Przejęcie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przejęcie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Skutki podatkowe spółki przejmującej związane z przejęciem innej spółki.

Fragment:

Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2017 poz. 1577 z późn. zm., dalej: „ KSH ”), w wyniku którego doszłoby do przeniesienia na Wnioskodawcę całego majątku Spółek podlegających łączeniu (połączenie przez przejęcie). W konsekwencji przeprowadzonego połączenia, polskie spółki biorące udział w łączeniu zostałyby rozwiązane na podstawie art. 493 § 1 w zw. z art. 5161 KSH tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu ich wykreślenia z KRS. Kapitał zakładowy Wnioskodawcy zostanie podwyższony o wartość odpowiadającą w ocenie Wnioskodawcy wartości całego majątku przejętych Spółek. Właściciele otrzymają nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej równej wartości przejętego majątku przejmowanych Spółek. Przejęcie Spółek nastąpi w obecnie trwającym roku podatkowym Wnioskodawcy, który rozpoczął się 1 listopada 2017 a zakończy się 30 września 2019 roku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przejęcie Spółek przez Wnioskodawcę będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, przejęcie Spółek przez Wnioskodawcę będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. nie powstanie dla Wnioskodawcy z tytułu połączenia przychód podlegający opodatkowaniu. Procedura transgranicznego łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej została uregulowana w rozdziale 21 dział I tytuł IV KSH.

2017
10
lis

Istota:

CIT - w zakresie skutków przejęcia polskiej spółki metodą łączenia udziałów.

Fragment:

(...) przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia (...) – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń ”. Niezależnie jednak od powyższego, na mocy art. 12 ust. 3 pkt 2 uor obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych nie występuje w przypadku „ połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki ”. Z powyższego wynika zatem, że w sytuacji transakcji połączenia podmiotów przez przejęcie obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółce będącej przedmiotem przejęcia powstaje w dniu połączenia. Jednakże w ramach tej transakcji, zamknięcie ksiąg rachunkowych jest fakultatywne, jeżeli rozliczenie połączenia jest dokonywane metodą łączenia udziałów, tj. bez zamykania ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej i nie powoduje powstania nowego podmiotu. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, „ podatnicy (...) są obowiązani, (...) składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku ”.

2017
19
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy połączenie przez przejęcie SKA przez Wnioskodawcę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Zważywszy, że na moment połączenia przez przejęcie Wnioskodawca będzie akcjonariuszem SKA i jednocześnie spółką przejmującą w ramach połączenia przez przejęcie, Zainteresowanemu nie zostaną przyznane żadne udziały w związku z przedmiotowym połączeniem (Wnioskodawca przejmie majątek SKA, niemniej nie będą Wnioskodawcy wydawane nowo wykreowane udziały w kapitale zakładowym SKA w związku z połączeniem przez przejęcie). W wyniku połączenia przez przejęcie SKA, cały majątek SKA może zostać przekazany na kapitał zakładowy albo zapasowy Wnioskodawcy, jak też w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy. Wnioskodawcy nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h. W konsekwencji przeprowadzonego połączenia, SKA jako spółka przejmowana zostanie rozwiązana na podstawie art. 493 § 1 k.s.h., tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru spółek. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy połączenie przez przejęcie SKA przez Wnioskodawcę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku łączenia się osób prawnych – co do zasady – mamy do czynienia z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

2017
28
lip

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, planowane połączenie przez przejęcie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie dla Spółki neutralne podatkowo, tj. nie będzie prowadzić do powstania po stronie Przejmującego dochodu do opodatkowania z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca - Spółka z o.o. (dalej: „ Spółka ”, „ Przejmujący ” lub „ Spółka Przejmująca ”), w toku planowanych działań restrukturyzacyjnych w ramach Grupy C. (dalej: „ Grupa C. ”), planuje połączenie z inną spółką kapitałową – Spółką T. Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka T. ”, „ Spółka Przejmowana ”). Połączenie planowane jest na 1 lipca 2017 r., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, dalej: „ KSH ”) - (łączenie się spółek przez przejęcie). W konsekwencji powyższego, nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ponadto, w wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki T. Obecnie, oraz na dzień połączenia Spółka Przejmująca będzie posiadała 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przejęcia Deflatorów

Fragment:

U. 2016, poz. 223 ze zm., dalej: ustawa o PCC), W związku z powyższym, tak rozumiane przejęcie Deflatorów (tj. przejęcie przyszłych i niepewnych zobowiązań) w ocenie Strony nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o PCC. Przyjmując za Wnioskodawcą, że przejęcie Deflatorów (tj. przejęcie przyszłych i niepewnych zobowiązań) w ocenie Strony nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o PCC, należy wskazać, że czynność przejęcia Deflatorów jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
21
kwi

Istota:

Czy w związku z połączeniem przez przejęcie SKA (tj. przejęciem przez Wnioskodawcę całego majątku SKA, posiadającej status podatnika CIT) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, ze względu na okoliczność, że na moment połączenia przez przejęcie Wnioskodawca posiadał będzie powyżej 10% akcji w kapitale zakładowym SKA oraz powyższa transakcja zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych?

