PDI/415-005c/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki na dojazdy na uczelnię poniesione w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez studia o specjalności ratownictwo medyczne, poza miejscem zamieszkania, (ukończenie tych studiów umożliwi podatnikowi kontynuowanie działalności gospodarczej) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

PDI/415-005c/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. dokształcanie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przejazdy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U z 2005r. Nr.8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku p... o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie - czy jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług ratownictwa medycznego na podstawie umowy zawartej z Zakładem Opieki Zdrowotnej oraz szpitalem Specjalistycznym i równocześnie kontynuuje się podnoszenie kwalifikacji poprzez studia na Uniwersytecie ..., na Wydziale Nauk o Zdrowiu o specjalności: Ratownictwo Medyczne - to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty dojazdu na uczelnię.

stwierdzam, iż

stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W wyżej wymienionym wniosku pyta Pan, czy do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ratownictwa medycznego można zaliczyć koszty dojazdu na uczelnię z uwagi na podnoszenie kwalifikacji poprzez studia na Uniwersytecie ...., na wydziale Nauk o Zdrowiu o specjalności Ratownictwo Medyczne. Z przedstawionego przez Pana stanowiska wynika, iż nie ukończenie studiów pozbawić może Pana możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego koszty te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Ponieważ wniosek ten nie zawierał wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego w dniu 09.02.2004 roku Organ Podatkowy wezwał Pana zgodnie z przepisami art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60) do uzupełnienia braków w tym zakresie, a mianowicie o dokładne wyjaśnienie i udokumentowanie jakim środkiem komunikacji Pan dojeżdża na uczelnię. Uzupełniając wniosek w ustawowym terminie to jest 17.02.2005 roku wyjaśnił Pan, że na Uczelnię dojeżdża pociągiem lub z kolegą gdzie pokrywa część kosztów dojazdu, a od marca zamierza dojeżdżać samochodem używanym do celów działalności gospodarczej. Ponieważ wyjaśnienia te nadal nie zawierały wyczerpującego stanu faktycznego oraz udokumentowania poniesionych wydatków w dniu 01.03.2005 roku ponownie poproszono Pana(na podstawie wyżej cytowanych przepisów) o udokumentowanie rozliczenia kosztów dojazdu na Uczelnie pociągiem oraz wyjaśnienie czy wystawiane były faktury VAT, bądź jakieś inne dowody potwierdzające poniesienie przez Pana tych wydatków oraz czy kolega, któremu w części pokrywał Pan koszty dojazdu na Uczelnię ma zgłoszoną pozarolniczą działalność gospodarcza w zakresie usług przewozu osób i w jaki sposób są udokumentowane rozliczenia kosztów dojazdu pomiędzy Panem a kolegą- czy wystawiane były faktury VAT, bądź jakieś inne dowody potwierdzające poniesienie tych wydatków- oraz kto jest właścicielem samochodu, którym Pan od marca dojeżdża na Uczelnię i czy pojazd ten jest ujęty w ewidencji środków trwałych, czy też jest samochodem prywatnym używanym do celów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W dniu 02.03.2005 roku uzupełnił Pan wniosek z dnia 31.01.2005 roku wyjaśniając, iż udokumentowanie rozliczenia kosztów dojazdu na Uczelnię pociągiem nie jest możliwe, ponieważ w chwili ponoszenia kosztów nie wiedział Pan, że będzie mógł starać się o ich odliczenie. Płacąc otrzymywał Pan bilet i nie starał się o otrzymanie faktury VAT, jak również nie przechowywał biletów, bowiem wówczas nie wiedział Pan, że mogą one być przydatne w późniejszym czasie. Ponadto wyjaśnił Pan, iż kolega z którym dojeżdża na uczelnie nie ma zgłoszonej pozarolniczej działalności w zakresie usług przewozu osób i w żaden sposób nie są udokumentowane rozliczenia kosztów dojazdów pomiędzy podatnikiem, a kolegą. Polega to na tej zasadzie, iż kolega nie otrzymuje od Pana żadnych pieniędzy ani dóbr materialnych. Dowodem potwierdzającym poniesienie wydatków z tego tytułu mogą być jedynie faktury VAT, ale również ich Pan nie posiada .Samochód, którym dojeżdża Pan na Uczelnie od marca 2005 roku - to VW Polo, który według Pana oświadczenia został ujęty w ewidencji środków trwałych.

Zaprezentowane przez Pana stanowisko nie jest prawidłowe co wynika z niżej przytoczonych przepisów prawa.

