Przejęcie | Interpretacje podatkowe

Przejęcie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przejęcie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przejęcia Deflatorów
Fragment:
U. 2016, poz. 223 ze zm., dalej: ustawa o PCC), W związku z powyższym, tak rozumiane przejęcie Deflatorów (tj. przejęcie przyszłych i niepewnych zobowiązań) w ocenie Strony nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o PCC. Przyjmując za Wnioskodawcą, że przejęcie Deflatorów (tj. przejęcie przyszłych i niepewnych zobowiązań) w ocenie Strony nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o PCC, należy wskazać, że czynność przejęcia Deflatorów jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
10
maj

Istota:
Czy w związku z połączeniem przez przejęcie SKA (tj. przejęciem przez Wnioskodawcę całego majątku SKA, posiadającej status podatnika CIT) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, ze względu na okoliczność, że na moment połączenia przez przejęcie Wnioskodawca posiadał będzie powyżej 10% akcji w kapitale zakładowym SKA oraz powyższa transakcja zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych?
Fragment:
(...) przejęcie SKA może być osiągnięcie efektu synergii i wzmocnienie potencjału gospodarczego Wnioskodawcy, czy też uproszczenie struktury spółek w Grupie i ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem spółek). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z połączeniem przez przejęcie SKA (tj. przejęciem przez Wnioskodawcę całego majątku SKA, posiadającej status podatnika CIT) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, ze względu na okoliczność, że na moment połączenia przez przejęcie Wnioskodawca posiadał będzie powyżej 10% akcji w kapitale zakładowym SKA oraz powyższa transakcja zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z połączeniem przez przejęcie SKA (tj. przejęciem przez Wnioskodawcę całego majątku SKA, posiadającej status podatnika CIT) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, ze względu na okoliczność, że na moment połączenia przez przejęcie Wnioskodawca posiadał będzie powyżej 10% akcji w kapitale zakładowym SKA oraz powyższa transakcja zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.
2016
21
kwi

Istota:
Czy czynność połączenia Spółki ze Spółką Zagraniczną, dokonana poprzez przejęcie Spółki Zagranicznej jako spółki przejmowanej przez Spółkę jako spółkę przejmującą, będzie dla Spółki neutralna podatkowo na gruncie Ustawy CIT, tj. czy w związku z dokonaniem takiej operacji po stronie Spółki powstanie obowiązek ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, planowana czynność połączenia Spółki ze Spółką Zagraniczną dokonana poprzez przejęcie całego majątku Spółki Zagranicznej jako spółki przejmowanej przez Spółkę jako spółkę przejmującą będzie dla Spółki neutralna podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ Ustawa CIT ”). W związku z tym taka operacja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności nie będzie się wiązać z koniecznością ustalenia po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu. Czynność połączenia spółek na gruncie polskiego prawa prywatnego regulują przepisy k.s.h. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. połączenie może być dokonane m.in. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Natomiast na mocy art. 5161 k.s.h. połączenie transgraniczne spółek kapitałowych, co do zasady, podlega przepisom rozdziału 2 (w tym przywołanemu przepisowi art. 492 k.s.h.). Na gruncie prawa podatkowego konsekwencje połączenia spółek dla spółki przejmującej będącej polskim rezydentem podatkowym reguluje Ustawa CIT.
2015
4
paź

Istota:
W zakresie w jakim Spółka będzie nabywała towary i usługi związane z realizacją usług przejęcia praw i obowiązków z umów najmu od Spółek Celowych, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, w tym w szczególności odliczenia VAT w zakresie opłat ponoszonych na rzecz Właściciela już po przejęciu danej umowy najmu.
Fragment:
S. planuje, że opłaty pobierane od Spółek Celowych za przejęcie umów najmu nie tylko pokryją koszty płacone Właścicielowi (w tym zakresie S. zakłada, że dzięki pracy swojego zespołu będzie mogła relatywnie szybko pozyskać nowych najemców dzięki czemu przejęte umowy najmu wygasną), ale że będą skalkulowane na tyle wysoko, że pozwolą Spółce uzyskać zysk na takim odpłatnym przejęciu umowy najmu. Zysk ten będzie wynikał z różnicy pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymanego od danej Spółki Celowej za przejęcie jej umowy, a sumą opłat jakie będą ponoszone przez Spółkę na rzecz Właściciela w związku z przejęciem danej umowy najmu. Jednocześnie opłaty pobierane przez S. za przejęcie umowy najmu od Spółki Celowej będą niższe niż suma opłat jaką dana Spółka Celowa musiałaby zapłacić danemu Właścicielowi gdyby umowa najmu trwała aż do jej zakończenia zgodnie z terminem w niej przewidzianym - dzięki temu S. ma nadzieję, że Spółki Celowe będą skłonne płacić S. za przejęcie danej umowy. Na skutek przejęcia praw i obowiązków z umów najmu Spółka stawałaby się stroną tych umów jako najemca i od tego momentu przejmowałaby wszelkie obowiązki ciążące na Spółce Celowej (w tym przede wszystkim obowiązek wnoszenia płatności wymienionych poniżej) oraz prawa przysługujące do tej pory Spółce Celowej, w tym w szczególności prawo do poszukiwania nowych najemców.
2015
27
mar

