliwi realizację przewozów kolejowych w ramach Grupy C. poprzez jeden podmiot (Spółkę), co zgodnie z założeniami powinno przynieść szereg korzyści, zarówno z punktu widzenia całej Grupy kapitałowej C., jak i łączących się spółek.

Połączenie dwóch podmiotów umożliwi m.in. bardziej efektywne wykorzystanie taboru kolejowego - planując przewozy kolejowe w ramach jednego podmiotu (a nie jak obecnie w ramach dwóch), możliwe będzie skorzystanie z jednej skompensowanej w ramach podmiotu przejmującego wspólnej puli lokomotyw i wagonów (w tym lokomotyw i wagonów pozyskanych od podmiotów zewnętrznych w ramach umów dzierżawy). Dzięki połączeniu, tabor kolejowy będzie mógł być użyty w sposób bardziej optymalny, co pozwoli ograniczyć przestoje wagonów i lokomotyw. Spółka na bieżąco (realnie) będzie mogła również ocenić ilość potrzebnego taboru, a w razie stwierdzenia nadwyżek elastycznie zareagować i zmniejszyć obciążenia finansowe poprzez np. zakończenie dzierżawy od podmiotów zewnętrznych. Zakłada się również, że dzięki zarządzaniu pełną pulą taboru na poziomie jednej spółki, możliwe będą korzystne negocjacje cenowe związane z zapewnieniem usług utrzymania taboru - przeglądów technicznych, napraw czy kosztów dzierżawy taboru - wykorzystując w tym zakresie efekt skali.

W ocenie Spółki, również możliwe pozostanie lepsze nadzorowanie wykorzystania taboru kolejowego i jego utrzymania. Wśród głównych celów planowanego połączenia wskazuje się:

 • ograniczenie ilości podmiotów w grupie realizujących ten sam zakres działalności (przewóz kolejowy towarów):

Powyższe działania wpisują się w realizowane w ostatnim czasie w ramach Grupy C. działania restrukturyzacyjne i racjonalizatorskie mające na celu uproszczenie struktury, uporządkowanie zakresów i celów działania poszczególnych spółek zmierzających do lepszej efektywności i wydajności tych podmiotów oraz zarządzania nimi. Połączenie spółek oznacza również uproszczenie struktury organizacyjnej, co wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie ilości transakcji wewnętrznych.

Również jedna licencja przewozowa (a nie jak dotychczas dwie odrębne licencje na dwóch przewoźników) powinna pozytywnie wpłynąć na relację z podmiotami nadzorującymi - struktura działalności przewozowej będzie bowiem uproszczona i ujednolicona w ramach jednego podmiotu.

 • osiągnięcie efektu synergii:

Planuje się, że powyższa przesłanka zostanie zrealizowana poprzez lepszą efektywność połączonych spółek, lepsze wykorzystanie taboru kolejowego poprzez bardziej efektywne zarządzanie i możliwość negocjowania korzystniejszych warunków cenowych, a przez to zwiększenie wydajności pracy oraz poprawę rentowności realizowanych przewozów.

 • obniżenie kosztów administracyjnych:

W tym zakresie można wskazać na planowane zmniejszenie kosztów związanych z zarządzaniem dwiema spółkami, i kosztów administracyjnych (w tym koszty obsługi administracyjnej obu spółek oraz koszty pracy zaangażowanych pracowników). W ramach zminimalizowania kosztów obsługi można wskazać również na koszty związanie z rozliczeniem spółek, w tym koszty wsparcia księgowego (koszty sporządzenia deklaracji, zeznań i informacji podatkowych)

 • zmniejszenie ilości transakcji wewnętrznych:

Obecnie, głównie realizowane transakcje wewnętrzne pomiędzy Spółką a Spółką T., to świadczenie przez Spółkę usług dzierżawy taboru kolejowego (głównie wagonów kolejowych), oraz usług wsparcia (w tym w zakresie księgowości). Z kolei po stronie Spółki T. - to świadczenie usług spedycyjnych i przewozowych towarów oraz przewozu wagonów (np. do warsztatu w celu realizacji przeglądów taboru). Po połączeniu realizacja tego rodzaju transakcji ulegnie likwidacji i będzie realizowana we własnym zakresie.

 • zmniejszenie obowiązków podatkowych:

W ramach ograniczenia obowiązków podatkowych można również wskazać na ograniczenie obowiązku dokonywania weryfikacji rynkowego poziomu cen i sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy z dnia 15 lutrgo 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o PDOP”), pomiędzy łączonymi podmiotami. Obecnie transakcje realizowane pomiędzy łączącymi się podmiotami podlegają obowiązkom w zakresie cen transferowych. Po połączeniu, tego rodzaju transakcje nie będą realizowane, co wyłączy obowiązki podatkowe w tym zakresie. Powyższe obniży też koszty działalności - Spółka korzysta bowiem w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej z usług podmiotu zewnętrznego.

