Przejęcie długu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przejęcie długu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy zgodnie z treścią opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, przedmiotowa usługa cash poolingu świadczona przez Bank, której usługobiorcą będzie Wnioskodawca, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Struktura cash poolingu oparta będzie o mechanizmy prawne, zdefiniowane w prawie cywilnym jako subrogacja oraz przejęcie długu. Subrogacja jest instytucją prawną uregulowaną w art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego i polega na tym, iż osoba trzecia, która w sytuacjach opisanych w dalszej części wniosku spłaca wierzyciela, nabywa z mocy prawa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, tj. wstępuje w prawa zaspokajanego wierzyciela. Przejęcie długu jest z kolei uregulowane w art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. W ramach Usługi na koniec każdego dnia roboczego w przypadku gdy saldo na rachunku: -uczestnika niebędącego koordynującym ma wartość: ujemną, wówczas Bank dokona transferu środków pieniężnych z rachunku pomocniczego koordynującego na rachunek uczestnika niebędącego koordynującym, w następstwie czego koordynujący dokona spłaty zobowiązań uczestników, którzy posiadają ujemne saldo na rachunku, względem Banku i nabędzie w ten sposób wierzytelności Banku względem tych uczestników do wysokości dokonanej spłaty, wstępując tym samym w prawa zaspokajanego wierzyciela, tj. Banku, w trybie art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego; dodatnią, wówczas (...)

2018
15
lut

Istota:

Brak zastosowania art. 22p w odniesieniu do przejęcia długu lub przystąpienia do długu

Fragment:

Tym samym, przejęcie długu czy przystąpienie do długu jako inną niż gotówkową formę płatności prowadzącą do zaspokojenia i wygaśnięcia zobowiązania należy uznać za niemieszczącą się w dyspozycji art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego Organ stwierdza, że w sytuacji uregulowania przez Spółkę zobowiązania z tytułu zapłaty ceny w drodze przejęcia długu lub przystąpienia do długu nie znajdzie zastosowania art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jeżeli przedstawione zdarzenie przyszłe będzie się różnić od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywistego zdarzenia przyszłego. Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.

2018
15
lut

Istota:

Brak zastosowania art. 22p w odniesieniu do przejęcia długu lub przystąpienia do długu

Fragment:

Tym samym, przejęcie długu czy przystąpienie do długu jako inną niż gotówkową formę płatności prowadzącą do zaspokojenia i wygaśnięcia zobowiązania należy uznać za niemieszczącą się w dyspozycji art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego Organ stwierdza, że w sytuacji uregulowania przez Spółkę zobowiązania z tytułu zapłaty ceny w drodze przejęcia długu lub przystąpienia do długu nie znajdzie zastosowania art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jeżeli przedstawione zdarzenie przyszłe będzie się różnić od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywistego zdarzenia przyszłego. Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.

2017
28
cze

Istota:

Czy przejęcie długu jako zapłata ceny powoduje powstanie przychodu

Fragment:

Podsumowując organ wskazuje,że z przyczyn podanych wyżej, zapłata ceny za Nieruchomość (lub jej część) poprzez przejecie długu od Sprzedającego nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Spółki. ” Linia interpretacyjna – przejęcie długu za wynagrodzeniem Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż znane mu są mu interpretacje prawa podatkowego,w których organy podatkowe przyjmują stanowiska wskazujące na powstanie przychodu po stronie przejmującego dług. Dotyczą one jednak zupełnie innych okoliczności, mianowicie sytuacji gdy przejęcie długu skutkuje powstaniem u przejmującego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za przejęcie długu (przychód należny), które najczęściej było potrącane z inną wierzytelnością. W analizowanym zdarzeniu przyszłym strony transakcji nie ustalą żadnego świadczenia wzajemnego za przejęcie Długu, które skutkowałoby powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy. W sprawie dojdzie bowiem do wymiany pasywów w równej wysokości, a nie do skorzystania z instytucji potrącenia czy datio in solutum. Przejęcie Długu będzie jedynie jedną z form zapłaty za sprzedaż udziałów w Spółce z o.o. Podsumowanie Tym samym, uregulowanie części Ceny za nabycie udziałów w Spółce z o.o. w formie przejęcia od Sprzedawcy Długu nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu będącego przedmiotem opodatkowania PDOP, ponieważ: przejęcie Długu będzie jedynie formą zapłaty części Ceny, Wnioskodawcy nie będzie należne żadne wynagrodzenie będące świadczeniem wzajemnym z tytułu przejęcia Długu, w efekcie przejęcia Długu nastąpi jedynie wymiana pasywa w postaci zobowiązania do zapłaty części Ceny na pasywo w postaci zobowiązania do zapłaty Długu, przy czym pasywa te będą równej wysokości.

