ILPB2/415-1230/09-3/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy w związku z planowanym połączeniem, Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia jednej deklaracji PIT-4R obejmującej również wpłaty dokonane przez Spółkę przejmowaną przed połączeniem?
2. Czy po połączeniu się ze Spółką przejmującą, Wnioskodawca powinien wpłacić kwotę podatku wynikającą z deklaracji PIT-4R (obejmującą również zaliczki Spółki przejmowanej za okres przed połączeniem) do urzędu skarbowego właściwego według miejsca siedziby Wnioskodawcy?

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2009 r. (data wpływu 17 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wpłaty podatku wynikającego z deklaracji PIT-4R – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia deklaracji PIT-4R oraz obowiązku wpłaty podatku wynikającego z deklaracji PIT-4R.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik będący spółką z o.o. („Wnioskodawca”, „Spółka”, „Spółka przejmująca”) zamierza przeprowadzić połączenie z inną spółką z o.o. („Spółka przejmowana”). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), w drodze połączenia przez przejęcie, w efekcie którego Spółka przejmie cały majątek Spółki przejmowanej, która przestanie istnieć. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Wnioskodawca wstąpi, z dniem połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

Połączenie nastąpi w styczniu 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie obowiązku wpłaty podatku wynikającego z deklaracji PIT-4R.

Czy po połączeniu się ze Spółką przejmującą, Wnioskodawca powinien wpłacić kwotę podatku wynikającą z deklaracji PIT-4R (obejmującą również zaliczki Spółki przejmowanej za okres przed połączeniem) do urzędu skarbowego właściwego według miejsca siedziby Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, na skutek połączenia Spółka przejmująca przejmie wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej (w tym także obowiązek złożenia deklaracji PIT-4R). Zgodnie z art. 38 ust. 1a (oraz art. 42 ust. 1a) UPDOF, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (deklarację PIT-4R). w związku z powyższym, właściwym urzędem skarbowym do wpłacenia kwot podatku wynikających z jednej deklaracji PIT-4R będzie urząd skarbowy Wnioskodawcy, jako podmiotu który w wyniku połączenia stał się następcą prawnym Spółki przejmowanej (nie będzie to urząd właściwy dla nieistniejącej już Spółki przejmowanej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto informuje się, iż w zakresie obowiązku sporządzenia deklaracji PIT-4R, w dniu 11 marca 2010 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-1230/09-2/ES.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.