Fragment:

(...) przejęcie SKA może być osiągnięcie efektu synergii i wzmocnienie potencjału gospodarczego Wnioskodawcy, czy też uproszczenie struktury spółek w Grupie i ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem spółek). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z połączeniem przez przejęcie SKA (tj. przejęciem przez Wnioskodawcę całego majątku SKA, posiadającej status podatnika CIT) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, ze względu na okoliczność, że na moment połączenia przez przejęcie Wnioskodawca posiadał będzie powyżej 10% akcji w kapitale zakładowym SKA oraz powyższa transakcja zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z połączeniem przez przejęcie SKA (tj. przejęciem przez Wnioskodawcę całego majątku SKA, posiadającej status podatnika CIT) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, ze względu na okoliczność, że na moment połączenia przez przejęcie Wnioskodawca posiadał będzie powyżej 10% akcji w kapitale zakładowym SKA oraz powyższa transakcja zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

2015
4
paź

Istota:

Czy czynność połączenia Spółki ze Spółką Zagraniczną, dokonana poprzez przejęcie Spółki Zagranicznej jako spółki przejmowanej przez Spółkę jako spółkę przejmującą, będzie dla Spółki neutralna podatkowo na gruncie Ustawy CIT, tj. czy w związku z dokonaniem takiej operacji po stronie Spółki powstanie obowiązek ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana czynność połączenia Spółki ze Spółką Zagraniczną dokonana poprzez przejęcie całego majątku Spółki Zagranicznej jako spółki przejmowanej przez Spółkę jako spółkę przejmującą będzie dla Spółki neutralna podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ Ustawa CIT ”). W związku z tym taka operacja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności nie będzie się wiązać z koniecznością ustalenia po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu. Czynność połączenia spółek na gruncie polskiego prawa prywatnego regulują przepisy k.s.h. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. połączenie może być dokonane m.in. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Natomiast na mocy art. 5161 k.s.h. połączenie transgraniczne spółek kapitałowych, co do zasady, podlega przepisom rozdziału 2 (w tym przywołanemu przepisowi art. 492 k.s.h.). Na gruncie prawa podatkowego konsekwencje połączenia spółek dla spółki przejmującej będącej polskim rezydentem podatkowym reguluje Ustawa CIT.

2015
27
mar

Istota:

W zakresie w jakim Spółka będzie nabywała towary i usługi związane z realizacją usług przejęcia praw i obowiązków z umów najmu od Spółek Celowych, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, w tym w szczególności odliczenia VAT w zakresie opłat ponoszonych na rzecz Właściciela już po przejęciu danej umowy najmu.

Fragment:

S. planuje, że opłaty pobierane od Spółek Celowych za przejęcie umów najmu nie tylko pokryją koszty płacone Właścicielowi (w tym zakresie S. zakłada, że dzięki pracy swojego zespołu będzie mogła relatywnie szybko pozyskać nowych najemców dzięki czemu przejęte umowy najmu wygasną), ale że będą skalkulowane na tyle wysoko, że pozwolą Spółce uzyskać zysk na takim odpłatnym przejęciu umowy najmu. Zysk ten będzie wynikał z różnicy pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymanego od danej Spółki Celowej za przejęcie jej umowy, a sumą opłat jakie będą ponoszone przez Spółkę na rzecz Właściciela w związku z przejęciem danej umowy najmu. Jednocześnie opłaty pobierane przez S. za przejęcie umowy najmu od Spółki Celowej będą niższe niż suma opłat jaką dana Spółka Celowa musiałaby zapłacić danemu Właścicielowi gdyby umowa najmu trwała aż do jej zakończenia zgodnie z terminem w niej przewidzianym - dzięki temu S. ma nadzieję, że Spółki Celowe będą skłonne płacić S. za przejęcie danej umowy. Na skutek przejęcia praw i obowiązków z umów najmu Spółka stawałaby się stroną tych umów jako najemca i od tego momentu przejmowałaby wszelkie obowiązki ciążące na Spółce Celowej (w tym przede wszystkim obowiązek wnoszenia płatności wymienionych poniżej) oraz prawa przysługujące do tej pory Spółce Celowej, w tym w szczególności prawo do poszukiwania nowych najemców.

2015
15
mar

Istota:

Skutki podatkowe dokonania połączenia spółek przez przejęcie.

Fragment:

Tak więc planowana transakcja połączenia spółek (w trybie łączenia przez przejęcie), skutkująca przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej do Wnioskodawcy, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż będzie mieściła się w pojęciu „ zbycia przedsiębiorstwa ”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Z uwagi na powyższe okoliczności Organ zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że połączenie przez przejęcie Spółki przez Wnioskodawcę nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2015
18
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z przejęciem spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, oraz zwolnienia od opodatkowania przychodu w związku z przejęciem spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

Fragment:

Czy przejęcie Spółki Przekształconej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Spółki... Czy przychód Spółki powstały w wyniku przejęcia Spółki przekształconej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną 18 września 2014 r. nr ILPB4/423-296/14-3/MC. Zdaniem Wnioskodawcy przejęcie Spółki przekształconej będzie, co do zasady, operacją neutralną na gruncie CIT. Przejęcie Spółki Przekształconej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Spółki, w wysokości różnicy pomiędzy wartością majątku Spółki Przekształconej a wartością nominalną udziałów wydanych wspólnikom Spółki Przekształconej, wyłącznie w sytuacji gdy połączenie nie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Uzasadnienie stanowiska Spółki. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o CIT przy połączeniu lub podziale spółek: dla spółki (...)