PDI/415-06c/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki na dojazdy na uczelnię poniesione w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez studia o specjalności ratownictwo medyczne, poza miejscem zamieszkania, (ukończenie tych studiów umożliwi podatnikowi kontynuowanie działalności gospodarczej) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

PDI/415-06c/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. dokształcanie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przejazdy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U z 2005r. Nr.8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku p...(NIP) zamieszkałego w...przy ulicy...z dnia...roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie - czy jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług „kierowca –sanitariusz” na podstawie umowy zawartej z Zakładem Opieki Zdrowotnej i równocześnie kontynuuje się podnoszenie kwalifikacji poprzez naukę w 2 – letniej Policealnej Szkole Ratownictwa Medycznego w Gdańsku na kierunku: ratownik medyczny- to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty dojazdu do szkoły

stwierdzam, iż

stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W wyżej wymienionym wniosku pyta Pan, czy do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług ratownictwa medycznego można zaliczyć koszty dojazdu do szkoły z uwagi na podnoszenie kwalifikacji poprzez naukę w 2 – letniej Policealnej Szkole Ratownictwa Medycznego w Gdańsku na kierunku: ratownik medyczny. Z przedstawionego przez Pana stanowiska wynika, iż ukończenie tej szkoły jest niezbędne, aby dostosować swoje kwalifikacje do Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a tym samym Pana zdaniem koszty dojazdu do szkoły własnym samochodem, ujętym według Pana oświadczenia w ewidencji środków trwały można bezpośrednio zaliczyć do kosztów związanych z prowadzona przez Pana działalnością gospodarczą.

Zaprezentowane przez Pana stanowisko jest prawidłowe, co wynika z niżej przytoczonych przepisów prawa.

Pojęcie kosztu określone zostało w treści art. 22 ust.1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), który stanowi, iż kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy

Jak wynika z powyższego przepisu decydującym dla uznania danego wydatku za koszt podatkowy jest zaistnienie łącznie dwóch przesłanek :

 1. aby uznać dany wydatek za koszt podatkowy musi on być poniesiony w celu uzyskania przychodu podatkowego, oraz
 2. nie może to być koszt wymieniony w zamkniętym katalogu negatywnym, nie uznawanym ustawowo za koszt podatkowy.

Sformułowana w tym przepisie definicja oznacza w praktyce, iż kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust.1 powołanej wyżej ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, iż jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Wydatek ten powinien być racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Ustawodawca wiąże koszty uzyskania przychodu z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów. Cel ten musi być widoczny, a poniesione wydatki powinny go bezpośrednio realizować lub co najmniej go zakładać jako realny.

W wyżej cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie przewidział również szczególnych wymogów, jakie muszą być spełnione, aby podatnik mógł zaliczyć wydatki związane z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności gospodarczej samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych .Jedynym warunkiem jest wynikający z postanowień art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy wymóg istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a osiąganymi przychodami a ponadto aby wydatkami tymi można było obciążyć koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej musi Pan jeszcze spełnić warunki jakim powinna odpowiadać podatkowa księga przychodów i rozchodów ,aby stanowiła podstawę do ustalenia zobowiązań podatkowych, które zostały określone w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz.1475 z późn.zm), to znaczy: „Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

 1. faktury VAT, w szczególności faktury VAT marżą, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące ,zwane dalej ”fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub
 2. inne dowody, wymienione w §13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej :

 3. a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron( nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowody dotyczą,
  b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
  - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie”

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na udokumentowanie poniesionych wydatków dotyczących kosztów dojazdu do szkoły posiada Pan faktury VAT, które zgodnie z przepisami § 12 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz.1475 z późn.zm) stanowią dowody księgowe będące podstawa zapisów w księdze. Pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych – transportowo-sanitarnych- rozpoczął Pan w dniu 01.08.2003 roku . Jak wynika z dostarczonej przez Pana w dniu 23.02.2005 roku umowy nr 27/2004 z dnia 01.02.2004 roku zawartej z Zespołem Opieki Zdrowotnej w T...z siedzibą przy ulicy...przedmiotem jej jest świadczenie usług medycznych sanitarno-transportowych.. Zobowiązany jest więc Pan między innymi do: pozostania w stałej gotowości do wyjazdu karetki, na polecenie lekarza do asystowania mu i pomaganiu przy udzielaniu pomocy doraźnej na miejscu zdarzenia, przenoszenia chorego na noszach do karetki stosując się przy tym ściśle do wskazówek lekarza, nie pozostawiania bez opieki przewożonych pacjentów, jak również do podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie obowiązujących przepisów w służbie zdrowia dotyczących kierowców karetek: „ R” i „W”, a tym samym nauka w 2 – letniej Policealnej Szkole Ratownictwa Medycznego w Gdańsku na kierunku” Ratownik Medyczny” - odpowiada profilowi prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Zatem w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego należy uznać, iż poniesione przez Pana wydatki z tytułu dojazdu do szkoły samochodem używanym do celów działalności gospodarczej wprowadzonym do ewidencji środków trwałych, pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskanymi przychodami z działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług „kierowcy-sanitariusza”, gdyż do wykonywania tego rodzaju działalności potrzebna jest wiedza, którą Pan zdobywa w Policealnej Szkole Ratownictwa Medycznego w Gdańsku na kierunku „ Ratownik medyczny”.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.