IBPBI/2/423-198/12/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy po dokonaniu połączenia spółek Wnioskodawca (spółka przejmująca) będzie uprawniony do korzystania z zezwolenia spółki przejmowanej X Sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na jego podstawie (w odniesieniu do wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę po połączeniu wyłącznie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE udzielonego spółce przejmowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE udzielonego spółce przejmowanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawca (Spółka) zamierza połączyć się ze Spółką X Sp. z o.o. (połączenie przez przejęcie Spółki X Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh). Połączenie planowane jest na dzień 2 lipca 2012 r. Spółka X Sp. z o.o. posiada zezwolenie z dnia 09 czerwca 2003 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zmienione następnie decyzją z dnia 15 lutego 2007 r. Wszystkie warunki zezwolenia zostały wykonane przez tę Spółkę i zezwolenie pozostaje ważne.

Obie łączące się spółki mają siedziby na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE). Część majątku Wnioskodawcy zlokalizowana jest poza terenem SSE. Część zlokalizowana na terenie SSE jest organizacyjnie wydzielona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po dokonaniu połączenia spółek Wnioskodawca (spółka przejmująca) będzie uprawniony do korzystania z zezwolenia spółki przejmowanej X Sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na jego podstawie (w odniesieniu do wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę po połączeniu wyłącznie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej)...

Zdaniem Wnioskodawcy, po połączeniu ze spółką X Sp. z o.o. będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przejściem na niego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, na podstawie art. 494 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.

Art. 494 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Wszelkie zezwolenia, koncesje czy też ulgi przyznane wcześniej spółce przejmowanej przechodzą na spółkę przejmującą. Zaznaczyć należy, że ani przepisy o specjalnych strefach ekonomicznych ani też sama treść zezwolenia nie wyłączają możliwości wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia w przypadku łączenia spółek. Zasadę sukcesji uniwersalnej dotyczącej praw i obowiązków podatkowych, w przypadku połączenia spółek prawa handlowego, potwierdza także art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z powołanym przepisem osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejętej.

Wnioskodawca wskazuje, że jego zdaniem, przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w ramach sukcesji uniwersalnej nie spowoduje naruszenia § 3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. nr 88 poz. 397 ze zm.) obowiązującego w dacie uzyskania zezwolenia przez X Sp. z o.o. Zgodnie z powołanym przepisem, zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pod warunkiem że nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Co prawda, z dniem połączenia dojdzie do przeniesienia majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, jednak nie będzie to wynikiem działania spółki przejmowanej, podjętego w celu pozbycia się środków trwałych związanych z zezwoleniem i uzyskania za nie zapłaty. Przejście własności środków trwałych na spółkę przejmującą jest w tym przypadku jedynie konsekwencją połączenia spółek. Środki trwałe związane z zezwoleniem pozostaną faktycznie w tym samym miejscu i będą nadal służyły prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z wieloma interpretacjami prawa podatkowego w analogicznym stanie faktycznym, wydanymi przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy - interpretacja z 24 kwietnia 2008 r. znak: ITPB3/423-237/08/DK,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - interpretacja z 17 kwietnia 2009 r. znak: ILPB3/423-97/09-4/ŁM),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - interpretacja z 7 października 2008 r. znak: ILPB3/423-431/08-4/DS),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy - interpretacja z 24 kwietnia 2008 r. (winno być 24 czerwca 2008 r. znak: ITPB3/423-237/08/DK),
  • Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego - interpretacja z 7 sierpnia 2006 r. znak: PUS. 1/423/46-2/06).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, obowiązujący stan prawny i wydane interpretacje prawa podatkowego należy stwierdzić, że zwolnienie podatkowe wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, po połączeniu spółek będzie przysługiwało spółce przejmującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. Nr 947, poz. 1037 ze zm., dalej „KSH”), połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Stosownie do art. 494 § 1 KSH, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Art. 494 § 2 KSH dodaje ponadto, iż na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 93 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. § 2 dodaje, iż przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Zatem w wyniku łączenia się spółek, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, na spółkę przejmującą przechodzi nie tylko majątek spółki przejmowanej, lecz drogą sukcesji uniwersalnej przechodzą na nią wszystkie prawa i obowiązki, jakie spółka ta posiadała na dzień wykreślenia jej z rejestru sądowego. Ponadto proces łączenia się spółek przez przejęcie związany jest z sukcesją podatkową.

Oznacza to, że spółka przejmująca wstępuje, co do zasady, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) , przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 updop, stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza połączyć się ze Spółką X Sp. z o.o. (połączenie przez przejęcie Spółki X w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH). Połączenie planowane jest na dzień 2 lipca 2012 r. Spółka przejmowana posiada zezwolenie z dnia 09 czerwca 2003 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zmienione następnie decyzją z dnia 15 lutego 2007 r. Wszystkie warunki zezwolenia zostały wykonane przez tę Spółkę i zezwolenie pozostaje ważne. Obie łączące się spółki mają siedziby na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Część majątku Wnioskodawcy zlokalizowana jest poza terenem SSE, a część zlokalizowana na terenie SSE jest organizacyjnie wydzielona.

W myśl art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

  1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
  2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
  3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Powyższe przypadki utraty/cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej stanowią katalog zamknięty, tj. tylko enumeratywnie wymienione przypadki mogą stanowić podstawę cofnięcia pozwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, a w efekcie utraty zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla dochodów strefowych. Przytoczone przepisy nie wskazują połączenia spółek kapitałowych (i związanej z nim sukcesji prawno-podatkowej) jako podstawy do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. W rezultacie w przypadku sukcesji generalnej zezwolenie nadal obowiązuje, a sukcesorem praw i obowiązków wynikających z zezwolenia staje się podmiot przejmujący.

Reasumując, w myśl przepisów art. 93 Ordynacji podatkowej, w wyniku połączenia się spółek, o którym mowa w art. 492 § 1 KSH, na spółkę przejmującą przechodzą wszystkie prawa i obowiązki, jakie spółka łącząca się posiadała na dzień wykreślenia jej z rejestru sądowego. Oznacza to, że spółka przejmująca wstępuje, co do zasady, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Zatem Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, w oparciu o posiadane uprzednio przez spółkę X sp. z o. o. zezwolenie, w zakresie dochodów z działalności gospodarczej wymienionej w tym zezwoleniu prowadzonej na terenie SSE.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.