Przejęcie spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przejęcie spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
2
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, czy przejęcie spółek osobowych jest dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Znak: IBPB-1-1/4510-102/16/DW – stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 marca 2016 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej 5 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy przejęcie spółek osobowych jest dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 kwietnia 2016 r. wpłynął do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy przejęcie spółek osobowych jest dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 6 czerwca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację Znak: IBPB-1-1/4510-102/16/DW , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy przejęcie spółek osobowych jest dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca na interpretację indywidualną pismem z 16 czerwca 2016 r. (data wpływu do Organu 28 czerwca 2016 r. ), wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 28 lipca 2016 r., Znak: IBPB-1-1/4510-1-13/16/DW, stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2014
16
maj

Istota:

Czy przy założeniu, że połączenie Wnioskodawcy ze Sp. z o.o. zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i udziałowcom spółki przejmowanej (Sp. z o.o.) nie zostaną przyznane żadne udziały (gdyż udziałowcem będzie wyłączenie Wnioskodawca), to całość majątku otrzymanego przez spółkę przejmującą (Wnioskodawca) nie będzie stanowić dochodu z udziału w zyskach osób prawnych?

Fragment:

Jak wskazano natomiast w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, w przypadku połączenia, dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej. Jednakże, przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT znajduje zastosowanie, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 10 ust. 4 i 5 Ustawy CIT. Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, zarówno podmioty łączące się (Wnioskodawca i Sp. z o.o.), jak i okoliczności połączenia wypełniać będą warunki wynikające z tych przepisów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą natomiast zasad stosowania art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT w sytuacji, gdy następuje połączenie przez przejęcie, w którym spółka przejmująca (Wnioskodawca) posiadać będzie 100% udziałów w spółce przejmowanej (Sp. z o.o.). Jak wskazano w 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nie stanowi dla spółki przejmującej dodatnia różnica pomiędzy wartością majątku spółki przejmowanej otrzymanej przez spółkę przejmującą a nominalną wartością udziałów przyznanych dotychczasowym udziałowcom spółki przejmowanej.

2014
9
sty

Istota:

Czy przejęcie Spółki Zależnej spowoduje powstanie dochodu podatkowego po stronie Spółki?
Czy dochód Spółki powstały w wyniku przejęcia Spółki Zależnej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Czy przejęcie Spółki Zależnej spowoduje powstanie dochodu podatkowego po stronie Spółki... Czy dochód Spółki powstały w wyniku przejęcia Spółki Zależnej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... Stanowisko Wnioskodawcy. Przejęcie Spółki Zależnej spowoduje powstanie dochodu podatkowego po stronie Spółki, w wysokości różnicy pomiędzy wartością majątku Spółki Zależnej a wartością nominalną udziałów wydanych udziałowcom Spółki Zależnej. Dochód taki powstanie wyłącznie w sytuacji gdy połączenie nie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W sytuacji, w której Spółka uzyska dochód podatkowy w wyniku przejęcia Spółki Zależnej, zdaniem Spółki dochód ten będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4-4a ustawy o CIT. Ad 1. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o CIT przy połączeniu spółek kapitałowych: dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka (...)

2014
9
sty

Istota:

Czy przejęcie Spółki Zależnej spowoduje powstanie dochodu podatkowego po stronie Spółki?
Czy dochód Spółki powstały w wyniku przejęcia Spółki Zależnej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Czy przejęcie Spółki Zależnej spowoduje powstanie dochodu podatkowego po stronie Spółki... Czy dochód Spółki powstały w wyniku przejęcia Spółki Zależnej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... Stanowisko Wnioskodawcy. Przejęcie Spółki Zależnej spowoduje powstanie dochodu podatkowego po stronie Spółki, w wysokości różnicy pomiędzy wartością majątku Spółki Zależnej a wartością nominalną udziałów wydanych udziałowcom Spółki Zależnej. Dochód taki powstanie wyłącznie w sytuacji gdy połączenie nie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W sytuacji, w której Spółka uzyska dochód podatkowy w wyniku przejęcia Spółki Zależnej, zdaniem Spółki dochód ten będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4-4a ustawy o CIT. Ad 1. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o CIT przy połączeniu spółek kapitałowych: dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka (...)

2012
14
lis

Istota:

Czy po dokonaniu połączenia spółek Wnioskodawca (spółka przejmująca) będzie uprawniony do korzystania z zezwolenia spółki przejmowanej X Sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na jego podstawie (w odniesieniu do wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę po połączeniu wyłącznie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej)?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza połączyć się ze Spółką X Sp. z o.o. (połączenie przez przejęcie Spółki X w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH). Połączenie planowane jest na dzień 2 lipca 2012 r. Spółka przejmowana posiada zezwolenie z dnia 09 czerwca 2003 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zmienione następnie decyzją z dnia 15 lutego 2007 r. Wszystkie warunki zezwolenia zostały wykonane przez tę Spółkę i zezwolenie pozostaje ważne. Obie łączące się spółki mają siedziby na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Część majątku Wnioskodawcy zlokalizowana jest poza terenem SSE, a część zlokalizowana na terenie SSE jest organizacyjnie wydzielona. W myśl art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca: zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki. (...)

