PDFN/415-17/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione przez osobe niepełnosprawną na: przejazdy taksówkami i innymi samochodami osobowymi, pomoc w pracach domowych można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatki na cele rehabilitacyjne?

PDFN/415-17/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odliczenie od dochodu
  2. przejazdy
  3. taksówki
  4. wydatki na rehabilitację
  5. zeznanie roczne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pani (...) - przedstawione we wniosku z dnia 14.02.2006r., który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 16.02.2006 r uzupełnione pismem z dn. 23.02.2006r., które wpłynęło w dn. 28.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia od dochodu za 2005r. poniesionych wydatków na przejazdy taksówkami i innymi samochodami osobowymi, pomoc w pracach domowych jako wydatków na cele rehabilitacyjne jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem /.../ z dn. 20.02.2006r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dn. 28.02.2006r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny przedstawiony w piśmie wskazuje, że w 2005r. była Pani osobą niepełnosprawną, w stosunku do której na podstawie odrębnych przepisów orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Poniosła Pani wydatki na przejazdy taksówkami i innymi samochodami osobowymi. Nie posiada Pani własnego samochodu. Nie może Pani udokumentować poniesionych wydatków na przejazdy innymi środkami transportu.

Zgodnie z pismem wyjaśniającym złożonym w urzędzie dn. 28.02.2006r. korzysta Pani z pomocy doraźnej osób, które pomagają Pani w pracach domowych.

W Pani ocenie ze względu na chorobę ma Pani prawo do korzystania z ulgi podatkowej w związku poniesionymi wydatkami.

Nie potwierdziła Pani w piśmie uzupełniającym złożonym w urzędzie w dn. 28.02.2006r., że poniosła Pani wydatki na opłacanie w 2005r. przewodnika.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zmianami/ od podstawy obliczenia podatku, odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ponoszonych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z art. 26. ust. 7a pkt 13 cytowanej ustawy za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

a)osoby niepełnosprawnej ? karetką transportu sanitarnego,

b)osoby niepełnosprawnej, zaliczanej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 ? również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a)

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 7 za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczanych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280,00 zł.

Zgodnie z art. 26. ust. 7c ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 7a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków , o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.

Nie dysponuje Pani dowodami na poniesione w 2005r. wydatki na dojazdy na zabiegi leczniczo rehabilitacyjne, jak również nie potwierdziła Pani, że ponosiła wydatki na opłacanie przewodnika w 2005r.

Z uwagi na nie spełnienie wymogów art. 26 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. brak udokumentowania wydatków na dojazdy w 2005r. na zabiegi leczniczo rehabilitacyjne, jak również nie ponoszenie wydatków w 2005r. na opłacanie przewodnika nie nabywa Pani prawa do ulgi na cele rehabilitacyjne w 2005r. w tym zakresie.

Odpłatność za pomoc w pracach domowych nie jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne- nie mieści się w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne wskazane w art. 26ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Pani zawarte w piśmie z dn. 14.02.2006 r., które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 16.02.2006r uzupełnione pismem z dn. 23.02.2006r., które wpłynęło w dn. 28.02.2006r., że ma Pani prawo do ulgi rehabilitacyjnej w związku z poniesionym wydatkami na przejazdy taksówkami i innymi samochodami osobowymi oraz wydatkami na pomoc doraźną osób, które pomagają Pani w pracach domowych. jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach ( adres do korespondencji : Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ? 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a ) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.