2016
3
sie

Istota:

Czy przejęcie długu Wnioskodawczyni przez jej Męża stanowi przychód Wnioskodawczyni z nieodpłatnego świadczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT?

Fragment:

Spółka (wierzyciel) udzieli Wnioskodawczyni pisemnej zgody na przejęcie długu wynikającego z Umów pożyczek przez Męża (na warunkach określonyćh w art. 519 § 2 pkt 2 kodeksu cywilnego). Przejęcie długu nastąpi na podstawie art. 519 § 1 kodeksu cywilnego (translatywne przejęcie długu). Przejęcie obejmie kapitał główny pożyczek oraz odsetki naliczone do momentu przejęcia długu. Wnioskodawczym pozostaje z Mężem w ustroju rozdzielności majątkowej. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość odnośnie skutków podatkowych przejęcia jej długów przez Męża. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przejęcie długu Wnioskodawczyni przez jej Męża stanowi przychód Wnioskodawczyni z nieodpłatnego świadczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT... Zdaniem Wnioskodawcy przejęcie długu Wnioskodawczyni przez jej Męża stanowi dla niej przychód z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy PIT. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT, za jedno ze źródeł przychodów uważa się inne źródła (tj.

2016
21
kwi

Istota:

Skutki podatkowe uznania za nieważną umowy o przejęcie długu.

Fragment:

Na skutek zbadania okoliczności faktycznych i podstawy prawnej podpisanej umowy o przejęcie długu okazało się, że umowa ta jest nieważna, nie wywołała skutku w postaci przejęcia długu, co jest okolicznością bezsporną. Wnioskodawca podkreśla, że podmiot trzeci, który miał przejąć Jego dług, nie dokonał spłaty tych zobowiązań na rzecz wierzyciela. Z uwagi na nieważność wskazanej umowy sam dokonał już całkowitej spłaty zobowiązań wobec wierzyciela. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku, w którym nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o przejęcie długu z uwagi na nieważność umowy, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo nieważności umowy o przejęcie długu... Zdaniem Wnioskodawcy, skoro czynność prawna (podpisana przez Niego umowa przejęcia długu) jest bezwzględnie nieważna a także z uwagi na to, że podmiot trzeci nie dokonał spłaty zobowiązań, które miał od Niego przejąć na podstawie podpisanej umowy i spłaty tej dokonał samodzielnie, nie powstał po Jego stronie obowiązek podatkowy.

2015
10
gru

Istota:

Czy planowana transakcja odpłatnego przejęcia długów Wnioskodawcy przez Spółkę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Przejęcie długu jest bowiem umową uregulowaną samodzielnie na gruncie prawa cywilnego, a do jego wykonania dochodzi w drodze umowy o przejęcie długu, niezależnie od innych umów przewidzianych w kc. Ponadto, obie czynności dotyczą różnych stron stosunku zobowiązaniowego: przelew wierzytelności - wierzyciela, przejęcie długu- dłużnika. Umowa przejęcia długu nie tylko nie została wprost wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o pcc, ale również, jak zostało wskazane powyżej, nie odpowiada w swojej istocie żadnej z umów wskazanych w omawianym przepisie. W szczególności nie dochodzi do jej realizacji w ramach innej czynności cywilnoprawnej. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowane przejęcie przez Spółkę zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu wierzytelności pożyczkowych nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Takie podejście znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r., sygn. IPPB2/436-176/14-2/AF , potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ przejęcie przez Nabywcę długu Wnioskodawcy nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w PCC zważywszy, że treść tej czynności nie będzie zbieżna z żadną z czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC ”.

