Przejęcie długu | Interpretacje podatkowe

Przejęcie długu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przejęcie długu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przejęcie długu jako zapłata ceny powoduje powstanie przychodu
Fragment:
Podsumowując organ wskazuje,że z przyczyn podanych wyżej, zapłata ceny za Nieruchomość (lub jej część) poprzez przejecie długu od Sprzedającego nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Spółki. ” Linia interpretacyjna – przejęcie długu za wynagrodzeniem Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż znane mu są mu interpretacje prawa podatkowego,w których organy podatkowe przyjmują stanowiska wskazujące na powstanie przychodu po stronie przejmującego dług. Dotyczą one jednak zupełnie innych okoliczności, mianowicie sytuacji gdy przejęcie długu skutkuje powstaniem u przejmującego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za przejęcie długu (przychód należny), które najczęściej było potrącane z inną wierzytelnością. W analizowanym zdarzeniu przyszłym strony transakcji nie ustalą żadnego świadczenia wzajemnego za przejęcie Długu, które skutkowałoby powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy. W sprawie dojdzie bowiem do wymiany pasywów w równej wysokości, a nie do skorzystania z instytucji potrącenia czy datio in solutum. Przejęcie Długu będzie jedynie jedną z form zapłaty za sprzedaż udziałów w Spółce z o.o. Podsumowanie Tym samym, uregulowanie części Ceny za nabycie udziałów w Spółce z o.o. w formie przejęcia od Sprzedawcy Długu nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu będącego przedmiotem opodatkowania PDOP, ponieważ: przejęcie Długu będzie jedynie formą zapłaty części Ceny, Wnioskodawcy nie będzie należne żadne wynagrodzenie będące świadczeniem wzajemnym z tytułu przejęcia Długu, w efekcie przejęcia Długu nastąpi jedynie wymiana pasywa w postaci zobowiązania do zapłaty części Ceny na pasywo w postaci zobowiązania do zapłaty Długu, przy czym pasywa te będą równej wysokości.
2017
28
cze

Istota:
Czy przejęcie długu Wnioskodawczyni przez jej Męża stanowi przychód Wnioskodawczyni z nieodpłatnego świadczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT?
Fragment:
Spółka (wierzyciel) udzieli Wnioskodawczyni pisemnej zgody na przejęcie długu wynikającego z Umów pożyczek przez Męża (na warunkach określonyćh w art. 519 § 2 pkt 2 kodeksu cywilnego). Przejęcie długu nastąpi na podstawie art. 519 § 1 kodeksu cywilnego (translatywne przejęcie długu). Przejęcie obejmie kapitał główny pożyczek oraz odsetki naliczone do momentu przejęcia długu. Wnioskodawczym pozostaje z Mężem w ustroju rozdzielności majątkowej. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość odnośnie skutków podatkowych przejęcia jej długów przez Męża. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przejęcie długu Wnioskodawczyni przez jej Męża stanowi przychód Wnioskodawczyni z nieodpłatnego świadczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT... Zdaniem Wnioskodawcy przejęcie długu Wnioskodawczyni przez jej Męża stanowi dla niej przychód z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy PIT. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT, za jedno ze źródeł przychodów uważa się inne źródła (tj.
2016
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe uznania za nieważną umowy o przejęcie długu.
Fragment:
Na skutek zbadania okoliczności faktycznych i podstawy prawnej podpisanej umowy o przejęcie długu okazało się, że umowa ta jest nieważna, nie wywołała skutku w postaci przejęcia długu, co jest okolicznością bezsporną. Wnioskodawca podkreśla, że podmiot trzeci, który miał przejąć Jego dług, nie dokonał spłaty tych zobowiązań na rzecz wierzyciela. Z uwagi na nieważność wskazanej umowy sam dokonał już całkowitej spłaty zobowiązań wobec wierzyciela. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku, w którym nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o przejęcie długu z uwagi na nieważność umowy, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo nieważności umowy o przejęcie długu... Zdaniem Wnioskodawcy, skoro czynność prawna (podpisana przez Niego umowa przejęcia długu) jest bezwzględnie nieważna a także z uwagi na to, że podmiot trzeci nie dokonał spłaty zobowiązań, które miał od Niego przejąć na podstawie podpisanej umowy i spłaty tej dokonał samodzielnie, nie powstał po Jego stronie obowiązek podatkowy.
2016
21
kwi