 • oszczędności:

W związku z planowanym połączeniem planuje się również pewne oszczędności, związane m.in. z obniżeniem kosztów administracyjnych, kosztów wsparcia, wykorzystania efektu synergii przy negocjacji warunków umów z kontrahentami, kosztów wsparcia prawno- podatkowego związanego z wypełnieniem obowiązków podatkowych (w tym sporządzenia dokumentacji cen transferowych). Połączenie, przyniesie w ocenie Spółki także realne oszczędności wobec braku konieczności utrzymywania osobnej licencji przewozowej dla obu podmiotów Spółki T., co wiąże się z odpowiednimi kosztami związanymi z jej pozyskaniem.

Końcowo Wnioskodawca wskazuje, że zarówno Przejmujący jak i Przejmowany w roku 2016 oraz na bieżąco generują stratę podatkową. Celem połączenia nie jest więc rozliczenie strat podatkowych podmiotów uczestniczących w połączeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, planowane połączenie przez przejęcie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie dla Spółki neutralne podatkowo, tj. nie będzie prowadzić do powstania po stronie Przejmującego dochodu do opodatkowania z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, przy połączeniu lub podziale spółek, dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę Przejmującą lub nowo zawiązaną majątku Spółki Przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów/(akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Z kolei, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez Spółkę Przejmującą lub nowo zawiązaną. Powyższe przepisy wprowadzają tzw. zasadę neutralności podatkowej fuzji.

Przepisy te należy jednak stosować z uwzględnieniem art. 10 ust. 4 i ust. 4a ustawy o PDOP. Na ich podstawie, przepisów między innymi art. 10 ust. 2 pkt 1 nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP). Jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 4 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust 4a ustawy o PDOP). Z przywołanych regulacji wynika zatem, że w przypadku braku uzasadnionych przyczyn ekonomicznych m.in. dla transakcji łączenia spółek istnieje domniemanie że głównym bądź jednym z głównych celów jest uniknięcie bądź uchylenie się od opodatkowania.

Ustawodawca nie definiuje pojęcia „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”. Wyrażenie to jest sformułowaniem uznaniowym, które uzależnia spełnienie warunku istnienia przyczyn ekonomicznych od stwierdzenia, że są one uzasadnione (Por. F. Świtała; Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, pod. red. G. Dźwigały, wyd. II, LexisNexis 2009). Możliwość uzależnienia stosowania zwolnień w zakresie ww. dochodów z połączenia lub podziału podmiotów, od przeprowadzenia tych operacji z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych wynika z art. 15 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2009/133/WE z 19 października 2009 r., w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby spółki europejskiej) lub spółdzielni europejskiej z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Zgodnie z tym przepisem, państwo członkowski może odmówić w całości lub częściowo stosowania, lub cofnąć korzyści wynikające z dyrektywy, jeżeli stwierdza, że jedna z czynności określonych w art. 1 dyrektywy ma za zasadniczy cel, lub za jeden z zasadniczych celów dokonanie oszustwa podatkowego lub unikane opodatkowania; fakt, że czynności tej nie dokonuje się w uzasadnionych celach gospodarczych, takich jak restrukturyzacja lub racjonalizacja działalność spółek uczestniczących w czynności, może stanowić domniemanie że zasadniczym celem, lub jednym z zasadniczych celów tej czynności jest oszustwo podatkowe lub unikanie opodatkowania (por. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 669, data pisma: 24 czerwca 2016 r )). Mając na uwadze powyższe można wskazać na przykładowe przesłanki (okoliczności) które są uznawane przez organy podatkowe za uzasadnione przyczyny ekonomiczne tj.: ograniczenie ilości podmiotów w grupie; obniżenie kosztów zarządzania i kosztów administracyjnych; zminimalizowanie biurokracji i kosztów obsługi zewnętrznej podmiotów; osiągnięcie efektu synergii; możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji; poprawa płynności finansowej poprzez zminimalizowanie kosztów finansowania środków pieniężnych; możliwość negocjowania lepszych cen z dostawcami towarów i usług przy wykorzystaniu efektu skali; uporządkowanie interesów gospodarczych w ramach grupy kapitałowej; brak obowiązku dokonywania weryfikacji rynkowego poziomu cen i sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy o PDOP; usprawnienie komunikacji z pracownikami łączonych się spółek poprzez to, że pracownicy obu spółek będą reprezentowane wobec jednego pracodawcy przez wspólny organ pracowniczy.