Pojęcie kosztu określone zostało w treści art. 22 ust.1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), który stanowi, iż kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Jak wynika z powyższego przepisu decydującym dla uznania danego wydatku za koszt podatkowy jest zaistnienie łącznie dwóch przesłanek:

 1. aby uznać dany wydatek za koszt podatkowy musi on być poniesiony w celu uzyskania przychodu podatkowego, oraz
 2. nie może to być koszt wymieniony w zamkniętym katalogu negatywnym, nie uznawanym ustawowo za koszt podatkowy.

Sformułowana w tym przepisie definicja oznacza, iż kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust.1 powołanej wyżej ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, iż jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Wydatek ten powinien być racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Ustawodawca wiąże koszty uzyskania przychodu z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów. Cel ten musi być widoczny, a poniesione wydatki powinny go bezpośrednio realizować lub co najmniej go zakładać jako realny.

W wyżej cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie przewidział również szczególnych wymogów, jakie musza być spełnione, aby podatnik mógł zaliczyć wydatki związane z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności gospodarczej samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych .Warunkiem jest wynikający z postanowień art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy wymóg istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a osiąganymi przychodami, a ponadto aby wydatkami tymi można było obciążyć koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej musi Pan jeszcze spełnić warunki jakim powinna odpowiadać podatkowa księga przychodów i rozchodów ,aby stanowiła podstawę do ustalenia zobowiązań podatkowych, które zostały określone w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz.1475 z późn.zm), to znaczy:„Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

 1. faktury VAT, w szczególności faktury VAT marżą, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące ,zwane dalej ”fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub
 2. inne dowody, wymienione w §13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej :

 3. a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron( nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowody dotyczą,
  b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
  - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie”

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż nie posiada Pan żadnego udokumentowania w zakresie poniesionych wydatków związanych z dojazdem na Uczelnię. Ustalono również, iż pozarolniczą działalność gospodarczą rozpoczął Pan w związku z zawarciem umowy – kontrakt nr ... z Zespołem Opieki Zdrowotnej w T.. z siedzibą przy ulicy 30 Stycznia 58 oraz umowy z dnia 31.12.2002 roku o świadczenie usług medycznych w zespole wyjazdowym szpitala oddziału ratunkowego Szpitala ... w S...z siedzibą przy ulicy ... Jak wynika z w/wym. umów udziela Pan świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej. Zobowiązany jest więc Pan między innymi do pozostania w gotowości do wyjazdu karetki reanimacyjnej, przyjmowania i realizowania zleceń wyjazdu ustalonych przez dyspozytora szpitalnego oddziału ratunkowego oraz udzielania pomocy medycznej w miejscu wypadku lub nagłego zachorowania z wykorzystaniem wszystkich możliwości technicznych i medycznych jakie zapewnia karetka reanimacyjna ściśle współpracując z lekarzem udzielającym świadczeń zdrowotnych.

W przypadku braku lekarza w zespole ratownictwa medycznego zobowiązany jest Pan pozostając w stałym kontakcie z koordynatorem medycznym, udzielić pomocy choremu zgodnie z posiadaną najnowszą wiedzą medyczną jak również bieżącego zaznajamiania się z przepisami dotyczącymi wykonywania zawodu i systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a tym samym kierunek studiów – Nauka o Zdrowiu o specjalności Ratownictwo Medyczne - odpowiada profilowi prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Zatem w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego należy uznać, iż poniesione przez Pana wydatki z tytułu dojazdu na Uczelnię pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskanymi przychodami z działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług „ratownictwa medycznego”, gdyż do wykonywania tego rodzaju działalności potrzebna jest wiedza, którą Pan zdobywa studiując w na Uniwersytecie ....., na Wydziale Nauk o Zdrowiu o specjalności Ratownictwo Medyczne, ale jak wynika ze stanu prawnego, podstawą do dokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów określonych wydatków jako kosztu uzyskania przychodu są przede wszystkim faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, dokumenty celne, oraz inne dowody w przypadkach określonych prawem, jak np. dowody wewnętrzne, podstawą sporządzania których jest zawsze inny dokument, natomiast z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż nie posiada Pan żadnych dowodów potwierdzających poniesione koszty związane z dojazdem na uczelnie(zarówno dotyczące dojazdu pociągiem, samochodem kolegi jak i własnym pojazdem ujętym w ewidencji środków trwałych)

Jednakże tutejszy Organ Podatkowy pragnie poinformować Pana, iż w przypadku prawidłowego udokumentowania wyżej wymienionych wydatków (to jest zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów -Dz. U. Nr 152, poz.1475 z późn.zm), wydatki te stanowić będą koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług ratownictwa medycznego.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.