Istota:
Czy planowana transakcja odpłatnego przejęcia długów Wnioskodawcy przez Spółkę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Przejęcie długu jest bowiem umową uregulowaną samodzielnie na gruncie prawa cywilnego, a do jego wykonania dochodzi w drodze umowy o przejęcie długu, niezależnie od innych umów przewidzianych w kc. Ponadto, obie czynności dotyczą różnych stron stosunku zobowiązaniowego: przelew wierzytelności - wierzyciela, przejęcie długu- dłużnika. Umowa przejęcia długu nie tylko nie została wprost wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o pcc, ale również, jak zostało wskazane powyżej, nie odpowiada w swojej istocie żadnej z umów wskazanych w omawianym przepisie. W szczególności nie dochodzi do jej realizacji w ramach innej czynności cywilnoprawnej. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowane przejęcie przez Spółkę zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu wierzytelności pożyczkowych nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Takie podejście znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r., sygn. IPPB2/436-176/14-2/AF , potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ przejęcie przez Nabywcę długu Wnioskodawcy nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w PCC zważywszy, że treść tej czynności nie będzie zbieżna z żadną z czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC ”.
2015
10
gru

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia długu.
Fragment:
Przejęcie długu jest bowiem umową uregulowaną samodzielnie na gruncie prawa cywilnego, a do jego wykonania dochodzi w drodze umowy o przejęcie długu, niezależnie od innych umów przewidzianych w kc. Ponadto, obie czynności dotyczą różnych stron stosunku zobowiązaniowego: przelew wierzytelności - wierzyciela, przejęcie długu - dłużnika. Umowa przejęcia długu nie tylko nie została wprost wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o pcc, ale również, jak zostało wskazane powyżej, nie odpowiada w swojej istocie żadnej z umów wskazanych w omawianym przepisie. W szczególności nie dochodzi do jej realizacji w ramach innej czynności cywilnoprawnej. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowane przejęcie przez Spółkę zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu wierzytelności pożyczkowych nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Takie podejście znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r., sygn. IPPB2/436-176114-2/AF, potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „ przejęcie przez Nabywcę długu Wnioskodawcy nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w PCC zważywszy, że treść tej czynności nie będzie zbieżna z żadną z czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC ”.
2015
2
wrz

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia długu.
Fragment:
Przejęcie długu jest bowiem umową uregulowaną samodzielnie na gruncie prawa cywilnego, a do jego wykonania dochodzi w drodze umowy o przejęcie długu, niezależnie od innych umów przewidzianych w kc. Ponadto, obie czynności dotyczą różnych stron stosunku zobowiązaniowego: przelew wierzytelności – wierzyciela, przejęcie długu – dłużnika. Umowa przejęcia długu nie tylko nie została wprost wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o pcc, ale również, jak zostało wskazane powyżej, nie odpowiada w swojej istocie żadnej z umów wskazanych w omawianym przepisie. W szczególności nie dochodzi do jej realizacji w ramach innej czynności cywilnoprawnej. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowane przejęcie przez Wnioskodawcę zobowiązania Spółki z tytułu wierzytelności pożyczkowych nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Takie podejście znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. ILPB2/436-222/13-2/MK , ocenił, że „ katalog czynności cywilnoprawnych, ujęty w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty. Zatem czynności cywilnoprawne (np. przejęcie długu), które nie zostały w nim wymienione w sposób wyraźny, nie podlegają opodatkowaniu omawianym podatkiem ”.
2015
2
wrz