Powyższe przesłanki potwierdzają organy podatkowe, przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej: w Poznaniu w interpretacji indywidulanej z 11 maja 2012 r., znak: ILPB4/423-60/12-2/DS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 lutego 2009 r., znak: IPPB2/423-1583/08-2/AG,
 • Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu w postanowieniu w sprawie interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2006 r., znak: ZD/406-102-1/CIT/06.

W ramach zidentyfikowanych powyżej przesłanek można wskazać, że spółki łączące się zamierzają dokonać połączenia w celu:

 • ograniczenia ilości podmiotów w grupie realizujących ten sam zakres działalności (przewóz kolejowy towarów),
 • osiągnięcia efektu synergii poprzez lepszą efektywność połączonych spółek, bardziej efektywne zarządzanie i możliwość negocjowania korzystniejszych warunków cenowych,
 • obniżenia kosztów administracyjnych poprzez zmniejszenie kosztów związanych z zarządzaniem dwoma spółkami i kosztów administracyjnych,
 • zmniejszenia ilości transakcji wewnętrznych,
 • zmniejszenia obowiązków podatkowych związanych z dokonywaniem weryfikacji rynkowego poziomu cen i sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy o PDOP pomiędzy łączonymi podmiotami,
 • wygenerowania oszczędności związanych m.in z obniżeniem kosztów administracyjnych, kosztów wsparcia, wykorzystania efektu synergii przy negocjacji warunków umów z kontrahentami, kosztów wsparcia prawno-podatkowego związanego z wypełnieniem obowiązków podatkowych (w tym sporządzenia dokumentacji cen transferowych), braku konieczności utrzymywania osobnej licencji przewozowej dla obu podmiotów.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, w ocenie Spółki, opisane okoliczności zdarzenia przyszłego obejmujące połączenie przez przejęcie Spółki T. przez Spółkę, będzie dla niej neutralne podatkowo z punktu widzenia przepisów ustawy o PDOP. Dla Spółki Przejmującej nie będzie stanowiła dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP, wartość otrzymanego majątku Spółki Przejmowanej (Spółki T.). Dla Spółki nie będzie stanowiła dochodu ewentualna nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę majątku Spółki T. (Przejmowanej) ponad nominalną wartość udziałów przyznanych Spółce zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP. W związku z tym, w ocenie Spółki, art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP, nie znajdzie zastosowanie w przypadku połączenia, o którym mowa w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „KSH”), spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi, spółka osobowa nie może jednak być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Stosownie do art. 492 § 1 KSH, połączenie może być dokonane:

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie);
 2. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

W przypadku dokonania połączenia na powyższych zasadach, spółka przejmowana przestaje istnieć, wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej oraz wszystkie aktywa i pasywa spółki przejmowanej przechodzą na spółkę przejmującą.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o PDOP, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 i ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Stosownie do art. 10 ust. 4a ustawy o PDOP, jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 4 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Natomiast, w myśl art. 10 ust. 5 ustawy o PDOP, przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Podsumowując, w regulacji art. 10 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 4 i 4a ustawy o PDOP, została sformułowana generalna zasada, zgodnie z którą, połączenie spółek stanowi czynność neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, gdy połączenie to następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Jeżeli ww. przyczyny istnieją, opodatkowanie spółki przejmującej pojawi się jedynie wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

 1. spółka przejmująca posiada w dniu wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru handlowego udział w kapitale zakładowym (akcyjnym) spółki przejmowanej i jednocześnie,
 2. udział ten w tym samym dniu wynosi mniej niż 10%.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, w toku planowanych działań restrukturyzacyjnych w ramach Grupy C. planuje połączenie z inną spółką kapitałową – Spółką T. Połączenie planowane jest na 1 lipca 2017 r., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 (łączenie się spółek przez przejęcie). W konsekwencji powyższego, nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ponadto, w wyniku połączenia, Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki T. Obecnie, oraz na dzień połączenia Spółka Przejmująca będzie posiadała 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Tym samym, na dzień połączenia nie będą wydawane wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały Spółki Przejmującej.

Analiza powołanych przepisów prawa oraz opisu zdarzenia przyszłego prowadzi do stwierdzenia, że powyższe połączenie nie będzie generować po stronie Spółki Przejmującej dochodu (przychodu) podatkowego, o ile oczywiście połączenie to nastąpi, jak wyraźnie wskazano we wniosku, z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym lub jednym z głównych celów połączenia się spółek nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jednak należy zauważyć, że weryfikacja ewentualnych przesłanek i celów połączenia, a więc zbadanie, czy istotnie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP, jest możliwa dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego, które przeprowadzić może właściwy organ podatkowy. Wnioskodawca - w trakcie tych postępowań - będzie zobowiązany do wykazania, że połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy, należy zatem uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.