IBPBI/2/423-95/14/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przy założeniu, że połączenie Wnioskodawcy ze Sp. z o.o. zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i udziałowcom spółki przejmowanej (Sp. z o.o.) nie zostaną przyznane żadne udziały (gdyż udziałowcem będzie wyłączenie Wnioskodawca), to całość majątku otrzymanego przez spółkę przejmującą (Wnioskodawca) nie będzie stanowić dochodu z udziału w zyskach osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania dochodu dla spółki przejmującej, posiadającej 100% udziałów w spółce przejmowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania dochodu dla spółki przejmującej, posiadającej 100% udziałów w spółce przejmowanej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym zostanie w przyszłości jedynym udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Sp. z o.o.”). W zależności od sytuacji, w przyszłości może zostać dokonane połączenie Wnioskodawcy ze Sp. z o.o. przez przejęcie Sp. z o.o., w ramach którego Wnioskodawca będzie spółką przejmującą.

Połączenie Wnioskodawcy ze Sp. z o.o. spełniać będzie warunki wskazane w art. 10 ust. 4 i 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. określana dalej skrótem „Ustawa CIT”), tj.:

  • zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych - głównym lub jednym z głównych celów operacji połączenia nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania,
  • Wnioskodawca jest podatnikiem o którym mowa w art. 3 ust. 1 (podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania) i przejmie majątek Sp. z o.o. - spółki mającej siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, dalej określany jako „KSH”), tj. w oparciu o przepisy Tytułu IV KSH. W sytuacji, gdyby Wnioskodawca nie był jednym (winno być: „jedynym”) udziałowcem Sp. z o.o., połączenie przez przejęcie skutkowałoby koniecznością przyznania, pozostałym udziałowcom Sp. z o.o., udziałów w kapitale Wnioskodawcy, w zamian za udziały spółki przejmowanej (Sp. z o.o.). Ponieważ jednak Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem Sp. z o.o., nie dojdzie do przyznania udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy założeniu, że połączenie Wnioskodawcy ze Sp. z o.o. zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i udziałowcom spółki przejmowanej (Sp. z o.o.) nie zostaną przyznane żadne udziały (gdyż udziałowcem będzie wyłączenie Wnioskodawca), to całość majątku otrzymanego przez spółkę przejmującą (Wnioskodawca) nie będzie stanowić dochodu z udziału w zyskach osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli jego połączenie ze Sp. z o.o. zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i udziałowcom spółki przejmowanej (Sp. z o.o.) nie zostaną przyznane żadne udziały (gdyż udziałowcem będzie wyłączenie Wnioskodawca), to całość majątku otrzymanego przez spółkę przejmującą (Wnioskodawca) nie będzie stanowić dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Szczegółowe unormowania w zakresie łączenia spółek prawa handlowego zawarte zostały w Tytule IV przepisów KSH. Zgodnie z art. 491 § 1 KSH, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Jak wskazano w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączenie może być dokonane m.in. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Stosownie natomiast do art. 492 § 2 KSH, wspólnicy spółki przejmowanej mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej dopłaty w gotówce, nieprzekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów albo akcji spółki przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4, bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów albo akcji spółki nowo zawiązanej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki.

Zgodnie z ogólną definicją dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych, zawartą w art. 10 ust. 1 Ustawy CIT, za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych uważa się, z pewnymi nieistotnymi w tym przypadku zastrzeżeniami, dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także, w przypadku połączenia spółek -dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej.

Jak wskazano natomiast w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, w przypadku połączenia, dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej.

Jednakże, przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT znajduje zastosowanie, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 10 ust. 4 i 5 Ustawy CIT. Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, zarówno podmioty łączące się (Wnioskodawca i Sp. z o.o.), jak i okoliczności połączenia wypełniać będą warunki wynikające z tych przepisów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą natomiast zasad stosowania art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT w sytuacji, gdy następuje połączenie przez przejęcie, w którym spółka przejmująca (Wnioskodawca) posiadać będzie 100% udziałów w spółce przejmowanej (Sp. z o.o.). Jak wskazano w 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nie stanowi dla spółki przejmującej dodatnia różnica pomiędzy wartością majątku spółki przejmowanej otrzymanej przez spółkę przejmującą a nominalną wartością udziałów przyznanych dotychczasowym udziałowcom spółki przejmowanej. W sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, ze względu na okoliczność, że Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem Sp. z o.o., nie zostaną wydane żadne udziały na rzecz dotychczasowych udziałowców Sp. z o.o. (czyli nominalna wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej będzie równa zeru). Tym samym, dodatnia różnica opisana powyżej, równa będzie wartości majątku spółki przejmowanej (Sp. z o.o.) otrzymanej przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę) i cała ta kwota nie będzie stanowić dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 10 ust. 4 i 5 Ustawy CIT).

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało również w znanych Wnioskodawcy interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów. W interpretacji z 7 sierpnia 2009 r. znak: IPPB3/423-298/09-2/AG Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w analogicznych okolicznościach wskazał Spółka przejmująca wskazała w złożonym wniosku, iż posiada 100% udziałów spółki przejmowanej. Z wniosku wynika także, że obie spółki (tj. przejmowana i przejmująca) mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić że spełnione zostaną dyspozycje art. 10 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie będzie stanowiła dochodu z udziału w zyskach osób prawnych dla spółki przejmującej wartości otrzymanego przez spółką przejmującą majątku spółki przejmowanej. Spółka przejmująca będąca udziałowcem spółki przejmowanej nie może wydać samej sobie swoich własnych udziałów w zamian za majątek spółki przejmowanej. Oznacza to, że dochodzi po prostu do przejęcia majątku przez nią i wygaśnięcia prawa z tytułu posiadanych udziałów w spółce przejmowanej, którego wartość nie stanowi jednak dochodu podatkowego na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Analogiczne rozstrzygnięcie przedstawione zostało również w interpretacji z 10 listopada 2010 r. znak: IPPB3/423-548/10-2/AG, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, w którym wskazano, że zdaniem Spółki powyższe wynika wprost z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. zgodnie z którym, przy połączeniu spółek kapitałowych, dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1 (tj. dochodu z udziału w zyskach osób prawnych), nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej. Zdaniem Spółki, przepis ten znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej, a zatem gdy spółka przejmująca nie wydaje udziałów w zamian za otrzymany majątek.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, jeśli jego połączenie ze Sp. z o.o. zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i udziałowcom Spółki przejmowanej (Sp. z o.o.) nie zostaną przyznane żadne udziały (gdyż udziałowcem będzie wyłączenie Wnioskodawca), to całość majątku otrzymanego przez spółkę przejmującą (Wnioskodawca) nie będzie stanowić dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.