Istota:
Skutki podatkowe jakie powstaną po stronie Wnioskodawcy w związku z nabyciem udziału w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość w zamian za przejęcie długu.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca w zamian za przejęcie długu na podstawie art. 519 i 523 ustawy Kodeks cywilny nabędzie udział w nieruchomości. Zgodnie z art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Stosownie natomiast do art. 523 Kodeksu cywilnego – jeżeli w umowie o przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zwolnić zbywcę od związanych z własnością długów, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony zawarły umowę o przejęcie tych długów przez nabywcę. Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie na grunt cytowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie źródło przychodu z tytułu zawartej umowy. Wnioskodawca nie uzyska żadnej korzyści majątkowej kosztem innego podmiotu, gdyż nabywając udział w nieruchomości przejmie zobowiązanie kredytowe ciążące na sprzedającym. Nabędzie zatem wprawdzie prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości, ale w zamian przejmie od zbywcy zobowiązanie do spłaty kredytu. Nabycie nie będzie miało więc charakteru nieodpłatnego przysporzenia w jego majątku.
2014
19
wrz

Istota:
Czy w sytuacji opisanej we wniosku powinien wystąpić obowiązek zapłaty 19% podatku dochodowego?
Fragment:
Wnioskodawczyni nabywa udział w nieruchomości w zamian za przejęcie długu. Przejęcie długu będzie więc miało w niniejszej sytuacji określoną wartość majątkową dla zbywającego - w jego wyniku przestanie być on zobowiązany wobec swojego dotychczasowego wierzyciela (banku) do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Mając na uwadze powyższe, w wyniku przeniesienia na rzecz Wnioskodawczyni udziału w nieruchomości, po stronie Zainteresowanej wystąpi nabycie, a nie odpłatne zbycie i ww. czynność nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując stwierdzić należy, że skoro ww. przepis ustawy w rozpatrywanej sprawie nie ma zastosowania - to w sytuacji opisanej we wniosku nie wystąpi obowiązek zapłaty 19% podatku dochodowego, gdyż Wnioskodawczyni nie zbywa odpłatnie udziału w nieruchomości lecz ten udział nabywa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
7
maj

Istota:
Konsekwencje podatkowe odpłatnego przejęcia długu.
Fragment:
Przez przejęcie długu w myśl art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) należy rozumieć taką sytuację, w której osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić: przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron; przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Jak podkreślają komentatorzy (J. Mojak w Kodeks cywilny. Komentarz. T. 2, (red.) K. Pietrzykowski, Wyd. 7, Warszawa 2013, System Informacji Prawnej Legalis) „ przejęcie długu jest umową, na mocy której osoba trzecia nieuczestnicząca do tej pory w stosunku zobowiązaniowym staje się dłużnikiem, zwalniając od odpowiedzialności dotychczasowego dłużnika. Zmiana ta nie wpływa na treść stosunku obligacyjnego, łączącego wierzyciela i dawnego dłużnika. Nie umarza przejmowanego zobowiązania i nie tworzy na jego miejsce nowego (por. art. 519 § 1; wyr.
2014
23
sty

Istota:
Przejęcie długu.
Fragment:
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Zgodnie z § 2 tego przepisu, przejęcie długu może nastąpić: przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron; przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Według art. 522 Kodeksu cywilnego umowa o przejęcie długu powinna być pod nieważnością zawarta na piśmie. To samo dotyczy zgody wierzyciela na przejęcie długu. Przejęcie długu może nastąpić zarówno pod tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym. Wskazać ponadto należy, iż istotą kodeksowej konstrukcji umowy przejęcia długu są następujące przesłanki: nabycie długu przez przejemcę jako jego własnej powinności, zwolnienie dotychczasowego dłużnika i zachowanie tożsamości przejmowanego zobowiązania. Zatem osoba trzecia, przejmująca dług, staje się zobowiązana za dług dotychczasowego dłużnika; na skutek przejęcia długu zostaje on zwolniony od obowiązku świadczenia wobec wierzyciela, a przejmujący dług, tak zwany przejemca, staje się dłużnikiem.
2013
11
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.