2012
26
wrz

Istota:

Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Fragment:

Połączenie spółek – art. 93 Ordynacji podatkowej: Stosownie do art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. Na mocy art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych). Cytowane przepisy statuują na gruncie prawa podatkowego instytucję tzw. sukcesji uniwersalnej (pod tytułem ogólnym). Dotyczy ona praw i obowiązków podatkowych, a dochodzi do niej w przypadkach przewidzianych w tych przepisach – w jej efekcie sukcesor staje się następcą prawnym i kontynuatorem praw i obowiązków przejmowanego podmiotu (innego podatnika). Jednocześnie jest to z jednej strony tzw. pochodne nabycie praw, ponieważ następca prawny wstępuje w prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Po drugie, jest to tzw. nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw i obowiązków poprzednio już istniejących. Podkreśla to również orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo, w wyroku z dnia 13 października 2005 r. WSA w Białymstoku stwierdził: „ Przepis ten (tj. art. 492 ust. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – wyjaśnienie Spółki), bowiem dotyczy jedynie takich praw lub obowiązków publicznoprawnych, które istniały przed połączeniem obu podmiotów ” (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 13 października 2005 r., sygn.

2011
1
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca, jako następca prawny Spółki, będzie uprawniony do dalszego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy według reguł uproszczonych (zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jednak tylko w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z działalnością Spółki. W zakresie „własnych" rozliczeń podatkowych Wnioskodawca będzie kontynuować rozliczanie zaliczek na zasadach ogólnych, przewidzianych w art. 25 ust. 1 tej ustawy. Jednocześnie będzie zobowiązany, jako sukcesor Spółki, do złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy 2010 – z uwzględnieniem rozliczeń (uiszczonych zaliczek) dokonanych przez Spółkę do dnia połączenia oraz rozliczeń dokonanych przez Wnioskodawcę „za" Spółkę przejmowaną już po połączeniu?

Fragment:

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki, gdy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i na dzień połączenia nie będą zamykane księgi rachunkowe Spółki - na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 w związku z § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 6 oraz art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości w związku z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółkę w roku połączenia, tj. w 2010 r. do dnia połączenia powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku określonym w pytaniu 2 - na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 pkt 4 w związku z ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu w roku połączenia, tj. 2010 r., Wnioskodawca będzie mógł uwzględnić własną stratę podatkową z lat poprzednich. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca, jako następca prawny Spółki, będzie uprawniony do dalszego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy według reguł uproszczonych (zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jednak tylko w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z działalnością Spółki.

2011
1
sie

Istota:

Czy spółka przejmowana (zależna), po dokonaniu zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień przejęcia może dokonać rozliczenia podatkowego z uwzględnieniem straty z lat poprzednich?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) – art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Tym samym, Spółka stanie się następcą prawnym przejmowanej spółki kapitałowej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki (również podatkowe) podmiotu przejętego. Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż w związku z połączeniem Spółki ze spółką przejmowaną na dzień połączenia, zgodnie z ustawą o rachunkowości, przewidywane jest zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o pdop, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Jak stanowi art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2011
1
sie

Istota:

1. Czy w związku z planowanym połączeniem, Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia jednej deklaracji PIT-4R obejmującej również wpłaty dokonane przez Spółkę przejmowaną przed połączeniem?
2. Czy po połączeniu się ze Spółką przejmującą, Wnioskodawca powinien wpłacić kwotę podatku wynikającą z deklaracji PIT-4R (obejmującą również zaliczki Spółki przejmowanej za okres przed połączeniem) do urzędu skarbowego właściwego według miejsca siedziby Wnioskodawcy?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, na skutek połączenia Spółka przejmująca przejmie wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej (w tym także obowiązek złożenia deklaracji PIT-4R). Zgodnie z art. 38 ust. 1a (oraz art. 42 ust. 1a) UPDOF, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (deklarację PIT-4R). w związku z powyższym, właściwym urzędem skarbowym do wpłacenia kwot podatku wynikających z jednej deklaracji PIT-4R będzie urząd skarbowy Wnioskodawcy, jako podmiotu który w wyniku połączenia stał się następcą prawnym Spółki przejmowanej (nie będzie to urząd właściwy dla nieistniejącej już Spółki przejmowanej). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Ponadto informuje się, iż w zakresie obowiązku sporządzenia deklaracji PIT-4R, w dniu 11 marca 2010 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-1230/09-2/ES .

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki inwestycyjne przekraczające kwotę 12.000.000 zł stanowią podstawę ustalenia wysokości zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym o osób prawnych i art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych oraz paragrafem 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej "zezwoleniem". Zgodnie z art. 16 ust. 2 tej ustawy zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności: zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników; dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.