Istota:
Skutki podatkowe dokonania połączenia spółek przez przejęcie.
Fragment:
Tak więc planowana transakcja połączenia spółek (w trybie łączenia przez przejęcie), skutkująca przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej do Wnioskodawcy, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż będzie mieściła się w pojęciu „ zbycia przedsiębiorstwa ”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Z uwagi na powyższe okoliczności Organ zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że połączenie przez przejęcie Spółki przez Wnioskodawcę nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
15
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z przejęciem spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, oraz zwolnienia od opodatkowania przychodu w związku z przejęciem spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Czy przejęcie Spółki Przekształconej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Spółki... Czy przychód Spółki powstały w wyniku przejęcia Spółki przekształconej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną 18 września 2014 r. nr ILPB4/423-296/14-3/MC. Zdaniem Wnioskodawcy przejęcie Spółki przekształconej będzie, co do zasady, operacją neutralną na gruncie CIT. Przejęcie Spółki Przekształconej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Spółki, w wysokości różnicy pomiędzy wartością majątku Spółki Przekształconej a wartością nominalną udziałów wydanych wspólnikom Spółki Przekształconej, wyłącznie w sytuacji gdy połączenie nie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Uzasadnienie stanowiska Spółki. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o CIT przy połączeniu lub podziale spółek: dla spółki (...)
2015
18
sty

Istota:
W zakresie powstania przychodu (dochodu) dla spółki przejmującej, nieposiadającej akcji w spółce przejmowanej, w przypadku łączenia przez przejęcie
Fragment:
Podstawowym celem połączenia jest rozwój działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a ponadto przejęcie spółki akcyjnej przez niego przyczyni się do ograniczenia kosztów operacyjnych ponoszonych przez spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymanie przez spółkę przejmująca (Wnioskodawcę) majątku spółki przejmowanej w wyniku połączenia, jest dla spółki przejmującej (Wnioskodawcy) neutralne podatkowo tj. nie stanowi dla spółki przejmującej dochodu do opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 492 Ksh, połączenie spółek może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). Zdaniem Wnioskodawcy, przejęcie spółki akcyjnej nie spowoduje żadnych skutków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z art. 10 ust. 2 oraz art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2015
16
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z przejęciem spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, oraz zwolnienia od opodatkowania przychodu w związku z przejęciem spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Czy przejęcie Spółki Przekształconej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Spółki... Czy przychód Spółki powstały w wyniku przejęcia Spółki przekształconej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną 18 września 2014 r. nr ILPB4/423-298/14-3/ŁM. Zdaniem Wnioskodawcy przejęcie Spółki przekształconej będzie, co do zasady, operacją neutralną na gruncie CIT. Przejęcie Spółki Przekształconej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Spółki, w wysokości różnicy pomiędzy wartością majątku Spółki Przekształconej a wartością nominalną udziałów wydanych wspólnikom Spółki Przekształconej, wyłącznie w sytuacji gdy połączenie nie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Uzasadnienie stanowiska Spółki. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o CIT przy połączeniu lub podziale spółek: dla (...)
2015
16
sty

Istota:
Skutki podatkowe dokonania połączenia przez przejęcie
Fragment:
(...) przejęcie). W konsekwencji, zdaniem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej nie podlega opodatkowaniu VAT i w konsekwencji Spółka Przejmowana nie jest zobowiązana do wykazania podatku należnego VAT z tego tytułu ”; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. (sygn. akt IPPP2/443-272/13-3/RR ), w której organ stwierdził, iż: „ Spółka zagraniczna przejmując cały majątek Spółki przejmie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, że przejęcie Wnioskodawcy przez Spółkę zagraniczną będzie stanowiło zbycie przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, które zgodnie z przepisami art. 6 pkt 1 ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2014
7
wrz

Istota:
Skutki podatkowe dokonania połączenia przez przejęcie
Fragment:
Z uwagi natomiast na fakt, że zgodnie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT każda czynność, której przedmiotem jest zbycie przedsiębiorstwa, nie podlega opodatkowaniu VAT, należy uznać, że połączenie poprzez przejęcie Wnioskodawcy przez Spółkę nie będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie przepisów ustawy o VAT, gdyż przejęcie Wnioskodawcy będzie czynnością pozostającą poza zakresem regulacji ustawy VAT. Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe, w tym m. in. w: interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2009 r. (sygn. akt IPPP3/443-277/08-4/RK ), w której organ uznał w całości za prawidłowe stanowisko podatnika, iż: „ (...) skoro zgodnie z art. 6 pkt 1 przepisów UPodVAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to wolą Ustawodawcy było pozostawienie poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT tych czynności, które polegają na przeniesieniu całości działalności jednej spółki na drugą spółkę (w szczególności w wyniku połączenia przez przejęcie). W konsekwencji, zdaniem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej nie podlega opodatkowaniu VAT i w konsekwencji Spółka Przejmowana nie jest zobowiązana do wykazania podatku należnego VAT z tego tytułu ”; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. (sygn. akt IPPP2/443-272/13-3/RR ), w której organ stwierdził, iż: „ Spółka zagraniczna przejmując cały majątek Spółki przejmie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.
2014
22
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przejęcie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.