2015
2
wrz

Istota:

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia długu.

Fragment:

Przejęcie długu jest bowiem umową uregulowaną samodzielnie na gruncie prawa cywilnego, a do jego wykonania dochodzi w drodze umowy o przejęcie długu, niezależnie od innych umów przewidzianych w kc. Ponadto, obie czynności dotyczą różnych stron stosunku zobowiązaniowego: przelew wierzytelności - wierzyciela, przejęcie długu - dłużnika. Umowa przejęcia długu nie tylko nie została wprost wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o pcc, ale również, jak zostało wskazane powyżej, nie odpowiada w swojej istocie żadnej z umów wskazanych w omawianym przepisie. W szczególności nie dochodzi do jej realizacji w ramach innej czynności cywilnoprawnej. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowane przejęcie przez Spółkę zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu wierzytelności pożyczkowych nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Takie podejście znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r., sygn. IPPB2/436-176114-2/AF, potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „ przejęcie przez Nabywcę długu Wnioskodawcy nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w PCC zważywszy, że treść tej czynności nie będzie zbieżna z żadną z czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC ”.

2015
2
wrz

Istota:

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia długu.

Fragment:

Przejęcie długu jest bowiem umową uregulowaną samodzielnie na gruncie prawa cywilnego, a do jego wykonania dochodzi w drodze umowy o przejęcie długu, niezależnie od innych umów przewidzianych w kc. Ponadto, obie czynności dotyczą różnych stron stosunku zobowiązaniowego: przelew wierzytelności – wierzyciela, przejęcie długu – dłużnika. Umowa przejęcia długu nie tylko nie została wprost wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o pcc, ale również, jak zostało wskazane powyżej, nie odpowiada w swojej istocie żadnej z umów wskazanych w omawianym przepisie. W szczególności nie dochodzi do jej realizacji w ramach innej czynności cywilnoprawnej. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowane przejęcie przez Wnioskodawcę zobowiązania Spółki z tytułu wierzytelności pożyczkowych nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Takie podejście znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. ILPB2/436-222/13-2/MK , ocenił, że „ katalog czynności cywilnoprawnych, ujęty w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty. Zatem czynności cywilnoprawne (np. przejęcie długu), które nie zostały w nim wymienione w sposób wyraźny, nie podlegają opodatkowaniu omawianym podatkiem ”.

2014
19
wrz

Istota:

Skutki podatkowe jakie powstaną po stronie Wnioskodawcy w związku z nabyciem udziału w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość w zamian za przejęcie długu.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca w zamian za przejęcie długu na podstawie art. 519 i 523 ustawy Kodeks cywilny nabędzie udział w nieruchomości. Zgodnie z art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Stosownie natomiast do art. 523 Kodeksu cywilnego – jeżeli w umowie o przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zwolnić zbywcę od związanych z własnością długów, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony zawarły umowę o przejęcie tych długów przez nabywcę. Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie na grunt cytowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie źródło przychodu z tytułu zawartej umowy. Wnioskodawca nie uzyska żadnej korzyści majątkowej kosztem innego podmiotu, gdyż nabywając udział w nieruchomości przejmie zobowiązanie kredytowe ciążące na sprzedającym. Nabędzie zatem wprawdzie prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości, ale w zamian przejmie od zbywcy zobowiązanie do spłaty kredytu. Nabycie nie będzie miało więc charakteru nieodpłatnego przysporzenia w jego majątku.